Науковий керівник – к.е.н., ас. Набатова О.О.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Науковий керівник – к.е.н., ас. Набатова О.О.План

1. Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці.

2. Основні тенденції міжнародного поділу праці.

3. Форми і напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва.

4. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці.

 

Рекомендована література

 

Бахчеванова, Н. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Бахчеванова, С. М. Макуха; за ред. професора Голікова А.П. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 404 с.

Любецкий, В. В. Мировая экономика [Электронный ресурс] / В.В. Любецкий. – М. : Центр дистанционных образовательных технологий МИЭМП, 2010. – Режим доступа : http://www.e-college.ru/xbooks/xbook006/book/index/index.html?go=index*title.htm.

Міжнародна економіка [Текст] : підруч. / За ред. В.М. Тарасевича. — К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 224 с.

Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б.Даниленко. – К. : Знання, 2008. – 406 c. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-book-110.html.

Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь [Електронний ресурс] / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. – Режим доступу : http://www.ief.org.ua/Dok/nandop2010_2015.pdf.

Родичева, Л. Інтеграція України у світове господарство / Л. Родічева // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2 (31). – С. 5–9. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2011_2/ECONOMICS_AND_MANAGEMENT/001.pdf.

Романчиков, В. І. Міжнародні економічні відносни [Текст] : навч. посіб. / І. О. Романенко. – К. : Центр учб. літ-ри, 2008. – 256 с.

Федоренко, В. Г. Міжнародний поділ праці – матеріальна основа розвитку світового господарства [Електронний ресурс] / В. Г. Федоренко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. – № 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Rpzn/2008-2/08fvgrsg.pdf.

Фомішин, С. В. Сучасні тенденції розвитку форм міжнародного поділу праці в світовому господарстві [Електронний ресурс] / С. В. Фомішин // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-технічн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.1. – С. 250-257. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_1/250_Fomiszyn_20_1.pdf.

Фомішин, С. В. Україна в системі сучасного міжнародного поділу праці [Електронний ресурс] / С. В. Фомішин // Таврійський науковий вісник. – 2010. – № 68. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Tavnv/2010_68/68_52.pdf.

 


Тема 19: МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: СУТНІСТЬ,

ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Науковий керівник – д.е.н., проф. Л. С. Шевченко

План

1. Сутність та причини міжнародного трудової міграції.

2. Сучасні напрями та форми міжнародного руху робочої сили.

3. Соціально-економічні наслідки трудової міграції для України.

Рекомендована література

Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. / за ред.. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с. – Розділ 5.

Вакуленко, Е. С. Учет нелегальной миграции населения: методы и оценки [Электронный ресурс] / Е. С. Вакуленко. – Режим доступа : http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0479/analit02.php

Герасимчук, В. Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К. : Знання, 2009. – 302 с. – Розділ 10.

За межами України працює 6,5 млн мігрантів, що становить понад 14 % населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economics.unian.net/ukr/detail/104233.

Корнейчук, О. В. Трансформация занятости в условиях трудовой миграции [Электронный ресурс] : автореферат дис. канд. экон. наук : 08.00.05 / О. В. Корнейчук ; [Московский гуманитарный университет]. – М., 2010. – Режим доступа : http://www.mosgu.ru/nauchnaya/piblications/2010/abctracts/Korneychuk-a.pdf

Населення України. Трудова еміграція в Україні [Електронний ресурс]. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2010. – 233 с. – Режим доступу : http://www.idss.org.ua/monografii/poznyak_2010.pdf

Нестерова, А. Ретроспективный взгляд на теории международной миграции рабочей силы [Электронный ресурс] / А. Нестерова // Журнал международного права и международных отношений. – 2010. – № 1. – Режим доступа : http://www.evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1671&Itemid=232

Романюк, М. Д. Міграційні детермінанти національної безпеки України: теоретико-методологічні та практичні аспекти [Текст] / М. Д. Романюк // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 1(11). – С. 50-60.

Садова, У. Регулювання міграції як передумова збереження соціально-трудового потенціалу України [Електронний ресурс] / У. Садова, М. Біль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – Вип. 14. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Rarpsu/2009_14/index.htm

Цапенко, И. Экономический цикл и международная миграция населения [Электронный ресурс] / И. Цапенко. – Режим доступа : http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0479/analit06.php

Шевченко, Л. С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 336 с. – Розділ 6.

Шевченко, Л. С. Соціальні ризики та соціальна безпека праці [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 280 с. – Підрозділ 2.6.

Юдина, Т. Н. Социология миграции [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. Н. Юдина. – М. : Академический Проспект, 2006. – 272 с.

 

Тема 20: ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ,

ОСНОВНІ ЕТАПИ, НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

 

Науковий керівник – д.е.н., проф. Л. С. Шевченко

План

1. Сутність та основні етапи транснаціоналізації вищої освіти.

2. Види транснаціональної освіти. Глобальний університет.

