Розділ 1. Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (ІХ-ХІХ ст.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 1. Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (ІХ-ХІХ ст.)1.1. Україна очима іноземних мандрівників

1.2. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі

1.3. Зародження готельної справи в Україні

Розділ 2. Початок організованого туризму (кінець XIX - початок XX ст.)

2.1. Виникнення в Україні перших туристських організацій

2.2. Рекреаційне освоєння Криму

2.3. Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890-1915 pp.)

2.4. Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях

2.5. Розвиток готельної справи в другій половині XIX - на початку XX ст.

Розділ 3. Розвиток туризму в Україні в міжвоєнний період (1918-1939 pp.)

3.1. Створення централізованої системи управління туризмом

3.2. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні в період "українізації" (1923-1933 pp.)

3.3. Подальше зміцнення і розширення матеріально-технічної бази туризму

3.4. Краєзнавчо-туристські товариства "Плай" і "Чорногора" на західноукраїнських землях

Розділ 4. Основні напрями розвитку туризму в Україні в повоєнний період (50-60-ті pp.)

4.1. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 40-х - на початку 50-х рр.

4.2. Удосконалення системи організації і управління туризмом у 50-60-ті рр.

Розділ 5. Зоряний час радянського туризму (70-80-ті pp.)

5.1. Піднесення міжнародного туризму. "Інтурист" - лідер серед туристських організацій СРСР

5.2. Діяльність Української республіканської ради по туризму та екскурсіях щодо розвитку масового туристського руху в Україні

5.3. БММТ "Супутник" і молодіжний туризм як чинник патріотичного та інтернаціонального виховання радянської молоді

Розділ 6. Сучасний стан розвитку туризму в Україні (90-ті pp.)

6.1. Правові засади туристської діяльності в Україні

6.2. Сучасний стан туристичної галузі

6.2.1. Соціальний туризм

6.2.2. Молодіжний і дитячий туризм

6.2.3. Сільський (зелений) туризм

6.2.4. Оздоровчо-спортивний туризм

6.2.5. Екскурсійна діяльність

6.3. Розвиток матеріальної бази туризму

6.3.1. Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади України

6.3.2. Розвиток готельного господарства, туристської інфраструктури

6.3.3. Гарантування захисту та безпеки туристів

6.4. Активізація міжнародної туристської діяльності України як складової зовнішньоекономічної діяльності

6.5. Підготовка кадрів для туристичної галузі

Додатки
Додаток 1. Уривки з книги "Мандри Василя Григоровича-Барського по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік"

Додаток 2. Протоколъ №4 засъданія комиссіи по организаціи экскурсій для учащихъ и учащихся среднихъ учебныхъ заведеній

Додаток 3. Послуги найвідоміших готелів Києва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

Додаток 4. Об организации всесоюзного акционерного общества по иностранному туризму в СССР

Додаток 5. Про перейменування готелів м. Києва

Додаток 6. О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране

Додаток 7. О дальнейшем развитии и совершенствовании туристско-экскурсионного дела в странеДодаток 8. О мерах по развитию туризма и совершенствованию туристско-экскурсионного обслуживания населения в стране в 1986-1990 годах и на период до 2000 года

Список використаної літератури

Список рекомендованої літератури

 

Передмова

Утвердження суверенності України супроводжується своєрідним "історичним ренесансом". Ми спостерігаємо спалах неабиякого інтересу до проблем вітчизняної історії, витоків національної культури, непересічних досягнень минулого. Це зрозуміло, адже знання історичних і культурних надбань наших предків потрібне не тільки для відродження державності та піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій минувшини у практиці сьогодення. Одна з таких стародавніх традицій - мандрівництво.

Україна з давніх-давен, немов магніт, притягувала до себе іноземних гостей, її релігійні святині та культурні пам'ятки впродовж століть користувалися славою, особливо в християнському світі.

