ТОП 10:

Автори – старший викладач кафедри економічної теорії НаціональногоНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра економічної теорії

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З МАКРОЕКОНОМІКИ

для студентів економічного факультету

ОСТРОГ - 2008

 

Автори – старший викладач кафедри економічної теорії Національного

університету “Острозька академія”, канд. екон. наук МАРТИН О.М.

Викладач кафедри економічної теорії Національного

університету “Острозька академія” ТОПІШКО Н.П.

 

 

Рецензенти: завідувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії, доктор економічних наук, професор БАШНЯНИН Г.І.

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри

економічної теорії Українського державного

лісотехнічного університету КУЛЬЧИЦЬКИЙ Я.В.

 

 

Рекомендовано до друку кафедрою економічної теорії Національного університету «Острозька академія», протокол № 1 від 28.08.2008 р.

Макроекономіка - одна з базових економічних дисциплін, специфічне завдання якої полягає в тому, щоб привести в систему, пояснити та узагальнити факти, які торкаються механізму функціонування національної економіки в цілому. Головною метою викладання цієї дисципліни є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, засвоєння ними системи економічних знань, на яких базується сучасний мікроаналіз; набуття навичок дослідження агрегованих показників економічного та соціального розвитку національної економіки завдяки використанню універсального інструментарію та макроекономічного моделювання; отримання знань студентами про функціонування національної економіки в умовах ринку, форми та інструменти державного регулювання економіки.

 

Основними завданнями курсу є вивчення таких проблем, як:

- методи вимірювання динаміки рівнів національного виробництва;

- умови формування макроекономічної рівноваги;

- наслідки порушення макроекономічної рівноваги;

- вплив інфляції та безробіття на економічний розвиток;

- методи державного бюджетно-податкового регулювання;

- інструменти державної грошово-кредитної політики;

- фактори та механізми економічного зростання.

 

Програмою курсу передбачається вивчення таких тем:

Тема 1. Макроекономіка як наука.

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

Тема 3. Макроекономічна нестабільність.

Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції.

Тема 5. Визначення рівноважного обсягу виробництва, національного доходу та зайнятості.

Тема 6. Держава як суб'єкт макроекономічного регулювання.

Тема 7. Механізм фіскальної політики.

Тема 8. Механізм грошово-кредитної політики.

Тема 9. Механізм політики зайнятості та соціального захисту населення.

Тема 10. Економічне зростання.

Тема 11. Механізм зовнішньоекономічної політики.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: засвоїти понятійно-категоріальний апарат та інструментарій макроекономіки, вміти застосовувати методи макроекономічного аналізу в макроекономічних дослідженнях, знати методику та вміти обчислювати й аналізувати основні макроекономічні показники, розуміти механізми функціонування національної економіки, пояснити та прогнозувати вплив макроекономічної політики на розвиток національної економіки.

Пропоновані матеріали покликані допомогти студентам організувати самостійну роботу під час підготовки до практичних занять з макроекономіки. До них матеріалів включено плани практичних занять, контрольні запитання, завдання та задачі, рекомендовану літературу, тематику рефератів.

Тема 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

П Л А Н

1. Вступ до макроекономіки.

1.1.Необмеженість матеріальних потреб та обмеженість економічних ресурсів.

1.2.Зростання ефективності економіки як головне завдання макроекономіки.

2. Об'єкт макроекономічної теорії. Суб'єкти макроекономіки.

2.1.Національна економіка як об’єкт макроекономіки. Суб'єкти національної економіки.

2.2.Економічна система, її елементи, типи та моделі.

3. Предмет та функції макроекономіки.

3.1.Механізм функціонування економіки як предмет макроекономіки.

Основні сфери макроекономічних досліджень.

3.2.Макроекономічна теорія та макроекономічна політика. Основні цілі макроекономічної політики.

3.3.Функції макроекономіки. Позитивна й нормативна макроекономіка.

3.4.Історія виникнення й розвитку макроекономічної теорії.

4. Методологія макроекономічного аналізу.

4.1.Наукове абстрагування. Індукція та дедукція.

4.2.Моделювання як метод макроекономічного аналізу.

