ТОП 10:

Тема 5. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОВАЖНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА, НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ ТА ЗАЙНЯТОСТІ(4 год.)

 

П Л А Н

Перше заняття

1. Макроекономічна рівновага та її умови. Моделі макроекономічної рівноваги.

2. Рівноважний ВВП: підхід «сукупні видатки - обсяг виробництва».

2.1.Суть та складові сукупних видатків.

2.2.Аналіз рівноважного ВВП: підхід «сукупні видатки - обсяг виробництва".

2.3.Графічна модель «сукупні видатки - обсяг виробництва» (кейнсіанський хрест).

3.Рівноважний ВВП: підхід «витікання (заощадження) – ін’єкції (інвестиції)».
3.1.Суть та складові витікань та ін'єкцій.

3.2.Рівноважний обсяг національного виробництва. Аналіз рівноважного ЧНП за підходом «витікання – ін’єкції».

3.3.Графічна модель «витікання – ін’єкції».

4. Вплив змін у сукупних видатках на обсяг національного виробництва.
Модель мультиплікатора.

4.1.Ефект мультиплікатора та йога логічне обґрунтування.

4.2.Простий та повний мультиплікатор видатків.

5. Рівноважний ЧНП в умовах повної зайнятості.

5.1.РецесІйний розрив: суть, причини виникнення та наслідки. Графічна модель рецесійного розриву.

5.2.Інфляційний розрив: суть, причини виникнення та наслідки. Графічна модель інфляційного розриву.

 

Контрольні запитання

1.Якою є умова досягнення макрорівноваги за підходом "сукупні видатки - обсяг виробництва"?

2.Що спостерігатиметься в економіці, якщо сукупні видатки перевищать обсяг виробленої продукції у країні?

3.Що спостерігатиметься в економіці, якщо сукупні видатки будуть меншими від обсягу виробленої продукції у країні?

4.Якою є умова досягнення макрорівноваги за підходом "витікання - ін'єкції"?

5.Що спостерігатиметься в економіці за надлишку запланованих інвестицій над заощадженнями?

6.Що виступає зрівноважувальним компонентом фактичних інвестицій і заощаджень?

7.В чому полягає ефект мультиплікатора?

8.Чим простий мультиплікатор відрізняється від складного?

9.Що таке рецесійний розрив? Коли він виникає та які його наслідки?

10.Що таке інфляційний розрив? Коли він виникає та які його наслідки

 

Завдання та задачі

1.Економіка країни А характеризується такими даними (млрд євро): споживанням, представленим рівнянням: С = 100 + 0,8 ВВП; інвестиціями, які дорівнюють 50 млрд євро, а також державними витратами в розмірі 50 млрд євро.

Визначте рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП), величину заощаджень і споживання.

 

2.Гранична схильність до заощадження дорівнює 0,4. Інвестиційні витрати зросли на 30 млрд. гр. од. Як і на скільки змінився дохід?

 

3.Економіка країни Д характеризується такими даними (млрд євро):

С = 100 + 0,7 ВВП;

І = 80;

Державні витрати дорівнюють 60 млрд євро.

Визначте: 1) рівноважний ВВП;

2) рівноважний рівень споживання і заощадження;

3) графічним методом мультиплікатор автономних витрат за умови, що інвестиції збільшуються з 80 до 150 млрд євро.

 

4.Економіка країни Г характеризується такими даними (млрд євро):

С = 200 + 0,8 (ВВП – П), де П – величина податків;

I = 50 + 0,1 ВВП;

Державні витрати = 100;

Чистий експорт = 10;

П = 200.

Визначте рівноважний ВВП.

 

5.Економіка країни Р описується рівняннями:

ВВП = С + І; С = 14 + 0,7 ВВП; І = 4 + 0,2 ВВП.

Визначити величину мультиплікатора та величину рівноважного ВВП.

 

6.Яким повинен бути рівноважний обсяг виробництва, щоб при автономному споживанні в 30 ум. гр. од. та граничній схильності до споживання, що становить 0,8, попит на інвестиції становив 120 ум. гр. од.?

