ТОП 10:

ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬЗМІСТ

Стор

Пояснювальна записка………………………………………………………… 4

Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін : … 5

Критерій оцінювання знань вступників…………………………………………36

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 7.03040101 «Правознавство» та 8.03040101 «Правознавство» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з права, галузь знань 0304 «Право», спеціальність «Правознавство», затвердженої наказом Національного університету ДПС України від 14.11.2012 р № 156.

Для спеціальностей 7.03040101 «Правознавство» та 8.03040101 «Правознавство» програма фахового вступного випробування включає матеріал державної програми з наступних дисциплін:

- «Господарське право»

- «Теорія держави і права»

- «Конституційне право»

- «Адміністративне право»

- «Цивільне та сімейне право»

- «Трудове право»

- «Кримінальне право»

- «Фінансове право»

- «Податкове право»

Метою фахового вступного випробування є перевірка, оцінка теоретичної та практичної підготовки студентів, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.

Головним завданням фахового вступного випробування є оцінка рівня фахової підготовки студентів, виявлення глибини теоретичних знань, практичних вмінь і навичок та можливості застосування набутих знань при складанні фахових випробувань.

Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, змісту фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання фахового вступного випробування.


ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ДИСЦИПЛІНА «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

Тема 1. Загальні положення господарського права

Поняття господарського права як галузі права. Господарська діяльність: поняття та види. Поняття, ознаки та учасники господарських правовідносин. Методи господарсько-правового регулювання.

Тема 2. Суб’єкти господарських правовідносин

Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання. Поняття майна суб’єктів господарювання його склад та джерела формування. Права та обов’язки суб’єкта господарювання. Утворення та припинення суб’єкта господарювання. Установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб. Форми, методи державного керівництва економікою.

Тема 3. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

Поняття та місце проведення державної реєстрації. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Тема 4. Ліцензування господарської діяльності

Поняття ліцензії та види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Порядок отримання ліцензії суб’єктом господарювання. Підстави та порядок переоформлення ліцензії. Підстави для анулювання ліцензії.

Тема 5. Патентування підприємницької діяльності

Поняття патентування та види підприємницької діяльності, які підлягають патентуванню. Поняття торгового патенту, порядок його придбання та строки сплати. Пільговий торговий патент.

Тема 6. Правові основи технічного регулювання

Система сертифікації України УкрСЕПРО та оцінка відповідності вимогам технічних регламентів. Процедура проведення сертифікації продукції та оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Видача сертифіката відповідності на продукцію та здійснення технічного нагляду.

Тема 7. Правове становище підприємств

Поняття, види, організаційно-правові форми та категорії підприємств. Казенні підприємства. Особливості правового становища державних унітарних підприємств. Благодійні та інші неприбуткові організації.

Тема 8. Правове становище господарських товариств

Поняття та види господарських товариств. Правове становище акціонерних товариств. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ), повного та командитного товариства.

Тема 9. Правове регулювання господарських об’єднань

Поняття та ознаки об’єднань підприємств. Види об’єднань підприємств, їх організаційно-правові форми. Органи управління об’єднань підприємств.

Тема 10. Господарські зобов’язання

Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов’язань. Виконання та забезпечення виконання господарських зобов’язань. Соціально-комунальні та публічні зобов’язання суб’єктів господарювання. Припинення господарських зобов’язань. Недійсність господарських зобов’язань.

Тема 11. Господарський договір

Поняття та ознаки господарського договору. Класифікація та система господарських договорів. Порядок укладання господарських договорів (загальне та спеціальне). Умови та порядок здійснення закупівлі. Порядок проведення відкритих торгів. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель.

Тема 12. Господарсько–правова відповідальність

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Підстави господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правових санкцій. Адміністративно-господарські санкції.

Тема 13. Правове регулювання цін та ціноутворення

Поняття, функції, види та характеристика ціни. Характеристика державних фіксованих і регульованих цін і порядок їх установлення. Відповідальність за порушення законодавства про ціни та ціноутворення.

Тема 14. Правові засади захисту економічної конкуренції

Поняття монопольного становище на ринку та зловживання ним. Система антимонопольного регулювання. Види монопольних зловживань. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 15. Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності

Види господарської діяльності та їх класифікація. Поняття та види торгівельної діяльності. Об’єкти та суб’єкти торгівельної діяльності.

