Т е м а 11. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ЮСТИЦІЇ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т е м а 11. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ЮСТИЦІЇПитання для обговорення

1. Органи та установи юстиції: завдання, система та повноваження.

2. Правові підстави діяльності органів юстиції України.

3. Міністерство юстиції України: структура, основні завдання та повноваження.

4. Головне управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції Міністерства юстиції України в областях, містах Києві та Севастополі: структура та повноваження.

5. Районні та прирівняні до них управління юстиції: структура та повноваження.

 

Завдання

1.Назвіть з наведеного переліку повноваження Міністерства юстиції України:

1) офіційне видання збірників законодавства та кодексів України;

2) підготовка проектів концепцій напрямків розвитку законодавства;

3) підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи;

4) примусове виконання рішень судів;

5) перевірка законності вчинення нотаріальних дій;

6) профілактика правопорушень;

7) реєстрація адвокатських об’єднань.

Назвіть основні групи повноважень Міністерства юстиції України.

2. На підставі результатів перевірки роботи нотаріальних органів міста, начальник обласного управління юстиції анулював реєстраційне посвідчення приватного нотаріуса і скасував постанову державного нотаріуса про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

Чи правомірні дії начальника обласного управління юстиції?

 

Список нормативних актів та літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 р.).

2. Положення про Міністерство юстиції України від 06.04.2011 р. № 395/2011 // Офіційний Вісник України. – 2011. – № 28. – Ст. 1162.

3. Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головні управління юстиції в областях, м. Києві та Севастополі від 14.02.2007 № 124/13391 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 47/5.

4. Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 2 ст. 459.

5. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. –1993. – N 39. – Ст. 383 (зі змінами від 1.10.2008 р.)

6. Судове рішення і його виконання. (Інтерв’ю з Міністром юстиції О. В. Лавріновичем) // Урядовий кур’єр. – 2002. – 30 серпня.

7. Железняк Н. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні реалізації державно-правової політики // Право України. –2000.-№8.

8.Радзієвська Л.К. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

9. Нотаріат в Україні: Підручник / За ред. В. В. Комарова. — К.: Юрінком Інтер, 2006.

10. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна і Н.В. Сібільової. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

Т е м а 12. НОТАРІАТ

Питання для обговорення

1. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності, її форми, види, принципи здійснення.

2. Право на заняття нотаріальною діяльністю.

3. Статус нотаріуса, його права та обов'язки.

4. Організаційна побудова нотаріату в Україні:

1) державні нотаріальні контори,

2) приватна нотаріальна діяльність,

5. Дисциплінарна відповідальність нотаріуса.

6. Підстави і порядок зупинення та припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.

7. Нотаріальні дії: порядок та правила вчинення.

8. Нотаріальна таємниця і гарантії її дотримання.

Завдання

1.Назвіть з наведеного переліку органи та посадових осіб, якім закон надає право вчиняти нотаріальні дії у певних, встановлених законом випадках:

1) посадові особи місцевих рад;

2) консульські установи;

3) лікарі швидкої допомоги;

4) командири військових частин;

5) адвокати.

У яких випадках закон надає цим органам та посадовим особам вчиняти нотаріальні дії?

2. Приватний нотаріус вчинив такі дії:

1) видав дублікати документів, що зберігаються в справах нотаріату

2) видав свідоцтво про право на спадщину

3) вжив заходів до охорони спадкового майна

4) засвідчив справжність підпису на документі, призначеному для дії за кордоном

5) від імені клієнта склав позовну заяву до господарського суду

6) склав протокол огляду місця події у кримінальній справі за проханням слідчого

7) посвідчив протест прокурора на незаконне рішення міської ради

8) вчинив виконавчий напис про стягнення заборгованості з заробітної плати

Які з перелічених дій нотаріуса є правомірними? Відповідь обґрунтуйте з посиланнями на відповідні норми правових актів.

Список нормативних актів та літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 р.).

2. Положення про Міністерство юстиції України від 06.04.2011 р. № 395/2011 // Офіційний Вісник України. – 2011. – № 28. – Ст. 1162.

3. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. –1993. – N 39. – Ст. 383 (зі змінами від 1.10.2008 р.)

4. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. № 1689 // Офіційний Вісник України. – 2006. – № 50. – ст. 3314.

5. Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату: затв. наказом Мін’юсту України від 01.12.2006 р. № 87/5 // Офіційний Вісник України. – 2006. – № 49. – Ст. 3261.

