Відносна величина ефективностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відносна величина ефективності5) відносна величина порівняння

 

116. При використанні якого методу детермінованого факторного аналізу передбачається послідовна заміна показника попереднього (базового) періоду на показник звітного періоду?

1) абсолютних різниць

2) відносних різниць

3) індексному

4) дольової участі

Ланцюгових підстановок

 

117. Аналіз привабливості ринку, пропиту на продукцію, можливості конкурентів, виконання договірних зобов’язань, ефективність реклами здійснюють працівники

1) фінансового відділу

2) відділу постачання

3) виробничого відділу

Відділу маркетингу

5) відділу технічного контролю

 

118. Використання яких прийомів в економічному аналізі дозволяє надати порівняльну характеристику відмінностей у динаміці різних явищ і процесів?

1)порівняння

Рядів динаміки

3) середніх величин

4) індексів

5) групування

 

 

119. Ретроспективний аналіз проводиться:

1) до моменту здійснення господарських операцій;

2) після прийняття управлінських рішень;

3) після здійснення господарських операцій;

4) до здійснення господарських операцій;

5) правильна відповідь відсутня

 

120. Які показники відображають співвідношення абсолютної величини одного явища з абсолютною величиною будь-якого іншого?

1) відносні показники;

2) абсолютні показники;

3) середні величини;

4) динамічні ряди;

5) всі відповіді правильні

 

121. Який вид аналізу пов'язаний із вивченням господарських процесів, що вже відбулися:

1) поточний;

2) перспективний;

3) техніко-економічний;

4)ретроспективний;

5) немає правильної відповіді?

 

122. До складу традиційних методів і способів зведення, обробки економічної інформації не входять:

1) метод відносних і середніх величин;

2) групування;

3) табличний;

4) балансовий;

Регресійний аналіз

 

123. Методика економічного аналізу — це сукупність:

1) методів, способів, прийомів і правил економічного дослідження;

2) техніки та операцій з досліджуваними матеріалами;

3) соціально-економічних показників;

4) аналітичних таблиць, графіків, схем;

5) працівників-фахівців з проведення аналітичних досліджень.

 

124. Які з перелічених реквізитів первинних документів є обов’язковими:

1) найменування підприємства;

2) номер поточного рахунка підприємства;

3) порядковий номер документа;

4) відповіді 1 і 2;

5) немає правильної відповіді.

 

125. Річна фінансова звітність підприємства не включає:

1) баланс;

2) звіт про фінансові результати;

3) звіт про рух грошових коштів;

4) звіт про власний капітал;

Касова книга.

 

126. На яких рахунках обліковуються необоротні активи:

1) 10;

2) 11;

3) 12;

4) 15;

Всі відповіді вірні.

 

127. Сторона балансу, в якій відображаються джерела господарських засобів, називається:

1) розділом;

2) підрозділом;

3) активом;

4) статтею;

Пасивом.

 

128. При видачі готівки з каси підприємства складається:

1) прибутковий касовий ордер;

2) видатковий касовий ордер;

3) платіжне доручення;

4) накладна;

5) акт приймання-передачі.

 

129. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу, - це

1) доходи;

2) витрати;

3) збиток;

4) зобов’язання;

5) прибуток.

 

130. Установлення ліміту каси проводиться підприємствами:

1) самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі;

2) на підставі розрахунків податкової;

3) ліміт каси у всіх підприємств однаковий;

4) за вказівкою банку, в якому обслуговується підприємство;

5) жодне підприємство не встановлює ліміт каси.

 

131. Дебітори – це:

1) юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів;

2) працівники підприємства;

3) юридичні та фізичні особи, яким винне наше підприємство;

4) зобов’язання підприємства;

5) немає правильної відповіді.

