ТОП 10:

Тема 17. Тактика використання спеціальних знань 

 

Тест 1.Визначте, які знання із перелічених визнаються в судочинстві спеціальними:

1) в галузі цивільно-процесуального права;

2) криміналістичні;

3) в галузі криміналістичної техніки;

4) філософські (методологічні);

5) в галузі кримінального права.

Тест 2. Оцініть наведені твердження та вкажіть, яке з них є логічно обґрунтованим: „Самостійне дослідження на основі спеціальних знань наданих об’єктів і матеріалів, установлення внаслідок цього нових фактичних даних, які вик­ладаються у висновку експерта, – сутність використання спеціальних знань у формі

1) участі спеціаліста в слідчих діях”;

2) судової експертизи ”;

3) попереднього експертного дослідження”;

4) консультаційної діяльності ”;

5) участі спеціаліста в судовому слідстві ”.

Тест 3. За характером спеціальних знань виділяють судові експертизи:

1) криміналістичні;

2) комісійні;

3) повторні;

4) що проводяться в експертній установі чи поза нею;

5) додаткові.

 

Тест 4.Визначтекритерій, за яким виділені комплексні судові експертизи:

1) обов’язковість призначення;

2) кількісь експертів;

3) характер спеціальних знань;

4) склад спеціальних знань;

5) послідовність проведення.

Тест 5.Сформулюйте, використовуючи наведені фрагменти, найбільш повне визначення поняття судового експерта в кримінальному судочинстві:

1) і їй постановою слідчого, особи, яка провадить дізнання, судді, ухвалою суду доручено провести судову експертизу та дати за її результатами висновок;

2) якщо вона володіє спеціальними знаннями, необхідними для давання вис­новку з досліджуваних питань, і їй постановою слідчого доручено провести судову експертизу;

3) особа, яка залучена до участі в слідчій дії...;

4) особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для давання вис­новку з досліджуваних питань,... ;

5) і допитана в судовому засіданні з питань, для вирішення яких потрібні спеціальні знання.

 

Тест 6. Вирішіть, яка особа з перелічених визнається спеціалістом у кримінальному судочинстві:

1) яка проводить під час розслідування злочину документальну ревізію за листом органів досудового розслідування;

2) яка має наукові, технічні та інші спеціальні знання і навички, викликана органом розслідування, прокурором, судом і якій відомі обставини в справі;

3) яка має наукові, технічні та інші спеціальні знання і навички й за викликом органів розслідування, суду сприяє їм під час провадження слідчих і судових дій;

4) яка дає письмову або усну консультацію дізнавачу, слідчому, прокурору, суду з питань, що випливають із знань, якими вона володіє;

5) така ж особа, але яка дає висновок на підставі своїх спеціальних знань.

 

Тест 7.Поясніть, що є підставою для призначення судової експертизи:

1) неповнота і неясність доказів у справі;

2) необхідність у наукових, технічних або інших спеціальних знаннях для вирішення певних питань у справі;

3) незгода обвинуваченого з іншими доказами в справі;

4) власний розсуд слідчого;

5) клопотання потерпілого.

 

Тест 8.Проаналізуйте наведені твердження та оберіть таке, що відповідає КПК і криміналістичним рекомендаціям: „Експертиза призначається

1) як правило, на наступному етапі розслідування злочину ”;

2) як правило, негайно після порушення кримінальної справи ”;

3) відразу після допиту підозрюваного чи обвинуваченого, якщо їх показання потребують перевірки за допомогою судової експертизи”;

4) негайно після виникнення підстав для її призначення”;

5) відразу після виникнення підстав для її призначення і збирання достатніх матеріалів для експертного дослідження ”.

 

Тест 9.Визначте обов¢язковий захід, що здійснюється на етапі підготовки призначення експертизи:

1) консультація зі спеціалістом;

2) попереднє дослідження об¢єктів, що підлягають експертизі;

3) допит особи, стосовно якої призначається експертиза;

4) письмове повідомлення прокурора про призначення експертизи;

5) збір об¢єктів для експертного дослідження.

Тест 10.Оцініть наведені висловлювання та вкажіть логічно обґрунтоване: „За часом і умовами виникнення виділяють зразки для експертного дослідження

1) що одержані за допомогою спеціаліста ”;

2) що відображають власні ознаки досліджуваного об’єкта ”;

3) вільні та експериментальні ”;

4) достовірні ”;

5) що відображають ознаки іншого об’єкта ”.

Тест 11.Вирішіть, що з переліченого є однією з розроблених криміналістикою вимог до питань, які ставляться на вирішення експертові:

1) питання обов’язково мають формулюватися з допомогою спеціаліста;

2) питання не повинні мати правовий характер;

3) питання мають відображатися в плані розслідування в кримінальній справі;

4) питання мають формулюватися, виходячи із наявності зразків для експерт­ного дослідження;

5) питання мають бути правового характеру.

Тест 12.Взаємний обмін інформацією між слідчим і експертом – це:

1) вимога Закону України “Про судову експертизу”;

2) тактичний прийом взаємодії слідчого з експертом у перебігу експертизи;

3) вимога КПК України;

4) недопустима дія;

5) тактичний прийом призначення експертизи.

Тест 13.Вирішіть, під час якої діяльності слідчого визначення достатності матеріалів для експертного дослідження відіграє найсуттєвішу роль:

1) оцінки істинності, наукової обгрунтованості та вмотивованості висновку експерта;

2) оцінки дотримання вимог процесуального закону під час призначення і проведення експертизи;

3) вирішення питання про необхідність призначення експертизи;

4) вирішення питання про призначення повторної експертизи;

5) взаємодії слідчого і експерта під час проведення експертного дослідження.

