МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Вступ

Сімейне право є обов’язковою навчальною дисципліною, яка вивчається на всіх формах навчання економіко - правового факультету. Програма навчальної дисципліни підготовлена з урахуванням положень Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. та інших норм чинного законодавства у обсязі, необхідному для повного і глибокого вивчення студентами основних положень сімейного права України.

Предметом вивчення дисципліни «Сімейне право України» є положення відповідно до структури курсу та охоплює такі питання: а) загальна характеристика сімейних відносин та сімейного права; б) джерела (форми) сімейного права; в) історія вітчизняного сімейного права; г) правове регулювання шлюбних відносин; ґ) правовідносини батьків і дітей; д) форми влаштування дітей- сиріт та дітей які залишилися без батьківського піклування.

Мета і завдання курсу:

- сприяти формуванню у студентів системи знань про цілі, які переслідує сімейне право, яким чином їх можна досягти, як держава завдяки нормам сімейного права захищає сім’ю, інтереси її членів, а також власні інтереси.

- сприяти розвитку в студентів самостійності мислення, засвоєнню ними спеціальної юридичної лексики і термінології, формуванню їх правової культури.

Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилок при застосуванні норм екологічного права, успішно вирішувати завдання по зміцненню законності.

Нормативна дисципліна «Сімейне право України» вивчається студентами четвертого курсу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова у сьомому семестрі (денна та заочна форма навчання). Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 1 кредит (54 години учбових занять). З них на лекції передбачено – 22 годин (4 – заочна форма), на практичні та семінарські заняття – 14 годин (2 – заочна форма), на самостійну роботу – 18 години (48 – заочна форма). Формою контролю є залік. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з одного змістовного модуля.

До заліку допускаються студенти, що відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовний модуль.

Проведення практичних занять є одним із найважливіших засобів контролю за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу, а також конкретизації базових теоретичних положень, поглиблення і закріплення знань, одержаних студентами на лекціях, а також в ході самостійної роботи з нормативними актами, навчальною та науковою літературою. До кожної із тем які вивчаються надано стислий опис на методичні рекомендації, приведено перелік наукової та навчальної літератури, нормативних актів.

Готуючись до практичного заняття студенту перш за все потрібно:

- уважно ознайомитися з планом практичного заняття і списком рекомендованих нормативних актів та літературних джерел;

- опрацювати нормативні акти з теми, яка вивчається, в тому числі і відповідні зміни і доповнення, що внесені в чинне сімейне законодавства;

- після вивчення чинного законодавства необхідно ретельно опрацювати теоретичні джерела з питань, що вивчаються.

- розв’язання ситуаційних завдань до теми є невід’ємною складовою засвоєння теоретичного матеріалу. При розв’язанні ситуаційних завдань потрібно уважно розглянути всі елементи задачі, відповіді мають бути повні та обґрунтовані посиланням на відповідні норми законодавства України.

Основними формами роботи на практичних заняттях є виступи з питань плану практичного заняття, обговорення дискусійних питань теми, розв’язання запропонованих ситуаційних завдань, вирішення тестових завдань. Викладати матеріал слід логічно та послідовно, аргументуючи власну позицію.

Для розв'я­зання завдань необхідно завести окремий зошит, при необхідності записати тези відповідей на питання практичних занять. Розв'язання завдань має бути чітким, повним, обов'язкова при­сутність посилання на статті нормативних актів з позначкою, коли і ким він був виданий; має бути особисте тлумачення проблеми на підставі чинного законодавства.

Студентам необхідно постійно проводити моніторинг нових норматив­но-правових актів, що приймаються Верховною Радою, Урядом, Президентом України.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати

- проблеми науки сімейного права;

- основні поняття, інститути, принципи сімейного права;

вміти

- вільно орієнтуватися в діючому сімейному законодавстві;

- правильно застосовувати сімейне законодавство у практичній діяльності;

- володіти навичками роботи з нормативними матеріалами та науковою літературою;

- вміти самостійно оцінювати різні правові ситуації, що закладає підґрунтя для вирішення конкретних питань їх майбутньої практичної діяльності.

