ТОП 10:

Тема 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістикиМолоді та спорту України

Донецький національний

Університет

Економіко-правовий

факультет

 


ТЕСТИ

з навчальної дисципліни “Криміналістика”

для студентів спеціальності

6.030401 “Правознавство”

   

 

 

Донецьк 2012


ББК Х в 648 р 30

 


Тести з навчальної дисципліни “Криміналістика” для студентів спеціальності 6.030401 “Правознавство” / Упоряд.: Г.Ю. Жир­ний, О.А. Самойленко – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 104 с.

 

 

Містяться тести для самоконтролю і контролю знань студентів спеціальності “Правознавство” з навчальної дисципліни „Криміналістика” відповідно до її навчальної програми, змісту і графіка навчального процесу, що діють на економіко-правовому факультеті ДонНУ.

Призначені для студентів 4 курсу денної, заочної прискореної та 5 курсу заочної форми навчання.

 

 

Упорядник Г.Ю. Жирний, к.ю.н., доц.

О.А. Самойленко, к.ю.н., доц

 

 

Відповідальний за випуск О.М. Моїсєєв, д.ю.н., доц.

 

 

  Затверждено на засіданні кафедри кримінального права і процесу. Протокол № 1 від 30.08.2012 р.

 

 

© Г.Ю. Жирний, О.А. Самойленко, 2012

© Донецький національний університет, 2012

 
 


З м і с т

Передмова. 4

 

1. Розділ 1. Вступ до криміналістики. 5

(теоретичні засади науки) 5

Тема 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики. 5

Тема 2. Криміналістична ідентифікація і діагностика. 9

 

2. Розділ II. Криміналістична техніка. 14

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки. 14

Тема 4. Криміналістичні фотографія і відеозапис. 17

Тема 5. Криміналістична трасологія. 21

Тема 6. Криміналістичне зброєзнавство. 26

Тема 7. Криміналістичне документознавство. 31

Тема 8. Криміналістична габітологія. 37

Тема 9. Криміналістичний облік. 40

 

3. Розділ ІІІ. Криміналістична тактика. 43

Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики. 43

Тема 11. Тактика побудови і перевірки версій та планування розслідування 46

Тема 12. Тактика допиту. 49

Тема 13. Тактика пред’явлення для впізнання. 55

Тема 14. Тактика обшуку і виїмки. 58

Тема 15. Тактика огляду і освідування. 61

Тема 16. Тактика відтворення обстановки і обставин події 65

Тема 17. Тактика використання спеціальних знань. 69

Тема 18. Тактика взаємодії слідчого з органами дізнання, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації 73

 

4. Розділ ІV. Криміналістична методика. 76

Тема 19. Загальні положення криміналістичної методики. 76

Тема 20. Методика розслідування вбивства. 80

Тема 21. Методика розслідування крадіжки. 83

Тема 22. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. 88

Тема 23. Методика розслідування злочинів проти безпеки виробництва. 93

Тема 24. Методика розслідування злочинів, що полягають у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів. 99


ПЕредмова

У збірнику вміщені тести з навчальної дисципліни “Криміналістика”, що охоплюють теоретичні питання всіх тем усіх її розділів: I “Вступ до криміналістики (теоретичні засади науки)”, II “Криміналістична техніка”, III “Криміналістична тактика” та IV “Криміналістична методика” в обсязі змісту дисципліни (див. Навчально–методичні матеріали з навчальної дисципліни “Криміналістика” окремо для студентів денної та заочної форми навчання, розд. 3; далі – НММ). Тести стосуються як матеріалу, що опрацьовується на різних видах навчальних (аудиторних) занять, так і питань тем, що на цих заняттях не розглядаються і повністю опановуються студентами під час самостійної роботи.

