ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Резерви зменшення енергоємності в рослинництві 

Концентрація як форма суспільного розподілу праці (енергії) — це процес зосередження енергії праці і капіталу, що у певних межах забезпечує збільшення виробництва продукції. Виникають умови для використання високопродуктивної енергонасиченої техніки на основі розподілу виробничого процесу за операціями, для кооперації праці, об'єднання загально виробничих функцій та заощадження питомих витрат енергії. На межі концентрації впливають природно-економічні (регіональні) особливості, рівень розвитку продуктивних сил тощо. Мінімальний рівень концентрації сільськогосподарського виробництва з огляду на раціональність використання енергоресурсів є нижньою межею забезпечення енерговіддачі. Оптимальний рівень концентрації виробництва забезпечує мінімальну енергоємність вироблюваної продукції.

Процеси концентрації і спеціалізації завжди відбуваються паралельно.

Спеціалізація як форма суспільного розподілу праці (енергії) характеризується зосередженням виробництва певної аграрної продукції в сільськогосподарському підприємстві, стимулює концентрацію виробництва і капіталу, збільшення розмірів підприємств, що забезпечує заощадження енергоресурсів на масштабах господарської діяльності. Уособлення виробництва одноманітної продукції (предметна спеціалізація) , окремих стадій єдиного технологічного процесу і розподілу, окремих технологічних стадій – самостійні виробництва (по стадійна спеціалізація), окремих виробничих функцій (технологічна чи функціональна спеціалізація) мають різні сфери дії в аграрному виробництві. Перехід від предметної до стадійної і технологічної спеціалізації розширює інтервал розмірів виробництва, що зумовлює кумулятивний ефект організаційної структури нового типу.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
Кооперування як форма суспільного розподілу праці (енергії), за якої кілька аграрних товаровиробників безпосередньо взаємодіють при виробництві однотипного продукту, забезпечує зменшення витрат енергії. Особливою формою кооперації є комбінування, що ґрунтується на технологічному (функціональному) поєднанні різних виробництв з метою отримання кінцевого продукту шляхом інтеграції послідовних стадій обробки сировини тощо. Специфічною формою комбінування виробництва є агропромислові об'єднання, де за рахунок поліпшення пропорційності між окремими ланками, високої міри концентрації сировинної бази тощо досягається зменшення витрат енергоресурсів на виробництво і транспортування продукції, знижується енергоємність її виробництва шляхом зменшення втрат сировини, комплексної переробки її та утилізації відходів.

Важливими принципами зменшення енергоємності в рослинництві є принципи: повноти забезпечення потреби у енергоресурсах; поєднання індивідуальних, внутрішньо колективних (корпоративних) та державних (суспільних) інтересів у енергоспоживанні; ефективного розподілу енергоресурсів; максимізації енергетичної ефективності аграрного виробництва; зацікавленості товаровиробників в енергозбереженні; нормативності енергоспоживання; цілеспрямованості енерговитрат; керованості енергетичними потоками; адекватності чинників виробництва та енергозбереженні системності показників енергетичної ефективності;, відповідно до розмірів підприємств вимогам енергетичної ефективної відповідності спеціалізації і концентрації виробництва умов; ефективної реалізації наявного енергетичного потенціалу; врахувань «ефекту запізнення»; відповідності реалізації енергетично потенціалу соціально-екологічним вимогам.

Хімізація неоднозначно впливає на сукупну енергоємність виробництва продукції рослинництва. З одного боку, використання хімічних засобів звужує енергетичні функції як людей, так і техніки, замінюючи використання енергії в прямій формі енергією у непрямій формі, що містяться в міндобривах, отрутохімікатах тощо. З іншого боку, зростають питомі сукупні енерговитрати, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, зберіганням і внесенням засобів хімізації.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
Для зростання енергетичної ефективності засобів хімізації необхідно: підвищення ефективності використання поживних речовин добрив; поліпшення їх якості; усунення диспропорцій у співвідношенні поживних речовин при внесенні міндобрив; зменшення втрат хімічних засобів при транспортуванні, зберіганні та внесенні. Резервом заощадження пального при внесенні мінеральних добрив є використання тукосумішей.

