Галузь знань 1801 Специфічні категорії,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Галузь знань 1801 Специфічні категорії,Галузь знань 1801 Специфічні категорії,

Спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи

 

 

Гуманітарний інститут

 

2015-2016

 

Структура програми типова. Години відповідають робочому навчальному плану.

Заступник директора Гуманітарного інституту з навчальної роботи

 

_________________ Єременко О. В.

Робоча програма “Професійна (асистентська) практика” для студентів галузі знань 1801 – Специфічні категорії, спеціальності 8.18010021 – Педагогіка вищої школи, 2015 рік – 30 с.

 

 

Розробники програми:

Хоружа Людмила Леонідівна,доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Саврасова-В’юн Тетяна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Головчук Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Козир Маргарита Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії педагогіки

Протокол № 4 від “04” листопада 2015 року.

 

 

Завідувач кафедри _Хоружа Л.Л.

 

_______________________(Хоружа Л.Л.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2015 року

 

 

ЗМІСТ

Пояснювальна записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...4

Організація проведення практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .6

Зміст практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Блок-модуль 1. «Навчальний». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .6

Блок-модуль 2. «Соціально-гуманітарний». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8

Блок-модуль 3. «Дослідницький». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 7

Вимоги до звіту про практику. Підбиття підсумків практики . . . . . . . . . . . . . ..7

Оцінювання навчальної педагогічної практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом професійної підготовки майбутніх фахівців. Професійна (асистентська) практика відіграє вагому роль у формуванні професійної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.

Освітня програма асистентської практики (далі – Програма) є нормативним документом Київського Університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту на основі освітньої програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики магістрів VI курсу відповідно до затвердженого навчального плану.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітніми ступенями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.).

Мета професійної (асистентської) практики – формування загальних та фахових компетентностей майбутньоговикладача ВНЗ, що забезпечує ефективне виконання студентом виробничих завдань.

Завдання:

1)формування компетентностей, які визначають здатності студентів здійснювати організацію та проведення освітнього процесу, навчально-методичну роботу, застосувати освітні сучасні ІК-технології (навчальний блок);

2) формування готовності до здійснення соціально-гуманітарної роботи зі студентами та студентськими групами, здатностей до партнерської взаємодії, створення соціальних проектів, опанування основних функцій діяльності куратора академічної групи (соціально-гуманітарний блок);

3) розвиток дослідницької компетентності магістранта, яка засвідчує якісно новий рівень організації та проведення занять зі студентами на дослідницькій основі, володіння діагностичним інструментарієм оцінки результатів навчання; науковою термінологією, умінь здійснювати констатувальний та формувальний етапи магістерського дослідження (дослідницький блок).

Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.

Види, обсяг і порядок проходження асистентської практики визначається розділом «Практика» навчального плану спеціальності.

 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет:формування загальних та фахових компетентностей майбутньоговикладача ВНЗ, що забезпечує ефективне виконання студентом виробничих завдань.

 

Курс: Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 10,5 кредита   Змістові модулі: 3 модулі Загальний обсяг дисципліни (години): 378 годин Розрахунок 0,5 годин на 1 студента   Тижневих годин: 18 година Галузь знань 1801 Специфічні категорії   Шифр та назва спеціальності: 8.18010021 Педагогіка вищої школи     Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"     Нормативна   Рік підготовки: 6.   Семестр: 11.   Установча конференція: 2 години Самостійна робота: 36 години Звітна конференція: 2 години Вид контролю: Звітна конференція (диференційований залік).

Організація проведення практики

 

1. Асистентська практика проводиться на базі вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації м. Києва.

2. Практика проходить у третьому семестрі, її термін – 7 тижнів (10,5 кредитів).

3. Керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського Університету імені Бориса Грінченка.

4. Перед проведенням практики проводиться настановча конференція, на якій відповідальні за практику викладачі кафедри докладно роз’яснюють студентам завдання практики, вимоги до оформлення звітної документації, організаційні заходи, графік, об’єкти.

