Тема 7. Виконання господарських зобов’язань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Виконання господарських зобов’язань1. Загальні правила виконання господарських договорів.

2. Загальні умови припинення господарських зобов'язань.

3. Розірвання господарських зобов'язань.

4. Визнання недійсним господарських зобов'язань за рішенням суду.

Нормативні акти:

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

2. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, ст. 144.

3. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40, ст. 356.

4. Господарський процесуальний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 06.11. 1991р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 6, ст. 56.

5. Закон України “Про концесії” від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №41, ст.372.

6. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР),1994,№10,ст.45.

7. Закон України “ Про оренду землі” від 06 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, №46-47, ст.280.

8. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, №30, ст.379.

9. Закон України “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб ” від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006, № 14, ст. 118.

10. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16.12.97р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, №16, ст.68

11. Закон України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 15 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №32, ст.255

12. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №5-6, ст.44

13. Закон України “Про угоди про розподіл продукції” від 14 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №44, ст.391

 

Література:

 

1. Бабенко Н. Договоры должны исполняться!.. А электронные? проблемы заключения электронных договоров// Юридическая практика. – 2001. 10 жовтня. -№41.

2. Безклубий І. Про предмет грошового зобов’язання.// Право України-2003-№10-С.60-64..

3. Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть? - М., 1990.

4. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. - М., 1994.

5. Вінник О.М. Господарське право : навчальний посібник – К. : Правова єдність, 2009 – 2-ге вид., змін та доп. – 766 с.

6. Гаврина С. Действовал ли закон?// Юридическая практика. - 2003.- №28. –15 июля.

7. Гончаренко Т. Поставка или дарение…// Юридическая практика. – 2003.- №23. -10 июня.

8. Господарське право : підручник / В.С. Щербина – 4-ге вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2009. – 640 с.

9. Грущинський І. Роль договору у формуванні підприємницьких відносин//Право України - 2000 - №2 - с. 36-37.

10. Джурович Р. Руководство по заключению внешнеэкономических контрактов. - М., 1992.

11. Жушман В.П. Роль договору в профілактиці господарських правопорушень при поставці продукції за прямими тривалими господарськими зв′язками. Навч. посібник. - К., 1991.

12. Заярний О.А. Деякі особливості господарсько-праової відповідальності за порушення організаційно-господарських зобов’язань, що виникають з договорів// Вісник господарського судочинства .- 2010- №3.- С.171-178.

13. Кондратьєв В.О. Господарське законодавство. Навчальний посібник для слухачів економічних спеціальностей / В.О. Кондратьєв, За ред. С.В. Дрожжиної. – К. : Видавництво «Ліра-К», 2009 – 468 с.

14. Красько И. Смешанный договор. Условия недействительности и действительности//Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998 - №5 - С.30-32.

15. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности. - К., 1993.

16. Кузнецова Н.С. Поняття та склад зобов’язання./ У кн.: Цивільне право України: Підручник.: У 2 томах. - К.: Юрінком Інтер, 2002. –С.607-635.

17. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. Навчальний посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів – К., 1999

18. Спасибо - Фатєєва І. Актуальні питання форми правочинів (теоретико –практичний аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 2002. -№8. –С.32-36.

19. Чернышев К. Новые понятия договорного права//Хозяйство и право - 1995 - №11 - С.45.

20. Щербина В.С. Поняття та причини господарських правопорушень//Проблеми правознавства. Вип. 52. - К., 1991.

21. Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень.- К.: Либідь, 1993. - 132 с.

22. Юдін С.О. Міжнародний договір купівлі-продажу. - Харків, 1994.

Особлива частина

 

Тема 8. Особливості правового регулювання господарсько - торговельної діяльності

 

1. Поняття, види, форми господарсько-торговельної діяльності.

2. Договори, що укладаються при господарсько-торговельній діяльності.

  1. Торговельно-біржова діяльність, як різновид господарсько-торговельної діяльності.

