ТОП 10:

ТЕМА 2: Адміністративно-правова охорона (2 години).Самостійна робота №2

Методичні вказівки

Для вітчизняної правової науки розроблення та вивчення проблем, що пов’язані з сучасним адміністративним правом набуває першочергового значення, особливо зараз, під час формування в нашій країні демократичної та правової держави. Провідне місце серед галузей публічного права відіграє адміністративне право України, теоретичні положення якого є базовими для всіх галузей публічного права. Воно складає основу правового регулювання суспільних відносин, які виникають у різноманітних сферах суспільного життя.

Основне завдання сучасного адміністративного права України полягає в тому, щоб на основі конституційно-правових норм виробити систему адміністративно-правового регулювання, реалізація якої публічною адміністрацією має дієво забезпечити публічні права, свободи та законні інтереси фізичних і юридичних осіб, нормальне функціонування громадянського суспільства та держави.

Виховною метою заняття являється націленість студентів на необхідність вивчення дисципліни “адміністративно-правове регулювання” з метою подальшого застосування в професійній діяльності майбутніх юристів.

Навчальною метою заняття по даній темі являється засвоєння студентами основних понять адміністративно-правового регулювання, його поняття (дефініції), правильного орієнтування в інформаційно-правовому просторі з питань правовідносин в адміністративному праві.

 

Письмово виконайте в зошитах для самостійної роботи виконати такі завдання:

 

Завдання на порівняння:

- адміністративно-правове регулювання та адміністративно-правова охорона;

- адміністративно-правовий захист та адміністративно-правова охорона у вузькому розумінні;

 

Завдання на порівняння

1. Суб’єктивне право – юридичний обов’язок.

2. Правомірні – протиправні дії.

3. Дії – події.

4. Діяння – бездіяльність.

5. Позитивні – негативні факти.

 

Дати визначення або назвати:

1. Публічний інтерес в адміністративному праві.

2. Предмет адміністративного права України.

3. Метод адміністративного права.

3. Завдання адміністративного права України.

4. Адміністративне право України як галузь права, наука та навчальна дисципліна.

5. Історичне підґрунтя адміністративного права України.

6. Структура системи адміністративного права України.

7. Роль адміністративного права України в системі юридичних наук і науці державного управління.

Тести-тренінги

 

1. Що є предметом адміністративного права у вузькому розумінні:

а) суспільні відносини, які виникають між приватними особами;

б) суспільні відносини, які виникають між публічними особами;

в) суспільні відносин, які виникають між суб’єктами та об’єктами публічного управління;

г) суспільні відносини, які виникають між фізичними і юридичними особами;

ґ) суспільні відносини, які виникають між усіма зазначеними вище особами.

2. Хто належить до об’єктів публічної управління:

а) приватні фізичні та юридичні особи;

б) приватні фізичні особи (громадяни України; іноземці; особи без громадянства), приватні фізичні особи зі спеціальним статусом, приватні юридичні особи, підпорядковані по службі, які стоять нижче в ієрархічному статусі, суб’єкти державного управління;

в) фізичні особи-підприємці та юридичні особи суб’єктів господарювання;

г) підпорядковані по службі, які нижче стоять в ієрархічному статусі, суб’єкти державного управління

ґ) суб’єкти публічної адміністрації.

3. Хто належить до суб’єктів публічного управління:

а) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян чи підприємств (під час здійснення делегованих виконавчих державних функцій) та владні посадові особи усіх зазначених колективних суб’єктів;

б) органи виконавчої влади;

в) посадові особи органів виконавчої влади;

г) органи місцевого самоврядування;

ґ) Кабінет Міністрів України.

4. Що означає публічний інтерес в адміністративному праві:

а) потреби більшості населення;

б) завдання, які стоять перед органами виконавчої влади;

в) потреби публічної адміністрації;

г) потреби приватних осіб;

ґ) важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо встановленої компетенції забезпечуються суб’єктами публічного управління.

5. Якими рисами наповнюється управлінська природа адміністра­тивного права:

а) виконавчо-розпорядчий характер;

б) підзаконність;

в) масштабність і універсальність;

г) ієрархічність, безпосередньо організуючий характер;

ґ) усі вище зазначені риси.

6. Виконавча діяльність суб’єктів публічного управління виявляється в тому, що вони:

а) постають як безпосередні виконавці вимог законів України, що сприяє їх правореалізації на території всієї держави;

б) керують міністерствами і відомствами;

в) здійснюють державне управління місцевими державними адміні­страціями;

г) контролюють діяльність органів місцевого самоврядування;

ґ) застосовують засоби адміністративного примусу.

7. Розпорядча діяльність суб’єктів публічного управління полягає в тому, що вони:

а) забезпечують виконання законів на території всієї держави;

б) видають постанови;

в) на основі законів України та з їх виконання приймають власні підзаконні нормативно-правові акти загального характеру, що мають обов’язкове значення, та здійснюють контроль за їх виконанням;

г) нагороджують громадян державними нагородами;

ґ) приймають закони.