Запропоновані тести призначені для самоконтролю знань у перебігу самостійної роботи з вивчення матеріалу тем навчальної дисципліни “Криміналістика” студентами як денної, так і заочної форм навчання. Також тести застосовуються для контролю знань студентів як складова різних контрольних заходів. Тести використовуються під час поточного контролю знань студентів з відповідних тем на лабораторних заняттях, рубіжного контролю на денному відділенні (розд. 4,7.2, 4.7.3 та 5 НММ для студентів денної форми навчання). Окремі тести містяться у варіантах контрольної роботи для студентів-заочників (розд. 7.3 відповідних НММ). Певна кількість тестів складає теоретичну частину білетів для підсумкового контролю – семестрового іспиту (розд. 4.7.4.2 НММ для студентів денної, розд. 4.6.3 НММ для студентів заочної форми навчання).

Тести становлять собою завдання, яке складається із запитальної частини та декількох запропонованих відповідей. Останні містять правдиву і неправдиву (для однієї теми або в цілому навчальної дисципліни) інформацію, як правило, з однією правильною відповіддю чи декількома, якщо мова йде про систему певних положень чи формулювання визначення поняття. Студенти знаходять правильні для кожного тесту відповіді (одну чи більше, при цьому, виходячи із сутності завдання, в деяких випадках декілька відповідей слід розміщати в належному порядку). Під час контрольних заходів залежно від умов контролю студенти вказують номери теста і обраної ними відповіді чи декількох на аркуші паперу або на відповідному технічному засобі (ЕОМ).


1. Розділ 1. Вступ до криміналістики

(теоретичні засади науки)

Специфічні.

Тема 12. Тактика допиту

 

Тест 1. Сформулюйте визначення поняття допиту, ви­користавши наведені фрагменти. Це:

1) регламентований кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічний процес спілкування осіб, які беруть у ньому участь,...;

2) відтворення особою своїх показань на місці події;

3) спрямований на отримання інформації про відомі допитуваній особі факти, що мають значення для встановлення істини в справі;

4) установлення тотожності, групової належності або відмінності свідком, потерпілим, підозрюваним. обвинуваченим, підсудним за уявним образом об’єкта, що раніше ними сприймався;

5) процесуальна дія, яка являє собою....

Тест 2. Вирішіть, за яким критерієм виділений допит в умовах конфлікту між особою, яка допитує, і допитуваною:

1) належність допитуваної особи до категорії раніше судимих;

2) об’єм відомостей, які передбачається отримати від допитуваної особи;

3) процесуальне становище допитуваної особи;

4) характер слідчої ситуації;

5) кількість одночасно допитуваних осіб.

Тест 3. Назвіть, стадію (етап) допиту, на якій (якому) відбувається визначення його пред­мета:

1) фіксація показань;

2) питально-відповідна;

3) вільна розповідь;

4) підготовча;

5) усі без винятку.

Тест 4. Визначте, що становить предмет будь-якого допиту:

1) будь-які обставини, що стосуються розслідуваної події та мають значення для встановлення істини в справі, залежно від процесуального становища допитуваної особи, обсягу відомої їй інформації;

2) ставлення обвинуваченого до факту вчинення ним злочину;

3) будь-які обставини, що стосуються розслідуваної події, та відомості про особу учасників кримінального процесу;

4) будь-які обставини, що стосуються розслідуваної події та, відомості про взаємовідносини між обвинуваченим і потерпілим, свідком, іншими обвинуваченими;

5) будь-які обставини, що стосуються розслідуваної події та мають значення для встановлення істини в справі, незалежно від процесуального становища допитуваної особи, обсягу відомої їй інформації.

 

Тест 5.Вирішіть, що з наведеного рекомендується відображати в плані допиту і має значення для його тактики:

1) роз’яснення прав допитуваної особи;

2) роз’яснення прав і обов’язків допитуваної особи;

3) створення і підтримання спокійної та ділової обстановки в перебігу допиту;

4) формулювання питань і визначення черговості їх поставлення під час допиту;

5) попередження допитуваної особи про відповідальність за завідомо неправдиве показання.

