Вимоги до формулювання висновків і пропозицій. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до формулювання висновків і пропозицій.У висновках— підсумковій частині ДРМ подається стислий виклад актуальності теми, оцінок теоретичних аспектів досліджуваної проблеми, узагальнень аналізу та діагностики, пропозицій автора та їх економічної ефективності з обов’язковим наголосом на управлінські механізми впровадження проектних рішень. Головна вимога до висновків — адекватне відображення основних положень дипломної роботи та формування у читача переконання про можливість реалізації автором магістерської роботи поставленої мети і завдань дослідження. Обсяг висновків 3—5 стор.

Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної частини роботи відповідно до поставлених завдань. Для формулювання висновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних положень дослідження на наукових заходах.

У висновках потрібно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів дослідження, викласти рекомендації щодо їх використання.
В стислій формі, в логічній послідовності викладаються зроблені автором узагальнення, пропозиції та їх значимість. Такий висновок повинен бути покладений в основу доповіді при захисті дипломної роботи перед ДЕК.

У загальних висновках мають бути представлені не тільки позитивні результати дослідження з вивченої теми, але і недоліки та проблеми практичних напрямів економічного та управлінського розвитку галузей або окремих підприємств (організацій). Головна вимога до висновків — уникнення повторення змісту вступу, основної частини і висновків, поданих наприкінці розділів.

Наукова стаття, її структура.

Наукова стаття — вид наукової публікації, яка описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються у періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт. Наукова стаття є одним з найбільш поширених способів публікації наукових результатів.

Структура статті має відповідати вимогам до наукових статей й складатися з таких частин:

· УДК;

· назва статті;

· прізвище автора(авторів), назва організації та міста;

· анотація;

· ключові слова;

· загальна суть проблеми;

· аналіз останніх досліджень та публікацій;

· формулювання мети статті;

· виклад основного матеріалу;

· висновки;

· перелік використаних джерел.

 

В залежності від об'єму і спрямованості дослідження, наукові статті поділяють на декілька типів:

· дослідницька стаття

· коротке повідомлення

· відгук або відповідь на статтю

· огляд

 


Підготовка до презентації результатів наукового дослідження, її особливості.

У наукових роботах слід стисло, логічно і доступно відображати результати дослідження і писати державною мовою.

Особливо важливим є ясність викладу, систематичність і послідовність у подачі матеріалу.

Основна мета презентації - це забезпечення стислого та наочного подання основних результатів магістерської роботи. При створенні презентації студенти чи слухачі повинні вирішити два важливих завдання:

1. Створити короткий анотований конспект свого виступу.

2. Викласти результати досліджень та їх основні положення.

Презентацію до магістерської роботи рекомендується виконувати за допомогою програмного забезпечення МS Power Point.

 

 

Структура презентації.

Основна мета презентації - це забезпечення стислого та наочного подання основних результатів магістерської роботи. При створенні презентації студенти чи слухачі повинні вирішити два важливих завдання:

3. Створити короткий анотований конспект свого виступу.

4. Викласти результати досліджень та їх основні положення.

Презентацію до магістерської роботи рекомендується виконувати за допомогою програмного забезпечення МS Power Point.

Структура презентації:

1- й слайд - тема магістерської роботи, прізвище доповідача та керівника, рік захисту;

2- й слайд - актуальність теми магістерської роботи та проблема дослідження;

3- й слайд - об'єкт, предмет, гіпотеза дослідження;

4- й слайд - головна мета та завдання магістерської роботи;

5- й слайд - методи дослідження.

На наступних слайдах - відображається опис даних, які отримані в дослідженні, їх статистичне обґрунтування, в тому числі з використанням комп'ютерних програм. На останні одному-двох слайдах відображаються загальні висновки та рекомендації до впровадження результатів магістерської роботи.

Кількість окремих слайдів презентації залежить від особливостей доповіді студента чи слухача магістратури. При розробці презентації рекомендується дотримуватися таких вимоги:

· тривалість доповіді - 7-10 хв.

· максимальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20 шт.;

· використовуються ключові слова і фрази, а не речення;

· на одному слайді - одне ключове поняття;

· текстовий матеріал подається у схемах та організаційних діаграмах, числовий - у таблицях або діаграмах (графік - демонстрація змін у часі, секторна діаграма - демонстрація відношення частини до цілого, гістограма - демонстрація порівнянь);

· матеріал підкріплений графічними зображеннями та відео-фрагментами;

· дотримана логіка викладу та грамотність;

· доповідь магістра доповнює інформацію на слайді, а не дублює її;

· ефекти анімації не заважають сприйняттю, а акцентують увагу на потрібних моментах доповіді;

· текст легко читається (мінімальний розмір шрифту - 20 - напівжирний);

· фон, колір тексту та діаграм пасують і відповідають правилу З основних кольорів та їх відтінків;

· шаблон оформлення - однаковий для всіх слайдів презентації;

· дотримується контраст між текстом, фоном і графікою.