 

 

Розподіл навчального часу та форми перевірки знань

 

Форма навчання Курс Лекції Практичні СРС Разом Контроль
Денна           Залік
заочна           Залік

 

 

Тематичний план з навчальної дисципліни

ТЕМА   Види занять, години
п/п   Лекції Практ. та семін. СРС Всього
  Змістовий модуль І        
1. Поняття і принципи сімейного права        
2. Історія вітчизняного сімейного права   -    
3. Сімейні правовідносини        
4. Шлюб і правове регулювання його укладення        
5. Особисті права й обов'язки чоловіка і жінки        
6. Майнові права й обов'язки подружжя        
7. Припинення шлюбу        
8. Особисті права й обов'язки батьків і дітей        
9. Майнові права й обов'язки батьків і дітей        
10. Усиновлення        
11. Опіка і піклування над дітьми        
1 12. Патронат. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу   -    
  Всього за змістовим модулем І        
             

Зміст курсу

Тема I. Поняття і принципи сімейного права

Історичні форми шлюбу і сім’ї. Шлюб і сім’я в сучасних умовах.

Місце сімейного права в системі правових галузей. Суспільні відносини, що регулюються сімейним правом. Особливості методу сімейно-правового регулювання. Задачі сімейного права. Основні принципи сімейного права.

Загальна характеристика сімейного права зарубіжних країн.

Тема 2. Історія вітчизняного сімейного права

Законодавство про шлюб і сім’ю. Перші декрети з питань шлюбу і сім’ї.

Кодекс законів РСФРР про акти цивільного стану, шлюбне, сімейне й опікунське право 1918р., його основні положення.

Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти цивільного стану УРСР 1926 р. Кодекс законів РСФРР про шлюб, сім’ю й опіку 1926 р. Їхні особливості і загальна характеристика.

Постанова ЦВК і РНК СРСР від 27 червня 1936 р. Загальна характеристика і значення Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 р.

Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб і сім’ю 1968 р. (загальна характеристика).

Кодекс про шлюб і сім’ю УРСР від 20 червня 1969 р., його основні особливості і загальна характеристика.

Конституція України - основа для розвитку законодавства про шлюб і сім’ю.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року.

Тема 3. Сімейні правовідносини

Поняття сім’ї і її функцій у теорії соціології і права. Поняття і види сімейних правовідносин. Суб'єкти й об'єкти сімейних правовідносин. Зміст сімейних правовідносин.

Юридичні факти в сімейному праві та їх види. Виникнення, зміна і припинення сімейних правовідносин. Споріднення і свояцтво, їх юридичне значення.

Здійснення сімейних прав і виконання обов'язків. Захист сімейних прав.

Строки позовної давності та інші строки в сімейному праві.

Тема 4. Шлюб і правове регулювання його укладення

Поняття шлюбу в сімейному праві. Реєстрація шлюбу і її значення. Порядок реєстрації шлюбу. Умови вступу в шлюб і перешкоди до його укладення.

Недійсність шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним. Порядок і наслідки визнання шлюбу недійсним. Захист добросовісного подружжя і дитини, що народилась у шлюбі, визнаному недійсним.

Тема 7. Припинення шлюбу

Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення одного з подружжя померлим.

Припинення шлюбу шляхом його розірвання. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу за взаємною згодою чоловіка і жінки. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу в спрощеному порядку - за заявою одного з подружжя.

Розірвання шлюбу в суді. Питання, що вирішуються при розірванні шлюбу.

Час припинення шлюбу при розірванні. Правові наслідки припинення шлюбу.

Тема 10. Усиновлення.

Поняття і значення усиновлення. Умови і порядок усиновлення. Особливості усиновлення дітей іноземними громадянам і особами без громадянства. Правові наслідки усиновлення. Таємниця усиновлення. Визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

Завдання для самостійної роботи (2 години)

1. Особливості сімейного права та його місце в системі права України.

2. Система сімейного права України.

3. Функції сімейного права.

4. Основні принципи та напрями державної сімейної політики.

