КАРТА АНАЛІЗУ ЗАЛІКОВОГО ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАРТА АНАЛІЗУ ЗАЛІКОВОГО ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯУ відповідності з розкладом "_____ " ___________________ 2010 року проведено лекцію з

навчальної дисципліни _______________________________

ТЕМА ЛЕКЦІЇ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

П.І.Б. студента_______________________________________________________

Факультет__________________________________ ___________________

Спеціальність_____ Курс_____ Дата______ Час_____

Група___ Кількість осіб_____ Присутні_________

ОРІЄНТОВАНА СХЕМА АНАЛІЗУ

1. Зміст лекції: науковість; ідейна спрямованість; відбір матеріалу, що викладається з певних філософських позицій; висвітлення питань методології науки, зіставлення різноманітних концепцій; порушення проблемних питань, суперечностей; ознайомлення з історією наукового пошуку; практична спрямованість; професійна спрямованість; пояснення складних питань; зв'язок з попередніми лекціями та розділами курсу; наявність міжпредметних зв’язків.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Методика проведення лекції: наявність плану-конспекту лекції; повідомлення теми та плану лекції; повідомлення основної та додаткової літератури; мотивація теми та мети лекції; чітка структура, логіка викладу матеріалу; реалізація основних дидактичних принципів; систематичність та послідовність; доступність; аргументованість; виокремлення головного у матеріалі та висновках; використання прийомів закріплення (повторення, запитання тощо); раціональність і ефективність використання різноманітних методів та прийомів навчання; використання ТЗН; доцільний розподіл часу.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Керівництво роботою студентів: активізація мислення студентів; використання прийомів зосередження уваги (цікаві приклади, запитання, жарти тощо); допомога студентам у веденні записів (зміна темпу, виділення важливого матеріалу ті ін.); спонукання студентів до запитань.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Практична спрямованість лекції : зв'язок теоретичних питань з майбутньою професійною діяльністю студентів; орієнтація на зміст та завдання практичних (семінарських) занять з даної теми. Точність, визначення завдань і термінів їх виконання _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Культура мовлення :: чіткість; дотримання правил та норм літературного мовлення; використання порівнянь, зіставлень тощо; вдале інтонування; голосність, тональність. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Результати лекції: виконання плану лекції; навчальне, виховне, розвивальне значення лекції.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7.Оцінка проведеної лекції. Зауваження та побажання __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ______________ П.I.Б. рецензента _____________________

Науковий ступень та посада рецензента __________________________

Підпис

КАРТА АНАЛІЗУ ЗАЛІКОВОГО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

У відповідності з розкладом "_____ " ___________________ 2010 року проведено семінарське заняття з

навчальної дисципліни _______________________________

ТЕМА СЕМІНАРУ: __________________________________________

П.І.Б. студента______________________________

Факультет__________________________________

Спеціальність________ Курс__ Дата__ Час_

Група_____ Кількість осіб_____ Присутні_________

1. Початок семінару: своєчасний початок семінару, наявність організаційного моменту, налаштування студентів на роботу; зосередження уваги; наявність необхідного обладнання.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Зміст семінару : науковість; ідейна спрямованість; відбір матеріалу, що викладається з певних філософських позицій; висвітлення питань методології науки, зіставлення різноманітних концепцій; порушення проблемних питань, суперечностей; ознайомлення з історією наукового пошуку; професійна спрямованість; пояснення складних питань; зв'язок з попередніми лекціями та семінарами курсу; наявність міжпредметних зв’язків; виховний та розвивальний вплив.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Структура семінару: наявність чіткого, логічного плану семінару; чітка структура семінарського заняття; раціональність та ефективність засобів навчання; повідомлення та мотивація теми; зв'язок теми семінару з попереднім та наступним навчальним матеріалом, життям і досвідом студентів; доцільність обраної структури семінару з погляду вивчення теми; логічність та послідовність окремих етапів семінару; доцільний розподіл часу на семінарі; психолого-педагогічне та методичне забезпечення цілісності та завершеності семінару; реалізація на семінарі основних дидактичних принципів; раціональність і ефективність використання різноманітних методів та прийомів навчання; використання ТЗН; доцільний розподіл часу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Продуктивність та різноманітність видів навчально-пізнавальної діяльності студентів: формування пізнавального інтересу студентів; залучення всіх студентів до обговорення питань семінару; обговорення проблемних питань; використання методу дискусії та диспуту; використання порівняння та аналогії; ефект здивування; емоційність; особливості розумової діяльності студентів на семінарі; формування уваги; співвідношення мимовільної і довільної уваги; використання прийомів для активізації різних видів пам'яті.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Обгрунтоване та мотивоване оцінювання навчальної діяльності студентів.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Поведінка викладача на семінарі: вміння організувати студентів на навчальну діяльність, забезпечити трудову дисципліну; уміння розподіляти та концентрувати увагу, діяти в публічній ситуації; уміння активного слухання; комунікативні вміння; володіння педагогічним тактом; володіння педагогічною технікою; культура педагогічного спілкування; толерантність; культура педагогічного мовлення; темп роботи; стиль і тон роботи (жвавий, рішучий, повільний, байдужий); спостережливість, винахідливість, педагогічна гнучкість, емоційність.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Завершення семінару : підсумок семінару, мотивоване виставлення оцінок, повідомлення теми та плану наступного семінару; проведення інструктажу щодо підготовки до наступного семінару.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Результат семінару: виконання плану семінарського заняття; досягнення мети; освітнє, виховне, розвивальне значення семінару

