Організація б/о на підприємствіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація б/о на підприємствіВідповідальність за організацію б/о на підприємстві несе керівник підприємства. Директор самостійно обирає форму ведення б/о. Ведення б/о здійснюється гол. бухгалтером, або відділом бухгалтерії, приватним підприємством, аудиторською фірмою і безпосередньо власником або директором.

Облікова політика затверджується наказом директора

- передбачає форму ведення б/о

- систему і форму внутрішньогосподарського обліку

- визначає права робітників та підпис документів

- технологію обробки інформації, додаткова система бух. рахунків

- необхідність виділення на окремі баланси філій та представництв.

Обов’язки гол. бухгалтера:

- забезпечити виконання методологічних принципів б/о

- організувати контроль за відображенням обліку всіх господарських операцій

- брати учать у формуванні документів, пов’язаних з недостачею та компенсацією витрат

- забезпечити контроль за б\о філіалів та представництв.

 

 


Питання №5

Предметом БО є відображення руху госп. Засобів та джерел їх формування внаслідок здійснення госп. Операцій

Об єкти БО: 1 засоби (господарські) 2 Джерела 3 процеси (господарські) 4 фінансові результати

І. господарські засоби – це все, чим наділене підприємство для своєї діяльності

до господарських засобів відносяться:

І. необоротні активи

-нематеріальні активи – це об єкти довгострокового використання, які не мають фіз. Основи, але мають вартісну характеристику і приносять дохід (технології, ПЗ, ліцензії, патенти, торгові марки)

- основні засоби – створюють умови для виробництва або беспосередньо беруть у ньому участь. (це засоби праці) довгий час беруть участь в процесі виготовлення продукції.

А) активна частина – безпосередньо беруть участь

Б) пасивна частина – створюють умови

Обслуговують багато виробничих циклів, поступово переносять свою вартість на продукцію у вигляді амортизаційних відрахувань, що призводить до їх зносу і зменшенню вартості.

- Довгострокові фінансові інвестиції – це ціннні папери, строком реалізації більше 1 року, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент часу.

ІІ. Оборотні активи – це предмети праці, які забезпечують безперервність виробництва і реалізації продукції, змінюють свою натурально-речову форму і повнісю переносять свою вартість на собівартість продукції за 1 вир. Цикл.

Оборотні кошти складаються з предметів праці і фондів обігу.

А. Предмети праці –сировина, матеріали, паливо, незавершене виробництво

Б. Фонди обертання – готова продукція на складі, дебіторська заборгованість, грошові кошти

Елементи обігових коштів

1. Запаси – виробничі (сировина, матеріали, полуфабрикати, паливо), незавершене виробництво, готова продукція, товари

2. Дебіторська заборгованість – кошти підприємства, які тимчасово знаходяться у користувачів.

3. Короткострокові фінансові інвестиції – цінні папери, строком погашення до 1 року з визначеним терміном погашення.

4. Грошові кошти у кассі і на рахунках банку – абсолютно- ліквідні активи.

5. Витрати майбутніх періодів – витрати, що мали місце протягом поточного періоду, але належать до майбутніх звіт. Періодів.

ІІ Джерела утворення засобів і коштів – це класифікаціягосп. Засобів в залежності від їх приналежності.

Джерела власних коштів

- статутний капітал

- резервний капітал

- додатковий капітал

- кредити

Джерела запозичених коштів

- кред. Заборгованість постачальникам

- кред. Заборгованість перед робітниками по з.п.

- кред. Заборгованість перед бюджетом

ІІІ Господарські процеси склад. З:

А. Постачання – госп. Операції по придбанню сировини, матеріалів і інших предметів праці.

Б. Виробництво – створення готової продукції в ході якого працівники і засоби вир-ва впливають на рпедмети праці і надають їм властивості готової продукції.

