Тема 11. Інтеграція України у світову економіку. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Інтеграція України у світову економіку.Об’єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему. Стратегічні напрямки інтернаціоналізації української економіки.

Нові форми залучення України до міжнародної економічної системи.

Членство України у міжнародних організаціях та участь в інтеграційних угрупованнях.


Плани семінарських занять

Метою проведення семінарських занять з дисципліни є закріплення студентами отриманих теоретичних знань та набуття навиків застосування їх у аналізі конкретних економічних задач.

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Перелік тем семінарських занять наведено нижче.

 

Тема: Генезис і суть системи світового господарства

Питання для обговорення:

1. Сутність світової економіки та міжнародних відносин.

2. Основні етапи формування світової економіки.

3. Структура і суперечності розвитку сучасного світового господарства.

Ключові поняття

Міжнародна економіка, предмет міжнародної економіки, міжнародна мікроекономіка, міжнародна макроекономіка, міжнародні економічні відносини, об’єкти міжнародної економіки, суб’єкти міжнародної економіки, розвинуті країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою, «центр – напівпериферія – периферія», інтернаціоналізація господарського життя, інтернаціоналізація капіталу, інтернаціоналізація виробництва, міжнародна економічна інтеграція, транс націоналізація, транснаціональна корпорація.

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Визначте сутність міжнародної економіки як навчальної дисципліни.

2. Що є предметом теорії міжнародної економіки?

3. У чому відмінність між міжнародною мікро- і макроекономікою?

4. Дайте визначення міжнародної економіки як підсистеми світового господарства.

5. Які основні риси міжнародної економіки? Які з них притаманні також світовому ринку і світовому господарству, а які лише їй?

6. Які основні форми міжнародних економічних відносин?

7. Що є об’єктом міжнародної економіки?

8. Назвіть суб’єктів міжнародної економіки.

9. Які групи країн у світі Ви знаєте?

10. У чому полягає сутність інтернаціоналізації виробництва?

11. Які форми інтернаціоналізації виробництва?

12. Яка компанія може вважатися транснаціональною?

 

Тема: Міжнародний поділ праці

Питання для обговорення:

1. Форми міжнародного поділу праці: спеціалізація, кооперація, комбінування.

2. Сутність теорії порівняльних переваг.

3. Межі міжнародного поділу праці.

4. Позитивні та негативні наслідки міжнародного поділу праці.

Ключові поняття

Середовище міжнародних економічних відносин, міжнародна економічна діяльність, світове господарство, фактори виробництва, міжнародний поділ факторів виробництва,міжнародний поділ землі,міжнародний поділ капіталу, міжнародний поділ технологій, міжнародний поділ праці, міжнародна спеціалізація, міжнародна кооперація, міжнародна мобільність факторів виробництва.

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Назвіть основні складові середовища міжнародних економічних відносин. Охарактеризуйте фактори, якими вони представлені.

2. Охарактеризуйте форми міжнародної економічної діяльності.

3. У чому полягає сутність прямого і непрямого впливу факторів середовища міжнародних економічних відносин?

4. Дайте визначення світового господарства.

5. Які елементи складають світове господарство відповідно до підходу Мішеля Бо?

6. Які етапи становлення та розвитку світового господарства Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

7. У чому полягає роль факторів виробництва?

8. У чому полягає сутність міжнародного поділу факторів виробництва? міжнародного поділу землі? міжнародного поділу капіталу?

9. Дайте визначення міжнародного поділу праці. Назвіть його форми.

10. Які види міжнародної спеціалізації Ви знаєте?

11. Якими методами здійснюється міжнародна кооперація?

12. Як поділяються фактори виробництва за походженням і ступенем спеціалізації?

13. Які фактори виробництва характеризуються високою і низькою міжнародною мобільністю?

 

Тема: Функціонування основних світових товарних ринків

Питання для обговорення:

1. Загальні принципи аналізу

2. Світові ринки готової продукції

3. Світові ринки сировини

4. Світові ринки продовольства

Ключові поняття

Світовий ринок готової продукції, світовий ринок сировини, світовий ринок продовольства

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Розкрийте суть світового ринку та його структуру?

2. Охарактеризуйте світовий ринок готової продукції.

3. Дайте характеристику світового ринку сировини.

4. Розкрийте особливості та сучасні тенденції функціонування світового ринку продовольства.

 

Тема: Дослідження дії системи ціноутворення у світовій торгівлі

Питання для обговорення:

1. Сутність ціноутворення у світовій торгівлі.

2. Основні форми ціноутворення.

3. Основні види цін у світовій торгівлі.

Ключові поняття

Світова ціна, множинність міжнародних цін, експортна ціна, імпортна ціна, довідкова ціна, контрактна ціна, трансфертна ціна, біржове котирування.

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття «світова ціна»?

2. Чим обумовлена множинність світових цін?

3. Назвіть фактори ціноутворення в міжнародній економіці.

4. Які існують види цін у світовій торгівлі?

5. Назвіть види знижок в міжнародній торгівлі та умови їх надання.

 

Тема: Дослідження форм та методів державного регулювання зовнішньої торгівлі

Питання для обговорення:

1. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

2. Кількісні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

3. Протекціонізм та лібералізм у зовнішній торгівлі.

