МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИДипломна робота є важливою завершальною ланкою навчання студента університету в загальній системі підготовки висококваліфікованих фахівців із спеціальності «Облік і аудит». Вона узагальнює результати вивчення студентами теоретичних положень, закріплює набуті практичні навички.

Дипломна робота є результатом особистої самостійної роботи студента, яка має внутрішню єдність і логіку викладення матеріалу і може виступати свідченням здобутого ним рівня професійної компетенції, що відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню «Спеціаліст» спеціальності «Облік і аудит». На підставі захисту дипломної роботи Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору відповідної кваліфікації і видачу диплома про вищу освіту.

Мета підготовки дипломної роботи – продемонструвати достатній рівень сформованості і творчого застосування здобутих знань і практичних навичок для розробки науково-обґрунтованих рекомендацій щодо розв’язання реальної науково-практичної проблеми в галузі економіки та підприємництва.

Підготовка дипломної роботи повинна продемонструвати вміння студента:

– використати здобуті в процесі навчання теоретичні знання і практичні навички для розв’язання певних проблем з питань обліку, аналізу та контролю;

– аналізувати наукову, економічну інформацію, документацію первинної, податкової, статистичної, фінансової звітності;

– узагальнити вітчизняний і закордонний досвід;

– застосувати сучасний інструментарій наукових досліджень у галузі обліку, аналізу та контролю;

– самостійно приймати раціональні рішення, використовуючи сучасні інформаційні технології, прикладні комп'ютерні програми.

Для досягнення поставлених цілей дипломник має вирішити наступні завдання:

– обрати тему дипломної роботи, визначити об'єкт і предмет дослідження;

– оцінити ситуацію, що склалася в певній галузі науково-економічних знань, на підприємстві чи в організації;

– визначити зовнішні прояви проблеми;

– самостійно сформулювати мету і визначити завдання своєї роботи;

– сформулювати науково-практичні висновки у відповідності до поставлених в роботі задач;

– використати комп'ютерну техніку, засоби презентації виконаної роботи;

– оформити і захистити дипломну роботу на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Бажано, щоб результатом кваліфікаційної роботи студентів денної форми навчання було впровадження пропозицій у практику роботи підприємства, організації чи установи у вигляді Довідок про впровадження.

РОЗДІЛ 2

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

До підготовки і захисту дипломних робіт допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості.

Визначення і затвердження теми

Дипломна робота виконується за тематикою, що відповідає напрямкам наукових досліджень факультету обліку та аудиту ННІ аграрної економіки, з використанням комп'ютерних технологій як інструменту дослідження. При формуванні тематики дипломних робіт беруться за основу: актуальні напрямки наукових досліджень у галузі обліку, аналізу та контролю, а також тематика науково-дослідних робіт кафедр факультету.

Студентам надається право вибору теми дипломної роботи, орієнтуючись на рекомендовану кафедрами тематику.

Студенти можуть пропонувати інші теми для узгодження на кафедрі, якщо вони розпочали працювати в даному науковому напрямку при виконанні курсових, науково-дослідних робіт, мають публікації, виступали з доповідями на конференціях чи семінарах.

Назва дипломної роботи має бути короткою, відповідати суті й цілям тематики, що досліджується. Варто уникати назв, які починаються зі слів: «Дослідження питання...», «Теоретичні основи...», у яких не відбита достатньою мірою практична сутність проблеми, що досліджується.

Після вибору теми і її обговорення з потенційним науковим керівником студенти подають заяву про її затвердження на ім’я завідувача кафедри.

Теми дипломних робіт обговорюються і уточнюються на засіданні кафедри. Після цього методист кафедри готує проект наказу ректора університету щодо затвердження закріплених за студентами тем і керівників дипломних робіт.

Тематика дипломних робіт і склад наукових керівників затверджуються наказом ректора університету не пізніше ніж за півроку до закінчення строку навчання.

Зміна теми дипломної роботи може здійснюватися у винятковому випадку з поданням обґрунтування.

Якщо одну й ту саму тему бажають писати кілька студентів з однієї академгрупи, то остаточне рішення приймає завідувач кафедри. Не дозволяється виконувати дипломну роботу кільком студентам з однієї і тієї самої теми на базі одного й того самого підприємства.