З урахуванням енергетичного чинника, солому, яка подрібнюється зернозбиральними комбайнами, доцільно на віддалених полях розкидати. Енергетичний ефект цього заходу досягається за рахунок усунення енерговитрат на транспортування і скиртування соломи, навантаження, транспортування і розкидання гною, адже 1т соломи та 8—10кг азотних добрив рівноцінні 5т гною.

Велика кількість пального використовується на збиранні зернових. Аналіз свідчить, що витрата пального зернозбиральними комбайнами значною мірою визначається співвідношенням зерна і соломи, що з надходить в молотильно-сепаруючу систему. Так, для комбайнів, укомплектованих жниваркою шириною 5,7м, при прямому комбайнуванні (урожайність колоскових 50ц/га, II група господарств) енергоємність технологічного процесу при співвідношенні зерна до соломи 1 : 1 складає 5,7кг/т, при співвідношенні 1 : 1,5 — 6,8кг/т (на 19,3% більше), а при співвідношенні 1:2 — 8,0кг/т (на 40,4% більше). В 60—80 рр. у розвинених країнах проводилась селекційна робота, спрямована на створення мало соломистих сортів зернових. Якщо на початку цього періоду співвідношення зерна і соломи становило 1 : 1,5—2, то в 80-х рр. — вже 1 : 0,5—1,2. Заданими англійських дослідників, зменшення такого співвідношення з 1 : 1,2 до 1 : 0,64 зумовлює зменшення питомої витрати пального зернозбиральним комбайном з 3,2—4,3 до 1,9—2,3л/т (в 1,8 рази менше). На

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
наш погляд, в Україні треба висівати такі сорти зернових колоскових, які б з одного боку забезпечували потребу господарств в кормах, підстилці та гної, а з іншого боку — максимально заощаджували пальне на збиранні біологічного врожаю. Тим паче, що в окремих господарствах Лісостепу постійно накопичується надлишок соломи, що знаходиться в 50—100-тонних скиртах по 3—4 роки, які потім спалюються як непотрібні, хоча лише на збирання 1 т соломи комбайном витрачається 2,2—2,5кг пального.

Отже, з наведених особливостей сільського господарства і, порівнявши їх з ефективними способами використання енергії можна зробити висновок, що ефективне використання енергії буде тоді, коли господарства розпочнуть використовувати енергозбережні та комбіновані агрегати, які використовуються разом з енергонасиченими тракторами і сільськогосподарською технікою. Однією з важливих ознак є дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, які за рахунок раціонального удобрення ґрунтів дозволяють заощаджувати енергоресурси.

 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
7.1 Загальні положення охорони праці в рослинництві

Охорона праці в господарствах є важливим завданням, тому що необхідно проводити велику роботу з охорони здоров'я і життя.

Охорона праці механізаторів має велике значення. Зростає технічне оснащення, механізація; висуваються більші вимоги до системи машин, організації і охорони праці, а також до правил з техніки безпеки під час використання машинно-тракторного парку. Під час роботи з сучасними високопродуктивними машинами необхідно користуватися новинками в галузі механізації, дотримуватися правил виробничої санітарії і користуватися засобами особистого захисту.

Головним завданням охорони праці сільського господарства є найшвидше усунення несправності машин, несприятливих умов на робочих місцях.

