Виготовлена на підприємстві продукція, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виготовлена на підприємстві продукція, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.3) продукція, яка здана на склад;

4) відповіді 1 і 2;

5) немає правильної відповіді.

 

6. Сума коштів або інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення їх строку корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат пов’язаних з продажем – це

1) ліквідаційна вартість;

2) первісна вартість;

3) переоцінена вартість;

4) залишкова вартість;

5) амортизаційна вартість.

 

7. В якій грошовій одиниці здійснюється оцінка статей балансу в Україні:

1) гривня;

2) гривня або валюта інших держав, використання якої дозволено законом;

3) гривня та валюта інших держав, за вибором підприємства;

4) це питання не регламентується;

5) немає правильної відповіді.

 

8. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

1) Законі України "Про податкову службу";

2) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

3) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

4) Конституції України;

5) у всі наведених вище нормативних актах.

 

9. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило, змінюють свою форму, і свою вартість повністю переносять на вартість продукції, називаються:

1) оборотними;

2) основними;

3) залученими;

4) вилученими;

5) капітальними.

 

10. Товари на підприємствах роздрібної торгівлі, як правило, оцінюються:

1) за фактичною собівартістю;

2) за ринковою вартістю;

3) за історичною собівартістю;

4) за продажною вартістю;

5) за балансовою вартістю.

 

11. Що показує темп приросту?

1) на скільки одиниць в абсолютному вираженні рівень одного періоду більший або менший від певного попереднього рівня

2) у скільки разів показник, що аналізується, більший або менший за базисний

На скільки відсотків один рівень більший або менший базового рівня

4) у скільки разів показник, в абсолютному вираженні, більший або менший за базисний

5) на скільки одиниць або на скільки відсотків, показник більший або менший за базисний

 

12. Оформлення результатів економічного аналізу може бути:

1) в описовій та усній формі

2) в документальній формі

3) в усній формі

В безтекстовій та описовій формі

5) в табличній формі

 

13. Який з нижче наведених способів використовують при аналізі асортименту продукції?

Спосіб найменшого числа

2) спосіб найбільшого числа

3) спосіб найбільшого відсотка

4) спосіб порівняння відсотків виконання плану у вартісному й натуральному вираженні

5) спосіб першосортних одиниць

 

14. Згідно П(С)БО витрати це:

1) збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді прибутку або збільшення корисності активів, або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення акціонерного капіталу, за винятком збільшення і пов'язаного з внесками учасників

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком, зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) за звітний період.

3) теперішня заборгованість підприємства, що виникає від минулих подій, від погашення якої очікується відтік ресурсів з підприємства, що втілюють в собі майбутні економічні вигоди.

4) залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'язань.

5) правильна відповідь відсутня.

 

15. Згідно П(С)БО активи – це:

1) капітал підприємства за вирахуванням зобов’язань;

Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому

3) частина майна підприємства, що активно використовується за вирахуванням зобов’язань;

4) розділ балансу

5) правильна відповідь відсутня.

 

16. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал – це:

Баланс

2) Звіт про фінансові результати

3) Звіт про рух грошових коштів

4) Звіт про власний капітал

5) немає правильної відповіді.

 

17. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди це

1) кредиторська заборгованість

2) дебіторська заборгованість

Зобов’язання

4) кредит

5) немає правильної відповіді.

 

 

18. Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати - це:

1) прибуток;

2) збиток;

3) чистий дохід;

4) чисті витрати;

5) немає правильної відповіді.

 

19. До адміністративних витрат належать:

1) загальногосподарські витрати;

2) загальновиробничі витрати;

3) витрати на збут;

4) витрати з податку на прибуток;

5) правильної відповіді немає.

 

20. Фінансовим результатом діяльності підприємства може бути:

1) прибуток;

2) збиток;

3) доходи і витрати;

4) правильні відповіді 1, 2, 3;

Правильні відповіді 1 і 2.

 

21. Дебітори – це:

1) юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів;

2) працівники підприємства;

3) юридичні та фізичні особи, що надали підприємству певні суми грошових коштів або інших активів;

4) відповіді 1 і 2;

5) немає правильної відповіді.

 

22. Готівка, що видана під звіт на господарські потреби, але з якихось причин не витрачена, має бути повернена до каси підприємства не пізніше:

1) наступного робочого дня після видачі її під звіт;

2) 30 днів після видачі;

3) 15 днів після видачі;

4) 90 днів після видачі;

5) немає правильної відповіді

 

23. Поточна дебіторська заборгованість – це:

1) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 3 місяців з дати Балансу;

2) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 6 місяців з дати Балансу;

3) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати Балансу;

4) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена після 12 місяців з дати Балансу;

5) немає правильної відповіді.