5. Через тиждень після закінчення практики проводиться звітна конференція, на якій студенти звітуються про виконання програми практики. Студенти готують виступи, презентації, що відображають хід та результати практики. Керівники практики підбивають підсумки роботи студентів та оголошують результати.

6. Студент, який не проходив практику або робота якого під час практики визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав навчального плану даного семестру. За рішенням дирекції інституту йому може бути надана можливість повторного проходження практики.

7. Науковий керівник магістерського дослідження студента є безпосереднім керівником його асистентської практики. Студент консультується та погоджує виконання завдань практики зі своїм науковим керівником.

 

Студент-практикант зобов’язаний:

1. Взяти участь у настановчій і звітній конференціях з асистентської практики.

2. Своєчасно та якісно виконувати всі види завдань, передбачених программою практики і відповідними інструкціями.

3. Організовувати власну діяльність згідно нормативно-правових вимог, що регламентують освітній процес ВНЗ.

4. Своєчасно здати звітну документацію керівникові практики.

Студент-практикант має право:

1. Отримувати консультації наукових керівників практики.

2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення напрямів підготовки студентів до практики, її організації та проведення.

3. Брати участь у зборах, нарадах, конференціях, засіданнях кафедри, методичних семінарах та інших заходах вищого навчального закладу, в якому студент проходить асистентську практику.

4. Користуватись бібліотекою навчального закладу, в якому студент проходить асистентську практику.

5. Відвідувати лекційні та семінарські (практичні) заняття, які проводять інші студенти-практиканти.

Керівник асистентської практики :

1. Організує проведення інструктажів та консультацій з практики.

2. Бере участь у проведенні настановчої та звітної конференцій.

3. Контролює забезпечення раціональних умов праці студентів.

4. Спостерігає, аналізує та оцінює проведення студентами пробних і залікових лекційних та семінарських (практичних) занять.

5. Перевіряє звітну документацію студентів.

6. Оцінює результати проходження асистентської практики.

 

Зміст практики

Блок-модуль 1. «Навчальний»

Завдання:

1. Ознайомитися з програмою асистентської практики та скласти індивідуальний план її проходження (Додаток 1.)

2. Відвідати та проаналізувати 4 лекційних та 6 семінарських (практичних) занять з дисциплін фахового та педагогічного циклу (Додаток 2).

3. Розробити розгорнутий план-конспект одного пробного та одного залікового лекційного та семінарського (практичного) занять із дисциплін фахового та педагогічного циклу, обговорити їх з викладачем, затвердити і провести (Додаток 3).

4. Відвідати заняття, які проводять інші студенти з наступним обговоренням (1 лекція, 1 семінарське (практичне) заняття).

5. Відвідати засідання кафедри, взяти участь у роботі методичних та методологічних семінарів, конференціях.

6. Оформити звітну документацію (Додаток 4).

 

 

Оцінювання практики

Результати практики оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип розширення кількості підсумкових балів до 100. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 1.

Як видно з таблиці 1, оцінку «відмінно» отримує студент, сума балів якого становить 100 – 90; «добре» – 89 – 75 балів; «задовільно» – 74 – 60 балів. Студенту, який набрав менш ніж 59 балів, навчальна, навчально-виробнича та виробнича педагогічна практика не зараховується.

Таблиця 1

Додаток 1

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

(складається на основі розділів «Мета та завдання практики» та «Зміст діяльності студентів-практикантів»)

 

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відмітка про виконання
1.            
       
       
       
       
       
       

Підпис студента _______________

Додаток 2

Зразок оформлення сторінки спостереження та аналізу лекційних і семінарських занять, які відвідував студент

ОРІЄНТОВАНА СХЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЛЕКЦІЇ

Загальні відомості

Дата ______

Предмет ________

Курс __________

Викладач________________

ТЕМА ЛЕКЦІЇ:

ХІД ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

1. Зміст лекції: науковість; ідейна спрямованість; відбір матеріалу, що викладається з певних філософських позицій; висвітлення питань методології науки, зіставлення різноманітних концепцій; порушення проблемних питань, суперечностей; ознайомлення з історією наукового пошуку; професійна спрямованість; пояснення складних питань; зв'язок з попередніми лекціями та розділами курсу; наявність міжпредметних зв’язків.

