ТОП 10:

Тема 23. Методика розслідування злочинівПроти безпеки виробництва

Тест 1. Назвіть з-поміж перелічених обставину, яка підлягає доказуванню під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва:

1) можливість установлення причини смерті потерпілого за документами;

2) поза трупів на місці події;

3) динаміка злочинів проти безпеки виробництва в певній галузі виробництва;

4) безпосередня причина події, внаслідок якої настали передбачені КК наслідки;

5) хто є свідком злочину проти безпеки виробництва.

 

Тест 2.Визначте, що з наведеного не належить до криміналістичної характери­стики злочинів проти безпеки виробництва:

1) дані про злочинців, які вчиняють ці злочини;

2) дані про потерпілих;

3) слідова картина злочинів проти безпеки виробництва;

4) спосіб учинення злочинів проти безпеки виробництва;

5) предмет безпосереднього посягання.

Тест 3.Поясніть, що розуміється під способом учинення злочинів проти безпеки виробництва:

1) система даних про злочин і пов’язані з ними обставини, які відбивають його зміст і сутність і сприяють розслідуванню;

2) система об’єднаних єдиним задумом дій (операцій, прийомів) з підготовки, безпосереднього вчинення, приховування злочину;

3) діяльність чи бездіяльність службових осіб та інших праців- ників підприємства, установи, організації, громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності, що суперечить вимогам законодавства про охорону праці, правилам безпеки виробництва;

4) сукупність обставин, що підлягає доказуванню в справі;

5) елемент, відсутній у складі криміналістичної характеристики злочинів проти безпеки виробництва.

Тест 4.Вирішіть, чим визнається в криміналістиці видання компетентними осо­бами наказів та їх усні розпорядження, що суперечать законодавству про охорону праці, правилам безпеки виробництва, внаслідок чого настали передбачені КК на­слідки:

1) підготовкою до вчинення злочину проти безпеки виробництва як складова його способу;

2) способом учинення злочину проти безпеки виробництва лише в окремих га­лузях виробництва;

3) приховуванням злочину проти безпеки виробництва як складова його способу;

4) діями, що складають спосіб учинення злочину проти безпеки виробництва;

5) способом підготовки до вчинення злочину проти безпеки виробництва – са­мостійним елементом криміналістичної характеристики цього злочину.

Тест 5.Порівняйте наведені твердження і оберіть логічно обгрунтоване: „Невиконання приписів законодавства про охорону праці, правил безпеки виробництва, службовими особами, іншими працівниками, на яких покладені відповідні обов’язки, внаслідок чого настали передбачені КК наслідки, – це

1) підготовка до вчинення злочину проти безпеки виробництва як складова його способу ”;

2) один із проявів бездіяльності, що складають спосіб учинення злочину проти безпеки виробництва ”;

3) спосіб учинення злочину проти безпеки виробництва лише в окремих галузях виробництва ”;

4) спосіб підготовки до вчинення злочину проти безпеки виробництва – самостійний елемент криміналістичної характеристики цього злочину ”;

5) обставина, яка не має ніякого значення для розслідування ”.

Тест 6.Поясніть, чим визнаються в криміналістиці показники вимірювальних і реєструвальних приладів:

1) обставиною, яка не має ніякого значення для розслідування злочинів проти безпеки виробництва;

2) одним із ідеальних слідів, що складають типову слідову картину – елемент криміналістичної характеристики злочинів проти безпеки виробництва;

3) одним із видів матеріальних слідів, що складають типову слідову картину – елемент криміналістичної характеристики злочинів проти безпеки виробництва;

4) елементом підготовки до злочину – складовою способу вчинення злочинів проти безпеки виробництва;

5) слідами-відображеннями, що належать до типової слідової картини – елемента криміналістичної характеристики злочинів проти безпеки виробництва.

Тест 7.Вирішіть, який привід до порушення кримінальної справи про злочин проти безпеки виробництва є найбільш поширеним:

1) повідомлення підприємств, установ і організацій (роботодаців), де стався нещасний випадок;

2) явка з повинною;

3) повідомлення лікувальних установ про надходження хворих з ознаками ви­робничих травм;

4) безпосереднє виявлення ознак злочину органами дізнання в перебігу опера­тивно-розшукової діяльності;

5) повідомлення, опубліковані в пресі.

Тест 8.Порівняйте наведені твердження і оберіть логічно обгрунтоване: „Кримінальнасправа про злочин проти безпеки виробни-цтва порушується невідкладно в ситуації

1) надходження заяви потерпілого ”;

2) коли внаслідок нещасного випадку, аварії на виробництві загинуло декілька людей ”;

3) коли на цьому наполягають рідні потерпілого ”;

4) коли є указівка прокурора щодо цього ”;

5) коли є указівка керівників органів державної виконавчої влади щодо цього”.

