ТОП 10:

Тема 8. МЕХАНІЗМ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ(4 год.)

П Л А Н

Перше заняття

1.Ринок грошей: попит i пропозиція грошей.

1.1.Пропозиція грошей та грошові агрегати.

1.2.Попит на гроші та його чинники.

1.3.Рівновага на грошовому ринку.

2.Банківська система та банківська справа

2.1.Банківська система та її структура, функцiї банків.

2.2.Небанківські фінансові інститути.

2.3.Балансовий звіт комерційного банку. Активи і пасиви банку. Операції комерційних банків.

3. Створення банківських депозитів. Банкiвськi гроші.

3.1.Банківська система часткових резервів. Обов’язковий, фактичний та надлишковий резерви.

3.2.Створення нових грошей банківською системою і комерційним банком. Депозитний i грошовий мультиплікатор.

Реферати

1.Банківська система України.

2.Функціонування банківської системи в умовах розвинутого ринку.

Контрольні запитання

1.Назвіть, які функції виконують гроші.

2.Що таке ліквідність фінансових активів?

3.Дайте визначення грошової маси.

4.Назвіть і розкрийте зміст грошових агрегатів.

5.Від яких факторів залежить попит на гроші для угод?

6.Як змінюється попит на гроші як активи відносно відсоткової ставки комерційного банку?

7.Що таке грошова пропозиція?

8. Поясніть залежність між грошовою базою і грошовою пропозицією.

9.Що таке грошовий мультиплікатор, як він визначається?

10.Покажіть модель грошового ринку та поясніть механізм досягнення рівноваги на ньому.

 

Завдання та задачі

1.Кількість грошей в економіці дорівнює 10 млрд. гр. од. Швидкість обертання грошей в в національній економіці складає 4 оберти на рік. Обчисліть номінальний обсяг виробництва за рік в національній економіці.

 

2.В поточному році в національній економіці ціни зросли на 20%, а пропозиція грошей – на 5%. Як і на скільки змінився номінальний ВВП, якщо швидкість обертання грошей залишилась незмінною.

 

3.Грошова маса в національній економіці характеризується такими даними (млрд гр. од.):

Готівка
Чекові вклади
Нечекові ощадні внески
Невеликі строкові внески
Великі строкові внески

Визначити грошові агрегати М1, М2, М3.

 

4.Швидкість обігу паперових грошей складає 4, реальний ВВП дорівнює 200 млрд ум. гр. од., а рівень цін – 125%. Визначте попит на гроші в поточному році.

 

5. Національний дохід країни Б у базовому році становив 200 млрд євро, а грошовий попит — 45 млрд євро. В аналізованому періоді національний дохід збільшився на 6 %, а швидкість обертання грошей і рівень цін не змінилися.

Чому дорівнює попит на гроші в аналізований період?

6.Банківські депозити збільшилися на 200 млн грн. Норма банківських резервів на цей період становила 20 %.

На скільки може зрости пропозиція грошей?

 

7.Загальні резерви комерційного банку становлять 580 млн грн., депозити - 2550 млн грн. Норма обов'язкових банківських резервів — 20 %.

Як може змінитися пропозиція кредитних грошей, якщо банк вирішить використати свої надлишкові резерви для видачі кредитів?

 

8.У базовому році відсоткова ставка за облігаціями дорівнює 15 %, ціна облігацій - 100 грн. В аналізованому році ціна облігацій зросла на 20 % порівняно з базовим роком.

Чому дорівнює відсоткова ставка за облігаціями в аналізованому році?

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: 2 кн. – Кн..1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - С.424-439, 612-623.

2.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів, 1997. – С. 317-337, 342-362.

3.Манків Г. Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 505-524.

4.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец.

освіти: У 2 ч. / За ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С. 321-333.

5.Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – С. 367-379.

 

П Л А Н

Друге заняття

1.Грошово-кредитна політика та її інструменти: операції на відкритому ринку, зміна резервної норми, зміна депозитної ставки.

2.Цілі грошово-кредитної політики та її види.

2.1.Політика дешевих грошей: мета, вплив на пропозицію грошей та її інструменти.

2.1.Політика дорогих грошей: мета, вплив на пропозицію грошей та її інструменти.

3.Грошово-кредитна політика та її вплив на економіку: різні погляди на передавальний механізм грошово-кредитної політики.

3.1.Кейнсіанські погляди на передавальний механізм грошово-кредитної політики.