 

24. Сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами це:

1) проста вартість

2) обумовлена вартість

Справедлива вартість

4) нереальна вартість

5) немає правильної відповіді

 

25. Бухгалтерський облік для економічного аналізу є:

1) методологічною базою

2) організаційною базою

Інформаційною базою

4) правовою базою

5) ідеологічною базою

 

26. Формування економічного аналізу як науки обумовлене:

Розвитком бухгалтерського обліку та статистики

2) функціональною диференціацією науки управління

3) інтеграцією прикладних економічних наук

4) взаємопроникненням економічних наук

5) розвитком економіко-математичних методів дослідження явищ та процесів

 

27. Які резерви можна отримати в результаті економнішого використання сировини і матеріалів?

1) трудові

2) засобів праці

Предметів праці

4) утилізаційні

5) грошові

 

28. Термін „аналіз” означає:

1) вивчення економічних явищ та процесів, які здійснюються на підприємстві;

2) оцінку економічних результатів роботи;

3) поділ явища, що аналізується, на окремі складові час­тини з метою їх вивчення;

4)систематизацію досліджень економічних явищ та процесів.

5) об’єднання розділених складових частин цілого

 

29. Абсолютні показники виражаються:

1) в грошових та трудових вимірах;

2) в процентах, коефіцієнтах, індексах;

3) в грошових, натуральних і трудових вимірах;

4) у відсотках та коефіцієнтах

5) промілях та грошових одиницях

 

 

30. До основних виробничих ресурсів підприємства відносять:

1) предмети праці, грошові кошти;

2) засоби праці, предмети праці, трудові ресурси;

3) фінансові результати;

4) грошові кошти;

5) всі відповіді правильні.

 

31. Які показники можна віднести до якісних:

1) обсяг реалізації;

2) вартість основних засобів;

3) чисельність персоналу;

4) фондовіддача;

5) кількість обладнання.

 

32. Які показники можна віднести до кількісних:

1) матеріаломісткість;

2) виробіток;

3) чисельність персоналу;

4) фондовіддача;

5) рентабельність

 

 

33. Які фактори є внутрішніми стосовно підприємства?

1) політичні;

2) демографічні;

3) ресурси підприємства;

4) кліматичні;

5) зміна ціни на газ.

 

34. Яким документом оформляється надходження запасів на підприємство, які мають якісні та кількісні розбіжності з супроводжувальними документами:

1) довіреність;

2) прибутковий ордер;

3) акт про приймання матеріалів;

4) Акт-вимога на заміну матеріалів;

5) накладна.

 

35. Згідно П(С)БО дохід це:

1) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)

2) збільшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком, зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

3) виручка підприємства від реалізації товарів, робіт, послуг.

4) залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'я­зань.

5) всі правильні відповіді

 

36. Які з перерахованих активів не належать до нематеріальних:

1) товарні знаки;

2) сорт рослин;

3) програми для ЕОМ;

Дебіторська заборгованість.

5) немає правильної відповіді.

 

37. Для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку вводу їх в експлуатацію застосовуються:

1) акт введення в експлуатацію основних засобів;

2) акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

3) акт приймання-передачі відтемонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів;

4) інвентарна картка;

5) немає правильної відповіді.

 

38. Зміст і форма балансу в Україні для підприємств усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ):

1) визначається бухгалтером підприємства;

2) визначається П(С)БО;

3) визначається Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

4) залежить від інформаційних запитів керівництва;

5) визначається податковою інспекцією.

 

39. Оборотні засоби підприємства характеризують рахунки:

1) 23, 25, 92;

2) 21, 50, 40;

3) 30, 22, 25;

4) 28, 33, 71;

5) 41, 37, 20.

 

40. Власний капітал характеризують рахунки:

1) 23, 40, 50;

2) 42, 43, 40;

3) 37, 44, 51;

4) 10, 14, 42;

5) 15, 32, 54.

 

 

41. Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації
про наявність і рух:

1) обліку майна, яке фактично не належить підприємству;

2) умовних прав і зобов'язань підприємства;

3) бланків суворого обліку;

4) списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками);

Всі відповіді правильні.

 

42. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що:

1) запаси оцінюються шляхом ділення сумарної вартості їх за­лишку на початок звітного місяця й вартості одержаних протягом місяця запасів на сумарну кількість запасів на початок місяця і одержаних у звітному місяці запасів;

2) запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство;

3) запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони над­ходили на підприємство;

4) відстежується вартість кожної одиниці запасів;

5) немає правильної відповіді.

 

43. Склад витрат, що становлять виробничу собівартість готової продукції власного виробництва, визначається:

1) у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»;

2) у П(С)БО № 9 «Запаси»;

3) у П(С)БО № 16 «Витрати»;

4) у П(С)БО № 26 «Собівартість продукції»;

5) немає правильної відповіді.

 

44. Згідно П(С)БО витрати це:

1) збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді прибутку або збільшення корисності активів, або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення акціонерного капіталу, за винятком збільшення і пов'язаного з внесками учасників

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком, зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) за звітний період.

3) теперішня заборгованість підприємства, що виникає від минулих подій, від погашення якої очікується відтік ресурсів з підприємства, що втілюють в собі майбутні економічні вигоди.

4) залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'язань.

5) правильна відповідь відсутня.

 

45. Згідно П(С)БО активи – це:

1) все майно підприємстваПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 328; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.007 с.)