Тест 9.Оцініть наведені твердження та оберіть таке, що відповідає КПК: „Перевірка повідомлень і заяв про злочин проти безпеки виробництва проводиться у зв’язку з

1) виявленням ознак злочину органами дізнання в перебігу оперативно-розшукової діяльності ”;

2) недостатністю даних, які вказують на ознаки конкретного злочину проти безпеки виробництва ”;

3) недбалим оформленням матеріалів комісією з розслідування нещасного випадку, аварії ”;

4) необхідністю встановлення особи, на яку покладені обов’язки забезпечувати додержання вимог законодавства про охорону праці, правил безпеки виробництва ”;

5) необхідністю розшуку особи, на яку покладені обов’язки забезпечувати додержання вимог законодавства про охорону праці, правил безпеки виробництва ”.

 

Тест 10.Визначте, які випадки підлягають спеціальному розслідуванню відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві:

1) нещасні випадки за вказівкою прокурора;

2) нещасні випадки, коли на цьому наполягає потерпілий;

3) будь-які нещасні випадки незалежно від наслідків;

4) нещасні випадки зі смертельними наслідками;

5) нещасні випадки, що призвели до втрати працівником працездатності принаймні на один робочий день.

Тест 11.Назвіть термін, протягом якого роботодавець зобов’язаний надіслати до прокуратури матеріали спеціального розслідування нещасного випадку після затвердження акта форми Н-5:

1) п’ять діб;

2) п’ять днів:

3) протягом місяця;

4) десять діб;

5) десять днів.

Тест 12.Виділіть з-поміж наведених типову слідчу ситуацію, що складається у випадку порушення кримінальної справи про злочин проти безпеки виробництва за заявою потерпілого:

1) є інформація про наслідки нещасного випадку, що стався на виробництві, але невідомі будь-які інші обставини події;

2) є стисла інформація про нещасний випадок на виробництві, що не дає підстав для однозначного пояснення характеру порушень вимог законодавства про безпеку виробництва;

3) є інформація про порушення вимог законодавства про безпеку виробництва, відповідальних осіб за їх дотриманням, але відсутнє чітке уявлення про механізм того, що сталося, конкретні порушення, їх причину;

4) є достатньо повна інформація про подію, конкретні порушення вимог законодавства про безпеку виробництва, наслідки, осіб, які відповідальні за ці порушення;

5) є стисла інформація про нещасний випадок, аварію на виробництві.

Тест 13.Вирішіть, в якій типовій слідчій ситуації початкового етапу розслідування злочинів проти безпеки виробництва висувається більш імовірна версія про конкретних осіб, винуватих у порушенні вимог законодавства про охорону праці, правил безпеки виробництва. Вона характеризується наявністю:

1) стислої інформації про подію нещасного випадку, аварії на виробництві, знайдений труп;

2) достатньо повної інформації про подію, конкретні порушення вимог про охорону праці, правил безпеки виробництва, наслідки, осіб, які відповідальні за ці порушення;

3) стислої інформації про нещасний випадок, аварії на виробни- цтві, що не дає підстав для однозначного пояснення характеру пору- шень вимог законодавства про охорону праці, правил безпеки вироб- ництва;

4) інформації про порушення вимог законодавства про охорону праці, правил безпеки виробництва, відповідальних осіб за їх дотримання, яка, однак, не дає чіткого уявлення про механізм того, що сталося, конкретні порушення, їх причину;

5) стислої інформації про подію нещасного випадку, аварію на виробництві.

Тест 14.Назвіть найбільш специфічне тактичне положення огляду місця події під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва:

1) складання плану огляду місця події;

2) стисле опитування очевидців на місці події;

3) визначення об’єктів дослідження на місцї події;

4) залучення до огляду спеціаліста з питань охорони праці, безпеки у відповідній галузі виробництва;

5) визначення способу (методу) огляду і дослідження обстановки місця події.

Тест 15.Оцініть сформулювані слідчим питання, які він вважає за потрібне поставити на вирішення судово-технічної ек­спертизи в справі про злочин проти безпеки виробництва, та оберіть з них науково обгрунтоване, правильне:

1) чи не підроблені документи, що стосуються охорони безпеки праці на ви­робництві;

2) чи відповідає стан здоров’я потерпілого медичним вимогам, що ставляться під час допуску до виконання певної роботи;

3) яка безпосередня технічна причина події та чи не зумовлена вона не­справністю конкретного агрегату (механізму);

4) яка причина руйнування вузлів і деталей машин;

5) чи немає в потерпілого індивідуальних особливостей інтелектуального ха­рактеру, які могли вплинути на його поведінку в аварійній обстановці.

Тест 16.Проаналізуйте твердження і вкажіть пропущену частину, що робить його правиль­ним: „Судово-психологічна (або комплексна судово-психологічна і психіатрічна) експертиза в справах про злочини проти безпеки виробництва вирішує найбільш характерне питання: ...

1) яка безпосередня причина нещасного випадку на виробництві”;

2) чи відповідає стан здоров’я потерпілого медичним вимогам, що ставляться під час допуску до виконання певної роботи ”;

3) чи не підроблені документи, що стосуються стану здоров’я потерпілого ”;

4) чи не знаходився потерпілий у момент нещасного випадку в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння”;

5) чи немає в потерпілого індивідуальних особливостей інтелек- туального характеру, які могли вплинути на його поведінку в аварій-ній обстановці ”.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.007 с.)