4.3.Макроекономічні показники, номінальні та реальні змінні, економічні закони.

4.4.Філософія макроекономіки: класична, кейнсіанська, марксистська.

5. Модель кругопотоку як вихідна модель макроекономічного аналізу.
5.1.Двосекторна модель кругопотоку. Доходи, видатки та витрати.

5.2.Заощадження, інвестиції та фінансові ринки у схемі кругопотоку.

5.3.Державний та зарубіжний сектори у схемі кругопотоку.

 

Контрольні запитання

1. Що вивчає макроекономіка?

2. Чим зумовлена необхідність досягнення ефективної економіки та що розуміють під ефективною економікою?

3. Що є об'єктом макроекономіки?

4. Що розуміють під розподільною та виробничою ефективністю?

5.Чим відрізняються між собою основні типи економічних систем?

6. Назвіть особливості перехідної економіки України.

7. У чому полягають позитивна й нормативна функції макроекономіки?

8. Назвіть основні цілі економічної політики держави.

9. Які вчені внесли значний вклад у розробку теоретичних засад макроекономічної науки?

10. Які відмінності філософій макроекономіки – класичної, кейнсіанської та марксистської?

Завдання

1. Дайте визначення поданих термінів і понять або виберіть правильне визначення з наведених нижче.

 

1. Агреговані величини.

2. Основне протиріччя суспільства.

3. Головне завдання макроекономіки.

4. Домашні господарства.

5. Повна зайнятість ресурсів.

6. Ринкова економіка.

7. Економіко-математичні моделі.

8. Економічна політика держави.

9. Економічні ресурси.

10. Змішана економіка.

11. Командно-адміністративна економіка.

12. Матеріальні потреби.

13. Модель.

14. Нормативна функція макроекономіки.

15. Перехідна економіка.

16. Позитивна функція макроекономіки.

 

А. Економічні одиниці, що складаються з однієї або більше осіб, які забезпечують економіку ресурсами і використовують доходи для купівлі споживчих товарів та послуг.

Б. Забезпечення суспільства знаннями, завдяки яким можна створювати умови для підвищення ефективності національної економіки.

В. Економічна система, в якій співіснують приватна та державна власність і яка спирається на ринковий механізм і державне регулювання.

Г. Усі природні, людські ресурси та вироблені людиною засоби, що використовуються для виробництва товарів та послуг.

Д. Протиріччя між безмежними матеріальними потребами і обмеженими економічними ресурсами.

Е. Економічна система, в якій матеріальні ресурси перебувають у державній власності, а основним регулято­ром економіки є директивний план.

Є. Величини (параметри), які характеризують національну економіку.

Ж. Бажання людей володіти товарами й послугами, здатними давати їм користь.

3. Сукупність економічних, правових, політичних і соціальних заходів держави, спрямованих на підвищення ефективності національної економіки.

И. Моделі, які пов'язують між собою вартісні (економічні) і математичні (або технічні) параметри.

І. Стан економіки, в якому перебуває країна, коли здійснюється перехід від командно-адміністративної (або планової) економіки до змішаної.

Ї. Спрямованість макроекономіки на обґрунтування рекомендацій щодо подальшого розвитку національної економіки.

Й. Спосіб абстрактного відображення фактичної поведінки досліджуваних явищ в економіці.

К. Економічна система, в якій матеріальні ресурси перебувають у приватній власності, а основним регулятором економіки є ринковий механізм.

Л. Залучення до економічного обороту всіх ресурсів, придбаних для виробництва товарів та послуг.

М. Спрямованість макроекономіки на обґрунтування висновків, які пояснюють сучасний стан національної економіки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: 2 кн. – Кн..1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-те вид., випр. іІ доп. – К.: Знання, 2006. - С.300-301.

2.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів, 1997. – С.7-20,31-47.

3.Манків Г. Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 34-46.

4.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец.

освіти: У 2 ч. / За ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С.219-228.

5.Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – С. 9-48.

 

 

П Л А Н

1. Система національних рахунків (СНР) як нормативна база
макроекономічного рахівництва.

1.1.Методологічні принципи побудови системи національних рахунків та її відмінності від системи балансу народного господарства.

1.2.Основні категорії СНР: додана вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки.

