Т е м а 5. ОРГАНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т е м а 5. ОРГАНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИПитання для обговорення

1.Державна судова адміністрація: статус, система органів, повноваження.

2.Вища рада юстиції: статус, склад та порядок формування, повноваження.

3. Вища кваліфікаційна комісія суддів: склад, порядок формування та повноваження.

4.Органи суддівського самоврядування: завдання, види, повноваження.

Завдання

1.До конференції суддів загальних судів звернулась громадянка З. зі скаргою на дії судді місцевого суду м. Х. У прийнятті такої скарги громадянки З. було відмовлено.

Чи була така відмова правомірною?

Назвіть повноваження конференцій суддів та порядок їх роботи.

Перелічите органи суддівського самоврядування. Назвіть найвищій орган суддівського самоврядування.

2. Назвіть осіб з перелічених нижче, які можуть бути присутні на З’їзді суддів України без спеціального запрошення:

1) Президент України;

2) народний депутат України;

3) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

4) ректор вищого навчального закладу;

5) Генеральний прокурор України.

6) слідчий прокуратури району.

7) член Вищої ради юстиції;

8) Міністр оборони

9) студент 1 курсу юридичного вузу

Яким органом скликається черговий з’їзд суддів України та у який період? Яким органом та за яких умов може бути скликаний позачерговий з’їзд суддів України?

Список нормативних актів та літератури:

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 р.).

2. Положення про Державну судову адміністрацію України: затв. рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 № 12.

3. Про Вишу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР // Там же. – 1998. – № 25. – Ст. 146.

4. Конституція України: наук.-практ. коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

5. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спеціальностей вищ. навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна і Н.В. Сібільової. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

6. Організація судової влади в Україні / За наук. ред. А.О. Селіванова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 202 с.

7. Назаров І.В. Правовий статус Вищої ради юстиції / І.В. Назаров. – Харків: Право, 2006.

8. Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні (нормативна база, проблеми та шляхи вирішення) / В.Д. Бринцев. – К.: Юстініан, 2003. – 400с.

9. Статус суддів: Навч. посіб. / Кол. авт.: І.Є. Марочкін, Ю.І. Крючко, Л.М. Москвич, І.В. Назаров, Р.Р. Трагнюк; За заг. ред. І.Є. Марочкіна - Х.: Право, 2009.

10. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна і Н.В. Сібільової. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ П

 

СИСТЕМА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

 

Т е м а 6. ПРОКУРАТУРА

Питання для обговорення

1. Місце прокуратури в системах розподілу державної влади та органів державної влади.

2. Завдання прокурорської діяльності.

3. Правові засади діяльності прокуратури України.

4. Принципи організації та діяльності прокуратури: поняття, класифікація і характеристика.

5. Система органів прокуратури. Територіальні та спеціалізовані прокуратури.

6. Функції прокуратури України на сучасному етапі розвитку української держави. Їх загальна характеристика.

7. Вимоги до осіб, що призначаються на посади прокурорів і слідчих. Порядок їх призначення та звільнення.

8. Класні чини працівників органів прокуратури.

9. Заохочення і відповідальність прокурорів та слідчих.

 

 

Завдання

1. У., 26 років, який закінчив юридичний коледж зі званням бакалавра і має річний стаж роботи державним виконавцем, звернувся до прокуратури області із заявою прийняти його на посаду прокурором у тому же районі, де він працював на попередній посаді. Старший помічник прокурора області по кадрах відмовив йому.

Чи були підстави для відмови? Які саме?

Назвіть вимоги, що пред’являються до осіб, які призначаються на посади прокурорів.

2. Помічник прокурора Золочівського р-ну приніс апеляційне подання на вирок місцевого суду Золочівського р-ну Харківської області до Апеляційного суду Харківської області. Прокурор Харківської області відкликав цю апеляцію у зв’язку з помилковою позіцією помічника прокурора Золочівського району.

Чи правильно вчинив прокурор області?

Хто може відкликати апеляцію прокурора?

Дайте характеристику принципу організації та діяльності органів прокуратури, на знання якого розраховано цю задачу?

 

3. Колегія обласної прокуратури прийняла рішення з питання, що розглядалося на її засіданні. Прокурор області після цього засідання повідомив Генерального прокурора України, написавши у рапорті: «Незважаючи на те, що я не згоден з цим рішенням, оскільки воно не може забезпечити підвищення належної якості прокурорського нагляду в області, я його приймаю, оскільки підкоряюся більшості, що були присутні на засіданні колегії».