ІІІ. ЗАДАЧІ

Задача 1

Вербицька звернулася з позовом про визнання недійсним свідоцтва про право спадкування майна, що залишилося після смерті її єдинокровної сестри Талої А., посилаючись на те, що нотаріальна контора безпідставно видала свідоцтво на все майно лише на одного повнорідного брата Талої А. – Талого О. Сама позивачка виховувалася в іншій сім‘ї і стосунків з Талою не підтримувала. Аналогічний позов подав і зведений брат Талої – Василенко Т.

Як вирішаться позови? Які види родинних та інших (яких саме?) зв‘язків Ви можете встановити? Який ступінь споріднення між зазначеними особами?

Задача 2

У серпні 2006 р. Воблін після повернення з тривалого закордонного відрядження довідався, що рік тому (у серпні 2005 року) його дружина продала без його згоди приміський житловий будинок, що належить їм на праві спільної сумісної власності. Будучи незадоволений цим, Воблін почав вимагати від неї розірвання договору купівлі-продажу. Проте, дружина відмовила, заявивши, що змушена була продати будинок через скрутне матеріальне становище, а кошти отримані з продажу вона витратила в інтересах сім’ї. Вона також пояснила, що не змогла узгодити з ним питання продажу будинку внаслідок його тривалої відсутності, а отримані від продажу будинку гроші вже витрачені, що не дозволяє вирішити питання про розірвання договору купівлі продажу. Переконавшись, що міри його впливу на дружину виявилися невдалими, Воблін через два місяці (у жовтні 2006 р.) підготував позовну заяву до суду про визнання договору купівлі-продажу житлового будинку недійсним. Дружина пояснила Вобліну, що його звернення до суду буде безглуздим, тому що вже пропущений строк позовної давності. Вирішивши з'ясувати обґрунтованість такої позиції, Воблін звернувся в юридичну консультацію. Яке роз'яснення повинні дати Вобліну в юридичній консультації?

 

Задача 3

Після розлучення Майкова Г.П. більше чотирьох років не порушувала питання про стягнення з колишнього чоловіка аліментів на утримання неповнолітнього сина, тому що мала високий прибуток за місцем роботи в комерційному банку і не потребувала матеріальної допомоги. Однак у 2004 р., після ліквідації банку вона виявилася безробітної і попросила Майкова виплачувати їй щомісяця по 300 грн. на утримання сина. Протягом трьох місяців Майков під різними приводами ухилявся від рішення цього питання, а потім прямо відмовився сплачувати аліменти в добровільному порядку. На погрозу дружини звернутися в суд він також не прореагував, заявивши, що їй необхідно було подати позовну заяву протягом року після розірвання шлюбу, а тепер воно вже не буде задоволено по формальних причинах (у зв'язку з закінченням установлених законом термінів).

Як слід поступити Майковій у цій ситуації?

ІV. МІНІ-ДІЛОВА ГРА

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

 1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України.-1996.- N 30.- ст. 141.

2. Сімейний кодекс України //Відомості Верховної Ради України, 2002, N 21-22, ст.135.

3. Концепція державної сімейної політики: Затв.Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999// Відомості Верховної Ради України.- 1999.- №47.

 

Спеціальна література

 

4. Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття «сім'я» в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство, право.- 2002. - С.52.

5. Белякова А.М., Ворожейкин Е.М. Советское семейное право. Учебник.- М.: Юрид. лит., 1974 – 298 с.

6. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Отв.ред. Е. А. Васильев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Международные отношения, 1993. — 560 с.

7. Гражданское и торговое право капиталистических стран. Под ред. Мозолина В. П. и Кулагина М. И. М.: Высшая школа,, 1980. —382 с.

8. Дюжева О.А. Основные направления развития буржуазного семейного права // Методологические и теоретические проблемы юридической науки: Сб.науч. трудов / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1986.

9. Дякович М.М. Сімейне право: навч. пос. (для студ. вищ навч. закл.)- К.: Правова єдність. 2009. — 512с.

