Підготовка та складання іспиту з дисципліни 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка та складання іспиту з дисципліни 

По завершенні вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» студенти денної та заочної форми навчання складають іспит, студенти, що навчаються на другій вищій освіті – залік. Студенти заочної форми навчання, які не подали контрольної роботи, до іспиту або заліку не допускаються. За умови виконання студентом всіх передбачених навчальним планом заходів він може отримати залік без обов’язкової особистої присутності.

Перелік питань до іспиту:

1. Сутність світової економіки та міжнародних відносин.

2. Суб’єкти та об’єкти світової економіки.

3. Групування країн по рівню розвитку.

4. Основні етапи формування світової економіки.

5. Міжнародний поділ праці і спеціалізація.

6. Сутність, умови та етапи міжнародного поділу праці.

7. Сутність теорії порівняльних переваг.

8. Позитивні та негативні наслідки міжнародного поділу праці

9. Міжнародна торгівля та її економічні основи.

10. Причини появи міжнародної торгівлі.

11. Структура світової торгівлі.

12. Основні сучасні тенденції світової торгівлі у географічному плані.

13. Основні сучасні тенденції світової торгівлі у структурному плані.

14. Особливості ціноутворення у міжнародній торгівлі.

15. Види світових цін по умовах поставок товарів.

16. Сутність та сегменти світового ринку, структура світових товарних ринків.

17. Сучасний стан, перспективи та основні проблеми зовнішньої торгівлі України.

18. Сутність та необхідність регулювання зовнішньої торгівлі з боку держави.

19. Митні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.

20. Нетарифні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.

21. Міжнародний демпінг та його наслідки.

22. Сутність протекціонізму та лібералізму у міжнародних економічних відносинах.

23. Вплив протекціонізму на національну економіку.

24. Сутність і форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та географія.

25. Мотиви підприємництва за кордоном.

26. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики.

27. Міжнародний кредитний рейтинг.

28. Наслідки міжнародного руху капіталу для країн-експортерів.

29. Наслідки міжнародного руху капіталу для країн-імпортерів.

30. Загальна характеристика транснаціональних корпорацій, їх вплив на економіку певних країн.

31. Сутність та види вільних економічних зон.

32. Система міжнародних гарантій інвестицій.

33. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України.

34. Трудова міграція, її сутність та види.

35. Характеристика сучасного стану міжнародної трудової міграції.

36. Основні напрями трудової міграції у географічному аспекті.

37. Наслідки міжнародного руху робочої сили для країн-імпортерів.

38. Наслідки міжнародного руху робочої сили для країн-експортерів.

39. Дискримінація іноземної робочої сили та основні заходи щодо її зменшення.

40. Національне та міжнародне регулювання зовнішньої трудової міграції.

41. Роль Міжнародної Організації Праці в регулювання трудової міграції.

42. Проблеми трудової міграції в Україні.

43. Склад платіжного балансу країни.

44. Активне сальдо платіжного балансу та їх вплив на макроекономічне становище.

45. Пасивне сальдо платіжного балансу та їх вплив на макроекономічне становище.

46. Основні методи вирівнювання платіжного балансу країни.

47. Платіжний баланс України та основні тенденції його розвитку.

48. Сутність міжнародної валютної системи, її складові.

49. Основні етапи становлення міжнародної валютної системи

50. Конвертованість валют.

51. Валютний курс та макроекономічний стан у країні.

52. Валютна політика, як інструмент державного регулювання економіки.

53. Роль центрального банку у встановленні валютних курсів.

54. Валютний режим та порядок визначення валютного курсу

55. Валютний курс та валютний ризик.

56. Проблеми валютного регулювання в Україні.

57. Необхідність інтеграції країн у валютно-кредитній сфері.

58. Характеристика основних міжнародних валютно-фінансових установ: Міжнародний валютний фонд, група Світового банку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародне агентство розвитку).

59. Характеристика Міжнародного валютного фонду,

60. Характеристика групи Світового банку

61. Європейські та інші регіональні валютно–фінансові установи.

62. Проблеми співробітництва України із міжнародними валютно-фінансовими установами.

63. Необхідність інтеграції країн у економічній сфері.

64. Головні інтеграційні угруповання світу.

65. Економічні, політичні та історичні причини бідності окремих країн.

66. Шляхи подолання економічної відсталості слаборозвинутих країн, роль держави та міжнародної допомоги у цьому процесі.

67. Проблеми та розміри зовнішньої заборгованості бідних країн.