8. Яким чином за об’ємом від загального до спеціального співвідносяться категорії:

а) суб’єкти публічної адміністрації – публічна адміністрація – суб’єкти публічного управління – суб’єкти державного управління;

б) суб’єкти публічного управління – суб’єкти публічної адміністрації – публічна адміністрація) – суб’єкти державного управління;

в) суб’єкти публічної адміністрації (публічна адміністрація) – суб’єкти публічного управління – суб’єкти державного управління;

г) суб’єкти державного управління – суб’єкти публічного управління – суб’єкти публічної адміністрації;

ґ) вони не співвідносяться.

9. Назвіть основні завдання адміністративного права України:

а) забезпечення публічних суб’єктивних прав, свобод та законних інтересів невладних фізичних і юридичних осіб, нормального функціонування публічних інститутів держави і суспільства;

б) приведення стандартів адміністративно-правового регулювання України до вимог «acquіs communautaіre» правової системи Європейського Союзу;

в) забезпечення розвитку засад громадянського суспільства в Україні – одночасно як мети та засобу функціонування всієї державно-правової дійсності;

г) розвиток конституційно-правових засад із надання адміністративних сервісних послуг, запобігання та протидії корупції;

ґ) усі зазначені вище завдання.

10. Адміністративно-правовий метод:

а) це диспозитивні засади правового регулювання суспільних відносин між приватними особами;

б) це способи впливу Кабінету Міністрів України на центральні органи виконавчої влади;

в) це можливість застосування органами виконавчої влади засобів адміністративного примусу;

г) це сукупність способів, прийомів, засобів, впливу суб’єктів публічної адміністрації на об’єкти публічного управління щодо забезпечення регулюючого впливу норм адміністративного права на суспільні відносини, за допомогою яких встановлюється юридично владне та юридично підвладне становище сторін у правовідносинах;

ґ) це метод, на засадах якого розкривається адміністративна відповідальність.

11. Відносини влади-підпорядкування полягають в тому, що:

а) суб’єкт публічного управління на основі наділеної державою компетенції встановлює обов’язкові для виконання об’єктами управління вимоги;

б) об’єкт публічного управління зобов’язаний виконувати законні вимоги суб’єкта публічного управління;

в) ці відносини не вимагають і не виключають організаційної підпорядкованості;

г) рішення суб’єкта публічного управління є в будь-якому передбаченому законом випадку обов’язковим для виконання об’єктом;

ґ) їм притаманні усі зазначені вище ознаки.

12. Адміністративне право як галузь права:

а) це сукупність юридичних норм, призначених для врегулювання однорідних суспільних відносини між суб’єктами публічної адміністрації та об’єктами публічного управління;

б) окреслюється предметом і методом адміністративно-правового регулювання;

в) захищає права, свободи та законні інтереси фізичних і юридичних осіб;

г) забезпечує публічний інтерес держави і суспільства в цілому;

ґ) йому притаманні всі наведені вище складові.

13. На основі яких галузей права на початку ХХ століття було сформоване адміністративне право:

а) поліцейського права;

б) державного права;

в) цивільного права;

г) державного і поліцейського права;

ґ) державного управління.

14. Новітня система адміністративного права України складається:

а) із загальної та особливої частини;

б) із загальної, особливої частини та державного управління;

в) із Загального адміністративного права, Особливого адміністративного права;

г) із Загального адміністративного права, Особливого адміністративного права та спеціального адміністративного права;

ґ) З Особливого і Спеціального адміністративного права.

15. Роль адміністративного права у правовій системі Україні визначається тим, що воно:

а) є похідним із конституційного права та розвиває його положення у сфері внутрішнього публічного управління;

б) є основоположним для усіх галузей підгалузей публічного права;

в) тісно пов’язане із цивільним правом, оскільки ці галузі регулюють відносини майнового характеру;

г) має тісний зв’язок із наукою державного управління;

ґ) йому притаманні усі зазначені вище чинники.

Завдання на перерахування:

- предмет адміністративного права України – …

- риси адміністративно-правого методу правового регулювання – …

- до частин Особливого адміністративного права входять – …

- галузі права похідні від адміністративного права – …

- у системі юриспруденції адміністративне право характеризується, як…

Завдання на порівняння:

- імперативний і диспозитивний методи правового регулювання;

- поліцейське та адміністративне право;

- адміністративне право і цивільне право;

- адміністративне право і наука державного управління.

Розкрийте думку:

1. В адміністративному праві може застосовуватись не один із двох класичних методів, а своєрідний метод …

2. Наука адміністративного права – це теоретичні положення й методологічні основи, які …

3. Адміністративне право як навчальна дисципліна – це систематизований відповідно…

4. Адміністративне право України виникло в процесі виділення та подальшого розвитку …

5. Система адміністративного права – це внутрішня єдність …

6. Адміністративне право України є невід’ємною галуззю правової системи України, основоположною для всіх галузей публічного права, яке …

 

Для підготовки завдань користуйтесь, будь-ласка, літературою, що вказана в списку використаних джерел.

 

Форма перевірки –перевірка виконаного завданняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.011 с.)