2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП) як основні показники системи національних рахунків.

2.1.ВВП та ВНП: суть та методологія обчислення.

2.2.Методи обчислення ВВП: за видатками, за доходами, за доданою вартістю.

2.3.ВВП та суспільний добробут.

3. Інші макроекономічні показники та співвідношення між показниками СНР. 3.1.Чистий внутрішній продукт (ЧВП) і чистий національний продукт (ЧНП).

3.2.Національний дохід (НД), особистий дохід (ОД), використовуваний дохід (ВД).

4.Вимірювання рівня цін. Номінальний та реальний ВВП.

4.1.Індекси цін: індекс Ласпейреса, індекс споживчих цін, індекс Пааше, дефлятор ВВП, індекс Фішера.

4.2.Номінальний та реальний ВВП.

 

Реферати

1.Система національного рахівництва в Україні.

2.Динаміка основних макроекономічних показників національної економіки.

3.Тіньова економіка в Україні і її вимір.

Контрольні запитання

1. Що являє собою система національних рахунків (СНР)?

2. На яких методологічних принципах ґрунтуєтьсяСНР?

3. Назвіть основні макроекономічні показники, що розраховуються в СНР.

4. Дайте характеристику основних методів обчислен­ня ВВП.

5. Для чого і як обчислюють ЧВП, ВВП, НД?

6. Чим відрізняються між собою ВВП і ВНП?

7. Як обчислюють показники особистого доходу і використовуваного доходу?

8. Що таке кінцеве національне споживання?

9. У чому полягає різниця між номінальним і реаль­ним ВВП?

10. Як розраховують індекс цін ВВП (дефляторВВП)?

 

Завдання та задачі

1.Розрахуйте ВВП і ЧВП за таких умов (млрд євро):

· споживчі витрати дорівнюють 160;

· валові інвестиції – 40;

· державні видатки – 60;

· експорт – 14;

· імпорт – 12;

· аморти­зація - 38.

 

2.Розрахуйте очікуваний у 2008 р. валовий національний дохід за таких умов (млрд грн.): ВВП очікується одержати у сумі 200, чисті первинні доходи зовнішні - 12, поточні трансферти з-за кордону - 8, поточні трансферти іншим країнам (за кордон) - 5.

 

3.У базовому році реальний ВВП країни Г становив 500 млрд євро, в аналізованому році приріст реального ВВП дорівнює 5 %, а дефлятор ВВП становить 120%. Визначте номінальний ВВП в аналізованому році.

 

 

4.У 2001 р. номінальний ВВП країни Н становив 317 млрд дол. США, реальний ВВП — 294 млрд дол. США. Розрахуйте величину реального ВВП у 2002 р., якщо відомо, що дефлятор ВВП збільшиться на 13 %, а номінальний ВВП очікується одержати обсягом 335 млрд дол. США.

 

5.Обчислити абсолютний приріст реального ВВП країни С в аналізованому році за таких умов (млрд євро): у базовому році реальний ВВП становив 1000, в аналізованому році номінальний ВВП збільшився до 1600,

а ціни зросли на 25 %.

 

6.У поточному році номінальний ВВП країни К становив 2500 млн дол. США, у базовому році — 2200 млн дол. Дефлятор ВВП у поточному році — 107,5 %. Визначте темп приросту реального ВВП у поточному році.

 

7.Розрахуйте всіма можливими методами показники ВВП, ЧВП, НД, ОД, ВД, виходячи з таких даних:

· Споживчі видатки населення - 245 ум. гр. од.;

· Державні закупки товарів і послуг - 72 ум. гр. од.;

· Чисті приватні інвестиції - 33 ум. гр. од.;

· Відрахування на соцстрах - 20 ум. гр. од.;

· Прибутки некорпорованого сектору - 31 ум. гр. од.;

· Зарплата найманих працівників - 221 ум. гр. од.;

· Нерозподілені прибутки корпорацій - 21 ум. гр. од.;

· Податки на прибутки корпорацій - 19 ум. гр. од.;

· Непрямі податки на бізнес – 18 ум. гр. од.;

· Амортизаційні відрахування - 27 ум. гр. од.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: 2 кн. – Кн..1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - С.302-335.