Презентація подається на електронному носії (СО-КМ) і повинна мати наклейку з прізвищем та підписом студента чи слухача магістратури, керівника, назвою роботи та спеціальності. На носію розташовується один файл, назва якого містить прізвище студента або слухача магістратури.

 

 


 

1. Предмет навчальної дисципліни МНД. Завдання вивчення курсу МНДФ.

2. Поняття науки, її суспільне призначення та роль у розвитку суспільства.

3. Тенденції розвитку науки (диференціація та інтеграція).

4. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

5. Науково-дослідна діяльність.

6. Взаємозв’язки між науково-дослідною діяльністю, фінансовим менеджментом, фінансовою освітою.

7. Джерела фінансування наукових досліджень.

8. Фінанси як складова економічної науки.

9. Особливості становлення української фінансової науки.

10. Вклад українських вчених у розвиток фінансової науки.

11. Українська класична школа публічних фінансів.

12. Основні сучасні теоретичні концепції у сфері публічних фінансів; корпоративних фінансів; фінансового ринку.

13. Вплив окремих теоретичних концепцій на проведення фінансових досліджень (теорії структури капіталу, концепції асиметрії інформації, концепції агентських відносин, ризик-орієнтованого підходу, теорії суспільних благ, теорії суспільного вибору).

14. Ключові проблеми розвитку фінансів в Україні.

15. Актуальні проблеми фінансової науки у глобалізованому світі.

16. Організація наукових досліджень.

17. Науково-дослідні інститути в Україні та університетська наука.

18. Завдання та організація науково-дослідної роботи студентів.

19. Форми участі студентів у наукових дослідженнях кафедр університету.

20. Вплив науково-дослідної діяльності студентів на формування їх компетентності, вмінь і навичок.

21. Інформація як предмет праці дослідника та управлінця.

22. Інформація як ресурс науково-дослідної діяльності.

23. Види інформації, яка використовується у ході науково-дослідної діяльності.

24. Критерії ефективності інформації, яка використовується в наукових дослідженнях.

25. Джерела теоретичної фінансової інформації.

26. Джерела фактичної фінансової інформації, особливості їх використання при проведенні наукових досліджень.

27. Принципи роботи з фактами у науково-дослідній діяльності.

28. Особливості пошуку наукової та фактичної фінансової інформації за допомогою Internet.

29. Види фінансової інформації про діяльність суб’єктів державного і приватного секторів, яка підлягає публічному оприлюдненню.

30. Роль публічної інформація при проведенні фінансових досліджень.

31. Укладання бібліографії як етап проведення наукових досліджень.

32. Методи аналітичної обробки тексту при укладанні бібліографії (виписки, тези, конспект, схеми та інші).

33. Правила цитування при виконанні наукових досліджень.

34. Поняття «плагіат», його основні види.

35. Причини та наслідки плагіату.

36. Зміст поняття «наукове дослідження». Об’єкт та предмет дослідження.

37. Поняття «наукова гіпотеза», їх види та роль у проведенні наукових досліджень.

38. Зміст поняття «наукова аргументація», її структура.

39. Загальнонаукові та специфічні методи наукових досліджень у сфері фінансів.

40. Аналіз і синтез.

41. Індукція та дедукція.

42. Зміст і переваги застосування діалектичного методу проведення дослідження.

43. Зміст і переваги застосування ідеалізації та абстрагування.

44. Метод класифікації і типології, його роль у проведенні наукових досліджень.

45. Позитивний та нормативний методи наукових досліджень у сфері фінансів.

46. Зміст і переваги застосування у фінансових дослідженнях таких методів та інструментів, як «мозковий штурм»; експертні оцінки; SWOT-аналіз; інтелект-карти; моделювання; написання сценаріїв.

47. Статистичні методи наукового дослідження.

48. Вимоги до оформлення таблиць і графіків.

49. Зміст поняття «наукові результати», їх форми.

50. Етапи проведення наукового дослідження.

51. Визначення теми дослідження, розробка і коригування його плану.

52. Обґрунтування актуальності та значення теми наукового дослідження.

53. Визначення мети і завдань наукового дослідження.

54. Вимоги до викладення результатів наукового дослідження.

55. Узагальнення результатів проведеного наукового дослідження.

56. Вимоги до формулювання висновків і пропозицій.

57. Наукова стаття, її структура.

58. Підготовка до презентації результатів наукового дослідження, її особливості.

59. Структура презентації.

60. Етапи впровадження результатів НДД

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 1093; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.009 с.)