Чи правильно вчинив прокурор області?

Чи вірно він дотримався вимог принципів організації та діяльності органів прокуратури?

Дайте характеристику цих принципів.

 

4. До прокуратури району звернувся гр-н Д., інвалід із зору. Посилаючись на те, що йому дуже важко читати й писати, він висказав прохання виділити йому працівника прокуратури, який би зміг захисти його конституційні права у суді під час розгляду цивільної справи. Прокурор району відмовив йому, посилаючись на те, що у прокуратури на день звернення гр-на Д. великий обсяг термінової роботи. У зв’язку з чим йому було запропоновано звернутися до юридичної консультації за місцем мешкання.

Чи правильно вчинив прокурор?

Інтереси яких груп громадян має представляти прокурор у суді?

5.За порушення трудової та виконавчої дисципліни прокурор міста Харкова своїм наказом притяг до дисциплінарної відповідальності старшого помічника Київського району міста Харкова й об’явив йому сувору догану.

Чи правильно вчинив прокурор міста?

Який прокурор може притягти до дисциплінарної відповідальності працівників районних прокуратур?

Які види дисциплінарних стягнень можуть застосовуватися до працівників прокуратури?

Список нормативних актів та літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 р.).

2. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991р. № 1789-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (зі змін. та допов.).

3. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

4. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України: Постанова Верховної Ради України від 06.11.1991 р. № 1795-XII в ред. Постанови Верховної Ради України від 22.06.2004 р. //Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 4. – Ст. 15. (Щодо визнання неконституційними окремих положень див.: Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2004 від 22.06.2004).

5. Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України: Постанова Верховної Ради України від 06.11.1991 р. № 1795-XII //Відомості Верховної Ради. –1992. – № 4. – Ст.14.

6. Конституція України: наук.-практ. коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

7. Тацій В.Прокуратура в системі поділу влади // Вісник проку­ратури. – 1999. – № 2. – С. 27.

8. Науково-практичний коментар до Закону України «Про прокуратуру»: 3б. нормативних актів / Упоряд. Т. В. Варфоломеєва, С В. Гончаренко. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

9. Субботін Є., Черв’якова О. Від загального нагляду – до представництва інтересів громадян та держави в суді (етапи трансформування загальнонаглядової функції прокуратури) // Право України. – 1998. – № 5. – С. 63-65.

10. Лапкін А.В. Конституційно-правовий статус прокуратури України і міжнародний досвід // Другі конституційні читання: зб. тез наук. допов. і повід. міжнарод. наук. конф. – Харків: Права людини, 2009. – С. 270-272.

11. Косюта М. В. Прокуратура України: навч. посіб. / М.В. Косюта. – 2-е вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2010. – 404 с.

12. Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста, району / П.М. Каркач. – Харків: Право, 2010.

13. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник. /І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, Ю.М. Грошевой та ін. За ред. І.Є. Марочкіна і П.М. Каркача – Харків: ТОВ «Одісей», 2006. – 240 с.

14. Щерба С.П. Прокуратура в странах СНГ: правовой статус, функции, полномочия / С.П. Щерба, Т.А. Решетникова, О.А. Зайцев. – М.: Экзамен, 2007. – 558 с.

15. Давиденко Л.М. Кримінальне переслідування як форма прокурорської діяльності у сфері протидії злочинності / Л.М. Давиденко, В.М. Куц // Вісн. Акад. прокуратури України. – 2007. – № 1. – С. 83-90.

16. Косюта М.В. Перспективи реформування законодавства про прокуратуру / М.В. Косюта // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 12-17.

17. Лапкін А.В. Кримінальне переслідування – перспективна функція прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. - № 1. – С. 63-72.

18. Анкудинов О.Т. Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом демократическом государстве: учебник / О.Т. Анкудинов, А.Н. Резинкина. – 2-е изд. переработ. и дополн. – М.: Норма. – 2008. – 404 с.

19. Гладышева О.В. Проблемы поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции /О.В. Гладышева, Х.М. Лукожев. – М.: «Юрлитинформ», 2009. – 200 с.

20. Організація судових та правоохоронних органів: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна і Н.В. Сібільової. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.016 с.)