2.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів, 1997. – С.151-177.

3.Манків Г. Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 47-74.

4.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец.

освіти: У 2 ч. / За ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С. 230-240.

5.Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – С. 29-53.

 

 

П Л А Н

Перше заняття

1. Економічний цикл та його фази.

2. Причини циклічних коливань. Теорії економічних циклів.

1. Довгострокові хвилі в економіці

2. Зайняте, незайняте і безробітне населений. Рівень безробіття.

5. Види безробіття та їх причини. Повна зайнятість.

5.1.Фрикційне, структурне та циклічне безробіття. Причини їх виникнення.

5.2.Природний рівень безробіття та його чинники. Повна зайнятість.

6. Особливості зайнятості й безробіття в У країні. Причини безробіття.

7. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена.

 

Реферати

1.Теорії довгих хвиль.

2. Теорія довгих хвиль Н.Д.Кондратьєва.

З. Теорія економічних циклів М.Тутан-Барановського.

4. Економічна криза в Україні: причини та шляхи виходу.

5. Сучасний стан ринку праці в Україні.

6. Приховане безробіття в Україні.

7. Трудова міграція в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи

 

Контрольні запитання

1.Яка відмінність між циклічними та сезонними коливаннями?

2.Які причини циклічного розвитку економіки наводяться в екстернальних теоріях економічних коливань?

3.Які причини циклічного розвитку економіки наводяться в інтернальних теоріях економічних коливань?

4. Як теорія акселерації пояснює циклічний розвиток економіки?

5. Які причини довгих хвиль?

6.Чому фактичний рівень безробіття не відповідає даним офіційної статистики?

7.Яка відмінність між фрикційним, структурним та циклічним безробіттям?

8.Що розуміють під "природним безробіттям" та які чинники викликають його збільшення?

9.Які чинники безробіття в Україні сформувались за часів командно-адміністративної економіки?

10.Які особливості зайнятості й безробіття в Україні та їх чинники, зумовлені ринковою трансформацією національної економіки?

 

Завдання та задачі

1.Дайте визначення поданих термінів і понять або виберіть правильне визначення з наведених нижче.

1. Акселератор.

2. Безробіття.

3. Відставання ВВП.

4.Депресія.

5.Економічний (діловий) цикл.

6.Закон Оукена.

7.Криза.

8.Неповна зайнятість.

9.Піднесення.

10.Повна зайнятість.

11.Пожвавлення.

12.Помірна (повзуча) інфляція.

13.Потенційний ВВП.

14.Природне безробіття.

15.Робоча сила.

16.Структурне безробіття.

17.Фрикційне безробіття.

18.Циклічне безробіття.

 

А.Економічне явище, коли частина економічно актив­ного населення не має можливості застосувати свою робочу силу.

Б.Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП, яке виникає внаслідок циклічного безробіття.

В.Зайнятість в умовах природного безробіття (6 %) і виробництва ВВП на потенційному рівні.

Г.Відкрита А. Оукеном емпірична залежність, згідно з якою, якщо фактичне безробіття перевищує природне безробіття на 1 %, то втрати ВВП становлять 2,5 %.

Д.Фаза економічного циклу, яка настає після закінчення фази пожвавлення і відображає збільшення виробництва порівняно з попереднім циклом.

Е.Фаза економічного циклу, яка настає після закінчення фази падіння і створює передумови для пожвавлення виробництва.

Є.Цикл розвитку економіки, в межах якого періоди піднесення виробництва чергуються з періодами падіння.

Ж.Безробіття, яке виникає внаслідок загального падіння виробництва і скорочення попиту на робочу силу.

З.Фаза економічного циклу, яка настає після закінчення фази депресії і створює передумови для піднесення виробництва.

И.Економічно активна частина населення, яка має здібності до праці і бажання працювати.

І.Зайнятість в умовах перевищення фактичного безробіття порівняно з природним безробіттям. ,

Ї.Коефіцієнт, що характеризує зв'язок між зміною доходу і чистими інвестиціями.

Й.Реальний ВВП, який досягається в умовах повної зайнятості робочої сили.