 

Тест 6. Поясніть, чим є формування (встановлення) психологічного контакту особою, яка допитує, з допитуваною. Це:

1) тактичний прийом допиту, що використовується лише в безконфліктній ситуації допиту;

2) загальний тактичний прийом допиту;

3) захід, що виконується на стадії (етапі) підготовки до допиту;

4) тактичний прийом допиту, що використовується лише в конфліктній ситуації допиту;

5) стадія (етап) допиту.

Тест 7.Збудження в допитуваної особи інтересу до спілкування – тактичний прийом на стадії (етапі) допиту:

1) питально-відповідної в умовах конфліктної ситуації;

2) складова частина тактичних прийомів, що застосовуються на декількох стадіях (етапах);

3) питально-відповідної;

4) вільної розповіді;

5) формування психологічного контакту.

Тест 8.Вислухування допитуваної особи без переривання (за деякими винятками) – тактичний прийом на стадії (етапі):

1) питально-відповідної в умовах конфліктної ситуації;

2) складова частина тактичних прийомів, що застосовуються на декількох стадіях (етапах);

3) вільної розповіді;

4) формування психологічного контакту;

5) питально-відповідної в умовах безконфліктної ситуації.

 

Тест 9.Сформулюйте, використовуючи наведені фрагменти, відповідно до КПК визначення поняття навідного запитання:

1) відповідь, та яке заборонене КПК для застосування на допиті;

2) відповідь, частина відповіді або підказка до неї;

3) запитання, що спрямоване на ...;

4) запитання, у формулюванні якого міститься...;

5) викриття допитуваної особи в неправдивих свідченнях.

Тест 10.Порівняйте наведені судження і оберіть логічно обгрунтоване і правильне: „Під час допиту застосовується наступні види запитань:

1) доповнювальні, уточнювальні, нагадувальні, контрольні, викривальні ”;

2) загальні, окремі, контрзапитання ”;

3) типові (основні), конкретні ”;

4) доповнювальні, уточнювальні, нагадувальні, контрольні, викривальні, виправдувальні ”;

5) доповнювальні, уточнювальні, нагадувальні, контрольні, викривальні, навідні ”.

 

 

Тест 11.Розробіть, використовуючи наведені фрагменти, в будь-якій послідовності перелік тактичних прийомів допиту, що допомагають актуалізувати забуте в пам’яті допитуваної особи:

1) упізнавання шляхом пред’явлення об¢єктів, допит на місці події;

2) пред’явлення доказів;

3) створення в допитуваної особи перебільшеного уявлення про обізнаність слідчого.

4) повторний допит особи щодо обмеженого кола обставин;

5) використання асоціативних зв’язків за суміжністю, схожістю, контрастом.

 

Тест 12. Оцініть наведені розуміння сутності одного із тактичних прийомів емоційного впливу під час допиту та оберіть правильне: „Це прийом, що полягає у (в)

1) пред’явленні доказів”;

2) використанні фактору раптовості ”;

3) використанні суперечностей між показаннями допитуваної особи та іншими до­казами ”;

4) допиті про другорядні моменти події”;

5) упізнаванні шляхом пред’явлення об¢єктів ”.

Тест 13.Розробіть, використовуючи наведені фрагменти, в будь-якій послідовності перелік тактичних прийомів логічного впливу під час допиту:

1) вплив на позитивні сторони допитуваної особи;

2) пред’явлення доказів;

3) використання суперечностейу показаннях однієї й тієї ж допитуваної особи, між її показаннями та іншими доказами;

4) створення в допитуваної особи перебільшеного уявлення про обізнаність слідчого;

5) спонукання до каяття.

Тест 14.Проаналізуйте наведені судження і оберіть логічно обгрунтоване і правильне: „Пред¢явлення під час допиту доказів у послідовності „зростання їх сили” є

1) тактичним прийомом психологічного впливу ”;

2) тактичним прийомом емоційного впливу ”;

3) способом застосування тактичного прийому – використання асоціативних зв¢язків за суміжністю в часі та просторі ”;

4) одним із способів застосування тактичного прийому логічного впливу – пред’явлення доказів”;

5) забороненим прийомом ”.