3.2.Монетаристські погляди на передавальний механізм грошово-кредитної політики.

4.Ефективність грошово-кредитної політики: сильні сторони та проблеми монетарної політики.

Реферати

1.Монетарна політика в Україні та її особливості.

2.Грошово-кредитна політика в Україні та напрями її вдосконалення.

 

Контрольні запитання

1.Дайте визначення банківських резервів.

2.Дайте визначення кредитних грошей.

3.Поясніть механізм створення нових грошей банківською системою.

4.Що таке депозитний мультиплікатор і як він визначається?

5.Назвіть інструменти грошово-кредитної політики держави і розкрийте суть кожного з них.

6.Який із інструментів грошово-кредитної політики держави є найважливіший? Чому?

7. Поясніть сутність політики "дорогих" грошей.

8.Поясніть сутність політики "дешевих" грошей.

9.Як впливає грошова пропозиція на рівень ВВП?

10.Назвіть і розкрийте особливості грошово-кредитної політики в Україні.

 

Завдання та задачі

1.Депозитні гроші комерційного банку становлять 20 млн грн. Норма обов'язкових банківських резервів дорівнює 20 %. Крім цього, комерційний банк зберігає 10 % надлишкових резервів від суми депозитів.

Яку максимальну суму грошей комерційний банк може використати для видачі кредитів?

 

2.Загальні резерви комерційних банків становлять 2 млрд грн. Депозити цих банків становлять 8 млрд грн. Норма обов'язкових банківських резервів — 20 %.

Якщо національний банк зменшить норму обов'язкових банківських резервів до 18 %, то на скільки може збільшитись пропозиція кредитних грошей банківською системою за умови використання надлишкових резервів для видачі кредитів?

 

3. Національний банк України купив у комерційних банків державні облігації на суму 500 млн грн.

Як може змінитись пропозиція грошей, якщо комерційні банки повністю використають свої кредитні гроші за умови, що норма банківських резервів дорівнює 20%?

 

4.Обсяг депозитів комерційного банку становить 1 млн євро. Норма банківських резервів дорівнює 15 %. Крім того, банк зберігає ще 5 % надлишкових резервів від суми депозитів.

Яку максимальну суму комерційний банк може використати для видачі кредитів?

5.Національний банк продав комерційним банкам державні облігації на суму 750 млн грн.

Як зміниться пропозиція кредитних грошей, якщо комерційні банки повністю використають свої кредитні можливості за умови, що норма обов'язкових резервів — 18 %?

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: 2 кн. – Кн. 1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - С.623-647.

2.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів, 1997. – С. 363-390.

3.Манків Г. Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 190-212.

4.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец.

освіти: У 2 ч. / За ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С. 333-341.

5.Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – С. 348-354, 379-399.

 

Тема 9. МЕХАНІЗМ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

(2 год.)

П Л А Н

1.Макроекономічна система розподілу доходів

1.1.Сутність і види доходів. Номінальні та реальні доходи.

1.2.Альтернативні економічні теорії про джерела доходів. Функціональний розподіл доходів.

2.Індивідуальний розподіл доходів: формування та диференціація.

2.1.Сімейні доходи, джерела і структура.

2.2.Нерівність розподілу доходів. Крива Лоренца і коефіцієнт Джіні

2.3.Основні причини нерівності розподілу доходів.

3.Ефективність розподілу доходів в мікроекономічній ринковій системі.

3.1.Проблема рівності і нерівності розподілу доходів і ефективність функціонування макроекономічної ринкової системи.

3.2.Соціальні наслідки нерівномірного розподілу доходів. Проблема бідності.

4.Державне регулювання розподілу доходів.

5.Державна політика зайнятості.

 

Реферати

1.Формування доходів населення в Україні.

2.Становлення середнього класу в Україні.

3.Формування ефективної державної політики зайнятості в Україні.

4.Система державної соціальної допомоги в Україні.

5.Порівняльна характеристика соціальної політики у світі і в Україні.

Контрольні запитання

1.Які види доходів Ви знаєте? Які відмінності існують між цими видами доходів?

2.У чому різниця між номінальними і реальними доходами?

3.Які існують форми розподілу доходів?

4.Чому існує нерівність в розподілі доходів?

5.Що показує крива Лоренца?

6.Що означає коефіцієнт Джині? Як він розраховується?

7.Які існують соціальні наслідки нерівномірного розподілу доходів?