К.Безробіття, яке виникає внаслідок невідповідності між попитом і пропозицією на робочу силу за професією кваліфікацією, географічними та іншими ознаками.

Л.Фаза економічного циклу, яка є наслідком падінні сукупного попиту і супроводжується скороченням виробництва, зростанням безробіття.

М.Безробіття, яке є необхідною умовою для нормального розвитку ринку праці і складається із фрикційного та структурного безробіття.

Н.Інфляція, яку спричинює зростання сукупного попиту. Ц. Приріст цін, який становить не більш як 10 % за рік.

О.Безробіття, яке виникає внаслідок добровільної зміни місця праці.

 

 

2.Визначте, до якої з двох фаз економічного циклу (спаду чи пожвавлення) відносяться перераховані пронеси:

· зростання державних інвестицій;

· зменшення трансфертних платежів;

· зменшення приватних інвестицій:

· зростання прибутків;

· зростання податкових надходжень;

· зменшення попиту на працю;

· зростання інфляції;

· зростання заробітної плати;

· зниження курсу акцій;

· зниження процентної ставки;

· зменшення споживчих видатків.

 

3.Визначте, до яких із двох теорій (інтернальної чи екстернальної) відносяться наступні причини циклічних коливань:

· політичні процеси;

· зміна з кредитних можливостях банків;

· війни;

· зміна кількості грошей в обігу;

· зміна в інвестиційних видатках;

· зміна в споживчих видатках та доходах;

· відкриття нових технологій;

· міграція робочої сили; .

· зміна в очікуваннях.

 

 

4. Чисельність населення країни дорівнює 50 млн осіб; 12 млн осіб - діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалій ізоляції; 15 млн осіб - вибули зі складу робочої сили (пенсіонери, студенти, домогосподарки); 3 млн осіб є безробітні; 1 млн осіб - працівники з неповним робочим днем, які шукають кращу роботу. Розрахуйте:

а) чисельність робочої сили;

б) рівень безробіття.

5.Природний рівень безробіття у поточному році складає 5%, а фактичний – 9%. Реальний ВВП поточного року складає 500 млрд дол. Визначте потенційний обсяг ВВП та втрати ВВП внаслідок безробіття.

 

6. У 1990 р. економіка країни розвивалася в умовах повної зайнятості (при природному рівні безробіття 6%). Фактичний ВВП дорівнював потенційному і становив 3000 млрд дол. США. У 2000 р. фактичний ВВП становив 3712 млрд дол., потенційний — 4125 млрд дол. За даними 2000 р. розрахуйте:

а) різницю між фактичним і потенційним ВВП в абсолютному і відносному вираженні;

б) використовуючи закон Оукена, визначте рівень фактичного безробіття

 

7. Природний рівень безробіття в країні В у 2000 р. становив 6 %, фактичний - 15 %. Розрахуйте:

а) відносне відставання фактичного ВВП від потенційного;

б) втрати ВВП, спричинені циклічним безробіттям, якщо фактичний ВВП становив 150 млрд. євро.

 

8. В таблиці наведено дані, які характеризують обсяги фактичного і потенційного ВВП країни Б у млрд євро. В n-му році економіка цієї країни розвивалася в умовах повної зайнятості працездатного населення при рівні природного безробіття 6 %.

1. Визначте за даними (n + 1)-го року різницю між фактичним і потенційним ВВП в абсолютному і відсотковому виразі.

2. Застосовуючи закон Оукена, визначте фактичний рівень безробіття.

3. Виконайте аналогічні розрахунки для (n + 2)-го року.

Рік   Потенційний ВВП, млрд євро Фактичний ВВП, млрд євро
п
п+1
п + 2 3712,5

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: 2 кн. – Кн..1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - С.543-575.

2.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів, 1997. – С. 181-192.

3.Манків Г. Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 65-69, 162-183,

264-266.

4.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец.

освіти: У 2 ч. / За ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С. 244-252.

5.Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – С. 62-65, 296-324.

6.Семюелеон II., Нордхауз В. Макроекономіка. - К.: Основи. 1995 - С. 322-326.

 

П Л А Н

Друге заняття

1.Суть інфляції та показники її виміру.