Тест 15.Визначте серед переліченого тактичний прийом викриття свідомої неправди допитуваної особи:

1) поставлення навідних запитань;

2) вплив на позитивні сторони допитуваної особи;

3) застосування відеозапису допиту;

4) повторний допит з обмеженого кола обставин;

5) поставлення доповнювальних запитань.

Тест 16. Вирішіть, які тактичні прийоми допиту найбільш ефективні та найчастіше застосовуються для викриття неправдивої заяви допитуваної особи про алібі:

1) раптове поставлення запитання;

2) логічного впливу;

3) емоційного впливу;

4) використання асоціативних зв’язків за суміжністю, схожістю, контрастом;

5) поставлення запитань, другорядних з позиції допитуваної особи, що маскують запитання про її причетність до злочину.

Тест 17. Оцініть наведені розуміння сутності тактичної комбінації як елемента тактики допиту та оберіть правильне: „Це –

1) переконання допитуваної особи в неправильності зайнятої нею позиції ”;

2) повідомлення допитуваній особі неправдивих відомостей про позицію інших причетних до злочину осіб ”;

3) створення ситуації, розрахованої на неправильну її оцінку допитуваною особою, що об’єктивно сприяє викриттю неправдивості показань ”;

4) пред’явлення всієї сукупності доказів”;

5) допит з участю оперативного працівника ”.

 

Тест 18.Оберіть серед наведених найбільш повний перелік прийомів, що найчастіше застосовуються в тактичних комбінаціях:

1) створення в допитуваної особи перебільшеного уявлення про обізнаність слідчого в справі; ситуації, в якій допитувана особа обмовляється і мимовільно виказує свою винувату обізнаність; поставлення запитань, другорядних з позиції допитуваної особи, що маскують запитання про її причетність до злочину;

2) використання суперечностейу показаннях однієї й тієї ж допитуваної особи, між її показаннями та іншими доказами;

3) повідомлення допитуваній особі неправдивих відомостей про позицію інших причетних до злочину осіб; створення ситуації, в якій допитувана особа обмовляється і мимовільно виказує свою винувату обізнаність;

4) створення в допитуваної особи неправильного уявлення про обізнаність слідчого в справі; ситуації, в якій допитувана особа обмовляється і мимовільно виказує свою винувату обізнаність; поставлення запитань, другорядних з позиції допитуваної особи, що маскують запитання про її причетність до злочину;

5) пред’явлення доказів; використання суперечностейу показаннях однієї й тієї ж допитуваної особи, між її показаннями та іншими доказами; максимальна деталізація показань.

 

Тест 19.Найбільш поширеними тактичними прийомами допиту свідка є:

1) повторний допит з обмеженого кола обставин;

2) тактичні комбінації;

3) прийоми психологічного впливу;

4) прийоми логічного впливу;

5) прийоми, що допомагають актуалізувати забуте в пам’яті допитуваної особи.

Тест 20.Основний фактор, що впливає на тактику допиту неповнолітнього:

1) рівень психофізіологічного розвитку неповнолітнього;

2) регламентація порядку допиту в окремих нормах КПК;

3) схильність неповнолітніх до фантазування;

4) участь у допиті в установлених законом випадках інших осіб;

5) можливість давання показань унаслідок навіювання дорослих.

Тест 21. Визначте серед перелічених основний тактичний прийом очної ставки:

1) оголошення показань осіб, між якими проводиться очна ставка;

2) допит першою, як правило, особи, яка не визнає себе винуватою у вчиненні злочину;

3) допит першою, як правило, особи, яка заперечує показання іншої;

4) раптовість проведення;

5) допит першою, як правило, особи, яка, судячи із матеріалів справи, дає правдиві показання.

 

Масової інформації

 

Тест 1. Оцініть наведені розуміння сутності взаємодії слідчого з органами дізнаня, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації та оберіть правильне:

1) надання переліченими суб’єктами допомоги слідчому під час проведення слідчих дій;

2) відповідність приписам нормативних актів;

3) забезпечення якісного, всебічного і повного дослідження матеріалів кримінальної справи;

4) узгоджена спільна діяльність слідчого і перелічених суб’єктів у межах відповідних повноважень з викори­станням властивих кожному з них методів і засобів у перебігу розслідування конкретного зло­чину;

5) забезпечення з меншими витратами сил і засобів у більш стислі терміни ви­конання завдань кримінального судочинства.