3. Вплив процесів траснаціоналізації на розвиток вищої освіти в Україні.

 

Рекомендована література

 

Арефьев, А. Международный рынок образовательных услуг быстро развивается [Электронный ресурс] / А. Арефьев // Демоскоп Weekly. – 2010. – № 441-442. – 01-14.11.2010. – Режим доступа : www.demoscope.ru/weekly/2010/0441/tema01.php.

Арефьев, А. Сколько Россия зарабатывает на экспорте образовательных услуг? [Электронный ресурс] / А. Арефьев // Демоскоп Weekly. – 2010. – № 441-442. – 01-14.11.2010. – Режим доступа : www.demoscope.ru/weekly/2010/0441/tema06.php.

Йенбамрунг, П. Появление электронного университета [Электронный ресурс] / П. Йенбамрунг. – Режим доступа : www.websoft.ru/db/el/FC5AC4EB20E98DAEC3256F310024CEF1/doc.html.

Крейдич, Т. В. Тенденции транснационализации мировой экономики в условиях глобализации / Т. В. Крейдич // Вестник МГТУ. – 2010. – Т. 13. – № 1. – С. 209-214.

Ларионова, М. В. Интернационализация высшего образования в странах ОЭСР [Электронный ресурс] / М. В. Ларионова, Е. М. Горбунова / Центр ОЭСР – ВШЭ, 2005. – Режим доступа : http://oecdcentr.hse.ru/material/opublic/IN_education.pdf.

Лукичев, Г. Новая реальность нового века [Электронный ресурс] / Г. Лукичев // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 4. – Режим доступа : www.russianeric.ru/publications/6.html.

Макбурни, Г. Глобализация: новая парадигма политики высшего образования. Рычаги глобализации как политическая парадигма высшего образования [Электронный ресурс] / Г. Макбурни // Высшее образование в Европе. – 2001. – Т. XXVI. – № 1. – Режим доступа : www.technical.bmstu.ru/istoch/reforma/glob.doc.

Шевченко, Л. С. Транснаціональна освіта в контексті економічної безпеки України [Текст] / Л. С. Шевченко // Вісник Національної юридичної академії України. Серія: Економічна теорія та право. – 2011. – № 1(4). – С. 5-18.

 

Тема 21: Світовий ринок технологій:

Сутність, структура, напрями розвитку

Науковий керівник – д.е.н., проф. Марченко О.С.

План

1. Обмін технологій: сутність, види. Комерційний і некомерційний обмін технологій.

  1. Формування та розвиток світового ринку технологій.
  2. Чинники конкурентоспроможності України на світовому ринку технологій.

Рекомендована література

Адамюк, Д. І. Сучасні підходи Європейського Союзу до стимулювання інноваційних процесів [Текст] / Д. І. Адамюк // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: економіка та право. – 2010. – № 2 . – С. 92-104.

Герасимчук, В. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К. : Знання, 2009. –302 с.

Козак, Ю. Г. Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / Л. Г. Козак. – К. : ЦУЛ, 2009. – 450 с.

Ливенцев, Н. Н. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : учеб. / Н. Н. Ливенцев, А. С. Булатов. – М. : Магистр Инфра-М, 2011. – 654 с.

Федулова, Л. Проблеми і перспективи виробничої та науково-технологічної кооперації підприємств України й Російської Федерації: експертна оцінка [Текст] / Л. Федулова, О. Балакірєва // Економіка України. – 2009. – № 8. – С. 56-67.

Федулова, Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики [Текст] / Л. Федулова // Економіка України. – 2010. – № 9.– С. 12-25.

 

 

Тема 22: Форми міжнародної передачі знань і технологій

Науковий керівник – д.е.н., проф. Марченко О.С.

План

 

1. Міжнародна торгівля ліцензіями.

2. Міжнародний інжиніринг і реінжиніринг бізнес-процесів.

3. Міжнародний консалтинг.

Рекомендована література

 

Адамюк, Д. І. Сучасні підходи Європейського Союзу до стимулювання інноваційних процесів [Текст] / Д. І. Адамюк // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: економіка та право. – 2010. – № 2 . – С. 92-104.

Герасимчук, В. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К. : Знання, 2009. –302 с.

Козак, Ю. Г. Міжнародна економіка [Текст]: навч. посіб. / Л. Г. Козак. – К. : ЦУЛ, 2009. – 450 с.

Ливенцев, Н. Н. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : учеб. / Н. Н. Ливенцев, А. С. Булатов. – М. : Магистр Инфра-М, 2011. – 654 с.

Федулова, Л. Проблеми і перспективи виробничої та науково-технологічної кооперації підприємств України й Російської Федерації: експертна оцінка [Текст] / Л. Федулова, О. Балакірєва // Економіка України. – 2009. – № 8. – С. 56-67.

Федулова, Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики [Текст] / Л. Федулова // Економіка України. – 2010. – № 9.– С. 12-25.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.01 с.)