 

132. Готівка, що видана під звіт на господарські потреби (крім закупівлі сільськогосподарської продукції, але з якихось причин не витрачена, має бути повернена до каси підприємства не пізніше:

1) наступного робочого дня після видачі її під звіт;

2) 10 днів після видачі;

3) 20 днів після видачі;

4) 30 днів після видачі;

5) в будь-який час, визначений працівником підприємства.

 

133. Поточна дебіторська заборгованість – це:

1) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 3 місяців з дати Балансу;

2) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 6 місяців з дати Балансу;

3) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати Балансу;

4) заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена після 12 місяців з дати Балансу;

5) немає правильної відповіді.

 

134. Економічний аналіз – це …

1)… підготовка пропозицій для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

2)… процеси і явища господарської діяльності підприємства, відображені в показниках планів і звітності

3)… узагальнена характеристика певного економічного процесу, об’єкта чи явища відносно конкретного місця і часу

4) …. невикористані можливості зростання та вдосконалення виробництва, поліпшення його економічних результатів

5)… сукупність аналітичних процедур, метою яких є одержання висновків та рекомендацій щодо прийняття оптимальних управлінських рішень стосовно досліджуваного економічного об’єкта чи явища

 

135. Який метод полягає у зіставлені врівноважуючи одна одну системи взаємопов’язаних показників?

1) нормативних різниць

2) валовий

Балансовий

4) середніх різниць

5) графічний

 

136. Який метод полягає у порівняні явищ, процесів та показників, що їх характеризують для виявлення спільних рис і відмінностей між ними?

1) нормативних різниць

2) валовий

3) балансовий

Порівняння

5) графічний

 

137. Який з видів відносних величин використовуються у економічному аналізі?

1) відносна величина динаміки

2) відносна величина виконання планових завдань

3) відносна величина структури

4) відносна величина ефективності

Усі вище наведені

 

138. Структуру досліджуваної сукупності та її зміну за різні періоди часу характеризує

1) відносна величина динаміки

2) відносна величина виконання планових завдань

Відносна величина структури

4)відносна величина ефективності

5) відносна величина порівняння

 

139. Рівень виконання плану визначає

1) відносна величина динаміки

2) відносна величина ефективності

3) відносна величина структури

4) відносна величина виконання планових завдань

5) відносна величина порівняння

 

140. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: відпущені матеріали на виробни­цтво продукції:

1) Дт 90 – Кт 20;

2) Дт 23 – Кт 20;

3) Дт 26 – Кт 20;

4) Дт 26 – Кт 23;

5) Дт 23 – Кт 26.

 

141. Звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді – це:

1) Баланс

2) Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

4) Звіт про власний капітал

5) всі відповіді правильні.

 

142. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди це

1) кредиторська заборгованість

2) дебіторська заборгованість

Зобов’язання

4) кредит

5) немає правильної відповіді.

 

143. Сторони бухгалтерського рахунка називаються:

1) дебітори, кредитори

Дебет, кредит

3) сальдо, оборот

4) залишок

5) актив, пасив.

 

144. Активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу називаються:

1) оборотними;

2) основними;

3) залученими;

4) вилученими;

5) капітальними.

 

145. До основних засобів належать:

1) будівлі;

2) машини;

3) транспортні засоби;

4) обладнання;

Всі відповіді правильні.

 

146. До поточних зобов’язань належать:

1) короткострокові векселі видані;

2) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

3) поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

4) розрахунки з оплати праці;

Всі відповіді правильні.

 

147. Отриманий аванс від покупця відображається кореспонденцією:

1) Дт 20 – Кт 63;

2) Дт 31 – Кт 68;

3) Дт 31 – Кт 50;

4) Дт 92 – Кт 372;

5) Дт 64 – Кт 31.

 

148. Систематизований розподіл вартості, яка амортизується, основних засобів протягом строку їх корисного використання – це:

1) амортизація;

2) норма амортизації;

3) метод амортизації;

4) амортизаційна норма;

5) термін корисного використання.

