Проектування нової технології вирощування соняшникуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проектування нової технології вирощування соняшнику 

Застосування сучасних технологій вирощування соняшнику в європейських країнах переконливо доводить доцільність і раціональність широкого впровадження, тому я пропоную скористатися їхнім досвідом у вирощуванні соняшнику. Порівнявши кліматичні умови нашої місцевості з кліматом північно-західної Європи, я дійшов до висновку, що вони схожі і тому можна скористатися їхньою технологію вирощування соняшнику.

При вирощуванні соняшнику за такою технологією для одержання високих врожаїв суть полягає в доброякісному і своєчасному використанні всіх операцій технологічного процесу. При даній технології господарство використовує різноманітну техніку, яка у свою чергу виконує декілька операцій і є комбінованою. Технологія полягає в дотриманні необхідної послідовності проведення технологічних операцій та правильному підборі комплексу машин для вирощування і збирання соняшнику.

За розрахунками спеціалістів і передовим досвідом я пропоную вирощувати соняшник на площі не менше 100 га. Це дасть можливість впровадити наявні в господарстві комплекси машин.

Значну роль у вирощуванні соняшнику відіграє правильний підбір попередника. Тільки на полях після попередників, що залишають у ґрунті достатні запаси води, азоту та інших поживних речовин, а такими є зернові та горох, але для соняшнику доцільніше використовувати озиму пшеницю, як кращий попередник.

За 3…4 тижні перед сівбою проводиться основний безполицевий обробіток ґрунту культиваторами, а сівбу виконуємо посівним комбінованим агрегатом, який одночасно з сівбою виконує передпосівний обробіток ґрунту.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
Ще однією важливою особливістю такої технології є вимога її творчого застосування з урахуванням конкретних умов виробництва і властивостей вирощуваних культур. Треба керувати процесами розвитку рослин та створювати для них оптимальні умови.

Цього можна досягти при застосуванні сучасної технології. Суть її полягає в тому, що під час всього періоду від сівби до збирання біологи, агротехніки та інші спеціалісти агробіологічної науки проводять спостереження за рослинами і аналізи, при перших ознаках порушення нормального їх розвитку обробляють посіви вносячи потрібні дози комплексних добрив і гербіцидів. Для тракторів, на які начеплені широкозахватні машини залишають проходи. Незважаючи на це приріст врожаю і головне поліпшення якості вирощуваної продукції окупаються всі додаткові затрати на інтенсифікацію виробництва, забезпечуючи одержання високого економічного ефекту.

Застосування гербіцидів є важливим етапом у технологічному процесі вирощування соняшника. Для вибору гербіциду, а також визначення норм витрат і строків внесення пропоную користуватись даними таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Гербіциди, рекомендовані для застосування

на посівах соняшника

 

№ п/п Гербіциди Аналоги Норми витрат, л/га Проти яких бур’янів застосовується Строки внесення
  1. Трефлан Трифлурекс 240 6…8 Однорічні злакові та дводольні Допосівний і досходовий періоди
2.   Трефлан Трифлурекс 480, Олітреф 3…4 Те ж Те ж
Продовження таблиці 2.1.
3. Харнес Варта, Екстрем, Піларпас 2…3 Те ж Допосівний і досходовий періоди
4. Трофі   Те ж Те ж
5. Дуал Голд Тайфун 1,2…1,6 Однорічні злакові та деякі дводольні Те ж
6. Гвардіан   2…3 Те ж Те ж
  7. Гезагард 50WP Селіфат 3…4 Однорічні злакові та дводольні Те ж
8.   Фронт’єр   1,4…1,7 Те ж Досходовий період

При достатній наявності зерноочисно-сушильної техніки збирання соняшника доцільно розпочинати, коли вологість насіння становить 18…20%. У цьому випадку додатково збирають 1,2…1,5 ц/га.

Для більш ефективного і економічного вирощування соняшника я пропоную використовувати сучасну нову техніку.

Вибір енергетичних засобів і сільськогосподарських

Машин для виконання операцій

Для більш ефективного використання машино-тракторного парку підприємства, енергозбереження та економії, за даними спеціалістів, отриманих в процесі аналізу передового досвіду, при виборі техніки для виконання сільськогосподарських операцій доцільно спочатку обрати сільськогосподарську машину, а потім підбирати трактор відповідного тягового класу. Цим самим ми забезпечуємо більш повне використання енергетичного потенціалу трактора і зменшуємо витрати на виконання операції.

Отже, зважаючи на складність сільськогосподарських операцій, які передбачені інтенсивною технологією вирощування соняшника у ТОВ
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
«Велетень», ми обираємо наступний перелік сільськогосподарських машин: сівалка Horsch – MAЕSTRO 18.20 – 75 SW, дискова борона Sunflower, культиватор Lemken Gigant 800, оприскувач причіпний Commander 4200.

Беручи до уваги те, якого тягового класу трактори потрібні вище перерахованим машинам, визначаємо перелік енергоносіїв: трактори – JOHN DEERE 8530, CASE 7220, МТЗ-1221.2, МТЗ-1025; самохідний комбайн NEW HOLLAND 7188; автомобілі КамАЗ-53215.

