Економіка та підприємництво» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Економіка та підприємництво» 

 

КИЇВ - 2011


Пархоменко В. В.

Міжнародна економіка. Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 0305 «Економіка та підприємництво». – Київ, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2011. – 40 с.

 

 

Рецензенти: к.е.н., доцент Ткаленко С.І.,

к.е.н., доцент Сергієнко С.Б.

 

Затверджено на засіданні кафедри фундаментальних економічних дисциплін (протокол № 1 від 29 серпня 2011 р.)

 

 

© В. В. Пархоменко, 2011

© Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2011

ЗМІСТ Стор.
Передмова………………………………………………………………………  
Опис навчальної дисципліни …………………………………………………  
Мета і завдання курсу ………………………………………………………...  
Навчально-тематичний план …………………………………………………  
Зміст курсу …………………………………………………………………….  
Змістовний модуль 1. Міжнародний рух товарів і факторів виробництва (Міжнародна мікроекономіка) ………………………………...  
Змістовний модуль 2. Міжнародна валютно-фінансова система та світовий фінансовий ринок. Міжнародна економічна інтеграція (Міжнародна макроекономіка) ………………………………………………  
   
Плани семінарських занять …………………………………………………..  
Самостійна робота …………………………………………………………….  
Тематика контрольних робіт та рекомендації для їх виконання для студентів заочної форми навчання …………………………………...……...  
Підготовка та складання іспиту з дисципліни……..……………………..  
Засоби візуального супроводу навчання …………………………………….  
Форми контролю та засоби діагностики успішності навчання …………….  
Тести та завдання з дисципліни …….. ………………………………………  
Питання для проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни «Міжнародна економіка»……………………………………….  
Критерії оцінювання відповідей студентів й питання комплексних робіт (ККР) з дисципліни МЕ………………………………………………………..  
Література……………………………………………………………………..  

ПРОГРАМА КУРСУ

Передмова

Сучасне світове господарство розвивається за принципом поглиблення і розширення економічних відносин між країнами, міжнародного поділу праці, розвиток та укріплення міжнародних господарських структур. Актуальність проблеми та динаміка міждержавних стосунків вимагають швидкого реагування на всі зміни у світовому господарстві, поглибленого вивчення їхніх причин та наслідків.

Сучасний етап відкриває сприятливі перспективи щодо посилення ефективності розвитку економіки України за рахунок оптимального використання переваг міжнародного поділу праці. При цьому складність проблем інтегрування нашої країни в сучасну міжнародну економічну систему визначається передовсім тим, що вона, як й інші пострадянські держави, розпочавши перехід до ринкової економіки, потрапила до глибокої трансформаційної кризи. За цих умов, перехід України до ринкової економіки відкритого типу поглиблює значення дисципліни «Міжнародна економіка» у процесі підготовки економістів.

Навчально-методичний комплекс розроблено з метою поліпшення викладання навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної та заочної форм навчання. У навчально-методичному комплексі вміщено тематичний план курсу для окремих форм навчання, основний зміст тем дисципліни, плани семінарських занять, завдання для практичної роботи, вимоги до складання заліку з дисципліни, завдання щодо виконання контрольних робіт, перелік літературних джерел для самостійного вивчення предмету.

Навчальний курс «Міжнародна економіка» розглядає основні принципи функціонування світової системи господарства, міжнародної торгівлі, руху капіталу та робочої сили, механізм міжнародних розрахунків та валютно-фінансових відносин.

Дисципліна «Міжнародна економіка» є складовою частиною економічного блоку навчальних дисциплін і є логічним продовженням курсів «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», має спільний з ними понятійний апарат, термінологію та методологію. У свою чергу дисципліна «Міжнародна економіка» є базою для вивчення дисциплін «Міжнародний маркетинг», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Програма курсу складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0305 – «Економіка та підприємництво», вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідних спеціальностей.

Вивчаючи курс міжнародної економіки, студенти набувають навичок використовувати статистичні матеріали, іншу інформацію, що ілюструє закономірності розвитку світогосподарських зв’язків, процес входження України до світової економіки.

Вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» сприяє формуванню студентами власного світогляду щодо процесів, які відбуваються щоденно у цій важливій сфері людського буття, а також обумовлює підвищення їх фахових знань.


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів, відповідних ECTS – 5,0 Напрями підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» 6.030509 «Облік і аудит» 6.030506 «Прикладна статистика» 6. 030502 «Економічна кібернетика» Нормативна
Модулів– 2 За професійним спрямуванням «Економіка і підприємництво» Рік підготовки
Змістовних модулів– 2 3-й 4-й
Загальна кількість годин – 180   Семестр
5-й 6-й  
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4, СРС – 5 Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр Лекції
     
Семінарські, практичні
     
Самостійна робота
     
ІНДЗ
     
Вид контролю – іспит
           

Мета і завдання курсу

Метою курсу є формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Завдання курсу:

– вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності;

– набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції;

– набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України.

Предмет: система міжнародних економічних відносин, що складаються між національними економіками країн світу в умовах глобалізації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

– знати: основні форми міжнародних економічних відносин, механізм та інструменти зовнішньоекономічної політики держави, основні характеристики міжнародної економічної інтеграції та глобалізації, основні проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.

– уміти: будувати графічні моделі застосування інструментів політики протекціонізму, розраховувати курси валют та платіжний баланс країни, здійснювати аналіз конкретних економічних ситуацій, на основі отриманих теоретичних знань, аргументовано формулювати своє ставлення до економічних процесів, що відбуваються.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

А) НА І ПІВРІЧЧЯ

(14 тижнів з обсягом тижневого аудиторного навантаження 4 години)

 

№ теми Назва теми Денна форма навчання Заочний факультет
Кількість годин
Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальні заняття Лекції
1. Міжнародна економічна система          
2. Міжнародна економічна діяльність          
3. 3.1.     3.2. Міжнародна торгівля: Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин Міжнародна торговельна політика                
     
4. Міжнародні інвестиції          
5. Міжнародний кредит          
6. Світовий ринок праці. Міжнародна трудова міграція          
7. Світова валютна система          
8. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс          
9. Міжнародна економічна інтеграція          
10. Глобалізація економічного розвитку       -  
11. Інтеграція України у світову економіку       -  
Всього:          

 


Б) НА ІІ ПІВРІЧЧЯ

(16 тижнів з обсягом тижневого аудиторного навантаження 4 години

№ теми Назва теми Денна форма навчання Заочний факультет
Кількість годин
Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальні заняття Лекції
1. Міжнародна економічна система          
2. Міжнародна економічна діяльність          
3. 3.1.     3.2. Міжнародна торгівля: Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин Міжнародна торговельна політика                
     
4. Міжнародні інвестиції          
5. Міжнародний кредит          
6. Світовий ринок праці. Міжнародна трудова міграція          
7. Світова валютна система          
8. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс          
9. Міжнародна економічна інтеграція          
10. Глобалізація економічного розвитку       -  
11. Інтеграція України у світову економіку       -  
Всього:          

Зміст курсу

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.79.149 (0.014 с.)