Опис предмета курсу «Організація судових та правоохоронних органів»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опис предмета курсу «Організація судових та правоохоронних органів»Курс     Напрям освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)  
Кількість кредитів - ЕСТS: 2,5     Модулів: 3   Змістовних модулів: 2   Загальна кількість годин: 84   Тижневих годин: 2 - 4     «Право»   6.030402 «Правознавство» Бакалавр     Обов'язкова: Модуль I Лекції: 26 Практичні заняття: 30   Модуль II   Індивідуальна робота: 6   Модуль III   Самостійна робота: 28   Вид контролю: іспит

 

Навчальна дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів» складається з двох змістовних модулів:

Змістовний модуль I. Основні засади судової влади та судоустрою України

Тема № 1. Предмет, система та основні поняття курсу «Організація судових та правоохоронних органів»

Тема № 2. Судова влада: функції та система принципів.

Тема № 3. Судова система.

Тема № 4. Статус носіїв судової влади.

Тема № 5. Органи, що забезпечують функціонування судової влади.

Змістовний модуль II. Система правоохоронних органів України.

Тема № 6. Прокуратура.

Тема № 7. Органи внутрішніх справ.

Тема № 8. Органи Служби безпеки України.

Тема № 9. Органи досудового розслідування.

Тема № 10. Адвокатура.

Тема № 11. Органи та установи юстиції.

Тема № 12. Нотаріат.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО

КОНТРОЛЮ

Оцінювання знань студентів з курсу «Організація судових та правоохоронних органів» здійснюється на основі поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання знань студентів є відповідні частини навчальної програми з курсу «Організація судових та правоохоронних органів», засвоєння якої відповідно перевіряється під час поточного модульного контролю.

Завданням поточного модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу змістовного модулю, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь застосовувати отриманні знання при відповіді на теоретичні запитання та при вирішенні практичних завдань.

Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів з даного курсу є:

- успішність на практичних заняттях та виконання модульних контрольних завдань;

- виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів поточного модульного контролю (МПК) здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістовного модулю.

Критеріями оцінювання поточного модульного контролю є:

- результати роботи студентів на практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, рівень знань за результатом практичних занять, самостійне опрацювання тем у цілому чи з окремих питань) – від 0 до 2 балів;

- оцінка за модульну контрольну роботу (у тому числі –у формі тестів) – від 0 до 10 балів.

Виконання модульних контрольних завдань може проводитися у формі тестів (з використанням комп’ютерних технологій), відповідей на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань під час проведення контрольних робіт.

Конкретний перелік тестів, питань та завдань, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального семестру, що передує їх проведенню.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю (ПМК) оформлюється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Загальна кількість балів за ПМК складає 50 балів. Кожен модуль оцінюється у 22 бали. Індивідуальна робота – 6 балів.

Результати поточного модульного контролю (ПМК) знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності студента з даного курсу і враховується (при необхідності) при виставленні балів за підсумковий контроль знань (ПКЗ).

У разі невиконання завдань поточного модульного контролю (ПМК) з об’єктивних причин студенти мають право за дозволом декана відповідного факультету скласти їх до останнього практичного заняття повторно. Час та порядок складання визначається деканом відповідного факультету і кафедрою .

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців» однією з форм організації навчання нарівні з лекціями, практичними заняттями є виконання індивідуальних завдань студентів та інші форми науково-дослідницької діяльності студентів.

Виконання індивідуальної роботи дає можливість студенту закріпити та поглибити теоретичні і практичні знання, отримані в процесі вивчення окремих тем курсу, навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, аналізувати навчальну та наукову літературу, практику роботи судових та правоохоронних органів, отримати здатності дослідницької роботи.

З дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” індивідуальна робота студентів здійснюється у формі виконання індивідуального науково-дослідницького завдання (надалі – ІНДЗ), яке надається викладачем кожному студенту з урахуванням його творчих можливостей, навчальних здобутків та інтересів. ІНДЗ мають бути виконані до закінчення навчального курсу.

Індивідуальна робота студентів з курсу „Організація судових та правоохоронних органів” включає:

• анотації з прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис роботи тощо;

• підготовка рефератів (есе);

• розробка схем, таблиць;

• складання термінологічних словників;

• участь у роботі студентського наукового гуртка;

• підготовка й опублікування наукової статті, тез, наукової доповіді на конференції та участь у конференції.

Вибірстуде­нтом ІНДЗ відбувається за погодженням з кафедрою на почат­ку навчального року. Організацію, контроль та оцінкуякості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює науковий керівник, який закріплюється кафедрою за академічною групою. При наявності певних питань студентам рекомендується звертатися за консультаціями до наукового керівника з метою отримання необхідних роз’яснень щодо організації індивідуальної роботи та можливого розширення списку літературних джерел.

ІНДЗ подається на кафедру не пізніше двох тижнів до закінчення практичних занять в паперовому та електронному вигляді.

Максимальна кількість балів, яка може бути присвоєна студенту за виконання індивідуального завдання – 6.

Змістовний модуль 1 (поточне тестування) Змістовний модуль П (поточне тестування) Індивідуальна робота Підсумковий іспит Cума

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з курсу „ Організація судових та правоохоронних органів” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100 –бальною шкалою. Виконання завдань поточного модульного контролю (ПМК) оцінюються в діапазоні від 0 до 44 балів; індивідуальної роботи студентів – до 6 балів; завдань, що виносяться на підсумковий контроль знань (ПКЗ) – від 0 до 50 балів.