 1. Мироненко В.П., Пилипенко С.А. Сімейне право України: підручник.- К.:Правова єдність, 2008 – 477 с.
 2. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Ю. С. Червоного. — К.: Істина, 2003. - 215 с.
 3. Реутов С. И. Фактические составы в системе юридических фактов семейного права // Тр. ВЮЗИ. - М., 1975. Т. 41. - С. 115.
 4. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. - Львов: «Вища школа», 1985.-180 с.
 5. Рясенцев В.А. Советское семейное право.- М.: Юрид.лит.- 1982. - 256 с.
 6. Сімейне право України: Підручник / Баранова Л. М., Борисова В. І., Жилінкова І. В. та ін. / За заг. ред. Борисової В. І. та Жилінкової І. В. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 264с.
 7. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
 8. Сімейний кодекс України: Науково- практичний коментар/ За заг. ред. С.Я. Фурси.- К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008.- 1248с.
 9. Фурса С., Драгневич Л. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин// Юридична Україна. – 2003. - № 1.

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

ІІІ. ЗАДАЧІ

Задача 1

Стариков И.Т. і Бокова Г.Е. подали в орган РАЦСу заяву про вступ у шлюб. Через кілька днів до завідувачки відділом РАЦСу звернулася громадянка Мішина. Вона просила ні в якому разі не реєструвати шлюб Старикова і Бокової, оскільки вона, Мішина, вже кілька років живе разом зі Стариковим. В них дружна сім’я, є донька 3 років, хоча їх шлюб і не зареєстрований. Стариков встановив батьківство у відношенні доньки.

Як повинна поступити завідувачка відділом РАЦСу?

Задача 2

Анатолій Смірнов вирішив одружитися з Раїсою Волошиної, яка по батьку була його сестрою. Мати Раїси Волошиної не була одружена з батьком Анатолія Смірнова, але при народженні Раїси за спільною заявою її матері і батька Анатолія було встановлене батьківство, тобто батько Анатолія визнав Раїсу своєю рідною дочкою, про що було зроблено актовий запис у книзі реєстрації народжень.

З посиланням на правові норми поясніть, чи можливо укладення шлюбу між Анатолієм Смірновим і Раїсою Волошиною.

Задача 3

Краско, який перебував у другому шлюбі з Шатровою, розірвав і цей шлюб. Після цього Шатрова дізналася, що Краско до одруження з нею перебував у зареєстрованому шлюбі з Федоровою і не розривав його. Шатрова звернула­ся в юридичну консультацію з проханням роз'яснити їй, що може змінитися в результаті встановлення цього факту.

Яку відповідь ви можете дати Шатровій?

Задача 4

До одного з органів РАЦСу звернулася громадянка Мельниченко із заявою про реєстрацію шлюбу з громадяни­ном Шевцовим, який проживає в м. Дніпропетровську. У зв'язку з тим, що Шевцов не має змоги виїхати до м. Києва для подання заяви, Мельниченко подала до органу РАЦСу складену ним заяву, яка була завірена керівником підпри­ємства, де працює Шевцов. Завідувач органу РАЦСу від­мовив Мельниченко у прийнятті цієї заяви.

Чи необхідна присутність осіб, які укладають шлюб, при поданні заяви про реєстрацію шлюбу до органу РАЦСу? Чи правомірні дії завідувача органа РАЦСу?

ІV. МІНІ-ДІЛОВА ГРА

Завдання для самостійної роботи (2 години)

1. Правова природа шлюбу.

2. Історичні форми шлюбу.

3. Юридичне і практичне значення шлюбу.

4. Фактичні шлюбні відносини (поняття, ознаки, правове значення).

5. Оформлення шлюбу в зарубіжних країнах.

6. Порівняти положення щодо недійсності шлюбу Кодексу про шлюб та сім‘ю 1970 р. та сімейного кодексу України 2002 р.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

 1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України.-1996.- N 30.- ст. 141.
 2. Сімейний кодекс України //Відомості Верховної Ради України, 2002, N 21-22, ст.135.
 3. Концепція державної сімейної політики: Затв.Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999// Відомості Верховної Ради України.- 1999.- №47.
 4. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 № 2398-VI // Відомості Верховної Ради України, 2010, N 38, ст.509.
 5. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвер­джені Наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5.
 6. Про судову практику в справах про встановлен­ня фактів, що мають юридичне значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5.
 7. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду від 21.12.2007 № 11.