8.Назвіть і поясніть основні напрями програмного методу державного регулювання зайнятості.

9.Розкрийте особливості державної політики зайня­тості в Україні.

10.Розкрийте зміст соціального захисту населення.

 

Завдання та задачі

1.Дайте визначення поданих термінів і понять або виберіть правильне визначення з наведених нижче.

1. Вільно вибрана зайнятість.

2. Гнучкі форми зайнятості.

3. Добровільне безробіття.

4. Крива Лоренца.

5. Продуктивна зайнятість.

6. Ринок праці (робочої сили).

 

А.Система економічних механізмів, правових норм і спеціальних установ, які забезпечують відтворення робочої сили і її використання.

Б.Безробіття, яке згідно з класичною теорією виникає в разі небажання працівників найматися на роботу за умов низької зарплати.

В.Основний принцип соціальне орієнтованої економіки, на якому мають будуватися державна політика і механізм забезпечення продуктивності зайнятості.

Г.Крива, яка характеризує фактичний розподіл доходу між сім'ями (домогосподарствами) певної країни.

Д.Форми зайнятості, які ґрунтуються на використанні різноманітних нестандартних режимів праці, робочих місць, організаційних форм тощо.

Е.Зайнятість, що ґрунтується на синтезі соціального й економічного ефектів, необхідності великих вкладень у людину, забезпечення належних умов її існування, нормаль­ного відтворення затрат енергії, зростання добробуту.

 

2.Побудуйте криві Лоренца до і після оподаткування доходів. Оцініть коефіцієнт Джині для цих різних кривих Лоренца. Яким є коефіцієнт Джині для суспільства з абсолютною рівністю доходів? Яким є коефіцієнт Джині для суспільства, у якому весь дохід належить одній особі?

2.Детально проаналізуйте вислів: “Нема потреби вибирати між рівністю і справедливістю. ”Ефективна” економіка з розподілом доходу, який багато хто вважає несправедливим, може призвести до того, що ті, хто отримує мізерні доходи, втратять будь-яку надію на ліпше майбутнє і зневіряться. Отже, ефективність буде підірвано. Справедливіший розподіл доходу індукуватиме вищий рівень середньої продуктивності та підвищить ефективність економіки. Якщо люди вважають, що вони грають у чесну економічну гру, і ця віра спонукає їх до напруженої праці, економіка зі справедливим розподілом доходу, можливо, буде ефективною” [Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка /Пер. З англ.- Львів: Просвіта, 1999.-С.526].

 

3. У суспільстві 20% найбіднішого населення отримує 5% сукупного доходу суспільства, а 20% найбагатшого населення – 60%. Зобразіть криву Лоренца і розрахуйте коефіцієнт Джині. Проаналізуйте одержані дані.

 

4. В національній економіці є 5 домогосподарств, які відповідно отримують доходи у розмірі 500 дол., 250 дол., 125 дол., 75 дол. І 50 дол. Побудуйте криву Лоренца для економіки з п’яти домогосподарств і поясніть його.

 

5. У двох країнах А і В є нерівність у розподілі доходів. Доходи найбіднішої квінтільної групи співвідносяться з доходами найбагатшої квінтільної групи як: в країні А – 1 : 5, а в країні В - 1 : 20.

а) Проаналізуйте рівень економічного добробуту кожної країни.

б) Чи можна однозначно сказати, до якої групи відноситься кожна країна: високорозвинені, з середнім рівнем розвитку, країни, що розвиваються?

в) Що можна сказати про соціальну орієнтацію економічних систем цих країн?

Обґрунтуйте свої відповіді.

 

6. Припустимо, що держава передбачає запровадити одну із двох систем оподаткування індивідуальних доходів громадян. Дані про зміну структури розподілу доходів в результаті запровадження нових систем оподаткування подаються в таблиці.

Квінтільні групи населення Частка в сукупному доході після оподаткування, %
За системи оподаткування
А В
І
ІІ
ІІІ
IV
V

 

Яка із вказаних систем оподаткування сприяє вирівнюванню доходів населення? Чи завжди це ефективно? Побудуйте криві Лоренца. Проаналізуйте графік.

ЛІТЕРАТУРА

1.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів, 1997. – С. 504-528.

2.Манків Г. Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 128-131.

3.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец.

освіти: У 2 ч. / За ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С. 198-202.

4.Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – С. 86-92, 315-316, 321-324.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.101 (0.015 с.)