Т е м а 1. Предмет, система та нормативні джерела курсу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т е м а 1. Предмет, система та нормативні джерела курсу„Організація судових та правоохоронних органів”

Питання для обговорення

1. Предмет і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів».

2. Взаємозв’язок навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» з суміжними навчальними дисциплінами.

3. Загальна характеристика судової та правоохоронної діяльності: поняття, зміст, ознаки та види.

4. Судові та правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна характеристика.

5. Міжнародні стандарти організації та функціонування судових та правоохоронних органів.

6. Система норм національного законодавства щодо регулювання організації і діяльності судових та правоохоронних органів, їх класифікація і характеристика.

Список нормативних актів та літератури:

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 р.).

2. Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. / М-во юстиції. – К.: Логос, 1998. – 8 с.

3. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4. 11. 1950 р. // Збірка договорів Ради Європи – К.: Парламентське видавництво, 2000. – С. 27-45.

4. “Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р., Першого Протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції”: Закон України від 17.07.1997р., № 475/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст.263; 1999. – №22-23. – Ст.197.

5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К.: 1992. – С. 36-62.

6. Основні принципи незалежності судових органів від 6.09.1985р. / Международ. защита прав человека. Док. и коммент. – Х.: Синтекс. – 1998. – С.162-166.

7. Європейська хартія про статус суддів // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – №4. – С.2-9.

8. Рекомендація № R (94) 12 Комітету Міністрів державам-членам щодо незалежності, дієвості та ролі суддів // Вісник Верховного Суду України. –1997. – № 4 (6)., С. 10-11

9. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI//Офіц. Вісник України. – 2010. - № 55/1. – Ст. 1900.

10. Про Конституційний Суд України: Закон України від 26.10.1996 р. № 422/96-ВР // Там же. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

11. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР// Там же. – 1998. – № 25. – Ст. 146.

12. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-ХІІ // Там же. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

13. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. № 565-ХІІ // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

14. Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України . –1992. – №27. – Ст. 382.

15. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. № 2887-ХІІ // Там же. –1993. –№9. – Ст. 62.

16. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-XII // Там же. –1993. –№39. – Ст. 383.

17. Положення про Міністерство юстиції України від 06.04.2011 р. № 395/2011 // Офіційний Вісник України. – 2011. – № 28. – Ст. 1162.

18. Положення про Міністерство внутрішніх справ України від 4.10.2006 р. N 1383.: Постанова Кабінету Міністрів України // Офіц. вісник України. – 2006. – № 40. – Ст. 2687.

19. Положення про Державну судову адміністрацію України: затв. рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 № 12.

20. Конституція України: наук.-практ. коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

21. Організація судової влади в Україні. Навчальний посібник / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін. ─ Х.: ТОВ Одисей, 2007.

22. Порівняльне судове право: Навч. посіб. /І.Є. Марочкін, Л.М. Москвич, Н.В. Сібільова, В.С. Бабкова, Ю.І. Крючко; за ред. І.Є. Марочкіна та Л.М. Москвич.- Х.: Право, 2008.

23. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України / О.С. Семерак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 392 с.

24. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна і Н.В. Сібільової. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

25. Іваницький С.О. Судова влада та правоохоронні органи України. – 2-ге вид., перероб. і доп / С.О. Іваницький. – К.: Кондор, 2009. – 150 с.

26. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Вид. Паливода А.В., 2009. – 224 с.

27. Євграфова Є. Базова дисципліна з організації та функціонування системи судових та правоохоронних органів України // Юридична Україна. – 2009. – № 8. – С. 120-124.

28. Подоляка А.М. Поняття, ознаки та сутність правоохоронної діяльності // Науковий вісник Дніпропетровського держ. унів-ту внутр. справ України. – 2009. – № 3 (44): Зб. наук. пр. – Д.: Дніпр. держ. унів-т внутр. справ, 2009. – С. 17-23.

 

 

Т е м а 2. СУДОВА ВЛАДА: ФУНКЦІЇ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ

Питання для обговорення

 

1. Генезис інституту судової влади в Україні.

2. Поняття судової влади, її характерні ознаки.

3. Форми реалізації судової влади.

4. Функції судової влади.

5. Суд як орган судової влади.

6. Судді як носії судової влади.

7. Судочинство як процесуальна форма здійснення судової влади: поняття та види.

8. Поняття принципів судової влади. Їх система і значення.

9. Характеристика принципів судової влади.