Однак історія туризму в Україні вивчена недостатньо. Предметом спеціального наукового дослідження вона стала нещодавно. За часів існування СРСР окремі відомості про туристську діяльність в Україні містилися у дослідженнях загальносоюзного значення. Вітчизняне "ту-ризмознавство" почало формуватися після 1991 р. За останні десять років з'явилось уже чимало наукових публікацій з цієї проблематики, в яких дослідники прагнуть з'ясувати, коли в Україні з'явилося таке суспільне явище, як туризм, висвітлити актуальні проблеми історії розвитку туризму на українських теренах у різні часи. Водночас інтерес до історії туризму в Україні зумовлений не лише потребами історичної науки чи вимогами історичної пам'яті народу. її знання потрібне викладачам, студентам вищих навчальних закладів, усім фахівцям туристської справи, яка останнім часом дедалі виразніше виступає як важливий сектор суспільного виробництва, культурна інституція, "індустрія гостинності".

Закон України "Про туризм" (1995 р.) визначає туристську галузь як одну з пріоритетних галузей національної економіки і культури.

Навчальний посібник "Історія туризму в Україні", підготовлений викладачами Київського університету туризму, економіки і права, - це перша спроба систематизувати величезний фактичний матеріал від таких форм "пратуризму", як мандри та подорожі, прочанство, до його перетворення на впливовий феномен XX століття.

Методологічно виправданим є те, що історія туризму в Україні досліджується і викладається в контексті загального процесу становлення та еволюції світового туризму, що охоплює всі історичні епохи - від рабовласницького суспільства до сучасної цивілізації. Тому логічно, що в усіх розділах посібника автори, висвітлюючи історію розвитку туризму на українських землях, прагнуть подати її в панорамі основних етапів поступу туризму на нашій планеті.

У розділі посібника "Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (IX -XIX ст.)" наведено фрагменти описів подорожей по Україні іноземних мандрівників, починаючи з давньогрецького історика Геродота (V ст. до н. є.) до французького військового інженера Гійома Левассера де Боплана (XVII ст.). їхні дослідження містять неоціненні відомості про географічні, історичні, етнографічні, економічні особливості нашої країни в різні історичні епохи.

Велике пізнавально-виховне значення для майбутніх фахівців туристської галузі має історія мандрів та подорожей всесвітньо відомих українських учених-мандрівників. Найяскравішим представником українського мандрівництва є Василь Григорович-Барський, якій провів у мандрах майже чверть свого життя. Віддаючи данину культурам країн і народів, з якими він знайомився, вчений залишався палким патріотом України і був твердо переконаний, що "нема кращої землі, ніж Руська".

Розвиток туризму в XIX ст. автори справедливо пов'язують з національно-культурним відродженням, яке завдячує, зокрема, таким відомим діячам української культури, як Яків Головацький, Іван Вагилевич, Іван Франко, Іван Нечуй-Левицький.

Значне місце в посібнику відведено окресленню історії розвитку туризму в радянський період, зокрема діяльності трьох організаційних структур, що визначали розвиток як внутрішнього, так і міжнародного туризму в колишньому Радянському Союзі, - ВАТ "Інтурист", БММТ "Супутник" ЦК ВЛКСМ, Центральної ради по туризму та екскурсіях профспілок.

У розділах, присвячених сучасному стану вітчизняного туризму, акцентується увага на найважливіших подіях у туристському житті нашого суспільства, що істотно вплинули на перебіг подій у цій сфері. Чимало змістовної й корисної пізнавальної інформації містять документальні матеріали, які наведено як додатки до основних розділів посібника.

Структура книжки дає можливість широкому загалу читачів ознайомитись і з історією розвитку в Україні сфери гостинності, зокрема готельної справи.

Навчальний посібник "Історія туризму в Україні" написаний відповідно до програми курсу "Історія розвитку світового туризму". При його підготовці автори використали праці вітчизняних і російських учених, власні дослідження. Поява подібного видання - давно очікувана подія в житті українського суспільства. Посібник не залишиться поза увагою як фахівців туристської галузі, так і широкого загалу, всіх, кому не байдужі історія і перспективи розвитку туризму в нашій незалежній, демократичній державі.

Навчальний посібник "Історія туризму в Україні" - це лише перший крок на шляху до створення фундаментального узагальнюючого видання з історії вітчизняного туризму, і тому слід побажати авторському колективу подальших творчих успіхів у розробці цього важливого фрагмента української історії.

В. А. Смолій, академік Національної академії наук України,

директор Інституту історії України

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 292; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.012 с.)