68. Фінансова допомога бідним країнам з боку міжнародних організацій, її значення та протиріччя.

69. Спільні риси економіки колишніх соціалістичних країн.

70. Необхідність та протиріччя економічного зростання країн з перехідною економікою.

71. Значення та форми допомоги колишнім соціалістичним країнам з боку міжнародного співтовариства у реструктуризації економіки.

72. Протиріччя іноземної допомоги для країн з перехідною економікою.

73. Проблеми виходу на світовий економічний простір пострадянських країн.

74. Причини виникнення та суть глобальних проблем.

75. Основні глобальні проблеми сучасності.

76. Роззброєння і його роль у вирішенні глобальних проблем.

77. Екологічна криза і форми її впливу на світову економіку.

78. Паливно-енергетична та сировинна проблеми.

79. Проблеми економічного відставання окремих країн.

80. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем і розвитку світового господарства.

 

Крім теоретичних питань до програми підготовки до заліку для студентів заочної форми навчання входить захист контрольних робіт у формі співбесіди по обраній проблематиці.

 


Засоби візуального супроводу навчання

 

Під час лекційного курсу застосовуються:

§ слайдова презентація;

§ відеоматеріали;

§ дискусійне обговорення проблемних питань.

На практичних заняттях застосовуються:

§ ситуаційні завдання;

§ графоаналітичні вправи;

§ розрахункові вправи;

§ роздатковий матеріал.

 

Форми контролю та засоби діагностики

Успішності навчання

Система поточного і підсумкового контролю

Поточний контроль: загальна сума балів – 70

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться:

ü у формі усного опитування на практичних заняттях, виконання вправ та задач, враховуючи, що рівень підготовки студента відображає систематичність його самостійної роботи над курсом (30 балів) ;

ü у формі виконання модульних контрольних робіт з тестовою складовою (МКР-1 = 20 балів) + (МКР-2 = 20 балів) = 40 балів;

ü у формі презентації (захисту) на практичному занятті підготовленого звіту за темою індивідуального навчально-дослідного завдання (звіт про виконання індивідуального навчально-дослідного завдання – 10 балів);

Заохочувальні бали:

участь в предметній олімпіаді – 2 бали (призове місце – 5 балів);

– участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді – 5 балів (призове місце – 10 балів);

– виступ з доповіддю на студентській науковій конференції – 5 балів;

– виступ з доповіддю на Всеукраїнській студентській науковій конференції – 5 балів;

– публікація тез доповіді – 5 балів;

– публікація наукової статті – 10 балів.

Семестровий контроль: іспит – загальна сума балів – 30.

Оцінку з дисципліни студент отримує за сумою балів поточного та семестрового контролю – максимально 100 балів.

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам

Поточний контроль і самостійна робота Семестровый контроль Сума
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
Теми 1 - 6 МКР 1 Теми 7-11 МКР 2    
20 балів 20 балів 10 балів 20 балів    

Шкала оцінювання в ECTS

Сума балів за всі форми навчальної діяльності Оцінка
за ECTS за національною шкалою
90-100 A Відмінно („5”)
82-89 B Дуже добре („4”)
74-81 C Добре („4”)
64-73 D Задовільно („3”)
60-63 E Достатньо („3”)
35-59 FX Незадовільно („2”) з можливістю повторного складання
1-34 F Незадовільно („2”) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Засоби діагностики якості навчання:

§ тести;

§ пакети ККР;

§ екзаменаційні білети;

§ питання гарантованого рівня знань:

1. Відкритість економіки: сутність, критерії, кількісні індикатори, фактори, переваги.

2. Інтеграція економіки України у світове господарство: передумови, можливості входження, економічна безпека.

3. Міжнародний поділ праці та фактори, що його визначають.

4. Теорія абсолютних переваг.

5. Теорія порівняльних переваг.

6. Сучасні теорії порівняльних переваг.

7. Інструменти політики протекціонізму.

8. Економічні наслідки протекціоністських бар’єрів.

9. Валютний курс та режими валютних курсів.

10. Система золотого стандарту.

11. Золотовалютний стандарт і Бреттон-Вудська валютна система.

12. Ямайська валютна система.

13. Європейська валютна система.

14. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації.

15. Платіжний баланс: суть та структура.

16. Прямі іноземні та портфельні інвестиції.

17. Міжнародний кредит та проблема зовнішньої заборгованості.

18. Суть і форми міжнародного бізнесу.

19. Суть та форми міжнародної економічної інтеграції.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.031 с.)