 

Тест 2.Проаналізуйте наведене твердження і вкажіть, яка частина, що робить його правиль­ним, пропущена: „Загальним принципом взаємодії слідчого з органами дізнання, підприємствами, установами, організаціями, громадськістю, засобами масової інформації під час розслідування злочинів є...

1) допомога слідчому під час провадження тільки слідчих дій ”;

2) забезпечення безпеки суб’єктів взаємодії”;

3) доцільність і економічність”;

4) взаємодія лише з ініціативи слідчого ”;

5) конфіденційність джерел оперативно-розшукової інформації”.

Тест 3.Визначте принцип, характерний лише для взаємодії слідчого з органами дізнання (оперативними підрозділами) під час розслідування злочинів:

1) взаємодія лише з ініціативи слідчого;

2) конфіденційність джерел оперативно-розшукової нформації;

3) поєднання гласності розслідування із забезпеченням слідчої таємниці;

4) доцільність і економічність;

5) забезпечення безпеки суб¢єктів взаємодії.

 

Тест 4.Вирішіть, сутність якого принципу взаємодії слідчого з різними суб’єктами під час розслідування злочинів відображає судження „Взаємодіялише в тих кримінальних справах і в тих слідчих ситуаціях, які вимагають її”:

1) доцільності та економічності;

2) забезпечення безпеки суб’єктів взаємодії;

3) керівної ролі слідчого;

4) законності та етичності;

5) зумовленості тривалості взаємодії інтересами розслідування злочину.

 

Тест 5. Назвіть принцип, характерний лише для взаємодії слідчого із громадськістю під час розслідування злочинів:

1) взаємне інформування;

2) доцільність і економічність;

3) добровільність участі громадян, представників громадськості в розслідуванні злочинів;

4) звернення слідчого до постійно діючих громадських формувань з охорони громадського порядку;

5) обов’язковість участі громадян, представників громадськості в розслідуванні злочинів за наявності звернення слідчого.

 

Тест 6.Сформулюйтеіз наведених фрагментів визначення поняття форми взаємодії слідчого з органами дізнання та іншими суб’єктами під час розслідування злочину:

1) які забезпечують узгодженість їх дій і правильне поєднання повноважень, методів і засобів;

2) система способів та порядку зв’язків між слідчим та іншими суб’єктами взаємодії,...;

3) відповідно до приписів нормативних актів;

4) узгоджена сумісна діяльність у перебігу розслідування конкретного зло­чину слідчого і перелічених суб’єктів...;

5) які забезпечують з меншими витратами сил і засобів у більш стислі терміни виконання завдань кримінального судочинства

Тест 7. Вирішіть, чим в кримінальному процесі та криміналістиці вважається до­ручення слідчого органам дізнання про проведення розшукових і слідчих дій:

1) процесуальною формою взаємодії слідчого і органів дізнання;

2) загальним принципом досудового розслідування;

3) засобом організації взаємодії слідчого і органів дізнання;

4) непроцесуальною формою взаємодії слідчого і органів дізнання;

5) принципом взаємодії слідчого і органів дізнання.

 

Тест 8.Оцініть правильність обраної слідчим форми взаємодії з громадськістю в перебігу розслідування злочинів:

1) виступ на зборах за місцем роботи, мешкання громадян із проханням надати допомогу в розслідуванні злочину;

2) доручення в порядку, передбаченому КПК;

3) звернення до громадськості з проханням надати необхідні для розслідуванні злочину відомості;

4) надання громадськістю допомоги у виявленні ознак злочину під час перевірки повідомлення (заяви) про злочин в порядку, передбаченому КПК;

5) інформування про результати оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.