Нормативні акти:

17. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, ст. 144.

18. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40, ст. 356.

19. Кодекс торговельного мореплавства України. Прийнятий Верховною Радою України 23. 05. 1993 р. ( із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, №47,ст.349.

20. Повітряний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 19 травня 2011 р.

21. Закон України “Про товарну біржу” від 10 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, №10, ст.139

22. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, №30, ст.379.

23. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР),1991. - № 21. - Ст. 377.

24. Закон України “Про лікарські засоби” від 04 квітня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №22, ст. 86

25. Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992, №30, ст.414

26. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” від 23 грудня 1997 року. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, №19, ст. 98

 

Література:

 

1. Барабаш А., Барабаш Р. Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання.// Право України. – 2003. -№5. –С.57-61.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. - Ч.2., кн.2: мена, дарение, рента и пожизненное содержание с иждивением: Комментарий./ Отв. ред. проф. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин. – М.: Издательство БЕК, 1999. –74с.

3. Регулювання торгівлі товарами в рамках СОТ: секторальний підхід// В кн..: Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: “К.І.С.”, 2001. – С.215-278.

4. Чижмар Ю. Правове регулювання торгових операцій на товарних біржах в Україні: аналіз нормативно – правової бази. // Право України .- 1999.- № 12.- с. 49-50, 69.

 

Тема 9. Особливості правового регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання

 

1. Поняття та підстави виникнення комерційного посередництва (агентської діяльності).

2. Агентський договір: поняття, істотні умови, форма.

3. Відповідальність за порушення агентського договору.

4. Права та обов’язки комерційного агента.

 

Нормативні акти:

1. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, ст. 144.

2. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40, ст. 356.

3. Директива ЄС №123/85 щодо договорів з дистрибюторства автомобілів

4. Директива ЄС №1983/83 про договори ексклюзивного дистрибюторства.

5. Директива ЄС відносно незалежних комерційних агентів. Прийнята Радою Міністрів 18.12.1986 р. №86/653.

6. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР),1991. - № 21. - Ст. 377.

7. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, суспільного харчування і послуг” від 6 липня 1995р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №28, ст.205

8. Керівництво МТП по складанню комерційних агентський контрактів (публікація МТП, 1983р. №410).

9. Керівництво МТП щодо складання міжнародних контрактів про дистрибюторство (публікація МТП, №44).

10. Коментар до Типового комерційного агентського контракту МТП (публікація МТП, №512).

11. Конвенція про закон, що застосовується до договірних зобов’язань. Прийнята в рамках ЄС в Римі 19.06.1980р.

12. Конвенція про право, що застосовується до договорів про представництво і до договорів із посередниками. (Гаага, 14.03.1978р.).

13. Конвенція про представництво в міжнародній купівлі-продажу товарів. Опрацьовано в рамках УНІДРУА, прийнята на дипломатичній конференції в Женеві 17.02.1983р.

14. Типовий комерційний агентський контракт МТП (публікація МТП, листопад 1991р. №496).

15. Типовий контракт на дистрибюторство (публікація МТП, №518).

 

Література:

1. Голованов Н.М. Обязательственное право: Учебник.- Спб: Питер, 2002. – 448с.

2. Гражданское право: Учебник. Ч.2. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1997.

3. Договори у підприємницькій діяльності /Уклад. О.Руденко, В.Кузнєцов. – Х.: Фактор, 2003.- С.127-141.

4. Дрішлюк А. Агентський договір у цивільному праві. / Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №3. – С.37-39.

5. Круглова М. Возмездность как существенный элемент агентского соглашения // Підприємництво, господарство і право. – 2002. -№8. –С.18-21.

6. Рябиков С.Ю. Агентские отношения во внешнеэкономических связях. – М., 1992.

7. Харитонов Є.О.,Калітенко О.М., Зубар В.М. та інш. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2002. – С.158-160, 349-353.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.241.39 (0.005 с.)