6. Положення про порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: затв. наказом Мін’юсту України від 22.06.2009 р. № 1107/5 // Офіційний Вісник України. – 2009. – № 49. – Ст. 1664.

7. Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності: затв. наказом Мін’юсту України від 12.12.2008 р. № 2151/5 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 97. – Ст. 3210.

8. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затв. наказом Мін’юсту України від 03.03.04 № 20/5 (зі змінами від 26.03.2010 р.) // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 10. – ст. 639.

9. Статут Української нотаріальної палати: затв. Установчою конференцією нотаріусів України 22 квітня 1993 р. // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1998. – № 5. – Стр. 34.

10. Баранкова В. Правова природа нотаріальної діяльності / В. Баранкова // Акад. прав. наук України. Вісник. – Х., 1998. – Вип. 3 (14). – С. 137–143.

11.Радзієвська Л.К. Нотаріат в Україні: Навч. Посіб / Л.К. Радзієвська, С.Г. Пасічник, – К.: Юрінком Інтер, 2000.

12. Фурса С. Я. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навч. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. – К.: А.С.К. – 2001. – 976 с.

13. Фурса С. Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи / С.Я. Фурса. – К.: Істина, 2003.

14. Нотаріат в Україні: Підручник / За ред. В. В. Комарова. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

15. Комаров В., Баранкова В. Новелізація нотаріального законодавства // Юридичний вісник України. – 2007. – № 15. – С. 5.

16. Чижмарь К.І. Концепція реформування органів нотаріату в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 9. – С. 46-53.

17. Єфіменко Л.В. Нотаріат в Україні: законодавство, судова практика / Л.В. Єфіменко. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 400 с.

18. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна і Н.В. Сібільової. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

|задача|Адвокат - фізична особа, яка має вищу юридичну освіту,
підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних
договорів України дипломом іншої країни та яка покликана надавати юридичну допомогу фізичним і юридичним особам на території України без будь-яких обмежень.

Адвокатура - добровільне професійне громадське об'єднання, покликане відповідно до Конституції України сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

Адвокатська діяльність – це здійснювана на професійній основі кваліфікована юридична допомога, яка надається спеціально уповноваженими на те особами – адвокатами.

Адвокатське бюро – організаційна форма адвокатської діяльності, за якої адвокат діє із створенням юридичної особи. Діє на підставі статуту.

Адвокатські об'єднання організаційна форма діяльності адвокатури, за якої адвокат для здійснення адвокатської діяльності об’єднується з іншими адвокатами у колегії, адвокатські фірми, контори.

Адвокатська таємниця – відомості, отримані адвокатом в процесі виконання своїх професійних обов’язків, розголошення яких може зашкодити юридичній чи фізичній особі.

Адміністративне судочинство - форма реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу.

Адміністративні суди -спеціалізовані суди загальної юрисдикції, які здійснюють розгляд адміністративних справ, що пов’язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

Апарат Верховного Суду України - орган Верховного Суду України, якийздійснює організаційно-методичне та інформаційне забезпечення діяльності Верховного Суду України.

Апеляція - спосіб оскарження судового вироку чи рішення, які не набрали чинності відповідно до процесуального законодавства, до апеляційного суду з метою перевірки їх законності та обґрунтованості.

Атестація - перевірка та оцінка ділової кваліфікації працівників органів прокуратури на предмет їх відповідності займаній посаді.

Апеляційні загальні суди - судові органи другої ланки системи судів загальної юрисдикції, до яких відносяться апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.

Апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди - судові органи другої ланки системи судів загальної юрисдикції, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указів Президента України.

Бібліотека судів -з метою забезпечення судів нормативно-правовими актами, науковою і спеціальною літературою, матеріалами судової практики в кожному суді створюється бібліотека суду, фондами|фундаціями| якої є|з'являються,являються| друковані видання та комп'ютерні бази даних.

Верховний Суд України - найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції, що переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах; переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом та здійснює деякі інші повноваження, передбачені Законом.

Військові прокуратури - органи прокуратури, якіздійснюють нагляд за додержанням законів органами військового управління, військовими об’єднаннями, з’єднаннями, частинами, підрозділами, установами і військовими навчальними закладами та посадовими особами Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, СБУ та інших військових формувань, дислокованих на території України.

Вісник Конституційного Суду Украї­ни” - офіційний друкований орган КСУ.

"Вісник Верховного Суду України" - офіційний друкований орган ВСУ, у якому публікуються матеріали судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції та інші матеріали.