2. Методика проведення лекції: повідомлення теми та плану лекції; повідомлення основної та додаткової літератури; чітка структура, логіка викладу матеріалу; реалізація основних дидактичних принципів; систематичність та послідовність; доступність; аргументованість; виокремлення головного у матеріалі та висновках; використання прийомів закріплення (повторення, запитання тощо); раціональність і ефективність використання різноманітних методів та прийомів навчання; використання ТЗН; доцільний розподіл часу.

3. Керівництво роботою студентів: активізація мислення студентів; використання прийомів зосередження уваги (цікаві приклади, запитання, жарти тощо); допомога студентам у веденні записів (зміна темпу, виділення важливого матеріалу ті ін.); спонукання студентів до запитань.

4. Особистість лектора: знання предмету; культура мовлення; емоційність, голос, дикція; зовнішній вигляд; уміння діяти в публічній ситуації; уміння розподіляти та концентрувати увагу; уміння встановлювати контакт з аудиторією.

5. Результати лекції: виконання плану лекції; навчальне, виховне, розвивальне значення лекції.

ОРІЄНТОВАНА СХЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Загальні відомості

Дата ______

Предмет ________

Курс __________Група ________

Викладач________________

ТЕМА СЕМІНАРУ:

ХІД ТА ЗМІСТ СЕМІНАРУ

1. Початок семінару: своєчасний початок семінару, наявність організаційного моменту, налаштування студентів на роботу; зосередження уваги; наявність необхідного обладнання.

2. Зміст семінару : науковість; ідейна спрямованість; відбір матеріалу, що викладається з певних філософських позицій; висвітлення питань методології науки, зіставлення різноманітних концепцій; порушення проблемних питань, суперечностей; ознайомлення з історією наукового пошуку; професійна спрямованість; пояснення складних питань; зв'язок з попередніми лекціями та семінарами курсу; наявність міжпредметних зв’язків; виховний та розвивальний вплив.

3. Структура семінару: чітка структура семінарського заняття; Раціональність та ефективність засобів навчання повідомлення теми; наявність чіткого, логічного плану семінару; зв'язок теми семінару з попереднім та наступним навчальним матеріалом, життям і досвідом студентів; доцільність обраної структури семінару з погляду вивчення теми; логічність та послідовність окремих етапів семінару; доцільний розподіл часу на семінарі; психолого-педагогічне та методичне забезпечення цілісності та завершеності семінару; реалізація на семінарі основних дидактичних принципів; раціональність і ефективність використання різноманітних методів та прийомів навчання; використання ТЗН; доцільний розподіл часу.

4. Продуктивність та різноманітність видів навчально-пізнавальної діяльності студентів: формування пізнавального інтересу студентів; залучення всіх студентів до обговорення питань семінару; обговорення проблемних питань; використання методу дискусії та диспуту; використання порівняння та аналогії; ефект здивування; емоційність; особливості розумової діяльності студентів на семінарі; формування уваги; співвідношення мимовільної і довільної уваги; використання прийомів для активізації різних видів пам'яті.

5. Обгрунтоване та мотивоване оцінювання навчальної діяльності студентів.

6. Поведінка викладача на семінарі: вміння організувати студентів на навчальну діяльність, забезпечити трудову дисципліну; уміння розподіляти та концентрувати увагу, діяти в публічній ситуації; уміння активного слухання; комунікативні вміння; володіння педагогічним тактом; володіння педагогічною технікою; культура педагогічного спілкування; толерантність; культура педагогічного мовлення; темп роботи; стиль і тон роботи (жвавий, рішучий, повільний, байдужий); спостережливість, винахідливість, емоційність.

7. Завершення семінару : підсумок семінару, мотивоване виставлення оцінок, повідомлення теми та плану наступного семінару; проведення інструктажу щодо підготовки до наступного семінару.