Науковий керівник

На період підготовки дипломної роботи кафедра призначає студенту наукового керівника. Призначення наукового керівника здійснюється з врахуванням наукових інтересів студента за принципом спадковості виконання курсових і науково-дослідних робіт з обраної тематики.

До основних функцій наукового керівника належать:

– практична допомога студенту при виборі теми дипломної роботи і її деталізації;

– видача завдання на її виконання;

– рекомендації щодо вибору джерел науково-методичної, економічної, нормативної та спеціальної літератури;

– кваліфікована консультація щодо залучення і попередньої обробки вихідних даних у період науково-дослідної (переддипломної) практики;

– науково-методичні консультації щодо розкриття змісту роботи;

– систематичний контроль над ходом виконання окремих етапів затвердженого календарного плану;

– поради щодо оформлення і презентації роботи;

– оцінка якості її виконання за встановленими вимогами (відгук наукового керівника).

Дипломнику слід періодично (за спільною домовленістю, приблизно раз на тиждень) інформувати наукового керівника про хід підготовки дипломної роботи, консультуватися з проблемних питань, що виникли, обов'язково доводити до відома керівника про можливі відхилення від затвердженого графіка виконання роботи.

Дипломнику варто мати на увазі, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором дипломної роботи і тому не повинен виправляти всі наявні в дипломній роботі теоретичні, методичні, стилістичні та інші помилки.

На першому етапі підготовки дипломної роботи науковий керівник радить, як приступити до розгляду теми, корегує план роботи і дає рекомендації щодо вибору науково-методичної літератури.

У ході виконання роботи науковий керівник виступає як опонент, вказує на недоліки аргументації, структури і стилю викладення матеріалу, радить, як їх краще усунути.

Дипломник повинен творчо сприймати рекомендації і зауваження наукового керівника. За своїм розсудом він може врахувати їх або відхилити, тому що відповідальність за теоретичну і методично завершену розробку та висвітлення теми, якість оформлення дипломної роботи повністю лежать на ньому, а не на науковому керівнику.

Після одержання остаточного варіанта дипломної роботи науковий керівник, що виступає експертом кафедри, готує письмовий відгук, у якому всебічно характеризує якість дипломної роботи, відзначає позитивні сторони, мотивує можливість або недоцільність подання дипломного проекту до ДЕК.

Порушення студентом календарного плану виконання роботи фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри. У разі значного порушення графіку виконання дипломної роботи за рішенням кафедри студент-дипломник може бути недопущенний до її захисту.

 

Вибір об’єкту дослідження

Разом із вибором теми визначається об'єкт, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Це повинно бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної проблеми.

Джерелами фактичної інформації є планові і фактичні показники фінансово-господарської діяльності, документація статистичної, бухгалтерської і поточної звітності, результати вибіркових спостережень, опитувань фахівців підприємства.

Збір практичного матеріалу проводиться на базовому підприємстві, яке виступає об’єктом дослідження. В якості базового обирається підприємство, на якому є необхідний матеріал для розкриття теми дипломної роботи.

Базове підприємство повинно відповідати таким вимогам:

– напрямок його діяльності відповідає темі роботи;

– мати необхідні практичні матеріали за темою;

– має передовий досвід організації бухгалтерського обліку, аналізу, контролю;

– мати співставні економічні показники за 2-3 роки для проведення аналізу господарської діяльності;

– бажана наявність досвіду автоматизації обліково-аналітичних робіт.

Базове підприємство обирається студентом самостійно і погоджується з керівником. Перевага надається підприємствам АПК. Виключення може бути відповідно до існуючої спеціалізації.

На базовому підприємстві, з дозволу керівника і головного бухгалтера, студент вивчає організаційно-розпорядчу, первинну та облікову документацію, організацію фінансового і управлінського обліку, фінансову (бухгалтерську) та статистичну звітність, документацію за результатами внутрішнього та зовнішнього контролю, податкові декларації, технологію машинної обробки обліково-аналітичної інформації у відповідності до теми дипломної роботи.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.006 с.)