 

Спеціальна література

 1. Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття «сім'я» в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство, право.- 2002. - С.52.
 2. Белякова А.М., Ворожейкин Е.М. Советское семейное право. Учебник.- М.: Юрид. лит., 1974 – 298 с.
 3. Дякович М.М. Сімейне право: навч. пос. (для студ. вищ навч. закл.)- К.: Правова єдність. 2009. — 512с.
 4. Косова О. Ю. «Фактические браки» и семейное право.//Правоведение. -1999. - № 3. - С. 105 – 120.
 5. Махінчук В.М. Конкубінат за Сімейним кодексом України: Проблеми реалізації// Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України: Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу, м. Київ, 25 травня 2006 року. - X.: Ксилон, 2007.
 6. Мироненко В.П., Пилипенко С.А. Сімейне право України: підручник.- К.:Правова єдність, 2008 – 477 с.
 7. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Ю. С. Червоного. — К.: Істина, 2003. - 215 с.
 8. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім'ю, мате­ринство та батьківство // Право України. — 2004. — № 11.
 9. Реутов С. И. К вопросу о фактических брачных отношениях // Вопросы гражданского, трудового и колхозного права: Ученые записки № 290. - Пермь, 1973. - С. 82-102.
 10. Рясенцев В.А. Советское семейное право.- М.: Юрид.лит.- 1982. - 256 с.
 11. Сафончик O.И. Заключение и прекращение брака в римском праве //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук, праць. - Одеса: Юрид. л-ра, 2002. - № 13. - С 170-176.
 12. Сімейне право України: Підручник / Баранова Л. М., Борисова В. І., Жилінкова І. В. та ін. / За заг. ред. Борисової В. І. та Жилінкової І. В. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 264с.
 13. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
 14. Сімейний кодекс України: Науково- практичний коментар/ За заг. ред. С.Я. Фурси.- К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008.- 1248с.
 15. Фурса С., Драгневич Л. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин// Юридична Україна. – 2003. - № 1.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

ІІІ. ЗАДАЧІ

Задача 1

Громадяни Андрушків О. та Гладка Р. уклали шлюб. Кожен з них залишив дошлюбне прізвище. Через два місяці за порадою родичів Андрушків став настоювати, щоб дружина змінила прізвище, тобто прийняла його прізвище і вимагав від неї, щоб вона подала відповідну заяву до органу РАЦС. Гладка не погоджувалася, пояснюючи, що це питання вони вже вирішили за взаємною згодою ще до реєстрації шлюбу. Андрушків з‘явився до органу РАЦС із заявою від свого імені, щоб його дружині терміново змінили прізвище, оскільки він вважає, що сім‘я не може існувати, якщо у чоловіка та дружини різні прізвища. Працівник РАЦС відмовив у прийняття такої заяви. Андрушків став погрожувати дружині, що розлучиться з нею, якщо вона не виконає цю його вимогу.

Як оцінити дії чоловіка? Чи вірно діяв працівник РАЦС? Як слід аргументувати рішення працівника РАЦС? Якими нормами регулюються питання вибору прізвища і якою мірою?

 

Задача 2

Громадянка Фролова, незважаючи на поради близьких прийняти при укладанні шлюбу прізвище чоловіка, усе-таки вирішила залишити своє дошлюбне прізвище. Через кілька тижнів після реєстрації шлюбу, відчувши недоброзичливе відношення до себе з боку родичів чоловіка, зрозуміла, що поступила необачно, а тому звернулася до органу РАЦСу з проханням змінити її прізвище на прізвище чоловіка. В РАЦСі їй повідомили, що своє право на вибір прізвища вона вже реалізувала і відмовили в проханні.

Чи правильно вчинив орган РАЦСу?

Задача 3

До суду звернулася О.Петрова з позовом до колишнього чоловіка В.Петрова щодо поділу майна на суму 84 тис. грн. Позивачка просила збільшити її долю в спільному майні у зв’язку з тим, що з нею залишилось двоє дітей (8 і 14 років). Окрім того, позивачка просила виділити їй із спірного майна автомобіль та гараж, оскільки діти потребують літнього відпочинку і, маючи автомобіль, вона змогла б вивозити їх за місто.