 

Тест 9. Поясніть, чим є надання державним контролювальним органом слідчому матеріалів, що містять дані про ознаки злочину:

1) процесуальною формою взаємодії слідчого з підприємствами, установами, організаціями в перебігу розслідування злочинів;

2) засобом організації взаємодії слідчого з підприємствами, установами, організаціями в перебігу розслідування злочинів;

3) загальним принципом досудового розслідування;

4) принципом взаємодії слідчого з тими ж суб¢єктами;

5) формою взаємодії слідчого з підприємствами, установами, організаціями в перебігу розслідування злочинів.

Тест 10.Виступ слідчого на зборах за місцем роботи, мешкання громадян із проханням надати допомогу в розслідуванні злочину – це:

1) загальний принцип взаємодії слідчого в перебігу розслідування злочинів з будь-яким суб¢єктом такої взаємодії;

2) форма взаємодії слідчого з громадськістю;

3) загальний принцип досудового розслідування;

4) засіб (спосіб) залучення громадськості до участі в розслідуванні злочину;

5) принцип взаємодії слідчого з громадськістю.

 

 

Службовим становищем

Тест 1.Поясніть, чим визнаються в окремій криміналістичній методиці розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем особливості та розмір матеріальних цінностей, вилучених унаслідок злочину:

1) обставиною, що не має ніякого значення для розслідування цього злочину;

2) обов’язковою ознакою привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, без якої немає підстави для порушення кримінальної справи про цей злочин;

3) обставиною, що має бути встановлена під час допиту свідків;

4) обставиною, яка підлягає доказуванню під час розслідування зазначеного злочину;

5) обставиною, що має бути встановлена документальною ревізією або судово-бухгалтерською експертизою.

 

Тест 2.Визначте, що з наведеного не належить до криміналістичної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем:

1) об’єкт злочину;

2) предмет безпосереднього посягання;

3) слідова картина злочину;

4) спосіб учинення привласнення, розтрати майна або заволо- діння ним шляхом зловживання службовим становищем;

5) дані про особу злочинців, які вчиняють цей злочин.

Тест 3.Усіченим способом учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем визнається такий, що містить дії з:

1) підготовки і приховування злочину;

2) безпосереднього вчинення (вилучення майна);

3) приховування злочину;

4) підготовки, безпосереднього вчинення (вилучення майна), приховування злочину;

5) підготовки і безпосереднього вчинення (вилучення майна) або безпосереднього вчинення і приховування злочину.

Тест 4.Оцініть наведені твердження, оберіть логічно обгрунтоване. „Створення необлічених резервів матеріальних цінностей (грошей, майна) – це

1) підготовка до їх вилучення – складова способу учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим станови­щем”;

2) спосіб приховування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – самостійний елемент криміналістичної характеристики цього злочину”;

3) підготовка до їх вилучення і одночасно приховування цього факту – скла­дова способу учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ”;

4) спосіб підготовки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шля­хом зловживання службовим становищем – самостійний елемент криміналістичної характеристики цього злочину”;

5) спосіб учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шля­хом зловживання службовим становищем лише в окремих сферах економіки ”.

Тест 5.Порушення технології виробництва як прийом створен- ня необліченого резерву матеріальних цінностей під час учинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим станови­щем використовується у сфері:

1) закупівлі сировини;

2) банківської діяльності;

3) оптової та роздрібної торгівлі;

4) оптової торгівлі;

5) товарно-матеріального виробництва.

Тест 6.Вирішіть, що з переліченого належить до слідової картини – елемента криміналістичної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем:

1) місце і час учинення злочину;

2) будь-які сліди-відображення;

3) зміни в документах, що фіксують рух товарно-матеріальних цінностей;

4) сліди-речовини;

5) сліди пальців рук на бухгалтерських документах.

Тест 7.Назвіть найбільш поширений привід до порушення кримінальної справи про замасковані привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зло­вживання службовим становищем:

1) повідомлення представників влади про затримання підозрюваних у вчи­ненні даного злочину в момент реалізації необліченої продукції;

2) анонімні повідомлення учасників злочину;

3) матеріали, опубліковані в пресі;

4) безпосереднє виявлення органами дізнання ознак злочину в перебігу опера­тивно-розшукової діяльності;

5) явка з повинною.

