Тема 4: ЕКОНОМІКА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4: ЕКОНОМІКА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Дарнопих Г.Ю.

 

 

План

1. Китайська модель соціально-економічного розвитку.

2. Економічний потенціал Китаю. Фактори і динаміка економічного розвитку.

3. Місце країни у світовій економіці.

 

Рекомендована література

Гао, И. Н. Особенности формирования высокотехнологических отраслей промышленности в Китае [Текст] / И. Н. Гао // Alma mater: Вестник высшей школы. – 2010. – № 2. – С. 58-59.

Голіков, А.П. Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О.Позднякова, П. О.Черномаз. – К. : Центр учб. літ-ри, 2008. – 464 с.

Карлусов, В. Китай: антикризисный потенциал и меры борьбы с мировым кризисом [Текст] / В. Карлузов // Вопросы экономики. – 2009. – № 6. – С. 125-136.

Мельник, Є. Реалії китайської економіки в умовах кризи [Текст] / Є. Мельник // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнародн. відносин; голов. ред. Л. В. Губерський. – К. : Ін-т міжнарод. відносин, 2010. – Вип. 90. – Ч. 2. – С. 94-96.

Миколенко, А. Перспективи глобального економічного лідерства Китаю [Текст] / А. Миколенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнародн. відносин; голов. ред. Л. В. Губерський. – К. : Ін-т міжнарод. відносин, 2010. – Вип. 88. – Ч. 1. – С. 213-215.

Мозиас, П. Китай в период мирового кризиса: бенефициар, жертва или виновник? [Текст] / П. Мозиас // Вопросы экономики. – 2010. – 9. – С. 93-114.

Островский, А. В. Решение социальных проблем в Китае в условиях перехода к рыночной экономике [Текст] / А. В. Островский //Журнал российского права. – 2011. – № 5. – С. 72-80.

Старостіна, А. О. Економіка зарубіжних країн [Текст] / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання, 2009 . – 454 с.

Фісун, А. Економічний прорив Китаю: досягнення, перспективи та проблеми [Текст] / А. Фісун // Економіка України. – 2011. – № 5. – С. 84-92.

 

 

Тема 5: МІСЦЕ КРАЇН З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Науковий керівник – д.е.н., проф. Гриценко О.О.

План

 

1. Загальна характеристика країн з перехідною економікою.

2. Загальні та специфічні закономірності включення перехідних економік в структуру світової економіки.

3. Економічні організації країн з перехідною економікою.

4. Перспективи розвитку країн з перехідною економікою в світовому просторі.

 

Рекомендована література

 

Липов, В. В. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. // В. В. Липов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 408 с.

Економіка України за 1991-2009 роки [Текст] / За заг. ред. акад. НАН України В. М. Гейця ; Ін-т екон.та прогнозув. – К. : Держкомстат України, 2010. – 112 с.

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Електронний ресурс] / Держкомстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.hua/

Новий курс: реформи України. 2010-2015 рр. [Текст] : Національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця. – К. – НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

 

 

Тема 6: ЕКОНОМІКА КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: ГЕНЕЗИС ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Науковий керівник – к.е.н., доц. Дарнопих Г.Ю.

 

План

1. Основні чинники, що зумовили формування економік країн, що розвиваються.

2. Загальна характеристика сучасного соціально-економічного стану країн, що розвиваються.

3. Особливості соціально-економічного розвитку окремих підгруп країн, що розвиваються: НІК, ОПЕК, КНР, країни Латинської Америки та інші.

 

Рекомендована література

Герасимчук, В. Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К. : Знання, 2009. – 302 с.

Голіков, А. П. Економіка зарубіжних країн [Текст]: навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, О. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : Центр учб. літ-ри, 2008. – 464 с.

Дахно, І. І. Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2008 . – 277 с.

Козак, Ю. Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 672 с.

Білоцерківець, В. В. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін. ; за заг. ред. А. О. Задої та В. М. Тарасевича. – Д. : ДУЕП, 2010. – 339 с.

Босак, А. О. Міжнародна економіка: прикладний аспект [Текст]: навч. посіб. / А. О. Босак, О. Ю. Григор’єв, О. С. Скибинський, Л. І. Чорнобай. – Львів : Міські інформ. системи, 2008. – 180 с.

Передерій, О. С. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / О. С. Передерій. – К. : Знання, 2008. – 263 с.

Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підруч. :/ Є. В. Савельєв. – К. : Знання, 2008. – 622 с.

Філіпенко, А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія і практика [Текст] : підруч. / А. С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2008. – 406 с.

Шевчук, В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика [Текст] : підруч. / В. О. Шевчук. – К. : Знання, 2008. – 663 с.

 

Тема 7: МІСЦЕ УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Науковий керівник – д.е.н., проф. Гриценко О.О.

План

 

1. Оцінка економічного потенціалу України в контексті міжнародного розподілу праці.

2. Об'єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство.

3. Перешкоди вступу України в світові інтеграційні угрупування.

4. Соціально-економічні наслідки економічної інтеграції для України.

Рекомендована література

Липов, В. В. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. // В. В. Липов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 408 с.

Економіка України за 1991-2009 роки [Текст] / За заг. ред. акад. НАН України В. М. Гейця ; Ін-т екон.та прогнозув. – К. : Держкомстат України, 2010. – 112 с.

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Електронний ресурс] / Держкомстат України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.hua/.

Новий курс: реформи України. 2010-2015 рр. [Текст] : Національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця. – К. – НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

 

Тема 8: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Броницька В.В.