Даний перелік техніки забезпечить своєчасне, швидке виконання операцій, а також належну якість їх виконання.

 

Порядок складання технологічної карти на вирощування і

Розрахунок по карті

Основою для планування механізованих робіт по вирощуванню соняшника в ТОВ «Велетень» є технологічна карта на вирощування і збір врожаю.

Технологічна карта - це документ, у якому зафіксовані в строгій послідовності і взаємозв’язку між собою технологічні операції і способи їх виконання, набір машин, пристроїв і обладнання, визначення економічного ефекту від застосування їх на виконання окремих операцій і на виробництво продукції в цілому.

Технологічна карта на вирощування і збирання соняшнику за сучасною технологією складається з 20-ти граф.

Пояснення граф та їх розрахунок проводимо за технологічною операцією посіву соняшнику.

Графа 1. «Номер і назва сільськогосподарських робіт» - даємо перелік технологічних операцій по вирощуванню і збиранню даної культури. Операції записуємо у хронологічній послідовності їх виконання;

Графа 2. «Обсяг робіт у фізичних одиницях виміру, га, т, т/км» - записуємо обсяг робіт;

Графа 3. «Змінна норма виробітку, га, т, т/км» - приймаємо з довідника «Типові норми механізованих робіт» чи по даним технічних характеристик;

Графа 4. «Кількість нормо-змін» - визначаємо відношенням об’єму робіт (графа 2) на змінну норму виробітку (графа 3) за формулою:

, (2.1)

де Q – обсяг робіт, га, т, т/км;

Wзм – змінна норма виробітку, га, т, т/км

nзм = 425 / 130 = 3,2;

Графа 5. «Початок-кінець» - проставляємо календарні строки початку і кінця виконання роботи;

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
Графа 6. «Кількість робочих днів» - проставляємо кількість робочих днів за агровимогами, визначаючи різницею між останнім і першим днем;

Графа 7. «Марка трактора» - проставляємо необхідну марку трактора, автомобіля чи комбайна для виконання операції;

Графа 8. «Марка сільськогосподарської машини» - проставляємо марку сільськогосподарської машини, яку найбільш доцільно використовувати з даним трактором;

Графа 9. «Кількість машин в агрегаті» - проставляємо кількість сільськогосподарських машин необхідних для даного агрегату;

Графа 10. «Кількість обслуговуючого персоналу» - проставляємо кількість працюючих на агрегаті;

Графа 11. «Коефіцієнт змінності» - проставляємо число, яке показує в скільки змін працює агрегат при виконанні даної операції;

Графа 12. «Витрата пального на одиницю роботи, кг» - приймаємо з довідника «Типові норми на механізовані роботи» або по даним технічних характеристик;

Графа 13. «Всього витрат пального, кг» - визначаємо, шляхом множення обсягу робіт (графа 2) на витрату пального на одиницю роботи (графа 14), за формулою:

, кг (2.2)

де Qор – витрата пального на одиницю роботи, кг

Qос = 425 • 6,8 = 2890кг;

Графа 14. «Затрати праці на одиницю роботи, люд.-год.» - визначаємо, множенням тривалості зміни на кількість обслуговуючого персоналу (графа 11) і діленням на змінну норму виробітку (графа 3), за формулою:

, люд.-год., (2.3)

де Тзм – тривалість зміни, год.;

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
n – кількість обслуговуючого персоналу

Зп = 7 • 3 / 130 = 0,16 люд.-год.;

Графа 15. «Всього затрат праці, люд.-год.» - визначаємо, множенням затрат праці на одиницю роботи (графа 16) на обсяг робіт (графа 2), за формулою:

, люд.-год., (2.4)

З = 0,16 • 130 = 20,8 люд.-год.;

Графи 16…19. «Затрати коштів, грн.» - проставляємо затрати на виконання даної технологічної операції;

Графа 16. «На оплату праці, грн.» - визначаємо за формулою:

, грн., (2.5)

де Т – тарифна ставка, грн.

Опр = 1 • 29,79 = 29,79 грн.;

Графа 17. «На амортизацію, грн.» - знаходимо за формулою:

, грн., (2.6)

де: Бтр, Бм – вартість трактора та сільськогосподарської машини, грн.;

αтр, αм – норма амортизаційних відрахувань на трактор та сільськогосподарську машину, %;

Wзм – змінна продуктивність агрегату, га

tз– річне завантаження трактора та сільськогосподарської машини, год.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДП 5.100 102 01 266-НЧ 17 ПЗ НАЗВА ДОКУМЕНТУ
Графа 18. «На поточний ремонт і технічний огляд, грн.» - визначаємо за формули:

, грн., (2.7)

де αто – відрахування на поточний ремонт і технічний огляд, грн.;

Графа 19. «На пальне, грн.» - визначаємо за формулою:

, грн., (2.8)

де Qз – загальна витрата пального, кг;

Вп – комплексна вартість 1-го кг пального, грн.

Графа 20. «Всього грошових затрат, грн.» - визначаємо за формулою:

, грн., (2.9)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.029 с.)