Вища кваліфікаційна комісія суддів – постійно діючий орган у системі судоустрою України, завданням якого є забезпечен­ня формування корпусу професійних суддів, здатних кваліфіковано, сумлін­но й неупереджено здійснювати правосуддя, шляхом відбору і рекомендуван­ня осіб для зайняття посади професійного судді, визначення рівня фахової підготовки професійних суддів, розгляд питань про дисциплінарну відповідальність суддів.

Вища рада юстиції - колегіальний, незалежний орган,
відповідальний за формування високопрофесійного суддівського
корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено
здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття
рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо
несумісності та у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну
відповідальність.

Виконавче провадження – сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до закону, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Вищий господарський суд України - вищий судовий орган у системі господарських судів, що розглядають спори, які виникають у сфері господарських правовідносин.

Вищий адміністративний судУкраїни - вищий судовий орган у системі адміністративних судів, що розглядають спори, які виникли у сфері публічних правовідносин.

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ - вищий судовий орган у системі судів з розгляду цивільних та кримінальних справ.

Господарське судочинство - форма реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Зміст господарського судочинства полягає в розгляді й вирішенні правового конфлікту, який виник між суб’єктами, які здійснюють господарську або іншу економічну діяльність.

Державна судова адміністрація України -|створіння| самостійна автономна структура організаційного забезпечення діяльності судів, яка покликана створити реальні передумови для забезпечення незалежності судів і суддів.|з'являється,являється||лад||поряд з,поряд із|

Державна виконавча служба -державна установа системи органів Міністерства юстиції, що забезпечує своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів.

Державний виконавець - державний службовець, який здійснює примусове виконання судових рішень, виконання яких покладається на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом.

Державна податкова служба – інститут державної влади України, основним завданням якого є здійснення контролю за виконанням податкового законодавства.

Досудове розслідування – діяльність спеціально уповноважених органів держави по виявленню злочинів та осіб, які їх скоїли, збиранню, перевірці, всебічному, повному й об'єктивному дослідженню та оцінці доказів, виявленню причин та умов вчинення злочинів.

Дізнання – сукупність оперативно-розшукових та інших передбачених законом дій, які здійснюють спеціально уповноважені на це адміністративні органи та посадові особи з метою своєчасного виявлення ознак злочину та осіб, котрі його вчинили, а також для попередження та припинення злочинів.

Досудове слідство - основна форма розслідування, під час якого проводиться всебічне, повне та об'єктивне дослідження обставин справи, виявляються обставини, що як викривають, так і виправдовують обвинуваченого, а також обтяжують або пом'якшують його вину.

Добір суддівських кадрів - сукупність процедур з добору кандидатів на посаду судді на підставі аналізу й оцінки його професійних, особистісних якостей, ступеня їх відповідності вимогам, встановленим законом, і вибір найбільш підготовлених кандидатів для виконання посадових обов'язків.

Збори суддів – зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

Заняття адвокатської діяльністю індивідуально– організаційна форма, за якою адвокат здійснює свою діяльність без створення юридичної особи.

З’їзд суддів України- найвищий орган суддівського самоврядування в Україні, який приймає рішення, обов’язкові для всіх професійних суддів та всіх органів суддівського самоврядування.

Інстанційність – обсяг процесуальних повноважень суду по вирішенню судової справи.

Інституціональні принципи судової влади - принципи, які фіксують загальні відносини, що виникають при запровадженні інституту судової влади в суспільстві, окреслюють її місце в системі поділу влади й загальних засад взаємовідносин з іншими державними та приватними інститутами.

Кваліфікаційний іспит – атестування особи, яка пройшла спеціальну підготовку і виявила бажання бути рекомендованою для призначення на посаду судді.

Касація - спосіб оскарження судових рішень, які вступили в законну силу, до вищого спеціалізованого суду.

Кандидат на посаду судді – особа, яка виявила бажання зайняти посаду судді, відповідає встановленим законодавством вимогам, пройшла спеціальну підготовку і склала кваліфікаційний іспит та щодо якої внесене подання відповідному органу про призначення чи обрання на посаду судді.

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Конституційне судочинство - форма реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридичні справи, предметом яких є конституційно-правові питання, пов’язані із забезпеченням дотримання Конституції державними органами й у прийнятті по них рішень, що тягнуть правові наслідки.

Конституційне звернення– письмове клопотання до Конститу­ційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Консти­туції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

Конституційне подання – письмове клопотання до Конституцій­ного Суду України про визнання правового акту (його окремих поло­жень) неконституційним, про визначення конституційності міжнарод­ного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України.