8. Результат семінару: виконання плану семінарського заняття; досягнення мети; освітнє, виховне, розвивальне значення семінару.

ОРІЄНТОВАНА СХЕМА АНАЛІЗУ

1. Зміст лекції: науковість; ідейна спрямованість; відбір матеріалу, що викладається з певних філософських позицій; висвітлення питань методології науки, зіставлення різноманітних концепцій; порушення проблемних питань, суперечностей; ознайомлення з історією наукового пошуку; практична спрямованість; професійна спрямованість; пояснення складних питань; зв'язок з попередніми лекціями та розділами курсу; наявність міжпредметних зв’язків.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Методика проведення лекції: наявність плану-конспекту лекції; повідомлення теми та плану лекції; повідомлення основної та додаткової літератури; мотивація теми та мети лекції; чітка структура, логіка викладу матеріалу; реалізація основних дидактичних принципів; систематичність та послідовність; доступність; аргументованість; виокремлення головного у матеріалі та висновках; використання прийомів закріплення (повторення, запитання тощо); раціональність і ефективність використання різноманітних методів та прийомів навчання; використання ТЗН; доцільний розподіл часу.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Керівництво роботою студентів: активізація мислення студентів; використання прийомів зосередження уваги (цікаві приклади, запитання, жарти тощо); допомога студентам у веденні записів (зміна темпу, виділення важливого матеріалу ті ін.); спонукання студентів до запитань.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Практична спрямованість лекції : зв'язок теоретичних питань з майбутньою професійною діяльністю студентів; орієнтація на зміст та завдання практичних (семінарських) занять з даної теми. Точність, визначення завдань і термінів їх виконання _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Культура мовлення :: чіткість; дотримання правил та норм літературного мовлення; використання порівнянь, зіставлень тощо; вдале інтонування; голосність, тональність. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Результати лекції: виконання плану лекції; навчальне, виховне, розвивальне значення лекції.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7.Оцінка проведеної лекції. Зауваження та побажання __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ______________ П.I.Б. рецензента _____________________

Науковий ступень та посада рецензента __________________________

Підпис

Підпис

Додаток 3

Зразок оформлення плану-конспекту лекції

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

з навчальної дисципліни (назва)

Дата:

Курс:

Вид лекції (пробна або залікова):

Тривалість:

ТЕМА ЛЕКЦІЇ:

МЕТА: вказати конкретний результат, який планується досягти. Наприклад, формування у студентів наукових знань про …; осмислення закономірностей, теорій, підходів; формування ціннісного ставлення до …; формування критичного ставлення до проблем …

ОБЛАДНАННЯ: таблиці, схеми, ТЗН тощо.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ (основні питання, не більше чотирьох на одну лекцію).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна (автор, назва, рік видання, сторінки).

Додаткова(автор, назва, рік видання, сторінки).

ХІД ЛЕКЦІЇ

Розкрити зміст інформації, що висвітлюється під час лекції, описати дії викладача, застосування методів навчання та виховання, зазначити питання для обговорення, дискусії, бесіди.

9. Вступна частина (до 10 хв.)

ü привітання викладача зі студентами;

ü повідомлення теми лекції, її зв’язку з попередніми та наступними темами, визначення її місця у системі навчальної дисципліни;

ü створення у студентів позитивної установки на вивчення теми лекції, психологічна підготовка до розгляду основних питань;

ü повідомлення плану лекції та рекомендованої літератури.

1. Основна частина (60-65 хв.)

ü послідовне висвітлення кожного питання плану лекції;

ü показ логічного переходу від одного питання до іншого;

ü характеристика понять, термінів, теорій, концепцій тощо, виокремлення критеріальних ознак, складових;

ü розкриття методів, прийомів формування розумових дій, що застосовуються під час лекції;

ü зазначення міжпредметних зв’язків;

ü зазначення професійної спрямованості лекції;

ü виокремлення питань для бесіди, дискусії.

2. Заключна частина (5-10 хв.)

