Тема 15: МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15: МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬНауковий керівник – к.е.н., доц. Левковець О.М.

План

1. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Прямі та портфельні інвестиції. Наслідки залучення іноземних інвестицій для приймаючої країни.

2. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях. Державна підтримка іноземних інвестицій.

3. Міжнародна інвестиційна діяльність України. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату та підвищення ефективності іноземних інвестицій.

Рекомендована література

Бандурка, А. Иностранные инвестиции в экономике Украины [Текст] : моногр. // А. А. Бандурка, А. М. Бандурка, О. В. Носова. – Х. : Нац. ун-т внутр. дел, 2004. – 447с.

Бестужева, С. В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 210 с.

Білорус, О. Г. Глобальний конкурентний аутсорсинг [Текст] : моногр. / О. Г. Білорус, О. В. Гаврилюк. – К. : КНЕУ, 2010. – 349 с.

Будюк, Ю. Г. Стратегія реалізації державної політики по залученню іноземних інвестицій в економіку України [Текст] : моногр. / Ю. Г. Будюк ; Укр. акад. наук, від-ня економіки і упр. – К. : Фенікс, 2009. – 111 с.

Волоснікова, Н. М. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Волоснікова, С. О. Климова ; за ред. С. І. Архієрєєва ; НТУ «ХПІ». – Х. : ХПІ, 2010. – 271с.

Горник, В. Г. Державна політика забезпечення конкурентоспроможності національної економіки: умови, важелі та механізми [Текст] : моногр. / В. Г. Горник ; Черніг. держ. технол. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 399 с.

Держкомстат України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Зав’ялова, О. В. Транснаціональні корпорації [Текст] : навч. посіб. / О. В. Зав’ялова, В. Є. Сахаров. – К. : Нац. акад. управління, 2009. – 239 с.

Майорова, Т. В. Формування інвестиційного капіталу в умовах глобальних викликів [Текст] / Т. В. Майорова, В. М. Диба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 18. – С. 4-8.

Малай, А. О. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України [Текст] / А. О. Малай // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 102-105.

Марцин, В. С. Особливості залучення іноземних інвестицій за умов виходу з кризи [Текст] / В. С. Марцин // Проблеми науки. – 2011. – № 3. – с. 2-9.

Міжнародна економіка [Текст]: навчальний посібник / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін. ; за ред. А.О. Задої, В. М. Тарасевича. – Д. : Вид-во ДУЕП, 2010. – 340 с.

Пахомов, С. Ю. Глобальна конкуренція: нові явища, тенденції та чинники розвитку [Текст] : моногр. / С. Ю. Пахомов. – К. : КНЕУ, 2008. – 223 с.

Рудь, Н. Механизмы государственной поддержки прямых иностранных инвестиций в сферу высоких технологий [Текст] / Н. Рудь // Мировая экономика и международные отношений. – 2008. – № 8. – С. 32-40.

Тихомирова, А. Прямые иностранные инвестиции ведущих стран ЕС [Текст] / А. Тихомирова// Мировая экономика и международные отношений. – 2011. – № 12. – С. 49-56.

Уманцев, Ю. Міжнародне портфельне інвестування фінансової глобалізації [Текст] / Ю. Уманцев, В. Ємець // Вісник НБУ. – 2008. – № 9. – С. 26-35.

Юм, К. Інвестиційні можливості та стратегії хедж-фондів [Текст] / К. Юм, І. Єльник // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 11. – С. 13-14.

 

 

Тема 16:ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Левковець О.М.

План

 

1. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ): сутність, види, форми.

2. Теорії прямого іноземного інвестування. Сучасні тенденції глобального інвестування. Роль транснаціональних корпорацій. Ефекти ПІІ для приймаючої країни.

3. Прямі іноземні інвестиції в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення.

Рекомендована література

Бандурка, А. Иностранные инвестиции в экономике Украины [Текст] : моногр. // А. А. Бандурка, А. М. Бандурка, О. В. Носова. – Х. : Нац. ун-т внутр. дел, 2004. – 447 с.

Бестужева, С. В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 210 с.

Бестужева, С. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2009. – 382 с.

Бортніков, Ю. Закордонний досвід обмеження іноземних інвестицій в акції місцевих компаній [Текст] / Ю. Бортніков // Фінансовий ринок України. – 2008. – № 11. – С. 28-29.

Варналій, З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення [Текст] : моногр. / З. С. Варналій, Д. Д. Буркольцева, О. С. Саєнко. – К. : Знання України, 2011. – 299 с.

Гайдуцький, І. П. Структурні та інноваційні пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій у контексті здійснення регуляторних реформ в Україні [Текст] / І. П. Гайдуцький // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 47-62.

Держкомстат України. Офіційний сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Ігнатенко, А. В. Інвестиційні аспекти міжнародного економічного розвитку в умовах глобалізації [Текст] / А. В. Ігнатенко, В. Г. Кабанова, О. І. Харченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – 2009. – № 22. – С. 2-5.