Конференція суддів ─ зібрання представників суддів (делегатів) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів та приймають колективне рішення з обговорюваних питань.

Колегії в органах прокуратури - дорадчі органи, рішення яких реалізуються наказами відповідних прокурорів, в яких розглядаються найбільш важливі питання, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України, кадрові питання, заслуховуються звіти підпорядкованих прокурорів, начальників структурних підрозділів та інших працівників прокуратури.

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури - для визначення рівня професійних знань осіб, що мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі утворюються терміном на три роки.

Контррозвідувальна діяльність - виявлення, попередження і припинення розвідувальної або іншої діяльності спеціальних служб й організацій іноземних держав, а також окремих осіб, спрямованих на заподіяння шкоди безпеці України.

Кримінальне судочинство - форма реалізації судової влади, у процесі якої розглядаються й вирішуються справи про злочини. Зміст кримінального судочинства полягає в розгляді в судових засіданнях кримінальних справ і застосуванні встановлених законом видів покарання до осіб, які винні у вчиненні злочину, або у виправданні невинних.

Міністерство юстиції України - головний (провідний) орган у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної правової політики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міліціядержавний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Національна школа суддів України - державна установа зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність.

Нотаріат ─ система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати безспірні права, а також факти, що мають юридичне значення та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріус - представник органів та установ нотаріату, що законом уповноважений вчиняти нотаріальні дії.

Наказне провадження – порядок видачі судового наказу без судового засідання.

Неповна апеляція - перегляд рішень судів першої інстанції на підставі лише тих фактичних даних, що встановлені з матеріалів, наданих особами, які брали участь у справі в суді першої інстанції.

Науково-консультативна рада при вищих спеціалізованих судах - науково-консультативна структура, головним завданням якої є опрацювання питань, пов'язаних з роз'ясненням законодавства, подання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, а також інших питань, пов'язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду.

Науково-консультативна радапри Верховному Суді України - науково-консультативна структура, яка утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права з тих питань діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

Оперативно-розшукова діяльність - система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.

Орган прокуратури - складова частина системи прокуратуриУкраїни, організована відповідно до адміністративно-територіального поділу України (територіальні прокуратури), або відповідно до організаційно-структурних та правових відносин у різних сферах суспільного життя (спеціалізовані прокуратури).

Органи внутрішніх справ – сукупність державних спеціалізованих установ, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України, що виконують правоохоронні та правозастосовні функції по підтриманню правопорядку в державі.

Органи юстиції України – система органів виконавчої влади, яку очолює Міністерство юстиції України і до якої належать Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Організаційне забезпечення судової діяльності - комплекс заходів фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційно-методичного, організаційно-технічного характеру|вдачі|, спрямованих|спрямованих| на створення|створіння| умов для справжнього правосуддя.

Організаційні (судоустрійні) принципи - принципи, що визначають зміст норм та регулюють організацію судової системи, структуру її органів, статус суддів.

Правосуддя - функція реалізації судової влади, яка здійснюється судом шляхом розгляду та вирішення у судовому засіданні цивільних, кримінальних, адміністративних та господарських справ та застосуванням норм права до спірних правовідносин.

Правоохоронна система – сукупність державно-правових засобів, методів, гарантій, що забезпечують захищеність особи від протиправних порушень.

Правоохоронна діяльність – спеціалізована діяльність уповноважених державою органів та посадових осіб, яка полягає у захисті інтересів держави, безпеки суспільства, прав та свобод фізичних та юридичних осіб.

Правоохоронні органи - спеціально уповноважені державні органи, наділені владними повноваженнями, діяльність яких спрямована на захист прав, свобод та інтересів громадян, суспільства і держави.

Пленум вищого спеціалізованого суду - колегіальний орган, діяльність якого пов’язана із забезпеченням єдності судової практики у справах відповідної судової юрисдикції, до складу якого входять всі судді вищого спеціалізованого суду.

Пленум Верховного Суду України - колегіальний орган, повноваження якого визначаються Конституцією України, Законом України „Про судоустрій і статус суддів”, до складу якого входять всі судді Верховного Суду України.

Постійні комісії Конституційного Суду України - допоміжні робочі органи з питань організації внутрішньої діяльності, що утворюються на засіданні з суддів КСУ.

Професійні судді – громадяни України, які відповідно до Конституції України призначені чи обрані суддями і займають штатну суддівську посаду в одному з судів, передбачених Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.

Присяжні - громадяни України, які у випадках, передбачених процесуальним законодавством, залучаються для розгляду по першій інстанції судових справ у складі колегії присяжних.

