Тема 10: вплив сот на розвиток міжнародної торгівлі В Україні та світі 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 10: вплив сот на розвиток міжнародної торгівлі В Україні та світіНауковий керівник – к.е.н., доц. Чуприна О.О.

План

1. Структура, функції, історія створення та діяльності СОТ.

2. Причини та історія приєднання України до СОТ.

3. Наслідки приєднання України до СОТ.

Рекомендована література

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.

Бестужева, С. В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Х.: ХНЕУ, 2009. – 384 с.

Герасимчук, В. Г. Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К.: Знання, 2009. – 302 с.

Козик, В. В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – К.: Знання, 2008. – 406 с.

Миклашевская, Н. А. Международная экономика [Текст]: учеб. / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 359 с.

Міжнародна економіка [Текст]: навч. посібн. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логінова, В. В. Ковалевський та ін.; за заг. ред. Ю. Г. Козака. – К.: Центр учб. літ-ри, 2008. – 1118 с.

Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі від 05.02.2008 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_049.

Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія [Текст]: підруч. / Є. В. Савельєв. – К.: Знання, 2008. – 622 с.

Співробітництво з СОТ [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/system?cat_id=50972.

Статистичні дані про зовнішню торгівлю України [Електронний ресурс] / Держкомстат України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Україна й Світова організація торгівлі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://wto.in.ua/.

Філіпенко, А. С. Міжнародні економічні відносини [Текст]: підруч. / А. С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с.


Тема 11: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Науковий керівник – к.е.н., доц. Овсієнко О. В.

План

1. Міжнародна торгова політика: сутність та необхідність.

2. Основні форми торгової політики: фритредерство та протекціонізм.

3. Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні.

Рекомендована література

 

Бестужева, С. В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Х.: ХНЕУ, 2009. – 384 с.

Герасимчук, В. Г. Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К.: Знання, 2009. – 302 с.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.

Козик, В. В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 406 с.

Колесов, В. П. Международная экономика [Текст]: учеб. / В. П. Колесов, М. В. Кулаков; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 473 с.

Крилова, Н. В. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посіб. / Н. В. Крилова. – К.: Знання, 2008. – 365 с.

Макуха, С. М. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / С. М. Макуха, Н. В. Бахчеванова / За ред. проф. А. П. Голікова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 404 с.

Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логінова, В. В. Ковалевський та ін.; за заг. ред. Ю. Г. Козака. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр учб. літ-ри, 2008. – 1118 с.

Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / В. В. Білоцерковець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін.; за заг. ред. за ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2010. – 339 с.

Мiжнародна економiка [Текст]: пiдруч. / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча, В. Ю. Шевченко та ін.; за заг. ред. А. П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 479 с.

Миклашевская, Н. А. Международная экономика [Текст]: учеб.: / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 359 с.

Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія [Текст]: підруч. / Є. В. Савельєв. – К.: Знання, 2008. – 622 с.

Філіпенко, А. С. Міжнародні економічні відносини [Текст]: підруч. / А. С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с.


Тема 12: Зовнішньоторговельна діяльність України та напрями її державного регулювання

Науковий керівник – к.е.н., доц. Чуприна О.О.

План

1. Обсяг, структура та динаміка експортно-імпортних операцій в Україні.

2. Шляхи та методи вдосконалення зовнішньоторговельного балансу України.

3. Причини та наслідки приєднання України до СОТ.

 

Рекомендована література

Митний кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15.

Закон України «Про єдиний митний тариф» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2097-12.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.

Бестужева, С. В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Х.: ХНЕУ, 2009. – 384 с.

Герасимчук, В. Г. Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К.: Знання, 2009. – 302 с.

Козик, В. В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – К.: Знання, 2008. – 406 с.

Колесов, В. П. Международная экономика [Текст]: учеб. / В. П. Колесов, М. В. Кулаков; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 473 с.

Мiжнародна економiка [Текст]: пiдруч. / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча, В. Ю. Шевченко та ін.; за заг. ред. А. П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 479 с.

Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / В. В. Білоцерковець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін.; за заг. ред. за ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2010. – 339 с.

Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логінова, В. В. Ковалевський та ін.; за заг. ред. Ю. Г. Козака. – К.: Центр учб. літ-ри, 2008. – 1118 с.

Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі від 05.02.2008 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_049.

Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія [Текст]: підруч. / Є. В. Савельєв. – К.: Знання, 2008. – 622 с.

Співробітництво з СОТ [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/system?cat_id=50972.

Статистичні дані про зовнішню торгівлю України [Електронний ресурс] / Держкомстат України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Україна й Світова організація торгівлі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://wto.in.ua/.

 

Тема 13: Особливості застосування нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі в Україні

Науковий керівник – к.е.н., доц. Чуприна О.О.

План

1. Поняття, класифікація та переваги застосування нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі.

2. Квотування та ліцензування.

3. Фінансові методи регулювання міжнародної торгівлі. Методи прихованого протекціонізму.

4. Практика використання нетарифних засобів регулювання зовнішньої торгівлі в Україні.

 

Рекомендована література

Митний кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.

Герасимчук, В. Г. Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К.: Знання, 2009. – 302 с.

Гребельник, О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: підруч. / О. П. Гребельник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 696 с.

Дубініна, А. А. Митна справа [Текст]: підруч. / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. – К.: Центр учб. літ-ри, 2010. – 320 с.

Козик, В. В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – К.: Знання, 2008. – 406 с.

Колесов, В. П. Международная экономика [Текст]: учеб. / В. П. Колесов, М. В. Кулаков; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 473 с.

Крилова, Н. В. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посіб. / Н. В. Крилова. – К.: Знання, 2008. – 365 с.

Мiжнародна економiка [Текст]: пiдруч. / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча, В. Ю. Шевченко та ін.; за заг. ред. А. П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 479 с.

Миклашевская, Н. А. Международная экономика [Текст]: учеб. / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 359 с.

Філіпенко, А. С. Міжнародні економічні відносини [Текст]: підруч. / А. С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с.


Тема 14: МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Науковий керівник – к.е.н., доц. Овсієнко О. В.

План

1. Мито: поняття, функції, види. Митний тариф.

2. Економічні наслідки митно-тарифного регулювання.

3. Аргументи «за» і «проти» введення тарифів.

Рекомендована література

 

Бестужева, С. В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Х.: ХНЕУ, 2009. – 384 с.

Герасимчук, В. Г. Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К.: Знання, 2009. – 302 с.

Гребельник, О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: підруч. / О. П. Гребельник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 696 с.

Дубініна, А. А. Митна справа [Текст]: підруч. / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. – К.: Центр учб. літ-ри, 2010. – 320 с.

Закон України «Про єдиний митний тариф» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2097-12.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.

Козик, В. В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – К.: Знання, 2008. – 406 с.

Колесов, В. П. Международная экономика [Текст]: учеб. / В. П. Колесов, М. В. Кулаков; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 473 с.

Крилова, Н. В. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посіб. / Н. В. Крилова. – К.: Знання, 2008. – 365 с.

Макуха, С. М. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посіб. / С. М. Макуха, Н. В. Бахчеванова; за ред. проф. Голікова А. П. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 404 с.

Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логінова, В. В. Ковалевський та ін.; за заг. ред. Ю. Г. Козака. – К.: Центр учб. літ-ри, 2008. – 1118 с.

Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / В. В. Білоцерковець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін.; за заг. ред. за ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2010. – 339 с.

Мiжнародна економiка [Текст]: пiдруч. / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча, В. Ю. Шевченко та ін.; за заг. ред. А. П. Румянцева. – К.: Знання, 2006. – 479 с.

Миклашевская, Н. А. Международная экономика [Текст]: учеб. / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 359 с.

Митний кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15.

Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія [Текст]: підруч. / Є. В. Савельєв. – К.: Знання, 2008. – 622 с.

Філіпенко, А. С. Міжнародні економічні відносини [Текст]: підруч. / А. С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 223; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.111.130 (0.028 с.)