7.Економіка характеризується споживанням (С), представленим рівнянням С = 200 + 0,75 ВВП, а також інвестиціями, рівними 500 ум. гр. од.

Визначте: 1) рівноважний обсяг ВВП; 2)обсяг споживчих видатків населення; 3)обсяг заощаджень населення; 4) обсяг рівноважного ВВП, якщо інвестиції зростуть на 100 ум. гр. од.

8.Економіка характеризується автономним споживанням, іцо становить 110 ум. гр. од., інвестиціями, рівними 130 ум. гр. од., державними закупками, що становлять 60 ум. гр. од., граничною схильністю до заощадження, рівною 0,2. Фактичний обсяг ВВП є нижчий від потенційного на 200 ум. гр. од. Визначте: 1) обсяг рівноважного ВВП; 2) обсяг споживання; 3) обсяг сукупних видатків: 4) обсяг потенційного ВВП.

 

9. Фактичні сукупні видатки у закритій економіці дорівнюють 120 ум. гр. од. Потенційний ВВП складає 100 ум. гр. од. Гранична схильність до заощадження складає 0,2.

Визначте величину рецесійного (чи інфляційного) розриву за умови, що в економіці досягнута економічна рівновага.

10.Рецесійний розрив становить 10 млрд. гр. од., а фактичний ВВП - 100 млрд. гр. од.; гранична схильність до споживання становить 0,8. Визначте обсяг потенційного ВВП.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: 2 кн. – Кн..1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - С.466-498.

2.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів, 1997. – С. 238-261.

3.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец.

освіти: У 2 ч. / За ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С. 292-294, 295-298, 300-301.

4.Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – С. 221-250.

 

 

П Л А Н

Друге заняття

1. Сукупний попит та його чинники.

1.1.Сукупний попит та його складові.

1.2.Цінові чинники сукупного попиту. Крива сукупного попиту.

1.3.Нецінові чинники сукупного попиту. Переміщення кривої сукупного попиту.

2. Сукупна пропозиція та її чинники.

2.1.Сукупна пропозиція, крива сукупної пропозиції та її три відрізки.

2.2.Нецінові чинники сукупної пропозиції. Переміщення кривої сукупної пропозиції.

3.Сукупний попит - сукупна пропозиція як модель макрорівноваги.

3.1.Стан макрорівноваги. Рівноважний обсяг виробництва та рівноважний рівень цін.

3.2.Макроекономічна рівновага на різних відрізках кривої сукупної пропозиції.

3.3.Зміна стану макрорівноваги внаслідок дії нецінових чинників сукупного попиту. Ефект храповика.

3.4.Зміна стану макрорівноваги внаслідок дії нецінових чинників сукупної пропозиції. Збурення сукупної пропозиції, його причини та наслідки.

 

Контрольні запитання

1.Чому крива сукупного попиту є спадною?

2.Які чинники переміщують криву сукупного попиту?

3.Які існують точки зору щодо кривої сукупної пропозиції?

4.Які чинники переміщують криву сукупної пропозиції?

5.Чим характеризується стан макрорівноваги, що відповідає кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції?

6.Чим характеризується стан макрорівноваги, що відповідає висхідному відрізку кривої сукупної пропозиції?

7.Чим характеризується стан макрорівноваги, що відповідає класичному відрізку кривої сукупної пропозиції?

8.В чому полягає суть ефекту храповика та які наслідки його дії?

9.Чим зумовлені збурення пропозиції та які їх наслідки для економіки?

10.Які наслідки виникають в економіці, якщо рівновага в ній порушується через падіння попиту?

 

Завдання та задачі

1.Дайте визначення поданих термінів і понять або виберіть правильне визначення з наведених нижче.

1. Довгострокова крива сукупної пропозиції.

2. Довгостроковий період.

3. Ефект багатства.

4. Ефект відсоткової ставки.

5. Ефект чистого експорту.

6. Загальний рівень цін.

7. Закрита економіка.

8. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції.

9. Класична модель сукупної пропозиції.

10. Короткостроковий період.

11. Короткострокова крива сукупної пропозиції.

12. Крива сукупного попиту.

13. Нецінові фактори.

14. Сукупний попит.

15. Сукупна пропозиція.