Тема 16. Правове регулювання біржової торгівлі

Поняття, ознаки та види біржі. Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції, права та обов’язки. Правовий статус фондової біржі: поняття, організаційно-правова форма та порядок створення.

Тема 17. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання

Поняття оренди та лізингу, розбіжності між ними. Об’єкти та суб’єкти лізингу. Види та форми лізингу. Порядок проведення конкурсу на право укладання договорів оренди державного майна. Порядок укладання договорів оренди (простий, складний).

Тема 18. Правове регулювання послуг на іпотечному ринку

Виникнення, застосування і пріоритет іпотеки. Оформлення іпотеки. Підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки.

Тема 19. Правові засади приватизації державного та комунального майна

Поняття та цілі приватизації. Державна програма приватизації: призначення, зміст, порядок і форма затвердження. Об’єкти та суб’єкти приватизації приватизації. Етапи приватизації державного майна.

Тема 20. Правове регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Поняття та види фінансової діяльності. Банківська діяльність. Страхування у сфері господарювання. Аудиторська діяльність.

Тема 21. Правове регулювання транспортної діяльності

Правове регулювання транспортної діяльності. Суб’єкти господарської діяльності в транспортній сфері, їх види, права та обов’язки. Договори з організації вантажних перевезень.

Тема 22. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин)

Поняття, ознаки та суб’єкти комерційного посередництва. Агентський договір та його зміст. Брокерська діяльність. Припинення агентського договору та відповідальність за його порушення.

Тема 23. Правове регулювання комерційної концесії

Поняття комерційної концесії. Порядок укладання та реєстрація договору комерційної концесії. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії. Припинення договору комерційної концесії.

Тема 10. Президент України

Становлення інституту Президента України. Конституційний статус Президента України. Порядок обрання та вступу на пост Президента України. Функції і повноваження Президента України. Акти Президента України. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

ТЕМА 5. Форми держави

Поняття і структурні елементи форми держави. Форма державного правління: монархія та республіка. Характеристика форм державного устрою: унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія. Поняття та види політичного режиму.

ТЕМА 6. Функції держави

Функції держави: поняття, співвідношення їх із завданнями держави. Критерії класифікації функцій держави на види та їх характеристика. Аналіз форм і методів здійснення функцій держави.

ТЕМА 7. Механізм держави

Поняття та принципи організації і діяльності механізму держави. Поняття та структура державного апарату. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади: поняття та характеристика. Співвідношення органів держави і органів місцевого самоврядування. Податкова служба України та її роль в функціонуванні механізму держави.

ТЕМА 14. Правові відносини

Правовідносини: поняття, ознаки та види. Характеристика структурних елементів правовідносин. Правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб. Юридичні факти: поняття та види.

Тема 10. ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ

Поняття, основні ознаки та види публічних послуг. Поняття та ознаки адміністративних послуг, їх види. Процедура надання адміністративних послуг. Поняття види та ознаки соціально-економічних послуг. Поняття та види послуг соціального забезпечення. Форми надання послуг соціального забезпечення.

ДИСЦИПЛІНА «ТРУДОВЕ ПРАВО»

Тема 7. Колективний договір

Поняття колективного договору. Поняття колективних угод та їх види. Зміст та структура колективного договору. Колективні переговори по укладенню колективного договору. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час ведення колективних переговорів. Реалізація колективного договору і контроль за його дією, відповідальність за порушення колективного договору.

Тема 9. Трудовий договір

Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Порядок укладення трудового договору. Форма трудового договору. Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів. Загальний порядок укладення трудового договору. Зміна умов трудового договору. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. (ст.40 КЗпП України). Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 41 КЗпП України). Порядок звільнення з роботи і проведення розрахунку.

Тема 11. Оплата праці

Поняття оплати праці, її структура і функції. Нормування праці. Тарифна система в оплаті праці та її складові елементи. Системи оплати праці. Особливості оплати праці при відхиленні від умов роботи, передбачених тарифами. Загальний порядок нарахування і виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку. Гарантійні виплати і доплати, компенсації.

Преміювання працівників.