Перед початком руху машинно-тракторного агрегату повинні бути правильно відрегульовані, змащенні всі їх вузли і складальні одиниці. Трактор і сільськогосподарські машини повинні бути обладнані двосторонньою аварійною сигналізацією, вогнегасником, мітлою, лопатою, інструментами, аптечкою першої медичної допомоги регулюється Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про рослинний світ» (1999), «Про природно-заповідний фонд» (1992), та ін. нормативно-правовими актами. О. р. с. забезпечується: встановленням правил і норм охорони, використання та відтворення об'єктів рослинного світу; забороною та обмеженням використання природно – рослинних, ресурсів у разі необхідності; проведенням екологiчної. експертизи та інших заходів з метою запобігання загибелі об'єктів рослинного світу в результаті господарської діяльності; захистом земель, зайнятих об'єктами рослинного світу, від ерозії, підтоплення, затоплення, заболочення, засолення, висушення, ущільнення, засмічення, забруднення пром. і побут, відходами та стоками, хімічних і радіоактивних

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
речовин від ін. несприятливого впливу; створенням та оголошенням територій і об'єктів природно-заповідного фонду України; організацією наукових досліджень, спрямованих на забезпечення здійснення заходів щодо охорони та відтворення об'єктів рослинного світу; розвитком системи інформування про об'єкти рослинного світу і вихованням у громадян дбайливого ставлення до них; створенням системи державного обліку та здійсненням державного контролю за охороною, використанням і відтворенням рослинного світу; занесенням рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин до Червоної книги України, та рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, і типових природних рослинних угруповань — до Зеленої книги України; встановленням юридичної відповідальності за порушення порядку охорони та використання природних рослинних ресурсів; здійсненням ін. заходів і встановленням законодавством ін. вимог щодо О. р. с. Правові приписи: а) зобов'язують підприємства, установи, організації та громадян, чия діяльність пов'язана з розміщенням, проектуванням, реконструкцією, забудовою нас. п., підприємств, споруд та ін. об'єктів, а також введенням їх в експлуатацію, передбачати і здійснювати заходи щодо збереження умов місцезростання об'єктів рослинного світу; б) забороняють будово, введення в експлуатацію підприємств, споруд та ін. об'єктів і застосування технологій, що викликають порушення стану та умов місцезростання об'єктів рослинного, світу, засмічення, а також забруднення в) встановлюють заборону щодо випалювання сухої природи, рослинності або її залишків без дозволу органів держ. контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища .

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
7.2. Визначення небезпечних і шкідливих виробничих факторів при роботі на робочому агрегаті Johne Deere – 8530 + Horsch –

Maestro 18,20 – 75 SW

Приведемо схему по реєстрації та логічному аналізу виробничих небезпек при посіві соняшнику в таблиці

Таблиця 7.1. Логічне моделювання виробничих небезпек при посіві соняшнику

Технологічна операція Небезпека Можливі наслідки
Небезпечна умова Небезпечна Дія Небезпечна ситуація
Транспортування сівалки на поле Дорога має ями та вибоїни Підвищена Швидкість   Від`єднання сівалки від трактора Аварія
Транспортування зерна на поле Ями на дорогах Підвищена швидкість агрегату Від`еднання причепа від трактора Аварія
Завантаження сівалки Нерівномірність Поверхні завантажувально- го майданчика Необережність сіяча Падіння і Перелом руки сіяча Травма
Посів Сторонні предмети на полі Підвищена Швидкість руху трактора Пошкодження колеса сівалки Аварія
Посів Зношення гідрошлангів трактора Розрив одного з шлангів Втрата масла трактора Аварія
Транспортування сівалки з одного поля на інше Вибоїни на дорозі Підвищена Швидкість руху агрег. Пошкодження підшипника колеса сівалки Аварія
Посів Зношення шестерень коробки передач Неуважність механізатора Неможливість включити передачу Аварія
Посів Сторонні предмети на полі Неуважність механізатора Пошкодження колеса тракт. Аварія

З метою інформування механізаторів з виробничих небезпек рекомендовано проводити додатковий інструктаж. В таблиці7 наведені виробничі небезпеки які можуть статися при посіві гречки,якщо працівники будуть звертати на них увагу то цих небезпек може і не бути.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.009 с.)