Принципи організації та діяльності прокуратури – закріплені у Конституції та в інших законах України основоположні вимоги, що відбивають призначення прокуратури в державі та суспільстві, визначають завдання та повноваження прокурорів, а також зміст та характер правових заходів і засобів здійснення нагляду за точним і одноманітним виконанням законів у державі, а також містять ознаки та якості, які допомагають відокремити органи прокуратури від інших державних органів, у тому числі і від правоохоронних.

Права адвоката - можлива поведінка адвоката, яка передбачена та дозволена чинним законодавством України, Правилами адвокатської етики адвоката та Статутом адвокатських об’єднань.

Податкова міліція - спеціальний підрозділ, який веде боротьбу з податковими правопорушеннями, здійснює контроль за додержаннями податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функцію.

Прокурорський нагляд - вид діяльності спеціально уповноважених органів державної влади, наділених повноваженнями з виявлення порушень законів, вжиття заходів до поновлення порушених прав громадян та юридичних осіб та притягнення винних до відповідальності.

Прокурор - посадова особа, яка перебуває на державній службі в органах прокуратури і має повноваження по здійсненню покладених на прокуратуру функцій та завдань відповідно до встановленої компетенції.

Принципи судової влади - норми найбільш загального керівного характеру, що характеризують місце судової влади серед інших видів державної влади, визначають нормативний зміст її основних інститутів і спрямовані на досягнення завдань, що стоять перед цією владою.

Рада суддів України - вищий орган суддівського самоврядування у період між проведеннями з’їздів суддівУкраїни, на яку покладається завдання щодо організації виконання та контроль рішень з’їзду, а також вирішення питань про скликання з’їзду.

Розвідувальна діяльність - діяльність органів зовнішньої розвідки СБУ з метою одержання інформації про зовнішні загрози безпеці України.

Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України на який покладено завдання захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, інтересів держави і прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, зазіхань з боку окремих організацій, груп і осіб.

Судова система - сукупність судів, створених і функціонуючих на основі єдиних принципів організації та діяльності.

Суд першої інстанції- суд, який уповноважений в межах своєї компетенції первісно розглянути і вирішити кримінальні, цивільні, господарські, адміністративні справи. Суди першої інстанції розглядають справу по суті, встановлюючи обґрунтованість, необґрунтованість чи часткову обґрунтованість позову (спір про право цивільне чи про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах), або винність чи невинність особи (при обвинуваченні її у вчиненні злочину).

Суд апеляційної інстанції – суд, який розглядає апеляції на рішення судів першої інстанції, що не набрали законної сили, з вирішенням питання про законність і обґрунтованість оскаржуваних рішень.

Суддівське самоврядування – підзаконна діяльність щодо самостійного колективного вирішення професійними суддями через виборні органи або безпосередньо їх колективами питань внутрішньої діяльності судів і суддівського корпусу, що здійснюється у встановлених законом межах.

Судова влада специфічна гілка державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду соціальних конфліктів правового характеру, які мають юридичні наслідки, і реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур.

Судова діяльність –вид юрисдикційної діяльності, що здійснюється від імені держави виключно судом.

Судова інстанція- судовий орган в цілому або його структурний підрозділ, що виконує певну процесуальну функцію при здійсненні правосуддя.

Судові округи -територія, на яку поширюється юрисдикція суду.

Функції прокуратури - головні напрямки діяльності прокуратури, що безпосередньо виражають її сутність та призначення. Функції підрозділяються на наглядові і ненаглядові.

Функція досудового слідства – це діяльність слідчого у кримінальній справі в порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом, по з’ясуванню всіх обставин, що підлягають доказуванню, зокрема, вона полягає у збиранні, закріпленні та дослідженні доказів для розв’язання питання про наявність або відсутність події злочину, вини певної особи в його вчиненні, про характер і розмір шкоди, заподіяної злочином тощо..

Функціональні принципи судової влади - принципи, які визначають зміст норм, що регулюють відносини, які виникають при судовому розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних та інших справ і є характерними для будь-якої процедури розгляду судової справи і для всіх видів судочинства.

Цивільне судочинство - форма реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Зміст цивільного судочинства складає розгляд і вирішення юридичних справ, пов’язаних із захистом майнових, особистих немайнових, сімейних та інших прав і законних інтересів суб’єктів права.

Юрисдикція - повноваження відповідних органів по розгляду юридичних справ з винесенням по них юридично обов’язкових рішень.

ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.021 с.)