Теми індивідуальних завдань рефератів (есе)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми індивідуальних завдань рефератів (есе)для студентів вечірньої та заочної форм навчання (вибіркові):

1. Джерела правового регулювання страхової діяльності.

2. Перспективи розвитку правового регулювання страхової діяльності.

3. Міжнародна система страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів ,,Зелена картка”.

4. Резерви із страхування життя.

5. Правове регулювання страхової діяльності.

6. Виникнення і розвиток страхування в епоху Античності.

7. Розвиток страхування в Середньовіччя.

8. Розвиток страхового бізнесу в період монополізації утвердження державного регулювання ринкової економіки.

9. Страхові ринки зарубіжних країн: стан та перспективи розвитку.

10. Історія розвитку кооперативного страхування.

11. Розвиток страхового ринку в незалежній Україні.

12. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.

13. Порядок і умови виплати страхових сум і страхового відшкодування.

14. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки.

15. Договори страхування працівників за рахунок організацій.

16. Страхування державного майна переданого в оренду.

17. Страхування майна спільних підприємств.

18. Договори морського страхування.

19. Договори авіаційного страхування.

20. Договори страхування транспортних засобів.

21. Договір страхування вантажів.

22. Договір страхування ризиків в будівництві.

23. Договір страхування експортних та кредитних ризиків.

24. Страхування вкладів фізичних осіб в комерційних банках.

25. Страхування кредитних та фінансових ризиків.

26. Запас платоспроможності страховика.

27. Резерви із страхування життя.

28. Активи страхових резервів.

29. Доходи від страхової діяльності.

30. Фонд страхових гарантій.

31. Правовий статус Держфінпослуг.

32. Гарантії прав та законних інтересів страховиків.

33. Ліквідація, реорганізація та санація страховика.

34. Види страхових компаній і порядок їх утворення.

35. Об’єднання страховиків та їх функції.

36. Страховий нагляд в країнах Європейського Союзу.

37. Страхування ренти і песій.

38. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні та світовий досвід.

39. Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку.

40. Страхування відповідальності страхового агента.

 

Індивідуальні завдання (вибіркові) для студентів вечірньої та заочної форм навчання.

1.Скласти договір страхування транспортних засобів що знаходяться в заставі.

2.Скласти договір страхування ризику неповернення кредиту.

3.Скласти договір довгострокового страхування життя.

4.Скласти договір добровільного страхування життя на випадок смерті.

5.Скласти договір добровільного страхування життя на користь дитини ( з можливістю додаткового страхування на випадок інвалідності в разі несчасного випадку.

6.Скласти договір добровільного страхування фінансового ризику.

7.Скласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи попжежовибуховонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідемічного характеру.

8.Скласти договір страхування майна.

9.Скласти договір страхування наземного транспорту.

10.Скласти договір обов’язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків.

11.Скласти договір перестрахування.

12.Скласти заяву на страхування майна.

13.Скласти договір страхування кредиту.

ПОРЯДОК ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумковий контроль знань з даної дисципліни проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких включає 6 (для вечірньої) та 10 (для заочної форми навчання) питань. Питання, що включаються до екзаменаційних білетів, є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують творчого підходу при побудові відповіді та вміння синтезувати здобуті знання.

Питання до екзаменаційних білетів формуються в межах змісту програми дисципліни. Програмні питання доводяться до студентів на початку навчального семестру.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 або 100 балів відповідно) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка у формі диференційованого заліку Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно А
80-89 добре В
70-79 С
66-69 задовільно D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 

Підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

НА ПИСЬМОВОМУ ІСПИТІ

До складу кожного білета входить 6 або 10 завдань, які мають узагальнений комплексний характер. Відповідь на кожне з питань білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 8, 6 або 0 балів.

Критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на іспит є:

РІВЕНЬ ЗНАНЬ Оцінка за 100-бальною шкалою Критерії оцінки відповіді
Відмінний рівень Відповідь студента: - містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання; - демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними; - знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів; - знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей; - вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм; - знання різних наукових концепцій та підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з поставленим питанням; - здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.
Добрий рівень Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: - недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання; - містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками
Задовільний рівень Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме: - зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання; - відповідь не містить взагалі, або має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання. - відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу; - відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання; - у роботі багато грубих орфографічних помилок.
Незадовільний рівень Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Відповідь побудована не на чинному законодавстві або не кореспондує поставленому питанню. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

 

 

Результат письмового іспиту складається із суми балів, одержаних за всі 6 або 10 питань відповідно.


ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Для вечірньої форми навчання

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

Імені Вадима Гетьмана»

Спеціальність: Правознавство

Навчальний предмет: Правове регулювання страхової діяльності

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № А

 

1. Поняття та зміст договору страхування.

2. Зміна страхувальника фізичної особи в договорі страхування.

3. Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи.

4. Порядок і умови виплати страхових сум і страхового відшкодування.

5. Припинення дії договору страхування.

6. Страхування державного майна, переданого в оренду.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.01 с.)