Завдання

1. Суд розглянув у судовому засіданні кримінальну справу по звинуваченню Х. та інших у скоєні навмисного вбивства з хуліганських спонукань. Враховуючи велику небезпеку злочину, у складі суду брали участь три професійних судді та два народних засідателі.

Чи відповідає закону склад суду, якій розглянув справу?

У якому складі суддів здійснюється розгляд справ?

Охарактеризуйте правові форми і правову природу участи представників народу у здійснені правосуддя?

3. Учні 9-го класу Г., 15 років, Б., 16 років, за попередньою змовою вкрали зі шкільного кабінету комп’ютер, а також два пальта учнів, які зберігалися у гардеробі.

За клопотанням адміністрації школи місцевий суд розглянув кримінальну справу в актовому залі школи, де навчались Г. і Б. На процесі були присутні вчителі, батьківській актив та учні.

Чи відповідають дії суду принципам судової влади?

Охарактеризуйте зміст і значення принципу гласності і відкритості судового процесу.

Назвіть правові гарантії реалізації принципу гласності і відкритості судового процесу.

4. К., звинувачений у скоєні посадового злочину, заявив у суді клопотання про виклик перекладача, вказавши, що судочинство ведеться українською мовою, усі свідки по справі розмовляють українською мовою, а він українську мову розуміє погано.

Порадившись на місті, місцевий суд виніс ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що підсудний володіє російською мовою, яка е його рідною мовою і тому, у зв'язку з великого схожістю російської та української мов необхідності у перекладачеві немає. Головуючий при цьому роз’яснив підсудному, що якщо окремі слова для нього будуть незрозумілі, то їх йому перекладе один з суддів або секретар судового засідання.

Чи відповідають дії суду принципам судової влади?

Охарактеризуйте зміст і значення принципу мови судочинства.

Назвіть правові гарантії його реалізації.

 

5. Суддя апеляційного суду внаслідок автомобільної аварії втратив 90 відсотків зору, однак незважаючи на наявність необхідного стажу, заяву про вихід у відставку не подавав, аргументуючи свою позицію тим, що справи у апеляційному суді завжди розглядаються колегіально, і він у ході судового розгляду може звернутися при необхідності за допомогою до інших суддів, що будуть спільно з ним в однієї колегії слухати справу.

Чи відповідає позиція судді вимогам закону?

У чому полягає сенс колегіального розгляду справ?

 

Список нормативних актів та літератури:

1. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. // Международ. документы по правам человека. – Харьков: РИФ “Арсин, ЛТД”, 2000. – с.6–12.

2. Європейська хартія про статус суддів // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – №4. – С.2–9.

3. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 р.).

4. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 11.–Ст.50.

5. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993р. № 3782-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51; 2003. – № 16. – Ст.124.

6. Про Конституційний Суд України: Закон України від 26.10.1996р. № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст.272.

7. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 12. – Ст. 792.

8. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р № 22/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1998. – № 25. – Ст.146.

9. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р., № 3262-ІV // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 1. – Ст. 13.

10. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р.№ 2453-VI//Офіц. Вісник України. – 2010. - № 55/1. – Ст. 1900.

11. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст.446.

12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку ведення Єдиного Державного реєстру судових рішень” № 740 від 22.05.2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 22. – Ст.1623.

13. Основные принципы независимости судебных органов, принятые резолюціями Генеральной Ассамблеи ООН от 29.11.85 и 13.12.85 // Международ. акты о правах человека. Сб. док. – М.: Б.и., 2000. – С. 168 – 170.

14. Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: монографія / В.Д. Бринцев. – Х.: Право, 2010. – 464 с.

15. Конституція України: наук.-практ. коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

16. Москвич Л.М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз / Л.М. Москвич. – Херсон. – 2004. – 223 с.

17. Сібільова Н.В. Еволюція поняття ”правосуддя“ / Н.В. Сібільова // Питання боротьби зі злочинністю. Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Х.: Право, 2005. – С. 186 –190.

18. Жуйков В. М. Судебная реформа: проблемыдоступа к правосудию / В. М. Жуйков. – М. : Статус, 2006. – 283 с.

19. Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: Монографія / О.М. Овчаренко. – Х.: Право, 2008. – 304 с.

20. Статус суддів: Навч. посіб. / Кол. авт.: І.Є. Марочкін, Ю.І. Крючко, Л.М. Москвич, І.В. Назаров, Р.Р. Трагнюк; За заг. ред. І.Є. Марочкіна - Х.: Право, 2009.

21. Овсяннікова О.О. Транспарентність судової влади: Монографія / О.О. Овсяннікова. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 336 с.

22. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна і Н.В. Сібільової. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

Т е м а 3. СУДОВА СИСТЕМА

 

Питання для обговорення

 

1. Поняття та складові судової системи: рівні (ланки) та судові інстанції.

2. Зміст міжнародно-правових стандартів побудови судової системи. Принципи побудови судової системи за Конституцією України та їх реалізація в Законі України “Про судоустрій і статус суддів”.

3. Передумови та порядок утворення та ліквідації судів.

4. Система та зміст повноважень голів місцевих та апеляційних судів. У чому полягають і чим обумовлені відмінності у обсягу їх повноважень.

5. Вищі спеціалізовані суди: види і повноваження. Структурний склад вищого спеціалізованого суду.

6. Пленум вищого спеціалізованого суду: порядок формування, повноваження.

7. Місце в судовій системі Верховного Суду України. Система та зміст його повноважень.

8. Завдання та основні принципи діяльності Конституційного суду України. Порядок його формування.

9. Повноваження Конституційного суду України.

 

Завдання

1. У судді місцевого суду Г. 30 червня завершився 5-річний строк призначення його вперше на посаду. За поданням Голови Верховного Суду України Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала його кандидатуру для обрання Верховною Радою України, надіславши необхідні документи до відповідного комітету Верховної Ради на початку червня. Але розгляд у Комітеті та, відповідно, на пленарному засіданні Верховної Ради України був запланований на початок вересня.

Враховуючи ці обставини, голова суду видав розпорядження, згідно якого, на період до обрання судді Г. Верховною Радою України, керуючись п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, доручив йому розгляд справ лише про адміністративні правопорушення.

Які кадрові повноваження має Голова Верховного Суду України?

Чи вірне рішення прийняв голова місцевого суду стосовно судді Г.?

Чи розповсюджується повноваження голови місцевого суду на запровадження у суді “внутрішньої спеціалізації”.

Що означає поняття “спеціалізований суд” і як воно співвідноситься з поняттям “спеціалізація суддів”?

2. До голови місцевого суду зі скаргою на суддю М. звернулися потерпілий С. та його представник адвокат Н. Вони скаржилися, що незважаючи на їх клопотання на ознайомлення з протоколом судового засідання, заявлене у передбачений законом триденний строк, а ні після завершення 7 діб, що надані законом для виготовлення протоколу, а ні протягом трьох діб, що даються законом для ознайомлення з ним, їм не була надана можливість реалізації їх права. Лише за дві доби до завершення 15 денного строку на апеляційне оскарження вони отримали змогу ознайомитись з протоколом судового засідання, що унеможливило виконання усіх вимог до апеляційної скарги.

Оскільки скарги такого змісту на суддю М. голова суду отримував неодноразово та враховуючи, що згідно процесуального закону протокол судового засідання у суді першої інстанції веде секретар судового засідання і підписують головуючий та вказаний секретар, він вирішив притягнути до дисциплінарної відповідальності обох.

Судді М. він оголосив зауваження, а секретареві судового засідання догану, про що видав відповідний наказ.

Хто має право накладати дисциплінарні стягнення на секретаря судового засідання? Чому?

Який вид повноважень здійснював голова місцевого суду?

Яка природа взаємовідносин голови суду і судді суду?

3. Голова апеляційного загального суду вніс на затвердження зборів суддів апеляційного суду запропонований ним персональний склад судових палат. Збори суддів затвердили пропозицію голови суду.

Суддя Р., який після розподілу почав працювати у судовій палаті з цивільних справ, через декілька тижнів звернувся до голови суду з проханням перевести його до судової палати з кримінальних справ, оскільки його попередній досвід у якості судді і професійний та науковий інтерес більш пов’язані з розглядом кримінальних справ, ніж цивільних. Голова суду відмовив у проханні, мотивуючи тим, що існуючий персональний розподіл його, як керівника суду задовольняє, він є оптимальним, оскільки враховує у міру можливості професійні якості і схильності усіх суддів, а не лише одного. Тоді суддя Р., керуючись п. 2 ч. 5 ст. 115 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” звернуться до зборів суддів апеляційного суду області з проханням підтримати його бажання працювати в судовій палаті з кримінальних справ. Загальні збори, вислухавши усі доводи судді Р. та заперечення голови суду, прийшли до висновку, що доцільніше суддю Р. ввести у склад судової палати з кримінальних справ.

Чи були компетентні збори суддів у вирішенні питання, з яким звернувся до них суддя?

Які наслідки позитивного вирішення прохання судді?

