для проведення комплексних контрольних робіт 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

для проведення комплексних контрольних робіт(ККР) з дисципліни «Міжнародна економіка»

1. Що являє собою предмет вивчення курсу «Міжнародна економіка»?

2. Назвіть етапи розвитку міжнародної валютної системи.

3. Розкрийте суть міжнародного поділу праці (МПП); назвіть основні тенденції його розвитку у сучасних умовах.

4. Складіть загальну характеристику платіжного балансу.

5. У чому полягає сутність інтернаціоналізації сучасного світового господарства та формування економічної єдності світу?

6. Назвіть типи і види міжнародних розрахунків.

7. Назвіть проблеми участі України в МПП.

8. Які існують форми міжнародних розрахунків? Дайте їх порівняльну характеристику.

9. Які існують форми діяльності підприємств на міжнародному ринку?

10. Назвіть фактори , що впливають на платіжний баланс та його державне регулювання.

11. У чому полягають загальні принципи МЕВ?

12. Які існують організаційні засади міжнародних розрахунків? Дайте основні характеристики міжнародних розрахунків та фактори, що впливають на їх розвиток.

13. Світова торгівля і її основні показники.

14. У чому полягає сутність і головні передумови міжнародної економічної інтеграції (МЕІ)?Назвіть основні етапи МЕІ.

15. Які існують типи зовнішньоторговельної політики держав?

16. Назвіть сучасні інтеграційні угруповання країн.

17. Проаналізуйте інструменти й методи національного механізму регулювання зовнішньоторговельних відносин.

18. Якими є економічні наслідки інтеграції країн?

 

19. У чому полягає сутність багатостороннього регулювання зовнішньої торгівлі?

20. Назвіть наслідки участі України в регіональних інтеграційних процесах.

21. Якими є особливості сучасної зовнішньої торгівлі України?

22. Охарактеризуйте роль міжнародних економічних організацій системи ООН.

23. Розкрийте суть міжнародного руху капіталу;назвіть його форми.

24. У чому полягає сутність і головні етапи економічної глобалізації.

25. Яка роль прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у структурі закордонного інвестування?

26. Вкажіть форми прояву фінансової глобалізації.

27. Яку роль відіграє участь України на ринку міжнародних інвестицій?

28. Назвіть особливості сучасної економічної глобалізації та її основні форми.

29. Яка роль транснаціональних корпорацій в сучасному розвитку МЕВ?

30. Якими є фактори й сучасні моделі економічного розвитку у світовому контексті?

31. Міжнародні кредитні відносини ?

32. Яка роль міжнародного кредиту в міжнародній економіці?

33. Назвіть форми міжнародного кредиту.

34. Яка роль ООН у регулюванні глобальних проблем людства?

35. Проаналізуйте роль міжнародних валютно–кредитних та фінансових організацій.

36. Охарактеризуйте роль Української держави в умовах глобалізації, зокрема у вирішенні глобальних проблем людства?

37. Охарактеризуйте співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.

38. У чому виявляється нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу?

39. У чому виявляється сутність міжнародної міграції робочої сили, її

причини, види та фактори розвитку?

40. Розкрийте сутність сучасної зовнішньоекономічної політики України.

41. Охарактеризуйте державне і міжнародне регулювання трудової міграції.

42. Назвіть причини і наслідки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) та спрямування на євроінтеграцію.

43. Як впливають міграційні процеси на соціально-економічний розвиток країн світу, включаючи Україну?

44. Розкрийте сутність, структуру і особливості середовища міжнародної економічної діяльності?

45. Охарактеризуйте міжнародні валютні відносини. Розкрийте поняття валюти і валютного ринку.

46. Що розуміють під природно-географічним середовищем? Його основні складові впливу на розвиток міжнародних економічних відносин (МЕВ)?

47. Що таке валютний паритет та валютний курс?

48. Що розуміють під економічним та політико-правовим середовищем формування МЕВ?

49. Якими є структура світового валютного ринку і основні види валютних операцій.

50. Що розуміють під соціально–культурним середовищем? Охарактеризуйте його значення в розвитку МЕВ.

 


Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних контрольних робіт (ККР) з курсу «Міжнародна економіка»

 

Оцінка «відмінно» (5)

1. Студент оперує основними поняттями дисципліни.

2. Правильно дає визначення при розкритті даних питань.

3. Дає аналітичну оцінку теоретичним положенням.

4. При відповіді наводить приклади.

5. Дані студентом приклади відповідають викладеному матеріалу.

6. Студент володіє матеріалом в обсязі лекцій з використанням додаткової літератури.

6. Викладений матеріал показує міцні знання студента.

Оцінка «добре» (4)

1. Студент оперує основними поняттями дисципліни.

2. Правильно дає визначення при розкритті даних питань.

3. При відповіді наводить приклади.

4. Дані студентом приклади відповідають викладеному матеріалу.

5. Наведені відповіді відображають міцні знання в обсязі лекцій за даними темами.

Оцінка «задовільно» (3)

1. Студент оперує основними поняттями дисципліни.

2. Дає визначення при розкритті даних питань.

3. Немає прикладів або приклади не відповідають викладеному матеріалу.

