ТОП 10:

Тема 11. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИПоняття і система способів забезпеченості законності в діяльності органів виконавчої влади. Правові засади здійснення державного контролю у сфері виконавчої влади. Нагляд як спосіб забезпечення законності в діяльності органів публічної адміністрації: поняття види. Звернення громадян як гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в державному управлінні.

Тема 12. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Загальна характеристика та зміст адміністративно-правового регулювання в сфері економіки. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів. Адміністративно-правове регулювання у сфері економічного розвитку і торгівлі. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції

Тема 13. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І КУЛЬТУРИ

Загальна характеристика та зміст адміністративно-правового регулювання в сфері соціального розвитку і культури. Адміністративно-правове регулювання в галузі соціального захисту. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки. Адміністративно-правове регулювання в галузі охорони здоров’я

Тема 14. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Загальна характеристика адміністративно-політичної сфери як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Адміністративно-правове регулювання в галузі внутрішніх справ. Адміністративно-правове регулювання в сфері безпеки. Адміністративно-правове регулювання в сфері юстиції.\

Тема 15. Адміністративно-правове регулювання в сфері зовнішніх відносин

Завдання зовнішньої політики.Органи управління закордонними справами їх правове положення.Повноваження Президента України та Верховної Ради України в сфері управління зовнішніми справами. Міністерство закордонних справ як центральний орган виконавчої влади по реалізації зовнішньої політики.Адміністративно-правовий статус Надзвичайного і Повноважного посла.Адміністративно-правовий статус послів і консулів

Тема 16. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Поняття податкової системи України. Міністерство доходів і зборів як провідний суб’єкт реалізації податкової політики держави: система органів та основні повноваження. Податкова міліція як правоохоронний підрозділ в сфері оподаткування.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України: В 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1.

2. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

3. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні: Затверджено Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р. // ВВР. – 1994. – № 6. – Ст.30.

4. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. // ВВР.– 1994. – № 16. – Ст. 93.

5. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К., 2003.

ДИСЦИПЛІНА «ТРУДОВЕ ПРАВО»

Тема 1. Предмет, метод та система трудового права України

Вступ. Поняття трудового права України як галузі права. Суспільні трудові відносини, що становлять предмет регулювання трудового права. Метод правового регулювання трудових відносин. Функції трудового права України. Система трудового права України. Відмежування трудового права від суміжних галузей права.

Тема 2. Джерела трудового права

Поняття джерел трудового права України, їх класифікація. Конституція України як основне джерело трудового права. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. Локальні правові норми.

Тема 3. Принципи трудового права

Поняття основних принципів трудового права України. Основні права i свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю. Зміст принципів трудового права.

Тема 4. Суб’єкти трудового права

Поняття суб’єкта трудового права України. Громадяни як суб’єкти трудового права України. Власник або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України Профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб’єкти трудового права. Державні органи, які є суб’єктами трудового права.

Тема 5. Міжнародно-правове регулювання праці.

Поняття міжнародно-правового регулювання праці. Джерела міжнародно-правового регулювання праці. Мета, завдання, функції та принципи міжнародного трудового права. Суб’єкти міжнародного трудового права та особливості їх правового статусу. Міжнародно-правові стандарти у сфері праці та трудових відносин.

Тема 6. Правове регулювання соціального партнерства

Поняття соціального партнерства, його мета та форми. Нормативне регулювання соціального партнерства. Соціальні партнери та органи соціального партнерства. Поняття, значення та види колективних угод.

Тема 7. Колективний договір

Поняття колективного договору. Поняття колективних угод та їх види. Зміст та структура колективного договору. Колективні переговори по укладенню колективного договору. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час ведення колективних переговорів. Реалізація колективного договору і контроль за його дією, відповідальність за порушення колективного договору.

Тема 8. Правова організація працевлаштування громадян

Поняття, форми зайнятості населення в умовах ринкових відносин. Поняття, форми і організація працевлаштування. Правове регулювання працевлаштування громадян України. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні. Поняття безробітного і його правове становище.

Тема 9. Трудовий договір

Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Порядок укладення трудового договору. Форма трудового договору. Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів. Загальний порядок укладення трудового договору. Зміна умов трудового договору. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. (ст.40 КЗпП України). Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 41 КЗпП України). Порядок звільнення з роботи і проведення розрахунку.

Тема 10. Робочий час і час відпочинку

Поняття робочого часу за трудовим договором. Види робочого часу. Режим та облік робочого часу і порядок його встановлення. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення. Чергування. Поняття відпочинку та його види. Трудові відпустки. Цільові відпустки, що не належать до часу відпочинку. Відпустки без збереження заробітної плати. Порядок надання відпусток.

Тема 11. Оплата праці

Поняття оплати праці, її структура і функції. Нормування праці. Тарифна система в оплаті праці та її складові елементи. Системи оплати праці. Особливості оплати праці при відхиленні від умов роботи, передбачених тарифами. Загальний порядок нарахування і виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку. Гарантійні виплати і доплати, компенсації.

Преміювання працівників.

Тема 12. Правове регулювання соціального забезпечення та захисту населення

Поняття соціального забезпечення та його правові форми. Здійснення соціального захисту осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Здійснення соціального захисту осіб із зниженою працездатністю. Соціальне забезпечення вагітних жінок та жінок, які мають дітей. Соціальний захист дітей війни.

Тема 13. Охорона праці

Поняття охорони праці та її правове забезпечення. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії. Інструктаж і навчання працівників правилам з техніки безпеки і виробничої санітарії. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Охорона праці жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.007 с.)