Які повноваження зборів суддів?

Яке призначення органів суддівського самоврядування, які вони мають організаційні форми?

Список нормативних актів та літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 р.).

2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р.№ 2453-VI//Офіц. Вісник України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.

3. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1998. – № 25. – Ст.146.

4. Про Конституційний Суд України: Закон України від 26.10.1996р № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст.272.

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 3 частини другої статті 18, статей 32, 33, 34, 35, 36, 37, підпункту 5 пункту 3 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про судоустрій України" (справа про Касаційний суд України) від 11.12.2003 р. № 20-рп/2003 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 51, ч.1. – Ст. 2705.

6. Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді: наказ Держ. суд. адмін. України від 27.06.2006 р. № 68 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 31. – Ст. 2266.

7. Про затвердження інструкції з діловодства в апеляційних та місцевих адміністративних судах : наказ Держ. суд. адмін. України від 15.12.2008 р. № 134//Офіц. вісн. України. – 2009. – № 6. – Ст. 186.

8. Конституція України: наук.-практ. коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

9. Банчук О.А. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод до процедури здійснення судочинства / О.А. Банчук, О.Р. Куйбіда. – К.: ІКЦ Леста, 2005. – 116 с.

10. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа / В. Стефанюк– К.: Юрінком Інтер, 2001. – 176с.

11. Шишкін В. І. Судові системи країн світу: Навчальний посібник [У 3-х кн.]. К; Юрінком Інтер, 2001.

12. Русанова І.О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку / І.О. Русанова. – Харків: ВД ІНЖЕК, 2005.

13. Тихий В.П. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Cуду України// Вісник Акад. адвокатури України. Вип. 10. – 2007. С. 5-19.

14. Астрова Л.М. Склад і особливості формування Конституційного Суду України / Л.М. Астрова // Там само. – Вип. 10. – 2007. – С. 27-32.

15. Назаров І.В. Принципи побудови судової системи: Монографія / І.В. Назаров – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. –144 с.

16. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спеціальностей вищ. навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна і Н.В. Сібільової. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

17. Москвич Л.М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: Монографія / Л.М. Москвич. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2011. – 384 с.

18. Назаров І.В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння: [монографія] / І.В. Назаров. – Харків: Вид. «ФІНН», 2011. – 432 с.

19. Селіванов А.О.Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А.О. Селіванов, А.А. Стрижак. – К.: Логос, 2010. – 276 с.

 

Т е м а 4. СТАТУС СУДДІВ

Питання для обговорення

1. Суддя - носій судової влади. Гарантії незалежності суддів.

2. Вимоги, що ставляться до кандидатів на посаду судді.

3. Порядок заняття суддею посади. Призначення на посаду судді. Обрання на посаду судді безстроково.

4. Права та обов’язки судді.

5. Особливості юридичної відповідальності суддів.

6. Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності: підстави і порядок.

7. Припинення повноважень судді. Звільнення судді з посади.

8. Забезпечення судді. Порядок та умови.

Завдання

1. С., 26 років, громадянин України, відпрацювавши три роки юрисконсультом за контрактом на одному з приватних підприємств, звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням, щоб Президент України призначив його суддею місцевого загального районного суду.

Чи відповідає закону такий порядок призначення суддею?

Назвіть вимоги, що встановлені у законодавстві до кандидатів на посуду суддів?

Якій порядок обрання та призначення на посаду суддів в України?

2. Суддя місцевого загального суду, призначений вперше, до займання посади судді був одним з засновників юридичної фірми. Але, ставши суддею, він після робочого дня, а також в вихідні дні консультував постійних клієнтів фірми, які оплачували його послуги на банківський рахунок фірми.

Коли про це стало відомо, його запросили до кваліфікаційної комісії суддів, щоб або спростувати цю інформацію, або дати стосовно неї пояснення.

Суддя підтвердив правдивість інформації і пояснив, що він не бачить в його вчинках порушень закону:

- по-перше, він давав консультації поза приміщенням суду і не в робочий час, тобто на його службових обов’язках це ніяк не відбивалося.

-по-друге, він консультував клієнтів з питань законодавства у сфері підприємницької діяльності, спори з яких, якщо такі виникають, розглядаються господарськими судами, а він працює у загальному місцевому і за внутрішньою спеціалізацією розглядає кримінальні справи.