Підсумковий контроль знань студентів з курсу проводиться у формі іспиту з вузлових питань, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання з питань курсу.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і час їх складання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білету включаються 3 запитання.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється у залікову книжку згідно шкали:

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка за шкалою ECTS   ВИЗНАЧЕННЯ За націо-нальною системою За системою НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого»
А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок     90-100
B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками       80-89
C ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок   75-79
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків       70-74
E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії   60-69
FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти       35-59
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс   1-34

ОРІЄНТОВНІ ПРОГРАМНІ ЗАПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

1. Предмет і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів».

2. Взаємозв’язок навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» з суміжними навчальними дисциплінами.

3. Загальна характеристика судової та правоохоронної діяльності: поняття, зміст, ознаки та види.

4. Судові та правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна характеристика.

5. Міжнародні стандарти організації та функціонування судових та правоохоронних органів.

6. Система норм національного законодавства щодо регулювання організації і діяльності судових та правоохоронних органів, їх класифікація і характеристика.

7. Виникнення та розвиток інституту судової влади в Україні.

8. Поняття судової влади, її характерні ознаки.

9. Місце судової влади в механізмі державної влади.

10.Функції судової влади.

11. Суд як орган судової влади.

12. Судді як носії судової влади.

13. Судочинство як процесуальна форма здійснення судової влади.

14. Поняття та види судочинства.

15. Відмінність судочинства від інших процедур державної діяльності.

16. Поняття принципів судової влади. Їх система і значення.

17. Характеристика принципів судової влади.

18. Поняття судової системи.

19. Зміст міжнародно-правових стандартів побудови судової системи. Принципи побудови судової системи за Конституцією України та їх реалізація в Законі України “Про судоустрій і статус суддів”.

20. Рівні (ланки) судової системи. Судові інстанції. Їх види та характерні відмінності.

21. Передумови та порядок утворення та ліквідації судів.

22. Система та зміст повноважень голів місцевих та апеляційних судів.

23. Види вищих спеціалізованих судів, їх повноваження. Структурний склад вищого спеціалізованого суду.

24. Пленум вищого спеціалізованого суду: порядок формування, повноваження.

25. Місце в судовій системі Верховного Суду України. Система та зміст його повноважень.

26. Пленум Верховного Суду України. Його склад та повноваження.

27. Завдання та основні принципи діяльності Конституційного суду України. Порядок його формування.

28. Повноваження Конституційного суду України.

29. Суддя - носій судової влади. Гарантії незалежності суддів.

30. Вимоги, що ставляться до кандидатів на посаду судді. Порядок заняття суддею посади.

31. Призначення на посаду судді.

32. Обрання на посаду судді безстроково.

33. Права та обов’язки судді.

34. Юридична відповідальність судді.

35. Підстави і порядок притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

36. Органи, що забезпечують дисциплінарне провадження щодо судді.

37. Припинення повноважень судді. Звільнення судді з посади.

38. Забезпечення судді. Порядок та умови.

39. Участь представників народу у здійсненні правосуддя. Їх статус.

40. Органи суддівського самоврядування, їх завдання та організаційні форми.

41. Збори суддів.

42. Конференції суддів.

43. Повноваження з’їзду суддів України .

44. Вища кваліфікаційна комісія суддів: завдання та повноваження.

45. Вища Рада юстиції. Порядок формування, склад та повноваження.

46. Державна судова адміністрація: статус, система органів.

47. Органі прокуратури. Їх місце в системі органів державної влади.

48. Принципи організації та діяльності прокуратури.

49. Функцій прокуратури. Їх характеристика.

50. Генеральний прокурор України. Порядок його призначення та звільнення, строк повноважень.

51. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури.

52. Колегії органів прокуратури.

53.Система органів прокуратури, її характеристика.

54. Вимоги, які пред’являються до осіб, що призначаються на посади прокурорів і слідчих прокуратури. Порядок їх призначення та звільнення.

55.Система органів внутрішніх справ. Їх місце серед інших державних органів.

56.Міністерство внутрішніх справ, його основні завдання, структура, повноваження.

57.Міліція, її завдання, структура, повноваження.

58.Служба Безпеки України. Її місце в системі правоохоронних органів. Завдання та повноваження.

59.Органи досудового розслідування кримінальних справ, їх поняття, види.

60.Органи дізнання, їх завдання, система, компетенція.

61.Органи досудового слідства, їх завдання, система, статус, компетенція.

62.Слідчий апарат, його структура в органах внутрішніх справ та прокуратурі.

63.Поняття адвокатури, її завдання. Право на заняття адвокатською діяльністю.

64.Принципи діяльності адвокатури.

65.Організаційні форми діяльності адвокатури Принципи діяльності адвокатських об’єднань

66.Види діяльності адвокатів.

67.Право і обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської діяльності.

68.Адвокатська таємниця, гарантії її дотримання.

69.Органи і установи юстиції.

70.Міністерство юстиції України, його структура і завдання.

71.Повноваження Міністерства юстиції України.

72.Державна виконавча служба: завдання, система органів.

73.Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які здійснюють нотаріальні дії.

74.Право на здійснення нотаріальної діяльності.

75.Статус нотаріуса, його права і обов”язки.

76. Нотаріальна таємниця, гарантії її дотримання.

ЗМІСТ

1. Вступ …………………………………………………………………….

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи…………………………………………………………

3. Програма навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»………………………………………………..

4. Завдання до практичних занять……………………………………....

5. Словник основних термінів…………………………………………..

6. Поточний (модульний) контроль знань студентів……………………..

7. Організація поточного модульного контролю……………………

8. Індивідуальна робота студентів…………………………………………

9. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»……………………..

10. Орієнтовний перелік екзаменаційних питань з навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»……………..

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 176; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.008 с.)