4. Студент неправильно відповів на одне з питань.

Оцінка «незадовільно» (2)

1. Студент неправильно дає визначення при розкритті даних питань.

2. Зміст відповіді не відповідає питанням завдання.

3. Немає прикладів або приклади не відповідають викладеному матеріалу.

4. Наведені відповіді показують, що студент не володіє лекційним матеріалом за даними темами.

 


Література

Основна:

1. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Осипов В.М. та інш. Міжнародна економіка: Навч.посібник. Видання 2-ге перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1118 с.

2. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

3. Міжнародна економіка /Козак Ю.Г., Лук’яненко Л.Г., Макогон Ю.В. та ін.: Навчальний посібник.– Вид 2-ге, перероб. та доп. - Київ: ЦНЛ, 2004.-672 с.

4. Міжнародна економіка: Підручник, вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. А.П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 476 с.

5. Філіпенко А., Будкін В., Рогач О. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 582.

6. Школа І., Козменко В., Бабіченко О. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

 

Додаткова:

7. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. – М.: ИВЦ „Маркетинг”, 1998.

8. Боринець С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

9. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : Підручник. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.: Т-во “Знання“ , КОО, 1999. – 305 с.

10. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес,2002.-311 с.

11. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. – 241 с.

12. Воронкова А., Єрохіна Л., Рябенко Л. Міжнародні економічні організації: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 352с.

13. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело .– М.: Внешторгиздат, 1991.

14. Глобалізація і безпека розвитку /О.Г.Білорус, Д.Г.Лук’яненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001.

15. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. – М.: Дело Лтд., 1994.

16. Киреев А. П. Международная экономика: В 2 ч. Ч.І. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов продизводства: Учеб. пособ. для вузов. – М.: Международные отношения, 2000.

17. Киреев А. П. Международная экономика: В 2 ч. Ч.ІІ. Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование: Учеб. пособ. для вузов. – М.: Международные отношения, 1999.

18. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум.– К.: Вікар, 2003.

19. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов. – М.:ЮНИТИ, 1997. – 799 с.

20. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. Пер. с англ.– М.: Прогресс. Универс, 1992.

21. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка. Навчальний посібник.– К.: ВІПОЛ, 1996.

22. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності. – К.: КДЕУ, 1996.

23. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. – М., 1999.

24. Мартин Г.-П., Шуман Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Пер. с нем. – М.: Изд.дом “АЛЬПИНА”, 2001.

25. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник /Под ред. Красавиной Л.Н. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 592 с.

26. Международные экономические отношения: Учебник /Под общей ред. В.Е.Рыбалкина.– М.: ЗАО „Бизнес-школа” „Интел-Синтез”, Дипломатическая академия МИД РФ, 1998.

27. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учебник.– М.: Высш. шк.; 2002.

28. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник /Под ред. В.П.Колесова и М.Н.Осьмоввой. - М.: Флинта: МПСИ, 2000 – 480с.

29. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Международная экономика: Учебник /Под общ. ред. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова.– 2-е изд., доп.– М.: Дело и Сервис, 2000.

30. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник /А.С.Філіпенко, В.І.Мазуренко, Д.Сікора; за ред А.С.Філіпенка.- К.:Либідь,1997.

31. Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнародних економічних відносин: Підручник /А.С. Філіпенко, І.В. Бурковський, В.С. Будкін та ін. – К.: Либідь, 1994.

32. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економічних вузів і факультетів /А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, С.Я. Боринець, І.В. Бураковоський, В.С. Будкін.– К.: Либідь, 1992.

33. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі / З-є видання, перероблене і доповнене. – К.: К.І.С., 2005. – 514 с.

34. Основы внешнеэкономических знаний /Под ред. И.П. Фаминского и др. – М.: Международные отношения, 1990.

35. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки у глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997.

36. Рєзанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2001.

37. Рокоча В.В. Міжнародна економіка. Кн. 1: міжнародна торгівл: теорія та політика.– К.: Таксон, 2000.

38. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Международная экономика: краткий конспект лекций.– К.: МАУП, 1999.

39. Сапич В.І., Сапич Н.М. Міжнародна економіка: Практикум: навчальний посібник.– Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003.

40. Світова економіка. Підручник, А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.: Либідь,2000.

41. Современный бизнес: Учеб. В 2. Т.1: Пер. с англ. /Д.Дж.Речмен, М.Х.Мескон, К.Л.Боуви, Дж.В.Тилл.– М.: Республика, 1995.

42. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник /В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

43. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть. Навч. посібник /А.С.Філіпенко, Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник та ін. — К.: Либідь, 2002.

44. Фахові журнали: «Економіка України», «Зовнішні справи», «Зовнішня торгівля», «Економіст», «Экономист», «Мировая экономика и международные отношения».

45. Циганкова Т.М. Міжнародні організації. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

Інформаційні ресурси

1. http://www.niss.gov.ua

2. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

3. http://www.cpsr.org.ua.

4. http://www.hdr.undp.org.

5. http://www.e-news.com.ua/govt

6. http://www.portal.rada.gov.ua – Верховна Рада України

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.006 с.)