Відповідач позов визнав частково і зазначив, що із спільного майна, що підлягає поділу, повинні бути виключені автомобіль та гараж (загальною вартістю 25 тис. грн.), оскільки вони були придбані на отримані ним авторські винагороди за опубліковані наукові праці.

Одночасно чоловік просив суд включити до списку майна, що підлягає поділу, жіночі ювелірні прикраси із золота та срібла, які залишилися у позивачки.

Чи є автомобіль та гараж особистим майном Петрова? Чи належать поділу як спільне сумісне майно подружжя жіночі ювелірні прикраси, придбані за рахунок спільних коштів подружжя (коштів одного із подружжя) під час шлюбу? Чи підлягає задоволенню вимога позивачки щодо збільшення її долі в спільному сумісному майні? Як повинен бути вирішений спір між Петровими?

 

Задача 4

Подружжя Петрових під час укладання шлюбного до­говору вирішило відмовитися від обов'язку щодо взаємно­го утримання у разі розірвання шлюбу, встановивши, що аліментних зобов'язань один перед одним у них не буде, незалежно від підстав розлучення. Проте нотаріус відмо­вився засвідчити їх шлюбний договір, заявивши, що він не відповідає вимогам закону.

Дайте оцінку діям нотаріуса. Чи має право подружжя під час укладання шлюбного договору передбачати відмо­ву від взаємної матеріальної підтримки у разі розірвання шлюбу?

Задача 5

Подружжя Колесник перебували у шлюбі з 2005 р. до січня 2011 р. У травні 2011 р. дружина звернулася до суду з позовом щодо стягнення з колишнього чоловіка коштів на своє утримання, оскільки вона стала непрацездатною (інвалід 2 групи), а пенсії по інвалідності їй не вистачає. В заяві позивачка зазначила, що у відповідача високооплачувана робота і він в змозі надавати їй утримання. Інвалідність жінки була визначена в березні 2011 р. у встановленому порядку за результатами медико-санітарної експертизи.

Чи підлягає позов задоволенню? За наявності яких обставин суд може звільнити відповідача від сплати аліментів на утримання колишньої дружини?

 

ІV. МІНІ-ДІЛОВА ГРА

 

Завдання для самостійної роботи (3 години)

1. Порівняти особисті немайнові права, передбачені Кодексом про шлюб та сім‘ю 1970 р. та Сімейним кодексом України 2002 р.

2. Порівняти право на прізвище у шлюбі за кодексами 1970 р. та 2002 р.

3. Розкрити зміст поняття «право на особисту свободу» та визначити його юридичну природу.

 1. Провести порівняння видів майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка за Сімейним кодексом України 2002 р. та роздільне майно подружжя за КпШС 1970 р.
 2. На конкретному прикладі визначити порядок і способи поділу майна подружжя
 3. Скласти заяву до суду про поділ спільного сумісного майна подружжя

7. Проаналізувати поняття спільних і особистих зобов’язань подружжя

8. Розглянути порядок звернення стягнень на майно за зобов’язаннями одного з подружжя.

9. Проаналізувати підстави звернення стягнень за зобов’язаннями одного з подружжя на спільне сумісне майно без обмежень.

 1. Провести порівняння підстав виникнення аліментних зобов‘язань за Сімейним кодексом України та КпШС
 2. Визначити особливості правового режиму майна жінки та чоловіка, які проживають однією сім‘єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1. Правовий режим роздільного майна подружжя за законодавством України.

2. Договірне регулювання майнових відносин подружжя за СК України.

3. Права та обов'язки подружжя щодо утримання за законодавством України.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

 1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України.-1996.- N 30.- ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р.// Офіційний вісник України, 2003, №11. - ст. 461.

3. Сімейний кодекс України //Відомості Верховної Ради України, 2002, N 21-22, ст.135.

4. Концепція державної сімейної політики: Затв.Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999// Відомості Верховної Ради України.- 1999.- №47.

 1. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ
  про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду від 21.12.2007 № 11.
 2. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Затверджений Наказом Міністерства Юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.

 

 

Спеціальна література

1. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України.-2004.-№11.- С.80.

2. Ариванюк Т.О. Правове регулювання відносин власності між подружжям: Автореф.дис… канд.юрид. наук.-К., 2002.- С.11.

