Загальні методичні рекомендації до семінарських занять 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Загальні методичні рекомендації до семінарських занять 

Однією з найважливіших форм навчального процесу є семінарські заняття. Вони проводяться з метою сприяння ефективному засвоєнню студентами курсу господарського права, вироблення у студентів вміння користування спеціальною юридичною літературою, нормативно-правовими актами, навичок аналітичного підходу до прийняття рішень з конкретних юридичних ситуацій, контролю за знаннями студентів.

На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. В ході підготовки до семінару студент повинен з’ясувати план заняття, прочитати конспект лекцій з теми семінару і відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, опрацювати нормативно-правовий матеріал. Питання курсу господарського права України, які не виносяться на семінарські заняття, вивчаються студентами самостійно.

Готуючись до виступу на семінарі, студентам рекомендується скласти план або тези виступу, якими можна користуватись під час виступу. Дуже важливо під час виступу на семінарі спиратись на теоретичні положення господарського права, організації і функціонування суб’єктів господарювання, тобто підприємств, господарських товариств, об’єднань підприємств, сільськогосподарських підприємств тощо, на існуючу практику забезпечення прав і свобод громадянина під час здійснення підприємницької діяльності в Україні, аналіз фактів, що характеризують господарсько-правові відносини в українській державі в цілому, а також в конкретних регіонах, областях, районах, містах, селищах, селах, робити узагальнення, висновки, критично відноситись до положень, які даються в спеціальній літературі.

Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і може виступити з доповненням, або вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на поставлене питання іншим студентом.

На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з тем, які виносяться на самостійне опрацювання, однак стосуються теми, яка виносить ся для вивчення на семінарське заняття.

Якщо планом семінарського заняття передбачено виконання практичного завдання, його обов’язково треба виконати письмово в зошиті з посиланням на конкретну статтю відповідних законів України. Рішення задачі повинно включати таке:

1) визначення теоретичних положень, які стосуються задачі;

2) визначення законодавчих актів, які можна застосувати для вирішення даної задачі;

3) вирішення задачі по суті, а саме обґрунтувати доцільність застосування, обраних студентом, нормативно - правових актів для вирішення поставленої задачі.

4) якщо в задачі поставленні питання, то дати на них відповіді.

Після виступу студента по задачі йому студенти та викладач можуть поставити питання, що стосуються задачі.

Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські заняття в групі. за погодженням з викладачем студент може підготувати реферат з пропущеної теми господарського права.

Для підготовки до семінарських занять студент може використовувати нормативно - правові акти та юридичну літературу, яка рекомендується до лекційних тем.

 

Плани семінарських занять

Перший семестр.

Тема 1. Теоретичні основи господарського права

(2 год. семінарське заняття

2год. практичне заняття)

1. Поняття господарського права, його предмет.

2. Метод господарського права.

3. Завдання та система господарського права.

4. Наука господарського права: її предмет, система та основні категорії.

5. Принципи господарського права.

6. Поняття і види господарських правовідносин.

 

 

Тема 2. Суб’єкти господарювання

(2 год. семінарське заняття

6 год. практичне заняття)

1. Критерії класифікації і види суб’єкта господарювання.

2. Поняття і значення способів заснування суб’єктів господарського права. Порядок створення та етапи створення суб’єкта господарювання.

3. Державна реєстрація: порядок та зміст. документи, які подаються для державної реєстрації.

4. Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Банкрутство.

 

Модуль №1 – 2год.

Тема 3. Правовий режим майна в господарському обігу.

(2 год. семінарське заняття

4 год. практичне заняття)

1. Поняття і зміст прав на майно.

2. Поняття і види майна.

3. Джерела формування майна суб'єктів господарювання.

4. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

Тема 4. Правові засоби державного регулювання економіки

(2 год. семінарське заняття

6 год. практичне заняття)

 

1. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності: її мета і принципи, напрями економічної політики держави.

2. Класифікація видів державного впливу на економіку.

3. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку.

4. Державне замовлення та державне завдання

5. Ліцензування, патентування та квотування.

6. Сертифікація та стандартизація.

7. Регулювання цін та тарифів.

8. Надання інвестиційних, податкових пільг, дотацій, компенсацій та субсидій.

9. Приватизація державних і комунальних підприємств: поняття, об’єкти та суб’єкти, способи..

 

Модуль №2 – 2 год.

 

 

Тема 5. Відповідальність в господарському праві

 

(2 год. семінарське заняття

2 год. практичне заняття)

 

1. Поняття, підстави та межі відповідальності і санкції в господарських правовідносинах.

2. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення антимонопольного - конкурентного законодавства.

 

Тема 6. Господарські зобов’язання

(2 год. семінарське заняття

2 год. практичне заняття)

 

1. Господарське зобов'язання: поняття та види.

2. Господарські договори: види, зміст, форма та порядок укладення. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії договору.

 

Тема 7. Виконання господарських зобов’язань

(2 год. семінарське заняття

2год. практичне заняття)

 

1. Загальні правила виконання господарських договорів.

2. Загальні умови припинення господарських зобов'язань.

3. Розірвання господарських зобов'язань

4. Визнання недійсним господарських зобов'язань за рішенням суду.

 

 

Модуль №3 – 2 год.

Тема 8. Особливості правового регулювання господарсько - торговельної діяльності

(2 год. семінарське заняття

2 год. практичне заняття)

 

1. Поняття, види, форми господарсько-торговельної діяльності.

2. Договори, що укладаються при господарсько-торговельній діяльності.

3. Торговельно-біржова діяльність, як різновид господарсько-торговельної діяльності.

 

Тема 9. Особливості правового регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання

(2 год. семінарське заняття

2 год. практичне заняття)

 

 

1. Поняття та підстави виникнення комерційного посередництва (агентської діяльності).

2. Агентський договір: поняття, істотні умови, форма.

3. Відповідальність за порушення агентського договору.

4. Права та обов’язки комерційного агента.

Тема 10. Особливості правового регулювання перевезення вантажів

(2 год. семінарське заняття

2год. практичне заняття)

1. Поняття перевезення вантажу, суб’єкти відносин перевезення.

2. Договір перевезення: поняття, форма укладення, строк укладення. Види договорів перевезення.

3. Відповідальність перевізника у разі невиконання договору перевезення.

4. Договір транспортного експедирування, як різновид договору перевезення.

Модуль №1.- 2 год.

Тема 11. Особливості правового регулювання капітального будівництва

(2 год. семінарське заняття

4 год. практичне заняття)

 

1. Поняття договору підряду та їх види.

2. Поняття, ознаки, сторони, істотні умови договору підряду на капітальне будівництво.

3. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

4. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.47 (0.021 с.)