2.Види інфляції та її наслідки.

2.1.Види інфляції за темпами: помірна, галопуюча, гіперінфляція.

2.2.Види інфляції за причинами: інфляція попиту, інфляція грошової маси, інфляція витрат (пропозиції), інфляція надприбутків.

2.3.Види інфляції за формами прояву: відкрита та прихована. Наслідки інфляції.

3.Зв’язок інфляції та безробіття.

3.1.Крива Філліпса і її пояснення.

3.2.Стагфляція та її причини.

 

Реферати

1.Інфляція в Україні та її чинники.

2.Проблеми інфляції в ринковій економіці й антиінфляційна політика.

Контрольні запитання

1.Які види інфляції розрізняють у макроекономіці?

2.Які причини інфляції?

3. Поясність сутність інфляції попиту й інфляціївитрат.

4.Як обчислюється темп інфляції?

5.Від чого залежать соціально-економічні наслідки інфляції?

6.Які форми прояву прихованої інфляції?

7.Що відображає крива Філліпса? Чим зумовлена її форма?

8.Що таке стагфляція та які її причини?

9.Які чинники інфляції в Україні?

10.Назвіть основні соціально-економічні наслідки інфляції і безробіття в Україні.

Завдання та задачі

1.Дайте визначення поданих термінів і понять або виберіть правильне визначення з наведених нижче.

1.Галопуюча інфляція.

2.Гіперінфляція.

3.Неочікувана інфляція.

4.Дефляція.

5.Інфляція.

6.Очікувана інфляція.

7.Інфляція витрат.

8.Інфляція попиту.

 

А.Зростання загального рівня цін в економіці країни.

Б.Інфляція, яка виникає внаслідок різкого зростання витрат на виробництво продукції.

В.Інфляція, що супроводжується високим рівнем безробіття і падінням виробництва.

Г.Інфляція, яка є наслідком непередбачених змін економіці.

Д.Зниження загального рівня цін в економіці.

Е.Приріст цін, який становить десятки або сота відсотків за рік.

Ж.Інфляція, яка є наслідком прогнозованих тенденції в економіці та заходів, запланованих державою.

З.Приріст загального рівня цін, який вимірюється тисячами відсотків за рік.

 

2.Розрахуйте темп інфляції у другому році, якщо індекс цін у першому році становив 116 %, у другому році — 140 %.

 

3.Розрахуйте темп інфляції для поточного року за таких умов: у попередньому році номінальний ВВП становив 155 млрд. грн., реальний ВВП — 118 млрд грн.; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП 190 млрд грн. при індексі цін ВВП 152 %.

 

4.В країні Б чисельність робочої сили у попередньому році становила 75 млн осіб, чисельність зайнятих — 68 млн осіб. Розрахуйте циклічне безробіття і втрату потенційного ВВП у відсотках.

 

5.За даними, наведеними в табл. 11.3, побудуйте криву Філіпса в короткостроковому періоді.

Рівень безробіття, %                      
Темп інфляції,%                   -2   -3   -4

Проаналізуйте графік і дайте відповіді на такі запитання:

а) які процеси в економіці країни графічно відображаються переміщенням по кривій Філіпса;

б) що показує відрізок кривої Філіпса, розташований зліва від вертикальної лінії, яка виходить із точки при­родного рівня безробіття;

в) що показує відрізок кривої Філіпса, розташований справа від цієї лінії;

г) що показує відрізок кривої Філіпса, який розташований нижче осі абсцис;

д) яке зрушення кривої Філіпса відповідає цілям державного регулювання економіки?

ЛІТЕРАТУРА

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: 2 кн. – Кн..1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - С.576-610.

2.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів, 1997. – С. 193-20.5,419-420,434-435.

3.Манків Г. Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 83-221.

4.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец.

освіти: У 2 ч. / За ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С. 237-239, 252-257.

5.Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – С. 65-68, 329-363.

 

 

П Л А Н

1. Споживання та заощадження як функції доходу.

1.1.Використовуваний дохід як основний чинник споживання та заощадження. Додатне, від'ємне га нульове заощадження.

1.2.Арифметичний та графічний вираз кейнсіанської функції споживання та заощадження. Автономне споживання.