3. Афанасьєва Л.В. Аліментні зобов’язання подружжя та колишнього подружжя //Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк: ДІВС. – 2002. - № 2. – С. 340-349.

4. Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03: - Харків, 2003. – 20 с.

5. Афанасьєва Л.В. До питання щодо визначення поняття аліментного зобов’язання // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2002. - № 2. – С. 25-34.

6. Бабкин С. А. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности супругов. — М.: АО «Центр Юр Ин-форм», 2004. - С. 20.

 1. Белякова А.М., Ворожейкин Е.М. Советское семейное право. Учебник.- М.: Юрид. лит., 1974 – 298 с.
 2. Грінчук О. Проблеми і перспективи правового регулювання майнових відносин фактичного подружжя в сімейному праві України// Сімейне право.-№10.-2005, С.59-61.

9. Дзера О.В.Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України // Юридична Україна. — 2003. —№ 1. - С. 58.

 1. Дякович М.М. Сімейне право: навч. пос. (для студ. вищ навч. закл.)- К.: Правова єдність. 2009. — 512с.

11. Ершова Н. М. Имущественные правоотношения в семье. — М., 1979. — С. 50.

 1. Жилинкова И.В. Право собственности супругов. Монография. – Х.: «Ксилон», 1997. – 236с.
 2. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. Монография. – Х.: «Ксилон», 2000. – 398с.
 3. Жилінкова І.В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин в сім’ї// Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 1(20).

15. Жилінкова І.В. Майнові правовідносини подружжя: проблеми застосування норм нового СК України. Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Збірник наукових праць. За матеріалами круглого столу. 25 травня 2006р., м. Київ.- Х.: Ксилон, 2007.-С.58.

 1. Иванов-Кулигин А. С.Правовой режим имущества лиц, состоящих в
  фактических брачных отношениях//Правоведение. -1977. - № 2. - С. 46 – 50.

17. КалітенкоО.М. Особисті відносини подружжя та відносини подружжя стосовно їх майна: Автореф. дис. канд. юр. наук. — Харків, 2001.

18. Князев А. Имущественныеправа и обязанности супругов // Советская юстиция. - 1982. - № 5. - С. 24.

 1. Кухалашвили И. Ю.Правовое регулирование отношений собственности лиц, состоящих в незарегистрированных семейных отношениях //Журнал российского права. -2009. - № 3. - С. 69- 80.

20. Ліпець Л.В. Правове регулювання аліментних зобов’язань подружжя в зарубіжних країнах//Держава і право. Зб.наук. праць Вип.31, 2006.- С. 453-457.

21. Максимович Л. Б. Брачный договор: Комментарии и разъяснения. — М., 1997.

 1. Малеина М. Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. — М.:Знание, 1991.
 2. Мироненко В.П., Пилипенко С.А. Сімейне право України: підручник.- К.:Правова єдність, 2008 – 477 с.
 3. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Ю. С. Червоного. — К.: Істина, 2003. - 215 с.
 4. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім'ю, мате­ринство та батьківство // Право України. — 2004. — № 11.
 5. Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за новим Сімейним кодексом України// Юридична Україна. – 2003. - № 1.
 6. Рясенцев В.А. Советское семейное право.- М.: Юрид.лит.- 1982. - 256 с.
 7. Сафончик O.І. Порядок виникнення, здійснення і припинення спільної сумісної власності подружжя за законодавством України //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук, праць. - Одеса: Юрид. л-ра, 2002. - № 16. - С 481-486.
 8. Сімейне право України: Підручник / Баранова Л. М., Борисова В. І., Жилінкова І. В. та ін. / За заг. ред. Борисової В. І. та Жилінкової І. В. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 264с.
 9. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
 10. Сімейний кодекс України: Науково- практичний коментар/ За заг. ред. С.Я. Фурси.- К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008.- 1248с.

32. Спасибо- Фатєєва І. Нотаріальне посвідчення правочинів та їхня державна реєстрація як способи «укріплення» прав // Нотаріат для вас.- 2006.- №12.- С.35.