Крутилко, О. І. Економічні пріоритети прямого іноземного інвестування та інвестиційної інтеграції країн Центрально-Східної Європи після вступу до ЄС. [Текст] / О. І. Крутилко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С . 21-31.

Кузнецов, А. Прямые иностранные инвестиции: «эффект соседства» [Текст] / А. Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 9. – С. 40-47.

Малай, А. О. Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої країни [Текст] / А. О. Малай // Фондовый рынок. – 2011. – № 35. – С. 14-19.

Малютін, О. К. Інвестиційна діяльність ТНК в умовах посилення глобалізаційних процесів [Текст] / О. К. Малютін // Фінанси України. – 2008. – № 12. –С. 107-113.

Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Сахаров, В. С. Будкін, С. А. Єрохін, О. В. Зав’ялова та ін. ; за заг. ред. В.Є. Сахарова. – К. : Нац. акад. управління, 2007. – 432 с.

Орєхова, Т. В. Транснаціоналізація економічних систем в умовах глобалізації [Текст] : моногр. / Т. В. Орєхова. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 393 с.

Пахомов, С. Ю. Глобальна конкуренція: нові явища, тенденції та чинники розвитку [Текст] : моногр. / С. Ю. Пахомов. – К. : КНЕУ, 2008. – 223 с.

Розинский, И. Иностранные филиалы и национальные интересы [Текст] / И. Розмаинский // Вопросы экономики. – 2008. – № 5. – С. 36-50.

Рязанова, Н. Транснаціональні корпорації як впливові учасники сучасної економіки [Текст] / Н. Рязанова // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 5/6. – С. 33-40.

Свірідова, Н. Д. Прямі іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія залучення в економіку України [Текст] : моногр. / Н. Д. Свірідова ; Східноукр. Нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ, 2004. – 163 с.

Світова економіка. [Текст] : підруч. / За ред. С. В. Головка. – К. : Либідь. – 2007. – 637 с.

Тихомирова, А. Прямые иностранные инвестиции ведущих стран ЕС [Текст] / А. Тихомирова // Мировая экономика и международные отношений. – 2011. – № 12. – С. 49-56.

Трансформація процесу транснаціоналізації в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища [Текст] : моногр. / Ю. В. Макогон, Т. В. Орєхова, К. В. Лисенко та ін. – Донецьк : Дон НУ, 2011. – 651 с.

Харламова, Г. О. Інвестиційна позиція та перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний простір [Текст] / Г. О. Варламова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 20. – С. 3-8.

Юрченко, В. Сучасні тенденції глобального інвестування [Текст] / В. Юрченко // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 7. – С. 53-57.

 

 

Тема 17:ОФШОРНИЙ СЕКТОР СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Науковий керівник – к.е.н., доц. Левковець О.М.

План

1. Офшорні зони: сутність, класифікація, механізм функціонування.

2. Роль офшорів у світовій економіці. Офшорні схеми та спаринг-офшорні мережі. Сучасна трансформація офшорного сектору світової економіки.

3. Вплив офшорних зон на національну економіку України.

 

Рекомендована література

 

Держкомстат України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Державна служба фінансового моніторингу України. [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.sdfm.gov.ua.

Лукашин, Ю. Налоговые дыры украинского капитала [Текст] / Ю. Лукашин // «2000». – 2010. – № 49 (537). – С. А2.

Манжос, О. Оффшоры как они есть. [Текст] / О. Манжос // Финансовый директор. – 2006. – № 7. – С. 36-41.

Мечетная, Н. Рая больше нет [Текст] / Н. Мечетная // Корреспондент. – 2011. – № 33 (470) –С. 38-40.

Офіційний сайт ДПА України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.sta.gov.ua.

Офшорний сектор світової економіки. Короткий опис [Текст] / І. М. Удачіна, В. А. Новицький, Н. М. Борейко. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2011. – 149 с.

Перелік офшорних зон КМУ від 23.02.11[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Рябкова, Д. Тихая налоговая гавань [Текст] / Д. Рябкова // Инвестгазета. – № 26. – 2011. – С. 10-11.

Святненко, А. Налоговые убежища. [Текст] / А. Святненко // Зеркало недели. – 2010. – № 46. – С. 10.

Струк, Е. Вторая родина [Текст] / Е. Струк // Контракты. – 2009. – № 18-19. – С. 12-14.

Снежко, Е. Охота на ведьм [Текст] / Е. Снежко // Инвестгазета. – 2009. – № 14.

Снежко, Е. Налоговые мстители [Текст] / Е. Снежко // Инвестгазета. – 2011. – № 3. – С. 13.

Хейфец, Б. Офшорные финансовые сети российского бизнеса [Текст] / Б. Хейфец // Вопросы экономики. – 2009. – № 1. – С. 52-67.

Хейфец, Б. Роль офшоров в глобальной экономике [Текст] / Б. Хейфец // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 11. – С. 69-76.

Юровский, Д. Как работают офшорные компании [Текст] / Д. Юровский // Бухгалтер. – 2009. – № 2 (222). – С. 51-56.

 

Тема 18: МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.01 с.)