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Оцінка проведеного семінару. Зауваження та побажання ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ______________ П.I.Б. рецензента _____________________

Науковий ступень та посада рецензента __________________________

Підпис

Додаток 3

Зразок оформлення плану-конспекту лекції

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

з навчальної дисципліни (назва)

Дата:

Курс:

Вид лекції (пробна або залікова):

Тривалість:

ТЕМА ЛЕКЦІЇ:

МЕТА: вказати конкретний результат, який планується досягти. Наприклад, формування у студентів наукових знань про …; осмислення закономірностей, теорій, підходів; формування ціннісного ставлення до …; формування критичного ставлення до проблем …

ОБЛАДНАННЯ: таблиці, схеми, ТЗН тощо.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ (основні питання, не більше чотирьох на одну лекцію).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна (автор, назва, рік видання, сторінки).

Додаткова(автор, назва, рік видання, сторінки).

ХІД ЛЕКЦІЇ

Розкрити зміст інформації, що висвітлюється під час лекції, описати дії викладача, застосування методів навчання та виховання, зазначити питання для обговорення, дискусії, бесіди.

9. Вступна частина (до 10 хв.)

ü привітання викладача зі студентами;

ü повідомлення теми лекції, її зв’язку з попередніми та наступними темами, визначення її місця у системі навчальної дисципліни;

ü створення у студентів позитивної установки на вивчення теми лекції, психологічна підготовка до розгляду основних питань;

ü повідомлення плану лекції та рекомендованої літератури.

1. Основна частина (60-65 хв.)

ü послідовне висвітлення кожного питання плану лекції;

ü показ логічного переходу від одного питання до іншого;

ü характеристика понять, термінів, теорій, концепцій тощо, виокремлення критеріальних ознак, складових;

ü розкриття методів, прийомів формування розумових дій, що застосовуються під час лекції;

ü зазначення міжпредметних зв’язків;

ü зазначення професійної спрямованості лекції;

ü виокремлення питань для бесіди, дискусії.

2. Заключна частина (5-10 хв.)

ü підведення підсумків лекції;

ü формулювання висновків;

ü повідомлення про досягнення мети лекції;

ü оцінка взаємодії зі студентами;

ü повідомлення теми та плану семінарського заняття;

ü коротке повідомлення питань, проблем, що будуть розглядатися на наступній лекції у взаємозв’язку з

ü подяка студентам за увагу.

Затверджую ПІБ викладача-консультанта, науковий ступень, посада

 

Зразок оформлення плану-конспекту семінарського (практичного) заняття

ПЛАН-КОНСПЕКТ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

з навчальної дисципліни (назва)

 

Дата:

Курс:

Вид семінарського заняття (пробне або залікове):

Тривалість :

МЕТА:

ОБЛАДНАННЯ:

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ (3-5 питань)

І. Обговорення теоретичних питань

1.

2.

3.

4.

ІІ. Перевірка самостійної роботи студентів.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна (автор, назва, рік видання, видавництво, сторінки)

Додаткова (автор, назва, рік видання, видавництво, сторінки)

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційна частина (2- 3 хв.)

ü привітання викладача зі студентами;

ü перевірка присутності;

ü психологічне налаштування студентів на роботу.

2. Мотивація та стимулювання навчальної діяльності студентів (до 5 хв.)

ü повідомлення теми та мети семінарського заняття;

ü мотивація вивчення теми (бесіда, що передбачає з’ясування значущості теми та її професійну спрямованість);

ü повідомлення плану семінарського заняття.

3. Обговорення теоретичних питань

ü поетапний розгляд теоретичних питань семінару;

ü зазначення методів та прийомів, що використовуються у процесі розгляду кожного питання (бесіда, розповідь, повідомлення тощо).

4. Перевірка самостійної роботи студентів

5. Підведення підсумків заняття

ü формулювання висновків;

ü повідомлення про досягнення мети семінару;

ü мотивоване оцінювання роботи студентів.

 

 

Затверджую ПІБ викладача-консультанта, науковий ступень, посадаПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.197.23 (0.009 с.)