Тема 18. Тактика взаємодії слідчого з органами дізнання,

Підприємствами і установами, громадськістю та засобами

Масової інформації

 

Тест 1. Оцініть наведені розуміння сутності взаємодії слідчого з органами дізнаня, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації та оберіть правильне:

1) надання переліченими суб’єктами допомоги слідчому під час проведення слідчих дій;

2) відповідність приписам нормативних актів;

3) забезпечення якісного, всебічного і повного дослідження матеріалів кримінальної справи;

4) узгоджена спільна діяльність слідчого і перелічених суб’єктів у межах відповідних повноважень з викори­станням властивих кожному з них методів і засобів у перебігу розслідування конкретного зло­чину;

5) забезпечення з меншими витратами сил і засобів у більш стислі терміни ви­конання завдань кримінального судочинства.

 

Тест 2.Проаналізуйте наведене твердження і вкажіть, яка частина, що робить його правиль­ним, пропущена: „Загальним принципом взаємодії слідчого з органами дізнання, підприємствами, установами, організаціями, громадськістю, засобами масової інформації під час розслідування злочинів є...

1) допомога слідчому під час провадження тільки слідчих дій ”;

2) забезпечення безпеки суб’єктів взаємодії”;

3) доцільність і економічність”;

4) взаємодія лише з ініціативи слідчого ”;

5) конфіденційність джерел оперативно-розшукової інформації”.

Тест 3.Визначте принцип, характерний лише для взаємодії слідчого з органами дізнання (оперативними підрозділами) під час розслідування злочинів:

1) взаємодія лише з ініціативи слідчого;

2) конфіденційність джерел оперативно-розшукової нформації;

3) поєднання гласності розслідування із забезпеченням слідчої таємниці;

4) доцільність і економічність;

5) забезпечення безпеки суб¢єктів взаємодії.

 

Тест 4.Вирішіть, сутність якого принципу взаємодії слідчого з різними суб’єктами під час розслідування злочинів відображає судження „Взаємодіялише в тих кримінальних справах і в тих слідчих ситуаціях, які вимагають її”:

1) доцільності та економічності;

2) забезпечення безпеки суб’єктів взаємодії;

3) керівної ролі слідчого;

4) законності та етичності;

5) зумовленості тривалості взаємодії інтересами розслідування злочину.

 

Тест 5. Назвіть принцип, характерний лише для взаємодії слідчого із громадськістю під час розслідування злочинів:

1) взаємне інформування;

2) доцільність і економічність;

3) добровільність участі громадян, представників громадськості в розслідуванні злочинів;

4) звернення слідчого до постійно діючих громадських формувань з охорони громадського порядку;

5) обов’язковість участі громадян, представників громадськості в розслідуванні злочинів за наявності звернення слідчого.

 

Тест 6.Сформулюйтеіз наведених фрагментів визначення поняття форми взаємодії слідчого з органами дізнання та іншими суб’єктами під час розслідування злочину:

1) які забезпечують узгодженість їх дій і правильне поєднання повноважень, методів і засобів;

2) система способів та порядку зв’язків між слідчим та іншими суб’єктами взаємодії,...;

3) відповідно до приписів нормативних актів;

4) узгоджена сумісна діяльність у перебігу розслідування конкретного зло­чину слідчого і перелічених суб’єктів...;

5) які забезпечують з меншими витратами сил і засобів у більш стислі терміни виконання завдань кримінального судочинства

Тест 7. Вирішіть, чим в кримінальному процесі та криміналістиці вважається до­ручення слідчого органам дізнання про проведення розшукових і слідчих дій:

1) процесуальною формою взаємодії слідчого і органів дізнання;

2) загальним принципом досудового розслідування;

3) засобом організації взаємодії слідчого і органів дізнання;

4) непроцесуальною формою взаємодії слідчого і органів дізнання;

5) принципом взаємодії слідчого і органів дізнання.

 

Тест 8.Оцініть правильність обраної слідчим форми взаємодії з громадськістю в перебігу розслідування злочинів:

1) виступ на зборах за місцем роботи, мешкання громадян із проханням надати допомогу в розслідуванні злочину;

2) доручення в порядку, передбаченому КПК;

3) звернення до громадськості з проханням надати необхідні для розслідуванні злочину відомості;

4) надання громадськістю допомоги у виявленні ознак злочину під час перевірки повідомлення (заяви) про злочин в порядку, передбаченому КПК;

5) інформування про результати оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.

 

Тест 9. Поясніть, чим є надання державним контролювальним органом слідчому матеріалів, що містять дані про ознаки злочину:

1) процесуальною формою взаємодії слідчого з підприємствами, установами, організаціями в перебігу розслідування злочинів;

2) засобом організації взаємодії слідчого з підприємствами, установами, організаціями в перебігу розслідування злочинів;

3) загальним принципом досудового розслідування;

4) принципом взаємодії слідчого з тими ж суб¢єктами;

5) формою взаємодії слідчого з підприємствами, установами, організаціями в перебігу розслідування злочинів.

Тест 10.Виступ слідчого на зборах за місцем роботи, мешкання громадян із проханням надати допомогу в розслідуванні злочину – це:

1) загальний принцип взаємодії слідчого в перебігу розслідування злочинів з будь-яким суб¢єктом такої взаємодії;

2) форма взаємодії слідчого з громадськістю;

3) загальний принцип досудового розслідування;

4) засіб (спосіб) залучення громадськості до участі в розслідуванні злочину;

5) принцип взаємодії слідчого з громадськістю.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.013 с.)