1.3.Середня схильність до споживання та заощадження: визначення, динаміка із зміною доходу та чинники.

1.4.Гранична схильність до споживання та заощадження: визначення, динаміка із зміною доходу.

2. Чинники споживання та заощадження, не пов'язані з доходом.

3. Інвестиції та фактори інвестування.

3.1.Очікувана норма чистого прибутку та процентна ставка як основні фактори інвестиційного попиту. Номінальна та реальна процентна ставка.

3.2.Крива попиту на інвестиції.

3.3.Інші фактори попиту на інвестиції

4. Нестабільність інвестицій та її чинники.

Реферати

1. Інвестиції в Україні: стан, проблеми та перспективи.

2. Джерела інвестицій в Україні.

4. Роль іноземних інвестицій в економіці України і тенденції їх розвитку.

4. Особливості використання доходів населення України.

 

Контрольні запитання

1.Які основні чинники споживання?

2.Що відображає функція споживання та заощадження?

3.Коли мар місце додатне, від’ємне та нульове заощадження?

4.Що таке автономне споживання?

5.Як змінюється середня схильність до заощадження із збільшенням доходу?

6.Які чинники впливають на значення середньої схильності до заощадження?

7.Що таке гранична схильність до споживання й заощадження та що вони ілюструють?

8.Чому сума середньої схильності до споживання та заощадження становить 1?

9.Чому сума граничної схильності до споживання та заощадження становить 1?

10.Чому інвестиції є найбільш мінливим компонентом сукупних видатків?

 

Завдання та задачі

1.Дайте визначення поданих термінів і понять або виберіть правильне визначення з наведених нижче.

1. Автономне заощадження.

2. Автономні інвестиції.

3. Автономне споживання.

4. Багатство.

5. Бісектриса.

6. Валовий прибуток.

7. Відсоткова ставка.

8. Гранична схильність до заощаджень.

9. Гранична схильність до споживання.

10. Заощадження.

11. Номінальна відсоткова ставка.

12. Очікуваний чистий прибуток.

13. Постійний дохід.

14. Реальна відсоткова ставка.

15. Середня схильність до заощадження.

16. Середня схильність до споживання.

17. Споживання.

18. Чинники автономного інвестування.

19. Чинники автономного споживання.

20. Чистий прибуток.

 

А. Дохід, який може отримувати сім'я, якщо відкинути тимчасові і випадкові грошові надходження.

Б. Норма відсотка, яка виплачується за різними фінансовими активами.

В. Основний компонент сукупних видатків, який відображає видатки домогосподарства на купівлю споживчих товарів та послуг.

Г. Коефіцієнт, який характеризує співвідношення між приростом заощаджень і приростом доходу після оподаткування.

Д. Майно (будинки, автомобілі, телевізори та інші предмети тривалого користування) і фінансові засоби (готівкові гроші, заощадження на рахунках, акції, облігації, страхові поліси тощо), якими володіє населення.

Е. Частка валового прибутку від реалізації інвестиційного проекту, яка залишається після сплати податку на прибуток та відсотків за кредит.

Є. Заощадження, яке не залежить від доходу після оподаткування.

Ж. Номінальна відсоткова ставка мінус темп інфляції.

3. Чинники, які впливають на споживання незалежно від доходу після оподаткування.

Й. Частка доходу після оподаткування, яка не використовується на споживання.

І. Коефіцієнт, який характеризує співвідношення між приростом споживчих видатків і приростом доходу після оподаткування.

Ї. Коефіцієнт, який відображає відношення заощаджень до доходу після оподаткування.

Й. Прибуток, отриманий від реалізації інвестиційного проекту за рік.

К. Чистий прибуток, який очікується отримати від реалізації інвестиційного проекту.

Л. Плата за використання позичкових грошей у відсотках до їх суми.

М. Чинники, які впливають на інвестиційний попит незалежно від доходу після оподаткування.

Н. Споживання, яке не залежить від доходу після оподаткування.

О. Лінія графіка споживання, яка відображає тотожність між споживчими видатками і доходу після опо­даткування.

П. Інвестиції, які не залежать від відсоткової ставки комерційних банків.