Ключові поняття

Лібералізм, протекціоністська торгова політика, митний тариф, адвалерне мито, специфічне мито,транзитне мито, ставка митного тарифу, квотування, ліцензування, «добровільне» обмеження експорту, субсидування, експортне кредитування, демпінг, Світова організація торгівлі,

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Які види торговельної політики залежно від втручання держави Ви знаєте?

2. Що передбачає політика свободи торгівлі? Для яких країн вона є характерною?

3. У чому полягає сутність протекціонізму? Які існують форми протекціонізму?

4. На які групи поділяються методи державного регулювання міжнародної торгівлі?

5. Дайте визначення митного тарифу. Які функції він виконує?

6. Наведіть аргументи «за» і «проти» введення митних тарифів?

7. Що таке тарифна квота?

8. Які форми кількісних обмежень використовуються у міжнародній торговельній політиці?

9. Дайте визначення квоти. Які її види Ви знаєте?

10. У чому полягає сутність ліцензування? У яких формах воно здійснюється?

11. У чому полягає механізм запровадження «добровільного» експортного обмеження?

12. Які методи прихованого протекціонізму Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

13. Які методи торговельної політики належать до фінансових?

14. Які види демпінгу Ви знаєте?

15. Які рівні регулювання міжнародної торгівлі можна виділити?

16. Які економічні інститути здійснюють регулювання міжнародної торгівлі?

 

 

Тема: Дослідження практики міжнародного руху капіталу

Питання для обговорення:

1. Форми міжнародного руху капіталу

2. Інвестиційний клімат та методи його визначення.

3. Сутність та форми вільних економічних зон.

4. Вплив вільних економічних зон на розвиток національної економіки.

5. Проблеми функціонування вільних економічних зон в Україні.

Ключові поняття

Міжнародний рух капіталу, міжнародний кредит, міжнародні інвестиції, міжнародна економічна допомога, портфельні інвестиції, прямі іноземні інвестиції (ПІІ), прямі зарубіжні інвестиції, стратегічні альянси, країна базування, вільна економічна зона, офшори, факторинг, форфейтинг, лізинг, МВФ, Світовий банк.

Контрольні запитання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність міжнародного руху капіталу?

2. Які причини міжнародного руху капіталу?

3. Які теорії міжнародного руху капіталу Ви знаєте?

4. За якими критеріями можна класифікувати міжнародний рух капіталу?

5. Дайте визначення міжнародних інвестицій.

6. Які форми міжнародний інвестицій Ви знаєте? У чому їх сутність?

7. До якої проблеми зводиться різниця між прямими і портфельними інвестиціями.

8. Що таке «інвестиційний клімат» країни? Які фактори впливають на його формування?

9. Які методи міжнародного інвестування Вам відомі? Охарактеризуйте їх.

10. У яких формах створюються власні зарубіжні фірми?

11. З якою метою корпорації утворюють стратегічні альянси?

12. Назвіть основні причини угод «злиття-поглинаня».

13. Дайте визначення «вільна економічна зона».

14. Які типи вільних економічних зон можна виділити?

15. У чому різниця між вільними економічними зонами і територіями пріоритетного розвитку?

16. Які групи пільг надаються суб’єктам господарювання у вільних економічних зонах і територіях пріоритетного розвитку?

17. У чому сутність офшорної зони?

18. Які умови пропонуються урядами компаніям в офшорних юрисдикціях?

19. Які країни-офшори Ви знаєте?

20. У чому полягає сутність міжнародного кредиту?

21. Які функції міжнародного кредиту Ви знаєте? Які фактори сприяють поширенню міжнародного кредиту?

22. Які види міжнародного кредиту Ви знаєте?

23. Назвіть сучасні форми кредитування експортних операцій. Визначте їх переваги та недоліки.

24. Які структурні елементи можна виділити у структурі світового фінансового ринку?

 

Тема: Дослідження практики міжнародного руху робочої сили

Питання для обговорення:

1. Характеристика сучасного стану міжнародної трудової міграції.

2. Вплив трудової міграції на національну економіку.

3. Проблеми трудової міграції в Україні.

Ключові поняття

Еміграція, імміграція, рееміграція, «стара міграція», «нова міграція», «відтік інтелекту», міграційне сальдо, міжнародна трудова міграція, міжнародний ринок праці, перекази працівників, переміщення мігрантів Міжнародна організація праці.

Контрольні запитання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність міжнародної міграції робочої сили?

2. У які групи можна об’єднати причини міжнародної міграції робочої сили

3. На основі яких показників оцінюються міграційні процеси окремої країни? Які показники фіксуються в платіжному балансі країни?

4. За якими критеріями можна класифікувати міжнародну міграцію робочої сили? Які її види Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

5. Розкрийте сутність міжнародної міграції робочої сили у Стародавньому Світі і в часи Середньовіччя.

6. Охарактеризуйте умови і особливості руху робочої сили на кожній хвилі «первісної» і «нової» міграції.

7. Назвіть напрями міграції робочої сили і причини, якими вони зумовлені.

8. Які центри «тяжіння» робочої сили Ви знаєте?

9. На яких рівнях здійснюється регулювання міжнародної міграції робочої сили?

10. Які міжнародні організації опікуються проблемами міжнародної міграції робочої сили?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 187; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.013 с.)