ü підведення підсумків лекції;

ü формулювання висновків;

ü повідомлення про досягнення мети лекції;

ü оцінка взаємодії зі студентами;

ü повідомлення теми та плану семінарського заняття;

ü коротке повідомлення питань, проблем, що будуть розглядатися на наступній лекції у взаємозв’язку з

ü подяка студентам за увагу.

Затверджую ПІБ викладача-консультанта, науковий ступень, посада

 

Зразок оформлення плану-конспекту семінарського (практичного) заняття

ПЛАН-КОНСПЕКТ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

з навчальної дисципліни (назва)

 

Дата:

Курс:

Вид семінарського заняття (пробне або залікове):

Тривалість :

МЕТА:

ОБЛАДНАННЯ:

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ (3-5 питань)

І. Обговорення теоретичних питань

1.

2.

3.

4.

ІІ. Перевірка самостійної роботи студентів.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна (автор, назва, рік видання, видавництво, сторінки)

Додаткова (автор, назва, рік видання, видавництво, сторінки)

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційна частина (2- 3 хв.)

ü привітання викладача зі студентами;

ü перевірка присутності;

ü психологічне налаштування студентів на роботу.

2. Мотивація та стимулювання навчальної діяльності студентів (до 5 хв.)

ü повідомлення теми та мети семінарського заняття;

ü мотивація вивчення теми (бесіда, що передбачає з’ясування значущості теми та її професійну спрямованість);

ü повідомлення плану семінарського заняття.

3. Обговорення теоретичних питань

ü поетапний розгляд теоретичних питань семінару;

ü зазначення методів та прийомів, що використовуються у процесі розгляду кожного питання (бесіда, розповідь, повідомлення тощо).

4. Перевірка самостійної роботи студентів

5. Підведення підсумків заняття

ü формулювання висновків;

ü повідомлення про досягнення мети семінару;

ü мотивоване оцінювання роботи студентів.

 

 

Затверджую ПІБ викладача-консультанта, науковий ступень, посада

ОРІЄНТОВАНА СХЕМА АНАЛІЗУ

4. Зміст лекції: науковість; ідейна спрямованість; відбір матеріалу, що викладається з певних філософських позицій; висвітлення питань методології науки, зіставлення різноманітних концепцій; порушення проблемних питань, суперечностей; ознайомлення з історією наукового пошуку; практична спрямованість; професійна спрямованість; пояснення складних питань; зв'язок з попередніми лекціями та розділами курсу; наявність міжпредметних зв’язків.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Методика проведення лекції: наявність плану-конспекту лекції; повідомлення теми та плану лекції; повідомлення основної та додаткової літератури; мотивація теми та мети лекції; чітка структура, логіка викладу матеріалу; реалізація основних дидактичних принципів; систематичність та послідовність; доступність; аргументованість; виокремлення головного у матеріалі та висновках; використання прийомів закріплення (повторення, запитання тощо); раціональність і ефективність використання різноманітних методів та прийомів навчання; використання ТЗН; доцільний розподіл часу.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Керівництво роботою студентів: активізація мислення студентів; використання прийомів зосередження уваги (цікаві приклади, запитання, жарти тощо); допомога студентам у веденні записів (зміна темпу, виділення важливого матеріалу ті ін.); спонукання студентів до запитань.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Практична спрямованість лекції : зв'язок теоретичних питань з майбутньою професійною діяльністю студентів; орієнтація на зміст та завдання практичних (семінарських) занять з даної теми. Точність, визначення завдань і термінів їх виконання _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Культура мовлення :: чіткість; дотримання правил та норм літературного мовлення; використання порівнянь, зіставлень тощо; вдале інтонування; голосність, тональність. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Результати лекції: виконання плану лекції; навчальне, виховне, розвивальне значення лекції.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7.Оцінка проведеної лекції. Зауваження та побажання __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ______________ П.I.Б. рецензента _____________________

Науковий ступень та посада рецензента __________________________

Підпис

Підпис

Додаток 4

Зразок оформлення титульної сторінки папки

ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Галузь знань 1801 Специфічні категорії,Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.197.23 (0.012 с.)