Тема 13. Охорона праці

Поняття охорони праці та її правове забезпечення. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії. Інструктаж і навчання працівників правилам з техніки безпеки і виробничої санітарії. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Охорона праці жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

Тема 15. Трудова дисципліна

Поняття трудової дисципліни та методи н забезпечення. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях. Система заходів заохочення працівників як засіб забезпечення трудової дисципліни. Юридична відповідальність за порушення трудових обов’язків. Поняття дисциплінарного проступку. Заходи стягнення за порушення трудових обов’язків і порядок їх застосування. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.

ТЕМА 18. Трудові спори

Поняття, предмет та класифікація трудових спорів.Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Поняття та види колективних трудових спорів.

Порядок розгляду колективних трудових спорів. Правове регулювання проведення страйків.

Тема 12. Акцизний податок

Акцизний податок, як один із видів непрямих податків, його правове регулювання. Платники, об’єкт оподаткування, одиниця виміру бази оподаткування акцизного податку. Ставки акцизного податку. Порядок сплати акцизного податку. Порядок нарахування акцизного податку. Контроль за сплатою даного податку.

Тема 13. Митні платежі

Мито, його специфіка та види. Платники, об’єкт оподаткування митом, ставки мита. Поняття митної вартості та методи її визначення. Правове регулювання державного мита. Платники, об’єкт оподаткування, ставки державного мита. Пільги при оподаткуванні державним митом. Форми сплати державного мита.

Тема № 8. Юридичні особи

Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні особи. Види юридичних осіб. Способи створення юридичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Філії та представництва юридичної особи. Індивідуалізація юридичної особи. Поняття та види підприємницьких товариств. Відповідальність юридичних осіб. Припинення юридичної особи.

Тема № 11. Правочини

Поняття і види правочинів. Чинність правочину. Тлумачення змісту правочину. Недійсність правочину.

Тема № 12. Представництво

Поняття, підстави виникнення та види представництва. Вчинення правочинів представником. Довіреність. Припинення представництва.

Тема № 18. Право власності

Поняття права власності та його зміст. Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності. Підстави набуття права власності. Момент виникнення права власності. Здійснення права власності. Право власності на землю (земельну ділянку).Право власності на житло. Припинення права власності.

ТЕМА 38. Військові злочини

Поняття, види та загальна характеристика військових злочинів. Непокора. Невиконання наказу. Погроза або насильство щодо начальника. Самовільне залишення військової частини або місця служби. Дезертирство.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

При вступі на навчання

За спеціальністю

Правознавство»

Фахове вступне випробування проводиться у строки та згідно з Правилами прийому до Національного університету державної податкової служби України у 2014 році.

Форма проведення - тестова

Вступникам буде запропоновано 30 варіантів тестових завдань з „Правознавства”, розроблених на основі навчальних дисциплін і курсів, що вивчали студенти проходячи навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Слід мати на увазі, що в цьому році до законодавства України було внесено чимало змін, у зв’язку з чим з деяких питань отримана під час навчання інформація уже застаріла, тому перед тестуванням слід поновити свої знання за рахунок ознайомлення із змінами у законодавстві.

Вступники одночасно отримують варіант завдання і протягом двох астрономічних годин дають відповіді. Кожен варіант містить 65 завдань. Структура завдань є такою. Перші 30 завдань – тестові. Кожна з них містить чотири варіанти відповідей, з яких вступник обирає тільки один правильний.

Завдання 31–45 полягають у тому, щоб визначити відповідність, утворивши логічні пари. Більшість цих завдань є репродуктивними, але частина є творчими і тому потребують докладання значних зусиль для їх правильного розв’язання.

Завдання 46–60 вимагають встановлення хронологічної або логічної послідовності. Для їх успішного розв’язання вступникам необхідно буде мобілізувати свої знання не тільки з правознавства, а ще й з історії. Серед цих завдань теж є творчі завдання. Тому не потрібно механічно використовувати ту правову інформацію, якою володієте, а спробувати осмислити правові терміни, глибоко проникнути у сутність правових явищ, тоді легше буде виконати завдання 61–65, у яких містяться юридичні ситуації. По суті вони є тестами-задачами. Від звичайних задач вони відрізняються тим, що до юридичної ситуації підібрані по чотири варіанти відповідей із яких тільки один є правильним.