 

149. Розрахунок фактичної собівартості продукції сумуванням понесених витрат не властивий для такого методу калькулювання:

1) простого;

2) позамовного;

3) нормативного;

4) попроцесного;

5) попередільного.

 

150. До складу собівартості реалізованої продукції не включаються такі витрати:

1) загальновиробничі;

2) прямі витрати на оплату праці;

3) прямі матеріальні витрати;

4) інші прямі витрати;

Витрати на збут.

 

151. Які витрати включаються до первісної вартості запасів:

1) непрямі податки у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

2) на транспортування і розвантаження;

3) суми, що сплачуються за інформаційні послуги, пов'язані з придбанням запасів;

4) відповіді 1 і 2;

5) відсотки за кредит, отриманий на придбання запасів.

 

152. Який спосіб виправлення помилок в облікових реєстрах полягає в закресленні однією рискою неправильного запису так, щоб можна було прочитати закреслене:

1) «червоного сторно»;

2) додаткових записів;

3) коректурного способу;

4) метод закреслення;

5) немає правильної відповіді?

 

153. При оприбуткуванні готівки в касу підприємства складається:

1) прибутковий касовий ордер;

2) видатковий касовий ордер;

3) платіжне доручення;

4) накладна;

5) акт приймання-передачі.

 

154. Відповідно до П(С)БО 9 запаси – це:

1) активи, які утримуються для подальшого продажу в умовах звичайної господарської діяльності;

2) активи, що перебувають у процесі виробництва;

3) активи, які утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і наданні послуг, а також для управління підприємством;

4) відповіді 1, 2, 3;

5) немає правильної відповіді

 

155. Які з перелічених витрат не належать до виробничої собівартості продукції:

1) на зв’язок;

2) на утримання адміністративних будівель;

3) на аудиторські послуги;

4) прямі матеріальні витрати;

Правильні відповіді 1, 2, 3

156. Ведення обліку запасів регулює стандарт:

1) П(С)БО 8;

2) П(С)БО 10;

3) П(С)БО 9;

4) П(С)БО 7;

5) відповіді 1 і 2.

 

157. До методів нарахування амортизації не належать:

1) прямолінійний;

2) нормативний;

3) кумулятивний;

4) зменшення залишкової вартості;

5) виробничий.

 

158. Які активи належать до запасів:

1) сировина;

2) матеріали;

3) запасні частини;

4) паливо;

Всі відповіді правильні.

 

159. Документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції – це:

1) бухгалтерська звітність;

2) операція;

3) первинний документ;

4) інвентаризація;

5) відомість.

 

160. Пасив балансу складається з:

1) двох розділів;

2) трьох розділів;

3) чотирьох розділів;

4) п'яти розділів;

5) одного розділу.

 

161. Коли мають складатися первинні документи:

1) під час проведення господарської операції;

2) перед закінченням звітного періоду;

3) на прохання керівника;

4) раз в місяць;

5) за графіком.

 

162. Носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку, називаються:

1) первинні документи;

2) рахунки;

3) звітність;

4) баланси;

Облікові регістри.

 

 

163. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал – це:

Баланс

2) Звіт про фінансові результати

3) Звіт про рух грошових коштів

4) Звіт про власний капітал

5) немає правильної відповіді.

 

164. Основними категоріями економічного аналізу є:

1) положення, закони, інструкції

2) дані, показники, коефіцієнти

3) оцінка, фактори, показники

Показники, фактори, резерви

5) ресурси, оцінка, резерви

 

165. Аналіз наявності, складу, структури, руху грошових коштів підприємства здійснює:

1) відділ кадрів

2) юридичний відділ

Фінансовий відділ

4) виробничий відділ

5) відділ збуту

 

166. До облікових джерел інформації економічного аналізу належить:

Фінансова звітність

2) нормативи

3) рекомендації

4) проектні завдання

5) накази

 

167. Які показники розраховуються і досліджуються при аналізі виробництва продукції?Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.009 с.)