 

А.Обсяг реального ВВП, який макроекономічні суб'єкти бажають закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб.

Б.Крива, що відображає незалежність сукупної пропозиції від цін у довгостроковому періоді і набуває вигляду вертикальної лінії, яка бере початок у точці потенційного ВВП.

В.Модель, згідно з якою між ціною і сукупною пропозицією існує пряма залежність, оскільки зарплата є гнучкою в короткостроковому періоді.

Г.Крива, що відображає пряму залежність між ціною і сукупною пропозицією і набуває вигляду додатної похилої лінії.

Д.Середньозважена ціна на товари та послуги в економіці країни.

Е.Період, протягом якого ціни і зарплата є гнучкими і не змінюються зі зміною сукупного попиту.

Є.Обсяг реального ВВП, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку.

Ж.Ціновий чинник сукупного попиту, який опосередковує вплив цін на сукупний попит шляхом зміни чистого експорту.

3.Період, протягом якого ціни, зарплата пристосовуються до нових умов, викликаних зміною сукупного попиту та сукупної пропозиції.

Й.Економіка країни, в якій немає експорту та імпорту товарів та послуг.

І.Ціновий чинник сукупного попиту, який опосередковує вплив цін на сукупний попит шляхом зміни відсоткової ставки комерційних банків.

Ї.Ціновий чинник сукупного попиту, який опосередковує вплив цін на сукупний попит шляхом зміни реальної вартості фінансових активів з фіксованим номінальним доходом.

Й.Чинники, які впливають на сукупний попит і сукупну пропозицію за певних товарних цін і тому зміщують їх криві у відповідний бік: вправо або вліво.

К.Крива, яка відображає обернену залежність між ціною і сукупним попитом і має вигляд від'ємної похилої лінії.

Л.Модель, згідно з якою сукупна пропозиція не залежить від цін, оскільки зарплата і ціни є абсолютно гнучкими.

 

2.Як наступні чинники вплинуть на сукупний попит і сукупну пропозицію, рівноважний обсяг ВВП та рівноважний рівень ціни при незмінності всіх інших умов?

А) очікування депресії;

Б) підвищення акцизу на бензин;

В) зниження ставки процента;

Г) скорочення дотацій фермерам;

Д) очікування зростання цін;

Е) зменшення прибуткового податку;

Є) підвищення зарплати;

Ж)підвищення продуктивності праці;

3)поява нових технологій;

И) зниження курсу гривні.

 

3.Сукупна пропозиція країни Б характеризується такими даними

Рівень цін Реальний ВВП, млрд євро

1. В яких межах змінюється обсяг реального ВВП та рівень цін на кейнсіанському відрізку кривої су­купної пропозиції?

2. В яких межах змінюється реальний ВВП і рівень цін на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції?

3.В яких межах змінюється реальний ВВП і рівень цін на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції?

 

4.В таблиці представлені параметри сукупного попиту та сукупної пропозиції в гіпотетичній економіці.

ВВП, на який пред’явлений попит, млрд грн. Рівень цін ВВП, запропонований для продажу, млрд грн.

1) Побудуйте графіки сукупного попиту і сукупної пропозиції. Позначте три відрізки кривої сукупної пропозиції.

2)Визначте рівноважний обсяг ВВП та рівноважний рівень ціни. Чи співпадає рівноважний ВВП з реальним ВВП за повної зайнятості?

3)Які рівні цін, з наведених в таблиці не є рівноважними? Чому?

4)Допустимо, що покупці готові придбати додатково реальний ВВП на 200 млрд грн. при кожному рівні цін. Які фактори можуть спричинити такі зміни в сукупному попиті? Яким буде новий рівноважний рівень ціни та обсяг ВВП. На якому відрізку кривої сукупної пропозиції виникне нова рівновага?

ЛІТЕРАТУРА

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: 2 кн. – Кн. 1. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - С.499-542.

2.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів, 1997. – С. 264-289.

3.Манків Г. Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 285-309, 374-404.

4.Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец.

освіти: У 2 ч. / За ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – С. 260-284.

5.Панчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001. – С. 253-275.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.101 (0.017 с.)