ТОП 10:

Тема 1. Вступ. Податок, як економіко-правова категорія. Становлення та розвиток оподаткуванняПередумови виникнення податкових важелів. Характеристика періодів розвитку системи податків. Поняття податку та його особливості. Співвідношення податку, збору, мита. Функції податків. Принципи оподаткування. Види податків.

Тема 2. Структура (елементи) податку, її правове регулювання

Суб’єкти оподаткування, їх види. Предмет та об’єкт оподаткування. База оподаткування та одиниця виміру бази оподаткування. Методи та способи обчислення податкової бази. Ставки податку та методи оподаткування. Податкові пільги та їх види. Порядок та способи обчислення і сплати податку. Податкові періоди та строки сплати податку. Правове регулювання порядку надання органами державної податкової служби України відстрочок і розстрочок сплати податків, інших платежів.

Тема 3. Податкове право та податкове законодавство.

Поняття податкового права та його місце в системі фінансового права України. Предмет та метод правового регулювання податкового права. Співвідношення податкового права з іншими галузями права. Принципи податкового права. Джерела податкового права та їх види. Місце міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування в системі джерел податкового права. Поняття та значення міжнародного податкового права. Особливості кодифікації національного податкового законодавства.

Тема 4. Податкові правовідносини та податково-правові норми

Поняття та особливості податкових правовідносин. Види податкових правовідносин. Об’єкти та суб’єкти податкових правовідносин. Податково-правові норми, їх структура та види.

Тема 5. Правове регулювання податкової системи України. Податкова політика

Поняття, особливості та види податкових правовідносин. Їх об’єкти та суб’єкти.Податково-правові норми, їх структура та види. Дія податкових норм у часі, просторі та за колом осіб.Порядок встановлення, введення та скасування податків в Україні.Загальна характеристика та структура податкової системи України, організаційні принципи її побудови.Правове регулювання створення та функціонування ВЕЗ та ТПР.Застосування офшорних механізмів в практиці оподаткування.

Тема 6. Податкові органи України. Організація податкового контролю

Система податкових органів України та місце в ній органів ДПС. Поняття та види податкового контролю. Податкові перевірки, їх види та порядок проведення. Способи та порядок оскарження платниками результатів податкових перевірок, а також незаконних дій та рішень посадових осіб органів ДПС. Порядок обліку платників податків органами ДПС. Порядок вилучення органами ДПС документів, що свідчать про приховування чи заниження об’єктів оподаткування.

Тема 7. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Поняття, сутність та види відповідальності за порушення податкового законодавства. Поняття фінансова відповідальність, її види та порядок застосування. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства. Кримінальна відповідальність у сфері оподаткування.

ТЕМА 8. Способи забезпечення виконання платниками податкового зобов’язання

Податкова застава, як спосіб забезпечення виконання податкового зобов’язання, її зміст, підстави виникнення та припинення. Податкова порука. Стягнення податкової заборгованості за рахунок активів платників податків. Адміністративний арешт активів та порядок його застосування. Порядок нарахування пені на суму податкового боргу. Податковий компроміс, його сутність та порядок застосування.

Тема 9. Оподаткування прибутку підприємств

Платники податку на прибуток підприємств. Поняття “доходів”, “витрат”, “амортизаційних відрахувань”, їх співвідношення з “об’єктом оподаткування” податку на прибуток. Ставки податку. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств. Безнадійної та сумнівної заборгованості та їх вплив на розмір податкових зобов’язань плтаників поджат ку на прибуток. Пільги при оподаткуванні податком на прибуток, їх правове регулювання.

Тема 10. Правове регулювання податку з доходів фізичних осіб

Податок з доходів фізичних осіб та його правове регулювання. Платники податку з доходів фізичних осіб, об’єкт оподаткування. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів. Ставки податку з доходів фізичних осіб залежно від виду отриманого доходу. Оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна. Забезпечення виконання податкових зобов’язань. Відповідальність.

Тема 11. Податок на додану вартість

ПДВ, його характеристика. Платники ПДВ, порядок їх реєстрації в органах державної податкової служби. Об’єкт оподаткування ПДВ. Ставки податку. Застосування нульової ставки. Особливості нарахування та сплати ПДВ. Податкова накладна.

Тема 12. Акцизний податок

Акцизний податок, як один із видів непрямих податків, його правове регулювання. Платники, об’єкт оподаткування, одиниця виміру бази оподаткування акцизного податку. Ставки акцизного податку. Порядок сплати акцизного податку. Порядок нарахування акцизного податку. Контроль за сплатою даного податку.

Тема 13. Митні платежі

Мито, його специфіка та види. Платники, об’єкт оподаткування митом, ставки мита. Поняття митної вартості та методи її визначення. Правове регулювання державного мита. Платники, об’єкт оподаткування, ставки державного мита. Пільги при оподаткуванні державним митом. Форми сплати державного мита.

Тема 14. Майнове оподаткування

Сутність та види майнового оподаткування. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати. Плата за землю: платники, об’єкти оподаткування, база оподаткування. Ставки та порядок обчислення і строки сплати за землю, порядок зарахування до бюджетів плати за землю. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

Тема 15. Місцеві податки і збори

Правове регулювання місцевого оподаткування. Види місцевих податків і зборів, їх правове регулювання. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері місцевого оподаткування. Місцеві податки і збори. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Збір за місце для паркування транспортного засобу. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Туристичний збір: платники податків і зборів, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податків та зборів , порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати. Контроль та відповідальність платників.

Тема 16. Спрощена система оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності

Спрощена система оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, її правове регулювання. Сплата єдиного податку суб’єктами підприємницької діяльності – юридичними особами. Спрощена система оподаткування обліку та звітності фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Суб’єкти щодо яких не застосовується спрощена система оподаткування обліку та звітності. Єдиний (фіксований) податок для сільськогосподарських товаровиробників.

Тема 17. Природоохоронні платежі

Екологічний податок. Збір за спеціальне використання води. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

Тема 18. Ресурсні платежі в податковій системі України

Місце ресурсних платежів в системі оподаткування України, їх види. Плата за користування надрами. Збір за користування радіочастотними ресурсами. Плата за землю.

Тема 19. Спеціальні податкові режими

Фіксований сільськогосподарський податок. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенеративними установками. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ споживачів усіх форм власності. Платники, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчилення і сплати податків і зборів, відповідальність платників податків.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.005 с.)