План

 

1. Історія економічного співробітництва України.

2. Тенденції та протиріччя співробітництва з міжнародними організаціями.

3. Участь України у вирішенні глобальних проблем.

 

Рекомендована література

 

Боринець, С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини [Текст] : підруч. / С. Я. Боринець. – К. : Знання, 2008. – 359 с.

Герасимчук, В. Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К. : Знання, 2009. – 302 с.

Дахно, I. I. Свiтова економiка [Текст] : навч. посiб. / I. I. Дахно – К. : ЦУЛ, 2008. – 277 с.

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – X. : Право, 2009. – 312 с.

Зянько, В. Глобалізація та інноваційний процес: їхній взаємовплив [Текст] / В. Зянько // Економіка України. – 2006. – № 2. – С. 84-89.

Кабанов, В. Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку капіталів [Текст] / В. Г. Кабанов // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 98.

Кривобок, В. Ю. Економічні проблеми розвитку України за умов глобалізації [Текст] / В. Ю. Кривобок // Управління розвитком. – 2006. – № 5. – ‍С. 11.

Міжнародна економіка [Текст] : підруч. / В. М. Тарасевич, О. О. Завгородня, В. К. Лебедева, Н. Ф. Єфремова. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 223 с.

Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін. ; за ред. А. О. Задої та В. М. Тарасевича. – Д. : Вид-во ДУЕП, 2010. – 339 с.

Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Сахаров, В. С. Будкін, С. А. Єрохін та ін. ; за ред. В. Є. Сахарова. – К. : Ін Юре, 2008. – 432 с.

Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / Ред. О. Г. Гупало. – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 368 с.

Мун, П.-Г. Глобальные вызовы человечеству : Доклад Генеральной Ассамблее ООН [Текст] / П.-Г. Мун // Спасение. – 2008. – № 11. – С. 6-7.

Муравинский, Т. В. Кризис Запада признаёт сам Запад [Текст] / Т. В. Муравинский // Коммунист. – 2007. – № 5. – С. 121 – 124.

Національна економіка [Текст] : підруч. / За ред. проф., к.е.н. П. В. Круша. – К. : Каравела; Піча Ю. В., 2008. – 416 с.

Новицький, В. Є. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : підруч. – К. : КНЕУ, 2003. – 948 с.

Носова, О. В. Влияние глобализации на экономическое развитие [Текст] / О. В. Носова // Социальная экономика. – 2006. – №1-2. – С. 80-86.

Осинов, Ю. С. Сущность глобализации [Текст] / Ю. С. Осинов // Вызовы глобализации. – М. : Изд-во РАН, 2008. – С. 11-17.

Передрiй, О. С. Мiжнароднi економiчнi вiдносини [Текст] : навч. посiб. / О. С. Передрiй. – К. : Знання, 2008. – 263 с.

Романчиков, В. I. Мiжнароднi економiчнi вiдносини [Текст] : навч. посiб. / В. I. Романчиков, I. О. Романенко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 253 с.

Світова економіка [Текст] : підруч. / А. С. Філіпченко, В. С. Будкін, О. І. Рогач та ін. – К. : Либідь, 2007. – 640 с.

Соціально-економічні проблеми НТР [Текст] : навч. посіб. / О. О. Беляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко. – К. : КНЕУ, 2006. – 198 с.

Україна в міжнародних організаціях [Текст] К. : Т-во «Знання» України, 2007. – 24 с.

Україна в глобалізованому світі [Текст] : Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнародних відносин; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – 176 с.

 

Тема 9: МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Науковий керівник – д.е.н., проф. Макуха С.М.

 

План

 

1. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.

2. Тенденції розвитку сучасної світової торгівлі.

3. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності товарів на зовнішніх ринках.

Рекомендована література

 

Андреев, К. Импортозамещение – альтернативы нет… [Електронний ресурс] / К. Андреев. – Режим доступу : http://economics.unian.net/rus/detail/103064.

Бахчеванова, Н. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Бахчеванова, С. М. Макуха / За ред. професора Голікова А. П. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 404 с.

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.

Ковалевський, Л. Г. Зовнішня торгівля України в умовах світової фінансово-економічної кризи [Текст] : / Л. Г. Ковалевський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 4-5. – С. 84-87.

Макуха, С. М. Роль зовнішнього фактора в розв’язанні суперечності між економічним та соціальним аспектами відтворювального процесу в перехідних країнах [Текст] / С. М. Макуха // Вісник Ун-ту банківськ. справи НБУ. – 2009. – № 1 (4). – С. 28-34.

Миклашевская, Н. А. Международная экономика [Текст] : учеб. / Н. А. Миклашевская, А. В. Холопов. – М. : Дело и Сервис, 2008. – 359 с.

Мунтіян, В. Потрібна геофінансова система для СНД [Текст] / В. Мунтіян // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 129. – С. 6.

Огляд розвитку світової економіки (у 2010 р. ; у січ. 2011 р. ; у лют. 2011 р.) [Текст] : // Бюлетень НБУ. – 2011. – № 2. – С. 5-9 ; № 3. – С. 9-10 ; № 4. – С. 9-10.

Полунєєв, Ю. В. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни як домінанта стратегічного антикризового управління [Текст] / Ю. В. Полунєєв // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 23-27.

Швиданенко, О. А. Основні тенденції трансформації глобальної конкурентоспроможності [Текст] / О. А. Швиданенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 46-55.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.015 с.)