- по-третє, у юридичній фірмі працюють тільки його син зі своєю дружиною, які ще не мають значного досвіду і тому не можуть консультувати зі складних питань права, що може відбитися на іміджі фірми, а звідси і на розмірах доходів, а існуюча ситуація дозволяє його сім’ї бути матеріально забезпеченою, а значить і він, як суддя є більш незалежним, ніж його колеги.

Чи сумісна вказана діяльність зі статусом судді?

Якщо ні, то яке рішення має прийняти кваліфікаційна комісія?

Який орган і в якому порядку приймає рішення про несумісність?

 

3. 4 вересня 2010 року громадянин Р. подав заяву до територіального управління державної судової адміністрації про призначення його на посаду професійного судді вперше, а 22 вересня він передав до відповідного територіального управління державної судової адміністрації всі необхідні документи на зайняття посади судді.

Територіальне управління державної судової адміністрації відмовило у прийнятті пакету документів.

На якій підставі громадянину Р. було відмовлено в прийнятті документів?

Яка процедура прийняття документів на заняття посади професійного судді вперше?

 

4. У заступника голови вищого спеціалізованого суду, доктора юридичних наук, який пропрацював на посаді судді 31 рік і має допуск до державної таємниці рівня "цілком таємно", є 16-річний улюблений онук, який попрохав дідуся подарувати йому на повноліття автомобіль моделі BMW Х6.

Чи зможе суддя задовольнити прохання онука за рахунок свого посадового окладу і в який строк?

Який рівень суддівської винагороди встановлений законом і від чого він залежить?

 

Список нормативних актів та літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 р.).

2. Основні принципи незалежності судових органів від 6 вересня 1985р. / Международная защита прав человека. Документы и комментарии. - Х.: Синтекс. - 1998. - С.162-166.

3. Європейська хартія про статус суддів // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – №4. – С.2-9.

4. Рекомендація № R (94) 12 Комітету Міністрів державам-членам щодо незалежності, дієвості та ролі суддів // Вісник Верховного Суду України.- 1997.-№ 4 (6)., С. 10-11

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р.№ 2453-VI//Офіц. Вісник України. – 2010. - № 55/1. – Ст. 1900.

6. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993р. № 3782-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 51; 2003. – № 16. – Ст.124.

7. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1994. – N 11. – Ст.50.

8. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – Ст.146.

9. Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів: Постанова Пленуму Верховного Суду України // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц.вид. / За заг. ред. В.Т.Маляренка.- К.: Видавництво А.С.К., 2003. – С. 23 - 30.

10. Постанова № 10 Пленуму Верховного Суду України від 18 червня 1999 року "Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду i правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві" // 3аконодавство України про судову правоохоронну діяльність: зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 176 - 180.

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України “Про статус суддів" (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1.12.2004 р. N 19-рп/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 49. – Ст. 3220.

12. Конституція України: наук.-практ. коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

13. Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: [матеріали наук.-практ. конф.] (м. Харків, 18-19 квіт. 2002) /ред. кол.: Сташис В. В. (голов. ред.) та ін. К; Х; Юрінком Інтер, 2002.

14. Організація судової влади в Україні / За наук. ред. А.О. Селіванова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

15. Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве / Ю.М. Грошевой. – Харьков: «Вища школа», 1975.

16. Подкопаев С.В. Дисциплинарна відповідальність суддів: сутність, механізм реалізації / С.В. Подкопаев. – Х.: ВД ІНЖЕК, 2003. – 192 с.

17. Москвич Л.М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз / Л.М. Москвич. — Херсон, 2004.— 223 с.

18. Москвич Л.М. Статус судді: питання теорії та практики / Л.М. Москвич, С.В. Подкопаєв, С.В. Прилуцький. – Харків: ВД ІНЖЕК, 2004.

19. Астрова Л.М. Склад і особливості формування Конституційного суду України. Вісник Аккад. адвокатури України. – Вип. 10. – 2007. – С. 27–32.

20. Москвич Л.М. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) Монографія / Л.М. Москвич, С.О. Іваницький, І.О. Русанова. – Харків: «Фінн», 2009.-488 с.

21. Марочкін І. Є. Добір кандидатів на посади суддів / І. Є. Марочкін // Інформ. вісн. Вищ. кваліфік. коміс. суддів України. – 2007. – Вип. 1. – С. 23.

22. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна і Н.В. Сібільової. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

23. Статус суддів: Навч. посіб. / Кол. авт.: І.Є. Марочкін, Ю.І. Крючко, Л.М. Москвич, І.В. Назаров, Р.Р. Трагнюк; За заг. ред. І.Є. Марочкіна - Х.: Право, 2009.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 177; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.01 с.)