 1. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія / Відп. ред. Я. М. Шевченко. — К: КНТ, 2008. — 626 с.
 2. Стефанчук Р. О. Поняття, правова природа особистих немайнових прав та їх місце у системі цивільного права // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1, с. 56-61.
 3. Стефанчук Р. О. Проблеми реформування та кодифікації сімейного законодавства України// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 4. — С. 139-143.
 4. Стефанчук Р. О. Система особистих немайнових прав фізичних осіб в сфері сімейних відносин: до питання вдосконалення // Університетські наукові записки. — 2006. — № 2 (18). — С. 107-111.
 5. Стефанчук Р. О. Система особистих немайнових прав фізичної особи // Юридична Україна. — 2004. — № 9. — С. 24-32.
 6. Фаддєєва Т.А. Личные права и обязанности граждан в семейных отношениях // Правоведение. — 1988. — № 2. - С. 62-65.

39. Фріс І. Договір подружжя про надання утримання (умови виникнення та припинення права на утримання) //Нотаріат для вас.- 2007.- №11.-С.49-51.

40. Фурса С. Шлюбний контракт в нотарі­альному процесі // Право України. - 2002. - № 5. - С. 55.

 1. Фурса С. Я., Драгневіч Л. Ю., Фурса Є. І. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі. — К.: Концерн «Видавничий Дім«Ін Юре», 2003. — 352 с.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

ІІІ. ЗАДАЧІ

Задача 1

Подружжя Гончаренко звернулися до органу РАЦСу з заявою про розірвання шлюбу. Завідувач органом РАЦСу відмовився задовольнити їхню вимогу і запропонував звернутися до суду, тому що Гончаренко мав усиновлену дитину у віці 8 років. Однак суддя також відмовив у прийомі заяви і запропонував Гончаренко знову звернутися до відділу РАЦСу. Хто правий у цій ситуації: орган РАЦСу чи суд?

Задача 2

Подружжя Князєвих перебувало в шлюбі з 2000р., спільних дітей не мали. У лютому 2003 р. Князєва звернулася до органу РАЦСу із заявою про розірвання шлюбу, посилаючись на те, що Князєв згоден на розлучення, суперечки про майно немає, але подати заяву особисто Князєв не може, так як знаходиться у довготривалому відрядженні. У березні 2003 р. після представлення Князєвою квитанції про сплату державного мита завідувач відділу РАЦСу зареєстрував розірвання шлюбу і видав Князевій відповідне свідоцтво.

Чи правомірні дії органу РАЦСу? Чи може один з по­дружжя бути відсутнім під час подання заяви про розі­рвання шлюбу до органу РАЦСу? Якщо так, то в яких ви­падках?

 

Задача 3

До суду звернулася Ю.М. Александрова з позовом до дітей С.А. Александрова від першого шлюбу про розділ спадкового майна, вказавши, що з померлим вона була одружена, до дня його смерті проживала спільно єдиною сім’єю. Відповідачі позову не визнали, пославшись на те, що за півтора року до смерті, у 2008 році, батько розірвав шлюб з Александровой у судовому порядку, про що мається рішення суду. Ю.М. Александрова заперечила, пояснивши, що ні вона, ні С.А. Александров в органі РАЦСу розірвання шлюбу не реєстрували, тому шлюб вважається не припиненим.

Чи підлягає позов Александрової задоволенню?

Задача 4

Через рік після смерті чоловіка (оголошений в судовому порядку померлим) громадянка Макоїд О. уклала шлюб із громадянином Зузилом. Через деякий час Зузило звернувся до суду з позовом щодо визнання цього шлюбу недійсним.

В обґрунтування своїх вимог Зузило зазначив, що Макоїд на момент реєстрації з ним шлюбу знаходилася у шлюбі з громадянином Макоїдом П., якого було оголошено померлим в судовому порядку, але припинення їх шлюбу в органах РАЦС не було зареєстроване.

Макоїд О. позову Зузила не визнала, пояснивши, що після отримання рішення суду щодо оголошення померлим її чоловіка Макоїда П. вона вважала, що не перебуває у шлюбі і тому уклала новий шлюб.

Як слід вирішити даний спір?

ІV. МІНІ-ДІЛОВА ГРА

Завдання для самостійної роботи (2 години)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 210; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.115 с.)