Правила ОФОРМЛЕННЯ дипломної РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила ОФОРМЛЕННЯ дипломної РОБОТИ4.1. Загальні вимоги

Дипломна робота має бути набрана на персональному комп’ютері і подана до захисту в роздрукованому вигляді у твердій обкладинці.

Текст дипломної роботи повинен виконуватися на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) в стандарті Microsoft Word, шрифт Times New Roman Cyr 14 pt, 1,5 інтервал. Абзац 1,25 см. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см; верхнє і нижнє – 2 см.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дипломної роботи повинна бути однаковою.

Вписувати в текст дипломної роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання дипломної роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Заголовки структурних частин дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу з напівжирним виділенням. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Кожний розділ дипломної роботи слід починати з нової сторінки. Структурні елементи розділу (підрозділи, підпункти) продовжуються через один міжрядковий інтервал від попереднього структурного елементу. Перший структурний елемент розділу починають через один міжрядковий інтервал від назви розділу. Текст структурних елементів друкується з нової стрічки одразу після його назви (додаток 6). Остання сторінка розділу обов’язково повинна бути заповнена не менше ніж на 2/3.

Загальний обсяг дипломної роботи становить 90-120 сторінок. До загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список використаної літератури, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.

4.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №..

Титульний аркуш, завдання, анотацію та першу сторінку вступу включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. На них номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини дипломної роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати:«1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.2.» (другий підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «3.1.2.» (другий пункт першого підрозділу третього розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках) дипломної роботи. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо в дипломній роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад:

«Продовження табл. 1.2».

Назва таблиці подається напівжирним шрифтом по центру сторінки.

Формули в дипломній роботі (якщо їх більше одної) нумерують аналогічно рисункам та таблицям. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

Ілюстрації

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в дипломній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» без напівжирного виділення і нумерують послідовно вмежах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, діаграми), що зустрічаються в тексті, називають рисунками. Рисунок, як правило, слід розміщати безпосередньо після першого згадування його в тексті або на наступній сторінці.

Приклад оформлення:

Рис ?.?. Призначення робочої документації

 

Відстань між рисунком і попереднім та наступним текстом повинна бути розділена одним інтервалом.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Рис. ?.?. Значення показників ліквідності активів підприємства (назва) за 2008-2010 рр.

Умовні позначення: по горизонталі: 1 – поточна ліквідність; 2 – термінова ліквідність;

3 – критична ліквідність; 4 – маневреність оборотного капіталу.

 

Якщо в дипломній роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

 

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8мм. Таблиця повинна включати графу з порядковими номерами рядків або, в разі її відсутності, біля кожного показника в таблиці повинен проставлятися його порядковий номер. Приклад :

Таблиця ?.?Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.009 с.)