ТОП 10:

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ // Відомості Верховної Ради України – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

2. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.95 № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 17-19. – Ст. 267.

3. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 № 2464-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2-3. – Ст. 11.

4. Кучерявенко М. П. Податкове право України – підручник / М. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2012. – 528 с;

 

 

ДИСЦИПЛІНА «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»

Тема № 1. Поняття цивільного права та його система

Поняття цивільного права як галузі права, законодавства, науки та навчальної дисципліни. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості. Функції цивільного права. Принципи цивільного права. Система цивільного права.

Тема № 2. Цивільне законодавство України

Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства. Акти цивільного законодавства, їх система. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору. Звичай. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.

Тема № 3. Цивільні правовідносини

Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення. Структура цивільних правовідносин та її характеристика. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.

Тема № 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків

Поняття та значення виникнення підстав (юридичних фактів), зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад. Класифікація юридичних фактів. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

Тема № 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів

Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Межі здійснення цивільних прав. Умови виконання цивільних обов’язків. Поняття права на захист цивільних прав і інтересів. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

Тема № 6. Фізична особа

Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи. Цивільна дієздатність фізичних осіб, її зміст та види. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою. Індивідуалізація фізичної особи. Акти цивільного стану. Фізична особа-підприємець.

Тема № 7.Опіка та піклування

Поняття, цілі та значення опіки і піклування. Суб’єкти опіки та піклування. Органи опіки та піклування. Встановлення опіки та піклування. Права та обов’язки суб’єктів опіки та піклування.

Тема № 8. Юридичні особи

Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні особи. Види юридичних осіб. Способи створення юридичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Філії та представництва юридичної особи. Індивідуалізація юридичної особи. Поняття та види підприємницьких товариств. Відповідальність юридичних осіб. Припинення юридичної особи.

Тема № 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Держава Україна як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища. Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах. Автономна Республіка Крим як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища. Територіальні громади як суб’єкт цивільних відносин. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.

Тема № 10. Об’єкти цивільних прав

Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав. Тварини. Класифікація речей та її правове значення. Оборотоздатність речей у цивільному праві. Майно як особливий об’єкт цивільних прав. Гроші (грошові кошти). Валютні цінності. Цінні папери. Робота та послуги. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.

Тема № 11. Правочини

Поняття і види правочинів. Чинність правочину. Тлумачення змісту правочину. Недійсність правочину.

Тема № 12. Представництво

Поняття, підстави виникнення та види представництва. Вчинення правочинів представником. Довіреність. Припинення представництва.

Тема № 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність

Поняття строку та терміну, їх значення та види. Обчислення строків. Поняття, сутність та значення позовної давності. Види позовної давності. Обчислення та перебіг позовної давності. Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Тема № 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи

Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права. Здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав.

Тема № 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

Право на життя. Право на охорону здоров’я. Право на свободу. Право на особисту недоторканість. Право на сім’ю. Право на опіку або піклування. Патронат.

Тема № 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

Право на ім’я. Право на повагу до гідності та честі. Право на недоторканість ділової репутації.Право на індивідуальність. Право на особисте життя та його таємницю. Право на інформацію. Право на особисті папери. Розпорядження особистими паперами. Право на таємницю кореспонденції. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок. Право на місце проживання. Право на недоторканість житла. Право на вибір роду занять. Право на свободу пересування. Право на свободу об’єднання. Право на мирні зібрання.

Тема № 17. Загальні положення про речове право

Поняття та ознаки речового права. Види речових прав. Захист речових прав.

Тема № 18. Право власності

Поняття права власності та його зміст. Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності. Підстави набуття права власності. Момент виникнення права власності. Здійснення права власності. Право власності на землю (земельну ділянку).Право власності на житло. Припинення права власності.

Тема № 19. Право спільної власності

Поняття та види права спільної власності. Підстави виникнення права спільної власності. Здійснення права спільної власності. Припинення права спільної власності.

Тема № 20. Захист права власності

Поняття та види захисту права власності. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності. Позов про визнання права власності. Позов про виключення майна з опису або звільнення з-під арешту.

Тема № 21. Речові права на чуже майно

Право володіння чужим майном як речове право. Виникнення володіння та його припинення. Право користування чужим майном як речове право.

Тема № 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності

Поняття права інтелектуальної власності. Відмінності права інтелектуальної власності від права власності. Система виключних прав на нематеріальні об'єкти. Характеристика об’єктів права інтелектуальної власності та їх види. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Захист права інтелектуальної власності.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.008 с.)