Спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи 

 

Гуманітарний інститут

 

2015-2016

 

Структура програми типова. Години відповідають робочому навчальному плану.

Заступник директора Гуманітарного інституту з навчальної роботи

 

_________________ Єременко О. В.

Робоча програма “Професійна (асистентська) практика” для студентів галузі знань 1801 – Специфічні категорії, спеціальності 8.18010021 – Педагогіка вищої школи, 2015 рік – 30 с.

 

 

Розробники програми:

Хоружа Людмила Леонідівна,доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Саврасова-В’юн Тетяна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Головчук Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Козир Маргарита Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії педагогіки

Протокол № 4 від “04” листопада 2015 року.

 

 

Завідувач кафедри _Хоружа Л.Л.

 

_______________________(Хоружа Л.Л.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2015 року

 

 

ЗМІСТ

Пояснювальна записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...4

Організація проведення практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .6

Зміст практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Блок-модуль 1. «Навчальний». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .6

Блок-модуль 2. «Соціально-гуманітарний». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8

Блок-модуль 3. «Дослідницький». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 7

Вимоги до звіту про практику. Підбиття підсумків практики . . . . . . . . . . . . . ..7

Оцінювання навчальної педагогічної практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом професійної підготовки майбутніх фахівців. Професійна (асистентська) практика відіграє вагому роль у формуванні професійної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.

Освітня програма асистентської практики (далі – Програма) є нормативним документом Київського Університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту на основі освітньої програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики магістрів VI курсу відповідно до затвердженого навчального плану.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітніми ступенями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.).

Мета професійної (асистентської) практики – формування загальних та фахових компетентностей майбутньоговикладача ВНЗ, що забезпечує ефективне виконання студентом виробничих завдань.

Завдання:

1)формування компетентностей, які визначають здатності студентів здійснювати організацію та проведення освітнього процесу, навчально-методичну роботу, застосувати освітні сучасні ІК-технології (навчальний блок);

2) формування готовності до здійснення соціально-гуманітарної роботи зі студентами та студентськими групами, здатностей до партнерської взаємодії, створення соціальних проектів, опанування основних функцій діяльності куратора академічної групи (соціально-гуманітарний блок);

3) розвиток дослідницької компетентності магістранта, яка засвідчує якісно новий рівень організації та проведення занять зі студентами на дослідницькій основі, володіння діагностичним інструментарієм оцінки результатів навчання; науковою термінологією, умінь здійснювати констатувальний та формувальний етапи магістерського дослідження (дослідницький блок).

Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.

Види, обсяг і порядок проходження асистентської практики визначається розділом «Практика» навчального плану спеціальності.

 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет:формування загальних та фахових компетентностей майбутньоговикладача ВНЗ, що забезпечує ефективне виконання студентом виробничих завдань.

 

Курс: Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 10,5 кредита   Змістові модулі: 3 модулі Загальний обсяг дисципліни (години): 378 годин Розрахунок 0,5 годин на 1 студента   Тижневих годин: 18 година Галузь знань 1801 Специфічні категорії   Шифр та назва спеціальності: 8.18010021 Педагогіка вищої школи     Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"     Нормативна   Рік підготовки: 6.   Семестр: 11.   Установча конференція: 2 години Самостійна робота: 36 години Звітна конференція: 2 години Вид контролю: Звітна конференція (диференційований залік).

Організація проведення практики

 

1. Асистентська практика проводиться на базі вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації м. Києва.

2. Практика проходить у третьому семестрі, її термін – 7 тижнів (10,5 кредитів).

3. Керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського Університету імені Бориса Грінченка.

4. Перед проведенням практики проводиться настановча конференція, на якій відповідальні за практику викладачі кафедри докладно роз’яснюють студентам завдання практики, вимоги до оформлення звітної документації, організаційні заходи, графік, об’єкти.

5. Через тиждень після закінчення практики проводиться звітна конференція, на якій студенти звітуються про виконання програми практики. Студенти готують виступи, презентації, що відображають хід та результати практики. Керівники практики підбивають підсумки роботи студентів та оголошують результати.

6. Студент, який не проходив практику або робота якого під час практики визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав навчального плану даного семестру. За рішенням дирекції інституту йому може бути надана можливість повторного проходження практики.

7. Науковий керівник магістерського дослідження студента є безпосереднім керівником його асистентської практики. Студент консультується та погоджує виконання завдань практики зі своїм науковим керівником.

 

Студент-практикант зобов’язаний:

1. Взяти участь у настановчій і звітній конференціях з асистентської практики.

2. Своєчасно та якісно виконувати всі види завдань, передбачених программою практики і відповідними інструкціями.

3. Організовувати власну діяльність згідно нормативно-правових вимог, що регламентують освітній процес ВНЗ.

4. Своєчасно здати звітну документацію керівникові практики.

Студент-практикант має право:

1. Отримувати консультації наукових керівників практики.

2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення напрямів підготовки студентів до практики, її організації та проведення.

3. Брати участь у зборах, нарадах, конференціях, засіданнях кафедри, методичних семінарах та інших заходах вищого навчального закладу, в якому студент проходить асистентську практику.

4. Користуватись бібліотекою навчального закладу, в якому студент проходить асистентську практику.

5. Відвідувати лекційні та семінарські (практичні) заняття, які проводять інші студенти-практиканти.

Керівник асистентської практики :

1. Організує проведення інструктажів та консультацій з практики.

2. Бере участь у проведенні настановчої та звітної конференцій.

3. Контролює забезпечення раціональних умов праці студентів.

4. Спостерігає, аналізує та оцінює проведення студентами пробних і залікових лекційних та семінарських (практичних) занять.

5. Перевіряє звітну документацію студентів.

6. Оцінює результати проходження асистентської практики.

 

Зміст практики

Блок-модуль 1. «Навчальний»

Завдання:

1. Ознайомитися з програмою асистентської практики та скласти індивідуальний план її проходження (Додаток 1.)

2. Відвідати та проаналізувати 4 лекційних та 6 семінарських (практичних) занять з дисциплін фахового та педагогічного циклу (Додаток 2).

3. Розробити розгорнутий план-конспект одного пробного та одного залікового лекційного та семінарського (практичного) занять із дисциплін фахового та педагогічного циклу, обговорити їх з викладачем, затвердити і провести (Додаток 3).

4. Відвідати заняття, які проводять інші студенти з наступним обговоренням (1 лекція, 1 семінарське (практичне) заняття).

5. Відвідати засідання кафедри, взяти участь у роботі методичних та методологічних семінарів, конференціях.

6. Оформити звітну документацію (Додаток 4).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.014 с.)