Вступні випробування мають мету виявити рівень знань, який оцінюється за 100 бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100. За правильне вирішення завдань з 1 по 30 виставляється 1 (один) бал. За правильне вирішення завдань з 31 по 65 виставляється 2 (два) бали.

Порядок переведення 100–бальної шкали оцінювання в чотирибальну:

Оцінювання знань за 100-бальною шкалою Оцінювання знань за чотирибальною шкалою
0–49 (незадовільно) 2 (незадовільно)
50–66 (задовільно) 3 (задовільно)
67–83 (добре) 4 (добре)
84–100 (відмінно) 5 (відмінно)

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

При вступі на навчання

За спеціальністю

Правознавство»

Фахове вступне випробування проводиться у строки та згідно з Правилами прийому до Національного університету державної податкової служби України у 2014 році.

Форма проведення - тестова

Вступникам буде запропоновано 30 варіантів тестових завдань з „Правознавства”, розроблених на основі навчальних дисциплін і курсів, що вивчали студенти проходячи навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Слід мати на увазі, що в цьому році до законодавства України було внесено чимало змін, у зв’язку з чим з деяких питань отримана під час навчання інформація уже застаріла, тому перед тестуванням слід поновити свої знання за рахунок ознайомлення із змінами у законодавстві.

Вступники одночасно отримують варіант завдання і протягом двох астрономічних годин дають відповіді. Кожен варіант містить 65 завдань. Структура завдань є такою. Перші 30 завдань – тестові. Кожна з них містить чотири варіанти відповідей, з яких вступник обирає тільки один правильний.

Завдання 31–45 полягають у тому, щоб визначити відповідність, утворивши логічні пари. Більшість цих завдань є репродуктивними, але частина є творчими і тому потребують докладання значних зусиль для їх правильного розв’язання.

Завдання 46–55 вимагають встановлення хронологічної або логічної послідовності. Для їх успішного розв’язання вступникам необхідно буде мобілізувати свої знання не тільки з правознавства, а ще й з історії. Серед цих завдань теж є творчі завдання. Тому не потрібно механічно використовувати ту правову інформацію, якою володієте, а спробувати осмислити правові терміни, глибоко проникнути у сутність правових явищ, тоді легше буде виконати завдання 56–60, у яких містяться юридичні ситуації. По суті вони є тестами-задачами. Від звичайних задач вони

відрізняються тим, що до юридичної ситуації підібрані по чотири варіанти відповідей із яких тільки один є правильним.

Вступні випробування мають мету виявити рівень знань, який оцінюється за 100 бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100. За правильне вирішення завдань з 1 по 30 виставляється 1 (один) бал. За правильне вирішення завдань з 31 по 55 виставляється 2 (два) бали. За правильне вирішення завдань з 56 по 60 виставляється 4 (два) бали.

Порядок переведення 100–бальної шкали оцінювання в чотирибальну:

Оцінювання знань за 100-бальною шкалою Оцінювання знань за чотирибальною шкалою
0–49 (незадовільно) 2 (незадовільно)
50–66 (задовільно) 3 (задовільно)
67–83 (добре) 4 (добре)
84–100 (відмінно) 5 (відмінно)

 

ЗМІСТ

Стор

Пояснювальна записка………………………………………………………… 4

Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін : … 5

Критерій оцінювання знань вступників…………………………………………36

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 7.03040101 «Правознавство» та 8.03040101 «Правознавство» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з права, галузь знань 0304 «Право», спеціальність «Правознавство», затвердженої наказом Національного університету ДПС України від 14.11.2012 р № 156.

Для спеціальностей 7.03040101 «Правознавство» та 8.03040101 «Правознавство» програма фахового вступного випробування включає матеріал державної програми з наступних дисциплін:

- «Господарське право»

- «Теорія держави і права»

- «Конституційне право»

- «Адміністративне право»

- «Цивільне та сімейне право»

- «Трудове право»

- «Кримінальне право»

- «Фінансове право»

- «Податкове право»

Метою фахового вступного випробування є перевірка, оцінка теоретичної та практичної підготовки студентів, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.

Головним завданням фахового вступного випробування є оцінка рівня фахової підготовки студентів, виявлення глибини теоретичних знань, практичних вмінь і навичок та можливості застосування набутих знань при складанні фахових випробувань.

Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, змісту фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання фахового вступного випробування.


ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.014 с.)