Тест 8.Оцініть наведені твердження та оберіть таке, що відповідає КПК: „Пере­вірка заяв і повідомлень про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем проводиться

1) лише у зв’язку з виявленням ознак злочину в перебігу оперативно-розшуко­вої діяльності ”;

2) у зв’язку з недбалим оформленням матеріалів про нестачу майна підприємством (організацією, установою)”;

3) ніколи не проводиться”;

4) у зв’язку з недостатністю даних, які вказують на ознаки цього злочину”;

5) тільки за вказівкою прокурора ”.

 

Тест 9.Оцініть обгрунтованість наведених тверджень і оберіть правильне: „Типова початкова слідча ситуація, що характеризується наявністю досить повної інформації, що міститься в документах, про факт привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, осіб, котрі вірогідно вчинили цей злочин і повністю чи частково визнають це, складається у випадку порушення кримінальної справи про такий злочин за

1) заявою громадян, які раніше працювали у відповідній установі, підприємстві, організації ”;

2) явкою з повинною ”;

3) повідомленням підприємства, організації, установи, що базуються на даних документальної ревізії чи інвентарізаціїтощо ”;

4) повідомленням представників влади про затримання підозрюваних на місці злочину”;

5) безпосереднім виявленням ознак злочину органами дізнання в перебігу оперативно-розшукової діяльності ”.

Тест 10.Непоінформованість усіх осіб, причетних до привлас-нення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, про факт порушення кримінальної справи про цей злочин характерна для типової початкової слідчої ситуації, що складається у випадку порушення справи за:

1) явкою з повинною;

2) безпосереднім виявленням ознак злочину слідчим у перебігу розслідування кримінальної справи про інший злочин, учинений особами, причетними до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

3) повідомленням підприємства, організації, установи, що базуються на даних документальної ревізії чи інвентарізаціїтощо;

4) безпосереднім виявленням ознак злочину органами дізнання в перебігу оперативно-розшукової діяльності;

5) повідомленням представників влади про затримання підозрю- ваних на місці злочину.

Тест 11.Порівняйте наведені твердження і оберіть логічно обгрунтоване: „Тактична операція з невідкладного збирання та фіксації доказів характерна для програми розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах типової слідчої ситуації, що містить

1) інформацію про поодинокі факти привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ”;

2) інформацію про заперечення підозрюваного чи обвинуваче-ного своєї участі в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем ”;

3) достатньо повну інформацію про подію злочину, осіб, які обгрунтовано підозрюються у його вчиненні та повністю чи частково визнають себе винуватими, й інші обставини злочину ”;

4) достатньо повну інформацію про подію та інші обставини злочину, осіб, які обгрунтовано підозрюються у його вчиненні, але місцезнаходження яких невідоме”;

5) достатньо повну інформацію про подію злочину, осіб, які обгрунтовано підозрюються у його вчиненні, та інші обставини злочину; про непоінформованість зазначених осіб про порушення кримінальної справи ”.

Тест 12.Назвіть найбільш поширену слідчу дію під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем:

1) огляд місця події;

2) допит ревізорів як свідків;

3) відтворення обстановки і обставин події;

4) документальна ревізія;

5) огляд документів.

Тест 13.Проаналізуйте твердження і вкажіть пропущену частину, що робить його правиль­ним: „Питання, чи мали місце спроби матеріально-відповідальних і по­садових осіб вплинути на хід і результати інвентаризації, документальної ревізії або іншої перевірки, в перебігу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з’ясовується (вирішується)...

1) під час огляду документів”;

2) під час відтворення обстановки і обставин події ”;

3) під час допиту будь-яких свідків ”;

4) судово-бухгалтерською експертизою ”;

5) під час допиту як свідків ревізорів, членів інвентаризаційних та інших комісій ”.

