Науково-дослідні інститути в Україні та університетська наука.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Науково-дослідні інститути в Україні та університетська наука.Науково-дослідний інститут (НДІ) — самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.

До науково-дослідних установ України відносять:

- НАН України, до складу якої належать науково-дослідні та проектні установи

- Галузеві академії (Академія педагогічних наук, Укр академія аграрних наук, Академія правових наук)

- Науково-дослідні та проектні установи і центри міністерств і відомств (напрямки діяльності відповідають потребам галузей, до яких вони належать)

- Науково-дослідні установи і кафедри ВНЗ

Вищі навчальні заклади мають підрозділи, які виконують науково-дослідні роботи за рахунок бюджетних коштів, а також на госпрозрахункових засадах. Наукова тематика виконується професорсько-викладацькими працівниками та студентами. Тематика досліджень у таких установах формується за профілем вищого закладу освіти, його факультетів та кафедр у формі дежавного замовлення або на договірних засадах.

 

 


18. Завдання та організація науково-дослідної роботи студентів.

Основним завданням вищої школи в сучасних умовах є підготовка всебічно розвинених, здатних безперервно вчитись, поповнювати і поглиблювати свої знання фахівців. Сутність освіти – навчати думати, самостійно вчитись, адаптуватись до суспільства, яке змінюється, підвищувати свій теоретичний та професійний рівень.

Реалізована в комплексі науково-дослідна робота студентів забезпечує:

– формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження;

– оволодіння спеціальністю та досягнення високого професіоналізму;

– розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;

– прищеплення студентам навиків самостійної науково-дослідної роботи;

– необхідність оновлення і вдосконалення своїх знань;

– створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів

Основну роль в організації НДРС відіграють профілюючі, випускаючі кафедри. Вони розробляють форми науково-дослідної роботи в межах навчального процесу і поза ним.

Науково-дослідна робота студентів у межах навчального плану є обов’язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи:

– написання наукових рефератів з конкретної теми в процесі вивчення дисципліни соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором;

– виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку;

– виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період виробничої практики та на замовлення;

– підготовка та захист курсових і дипломних робіт, пов’язаних із науковою проблематикою кафедри.

19. Форми участі студентів у наукових дослідженнях кафедр університету.

Основною формою науково-дослідної роботи студентів є участь студентів в наукових дослідженнях , що проводяться кафедрами та науковими підрозділами університету по госпдоговірній та бюджетній тематиці. До таких досліджень залучаються студенти останніх курсів, які проявили здібності до ведення досліджень і активно приймають участь у науково-дослідній роботі. Студенти університету беруть участь у роботі наукових гуртків, студентських проблемних груп, у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. Результати науково-дослідних робіт студентів з тематики наукових напрямів кафедр стають темами випускних кваліфікаційних робіт.

Отже, науково-дослідна робота студентів у межах навчального плану є обов’язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи:

– написання наукових рефератів з конкретної теми в процесі вивчення дисципліни соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором;

– виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку;

– виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період виробничої практики та на замовлення;

– підготовка та захист курсових і дипломних робіт, пов’язаних із науковою проблематикою кафедри.

Одним із основних способів апробації наукових результатів студентів університету є участь в олімпіадах і конкурсах.

 

 

20. Вплив науково-дослідної діяльності студентів на формування їх компетентності, вмінь і навичок.

Основним завданням вищої школи в сучасних умовах є підготовка всебічно розвинених, здатних безперервно вчитись, поповнювати і поглиблювати свої знання фахівців. Сутність освіти – навчати думати, самостійно вчитись, адаптуватись до суспільства, яке змінюється, підвищувати свій теоретичний та професійний рівень.

Лише ті суб’єкти, які засвоюють знання найбільш швидко, здатні виживати, перегравати своїх конкурентів, іншими словами, організації мають стати «інтелектуальними», розвивати свої здібності, які базуються на знаннях довготривалих та адекватних зовнішнім змінам. Вирішенню цих завдань має сприяти виша школа шляхом інтеграції науки, освіти і виробництва, оперативно і гнучко змінювати зміст навчального матеріалу, поєднувати цілі і напрями навчальної, наукової і виховної роботи, забезпечувати тісний взаємозв’язок усіх форм і методів наукової роботи студентів, що реалізується як у процесі навчання, так і поза навчальним часом.

Реалізована в комплексі науково-дослідна робота студентів забезпечує:

– формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження;

– оволодіння спеціальністю та досягнення високого професіоналізму;

– розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;

– прищеплення студентам навиків самостійної науково-дослідної роботи;

– необхідність оновлення і вдосконалення своїх знань;

– створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів

Основну роль в організації НДРС відіграють профілюючі, випускаючі кафедри. Вони розробляють форми науково-дослідної роботи в межах навчального процесу і поза ним.

 


Інформація як предмет праці дослідника та управлінця.

Значення інформації для досліджень визначається її роллю у суспільних процесах.

Інформація є особливим ресурсом дослідника. Дослідник будь-якого рівня і використовує, і перетворює наявні ресурси для досягнення встановлених цілей.

Інформація є основою комунікацій у системі управління та економіки, а також у дослідницькій діяльності. За допомогою інформації встановлюються зв’язки підприємства, організації, дослідницької установи зі зовнішнім середовищем, а також між структурними підрозділами підприємства, між суб’єктом та об’єктом дослідження та управління.

Інформація виступає предметом дослідницької і управлінської праці. На основі вихідної інформації шляхом циклічно повторюваних стадій дослідницького процесу науковці розробляють проектні рішення та рекомендації щодо вирішення досліджуваних проблем. Наукові пропозиції так само, як і управлінські рішення, мають інформаційну природу, отже являють собою похідну інформацію.

Таким чином, інформація для дослідження є, з одного боку, об’єктом перетворення – предметом дослідницької праці, на основі якого виробляються наукові рішення, і ресурсом дослідника, з другого боку - засобом зв’язку – комунікацією.

Завдання дослідника полягає в налагодженні ефективного процесу збору, оброблення інформації з досліджуваної проблеми та використання отриманих результатів для підготовки і вироблення наукових пропозицій і рекомендацій щодо предмета дослідження. Під час розроблення методології дослідження мають бути чітко визначені підходи, прийоми, методи та інструментарій інформаційного забезпечення роботи науковця.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.005 с.)