Р. Коефіцієнт, який відображає відношення споживчих видатків до доходу після оподаткування.

 

2.Функція споживання подана у таблиці (млрд. гр. од.).

 

Величина доходу
Величина споживання

Записати функцію споживання. Чому дорівнює споживання при доході 40 млрд. гр. од.?

3.Економіка країни характеризується споживанням (С), представленим рівнянням: С = 40 + 0,8 ВД. де ВД - використовуваний дохід.

Визначте: А) Якою буде величина споживання та заощадження, якщо ВД = 400 гр. од.?

Б) За якого доходу матиме місце нульове, додатне га від’ємне заощадження? Якою є величина автономного споживання?

В) Яким є значення середньої схильності до споживання та заощадження?

Г) Яким є значення граничної схильності до споживання та заощадження?

 

4. Побудуйте криву споживання і криву заощадження, використавши наведені нижче дані.

Викори-стовува-ний дохід Автономне споживання Середня схильність до споживання Середня схильність до заощадження Величина споживан-ня Величина заощаджен-ня
0,7 0,3    
0,7 0,3    
0,7 0,3    
0,7 0,3    
0,7 0,5    
0,7 0,3    

5.Економіка країни характеризується автономним споживанням, що становить 250 гр. од., граничною схильністю до заощадження 0,25, використовуваним доходом, що дорівнює 1000 гр. од.

Визначте:

А)Обсяг споживання та заощадження.

Б)Середню схильність до споживання та заощадження.

В)Граничну схильність до споживання та заощадження.

 

6. У національній економіці є можливість використовувати шість інвестиційних проектів, представлених у таблиці.

Проекти Обсяг інвестицій у проекти, млн грн. Щорічний дохід на 1000 інвестованих гривень

Визначте:

1) доцільний обсяг інвестицій за ринкової процентної ставки 20% за рік за умови відсутності інфляції.

2) доцільний обсяг інвестицій за ринкової процентної ставки 20% за рік, рівня інфляції 5% та податку в розмірі 20% річного доходу.

7.Для умов країни Б інвестиційна функція задана рівнянням (млрд євро):

І = 1000 - 40 r, де r — реальна відсоткова ставка.

Визначте обсяг інвестицій, якщо номінальна відсоткова ставка і дорівнює 10 %, темп інфляції становить 2 %.

8.У поточному році номінальна відсоткова ставка становила 15 %, темп інфляції — 4 %. Визначте реальну відсоткову ставку.

9.Допустимо, що в економіці не існує перспективних інвестицій, які би мали очікувану норму чистого прибутку (ОНЧП) 21% і більше. Але є можливість інвестувати 5 млрд грн. при ОНЧП між 18 і 21%; додаткові 5 млрд грн. забезпечать ОНЧП між 15 і 8%; а будь-які наступні додаткові 5 млрд грн. - на 3% менше і так до інтервалу від 0 до 3%. Побудуйте криву попиту на інвестиції.

Визначте фактичний обсяг інвестицій, якщо реальна ставка процента становитиме:

а) 12%; б) 9%; в) 6%; г) 3%.

 

10.Як вплинуть на графіки споживання, .заощадження та інвестицій наступні фактори:

А)зменшення кількості державних облігацій у споживачів;

Б)очікування споживачів щодо появи дефіциту товарів;

В)зниження ставки процента;

Г)зростання темпів приросту населення;

Д)поява нових технологій;

Е)повідомлення про скорочення виплат за соціальними програмами;

Є)зниження рівня інфляції;

Ж)підвищення ставки прибуткового податку;

З)зниження ставки податку на прибутки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: 2 кн. – Кн..1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-те вид. – К.: Знання, 2006. - С.336-588.

2.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів, 1997. – С. 208-224.

3.Манків Г. Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 85-86, 454-460, 470-480,482-492.

4.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец.

освіти: У 2 ч. / За ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С. 288-291.

5.Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – С. 98-135.

6.Семюелеон II., Нордхауз В. Макроекономіка. - К.: Основи. 1995 - С.322-326.

 

 

П Л А Н

Перше заняття

1. Макроекономічна рівновага та її умови. Моделі макроекономічної рівноваги.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.067 с.)