ТОП 10:

ТЕМА 8. Поняття, походження, розвиток і структура праваПоняття та ознаки права. Причини виникнення права. Теорії походження права. Зміст права. Поняття та види принципів права. Визначення та класифікація функцій права. Характеристика основних проявів цінності права. Співвідношення права з іншими соціальними явищами.

ТЕМА 9. Норми права в системі соціальних норм

Поняття та класифікація соціальних норм. Визначення норм права та її ознаки. Види норм права. Структура норми права: поняття „гіпотези”, „диспозиції” та „санкції”. Види гіпотез, диспозицій та санкцій. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів.

ТЕМА 10. Система права і система законодавства

Правова система суспільства: поняття та характеристика структурних елементів. Система права: поняття. Ознаки та характеристика структурних елементів. Загальна характеристика основних галузей права. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі і по колу осіб.

ТЕМА 11. Правоутворення та форми права

Форми права: поняття та класифікація. Відмінність правотворчості від законотворчості і правоутворення. Стадії правотворчості. Види правотворчості держави і громадянського суспільства. Нормативно-правові акти України та їх система. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та щодо кола суб’єктів

ТЕМА 12. Реалізація норм права

Реалізація норм права: поняття та характеристика форм реалізації правових норм. Підстави застосування норм права. Основні стадії застосування правових норм. Акти застосування норм права: поняття, ознаки та види. Прогалини в праві та шляхи їх усунення.

ТЕМА 13. Тлумачення норм права

Тлумачення норм права: поняття та види. Характеристика способів тлумачення норм права. Особливості актів тлумачення норм права

ТЕМА 14. Правові відносини

Правовідносини: поняття, ознаки та види. Характеристика структурних елементів правовідносин. Правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб. Юридичні факти: поняття та види.

ТЕМА 15. Правова поведінка, правопорушення і юридична відповідальність

Правова поведінка. Види правової поведінки. Правомірна поведінка: поняття та види. Правопорушення: поняття та види. Характеристика складових елементів правопорушення. Юридична відповідальність: поняття та види.

ТЕМА 16. Законність і правопорядок

Законність: поняття, принципи та гарантії. Суспільний порядок і правопорядок. Принципи правопорядку. Співвідношення між законністю і правопорядком. Державна дисципліна та її види.

ТЕМА 17. Правосвідомість і правова культура

Визначення та характеристика структурних елементів правосвідомості. Поняття правової культури та її роль у правотворчості й реалізації права. Види правової культури. Форми і методи правового виховання.

ТЕМА 18. Правове регулювання та його механізм

Поняття правового регулювання. Типи і способи правового регулювання. Механізм правового регулювання та характеристика його елементів. Ефективність правового регулювання суспільних відносин.

ТЕМА 19. Процесуальне право та його характеристика

Поняття та ознаки юридичного процесу. Види юридичного процесу. Характеристика стадій юридичного процесу. Система процесуального права та її співвідношення з системою процесуального законодавства. Основні ознаки норм процесуального права.

ТЕМА 20. Основні правові системи сучасності

Поняття «правова система» і «правова сім'я» та критерії їх розмежування. Загальна характеристика романо – германської правової сім'ї. Англо – американська правова система: поняття, ознаки та характеристика. Соціалістична правова сім'я. Мусульманське право: виникнення, джерела та структура.

Тема 21. Основні сучасні концепції держави і права

Основні сучасні концепції держави і права. Теорія правової держави. Теорія „держави загального благоденства”. Теорія еліт. Фашистські ідеї державності. Теорія національної держави. Характеристика теорії природного права. Основні ознаки соціологічної школи права. Характеристика марксистської теорії права.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

1. Теорія держави і права: Навч. посібник/ за заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. К.: Юрінком Інтер, 2006 – 368 с.

2. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб./ Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легша. – К., 2007. – 296с.

3. Теорія держави і права для підготовки до іспиту – навчальний посібник/ Самофалов Л.П., Старостюк А.В., КононецьТ.Л., Шилінгов В.С.,Чернецька О.В. – Київ.- 2008. - 228с.

4. Теорія держави: Навч. посіб./ А.В. Старостюк, М.В. Кармаліта – 2013. – 100с.

 

ДИСЦИПЛІНА «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»

Тема 1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, ЙОГО МІСЦЕ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

Поняття адміністративного права як публічної галузі права. Поняття «публічної адміністрації», «державного управління» та «виконавчої влади», їх співвідношення. Предмет і метод адміністративно-правового регулювання. Функції адміністративного права

Тема 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ І ВІДНОСИНИ

Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм. Реалізація адміністративно-правових норм. Поняття та основні ознаки адміністративно-правових відносин та їх структура. Види адміністративно-правових відносин.

Тема 3. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. ІНДИВІДУАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Поняття та система суб’єктів адміністративного права. Поняття адміністративного правового статусу фізичних осіб та його структура. Адміністративно-правовий статус громадян. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

Тема 4. КОЛЕКТИВНІ СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративно-правовий статус колективних суб’єктів адміністративного права. Система органів виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус колективних суб’єктів адміністративного права не наділених владними повноваженнями

Тема 5. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Поняття і принципи державної служби. Цивільна державна служба. Мілітаризована державна служба. Дипломатична служба в Україні

Тема 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ, АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ

Поняття, значення та види форм управлінської діяльності. Поняття та юридичне значення правових актів управління. Види правових актів управління. Набрання чинності правовими актами управління. Державна реєстрація нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. Поняття та особливості методів діяльності публічної адміністрації. Переконання та заохочення в діяльності публічної адміністрації. Сутність і види адміністративного примусу в діяльності публічної адміністрації.

Тема № 7. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ

Поняття адміністративно-правових режимів. Структура адміністративно-правового режиму. Поняття та ознаки спеціальних адміністративно-правових режимів. Види спеціальних адміністративно-правових режимів. Режим надзвичайного стану. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.Режим військового стану. Режим державної таємниці.

Тема 8. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Поняття і основні риси адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності Поняття та юридичний склад адміністративного правопорушення Мета та завдання адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Основні правила накладання адміністративних стягнень. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

Тема 9. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Поняття ознаки та значення юридичного процесу. Поняття та елементи процесуальної форми. Основні концепції адміністративного процесу. Поняття та ознаки адміністративного процесу. Види адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. Основні стадії адміністративного процесу. Поняття адміністративного судочинство

Тема 10. ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ

Поняття, основні ознаки та види публічних послуг. Поняття та ознаки адміністративних послуг, їх види. Процедура надання адміністративних послуг. Поняття види та ознаки соціально-економічних послуг. Поняття та види послуг соціального забезпечення. Форми надання послуг соціального забезпечення.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.008 с.)