ІV Фінансові результати:

Прибуток – джерело додатково отриманих засобів (коштів)

Напрями розподілу прибутку:

- Податок на прибуток, Фонди соц розвитку, Фонд матер. Заохочення, Фонд розвитку вир-ва, Благодійні фонди

Збиток – це умовне позначення зниклих коштів, відображаються у пасиві зі знаком ”-”, зменшує обсяг власного капіталу


Питання № 6

Метод БО – сукупність способів і прийомів за доп. Яких госп. Діяльність відображається в обліку.

Елементи БО:

1.Документація – відображення операцій в документах. За призначенням документи бувають – розпорядницькі

- виконавчі

- бух. Оформлення

- комбіновані

2. Інвентаризація – перевірка відповідності наявності засобів і коштів облікових записів

Результат інвентаризації: - нестача

- надлишок

- пересортиця

3. Економічно однорідна група засобів, коштів і джерел – має 2 сторони: дебет і кредит

4. Подвійний запис – відображення операцій на рахунках при якому одна операція відображається на 2-ох рах-х (по Д одного і по К іншого) в одній і тій же сумі.

5. Оцінка – перехід від натур даних до вартісних.

6. Калькуляція – процес групування витрат і визначення собівартості одиниці продукції.

7. Баланс – звіт про фін. Стан підприємства, що відображаї його активи, зобов язання і власний капітал на визначену дату.

8. Звітність – складається на підставі БО.

 


Документація та інвентаризація як елемент методу БО

 

Метод БО – сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність відображається в обліку.

БО відповідає на питання:

· коли має бути зареєстрована операція? (методи «первинного обліку»)

· скільки? – яка вартісна оцінка операції

· як правильно відобразити операцію (де, на яких рахунках?) на рахунках БО?

Для вирішення цих питань використовують елементи методу БО.

Документація (процес відображення операцій в документах).

Документи за призначенням поділяються на:

· розпорядницькі

· виконавчі

· бухгалтерського оформлення

· комбіновані (масові)

Обов’язкові реквізити первинних документів:

1. найменування (назва форми)

2. назва підприємства

3. дата

4. зміст операції

5. сума операції

6. підписи осіб (відповідальний і виконавець)

Специфічні:

1. назва підрозділу

2. печатка

Інвентаризація – перевірка відповідальності між наявністю засобів і коштів обліковим записам.

Результати інвентаризації:

1. нестача;

2. надлишок;

3. відсутність нестачі і надлишку;

4. пересортиця.


Оцінка і калькуляція як елемент методу БО

Метод БО – сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність відображається в обліку.

БО відповідає на питання:

· коли має бути зареєстрована операція? (методи «первинного обліку»)

· скільки? – яка вартісна оцінка операції

· як правильно відобразити операцію (де, на яких рахунках?) на рахунках БО?

Для вирішення цих питань використовують елементи методу БО.

Оцінка – перехід від натуральних даних до вартісних. У БО оцінка об’єктів обліку ґрунтується переважно на показнику витрат на їх створення та придбання. Майно та господарські операції оцінюються у валюті України шляхом підсумку загальних витрат.

Калькуляція – процес групування витрат і визначення собівартості одиниці продукції. Суть методу полягає у тому, що обґрунтовують, визначають і розподіляють витрати, які належать до того чи іншого об’єкта калькулювання. Облік кругообороту капіталу базується на трьох калькуляціях: собівартості придбання (постачання, закупки), виробничої собівартості та повної собівартості реалізованої продукції.


Бухгалтерські рахунки, як елемент методу бухгалтерського обліку.

Призначення рахунків – забезпечення систематичного контролю за наявністю та змінами засобів, коштів, та їх джерел.

Рахунок – це спосіб групування та поточного відображення в грошовій формі господарських операцій по економічно-однорідних ознаках.

Кожна господарська операція викликає збільшення або зменшення засобів або джерел, яке показується окремо на різних рахунках.

Сума збільшення або зменшення по відповідному рахунку за звітний період називається оборотом.

Крім обороту на рахунках відображається сальдо початкове та сальдо кінцеве.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.197.23 (0.01 с.)