 

Тест 14.Поясніть, яка судова експертиза є характерною в справах про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем:

1) балістична;

2) технічна;

3) технологічна;

4) металознавча;

5) судово-психіатрична.

 

Тест 15.Назвіть питання, яке вирішує судово-бухгалтерська експертиза в справах про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем:

1) чи правильно визначені документальною ревізією нестача або надлишки матеріальних цінностей, на який період вони припадають;

2) чи відповідає якість продукції вимогам державних або технічних стандартів;

3) чи підроблені в прибутково-видаткових документах підписи матеріально-відповідальних та бухгалтерських працівників;

4) чи належним чином здійснювався лабораторний контроль за якістю продукції;

5) чи є нестача матеріальних цінностей, виявлена документальною ревізією, наслідком привласнення, вчиненого матеріально-відповідальною особою.

 

Тест 16.Оцініть наведені формулювання питань та оберіть з них таке, що вирішує технологічна експер­тиза в справах про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловжи­вання службовим становищем:

1) чи відповідає існуючий у певній організації порядок обліку матеріальних цінностей установленим правилам;

2) чи правильно застосовувалися норми витрати сировини для вироблення конкретних найменувань продукції;

3) який хімічний склад продукції, що є надлишковою;

4) чи не підроблені підписи посадових осіб у документах про контроль за якістю продукції;

5) чи правильні висновки документальної ревізії про розмір нестачі або над­лишків товаро-матеріальних цінностей.

Проти безпеки виробництва

Тест 1. Назвіть з-поміж перелічених обставину, яка підлягає доказуванню під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва:

1) можливість установлення причини смерті потерпілого за документами;

2) поза трупів на місці події;

3) динаміка злочинів проти безпеки виробництва в певній галузі виробництва;

4) безпосередня причина події, внаслідок якої настали передбачені КК наслідки;

5) хто є свідком злочину проти безпеки виробництва.

 

Тест 2.Визначте, що з наведеного не належить до криміналістичної характери­стики злочинів проти безпеки виробництва:

1) дані про злочинців, які вчиняють ці злочини;

2) дані про потерпілих;

3) слідова картина злочинів проти безпеки виробництва;

4) спосіб учинення злочинів проти безпеки виробництва;

5) предмет безпосереднього посягання.

Тест 3.Поясніть, що розуміється під способом учинення злочинів проти безпеки виробництва:

1) система даних про злочин і пов’язані з ними обставини, які відбивають його зміст і сутність і сприяють розслідуванню;

2) система об’єднаних єдиним задумом дій (операцій, прийомів) з підготовки, безпосереднього вчинення, приховування злочину;

3) діяльність чи бездіяльність службових осіб та інших праців- ників підприємства, установи, організації, громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності, що суперечить вимогам законодавства про охорону праці, правилам безпеки виробництва;

4) сукупність обставин, що підлягає доказуванню в справі;

5) елемент, відсутній у складі криміналістичної характеристики злочинів проти безпеки виробництва.

Тест 4.Вирішіть, чим визнається в криміналістиці видання компетентними осо­бами наказів та їх усні розпорядження, що суперечать законодавству про охорону праці, правилам безпеки виробництва, внаслідок чого настали передбачені КК на­слідки:

1) підготовкою до вчинення злочину проти безпеки виробництва як складова його способу;

2) способом учинення злочину проти безпеки виробництва лише в окремих га­лузях виробництва;

3) приховуванням злочину проти безпеки виробництва як складова його способу;

4) діями, що складають спосіб учинення злочину проти безпеки виробництва;

5) способом підготовки до вчинення злочину проти безпеки виробництва – са­мостійним елементом криміналістичної характеристики цього злочину.

Тест 5.Порівняйте наведені твердження і оберіть логічно обгрунтоване: „Невиконання приписів законодавства про охорону праці, правил безпеки виробництва, службовими особами, іншими працівниками, на яких покладені відповідні обов’язки, внаслідок чого настали передбачені КК наслідки, – це

1) підготовка до вчинення злочину проти безпеки виробництва як складова його способу ”;Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.045 с.)