НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Укладач:

Мачуська І.Б., ст. викладач кафедри цивільного та трудового права

 

Рецензент:

Мачуський В.В.,ст. викладач кафедри

теорії та історії держави і права

 

I. ВСТУП

 

У відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки України, навчальними планами КНЕУ з підготовки фахівців-юристів, студенти юридичного факультету всіх форм навчання вивчають навчальну дисципліну “Правове регулювання страхової діяльності”.

Метою дисципліни є опанування майбутніми працівниками сфери правового регулювання економіки основних правових засад регулювання страхової діяльності; формування самостійного мислення та власної оцінки норм нормативно-правових актів, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності.

Завданням навчальної дисципліни є засвоєння студентами комплексу знань з правового регулювання майнових і особистих немайнових відносин, які виникають внаслідок страхування. Оволодіння нормативним матеріалом передбачає набуття вмінь і навичок в застосуванні норм законодавства, яке регулює страхову діяльність.

Місце навчальної дисципліни у навчальному процесі визначається її інтегральним характером, міждисциплінарним дискурсом: тісний зв’язок з комплексом базових та гуманітарних, а також фахових спеціальних економічних дисциплін.

Форми навчання: застосування компаративної методики для аналізу нормативно-правових актів, виконання рефератів, вирішення конкретних ситуацій, підготовка проектів документів юридичного змісту (договорів, правил страхування) тощо.

Методи навчання: пропедевтичні лекції, самостійна робота студентів, індивідуальні заняття, практичні заняття у різних формах (запитально-відповідальній, обговорення конкретних ситуацій, підготовлених документів, тестового опитування тощо).

Засоби навчання: робота з рекомендованими літературними джерелами (підручниками, навчальними посібниками), нормативно-правовими актами, використання комп’ютерних технологій.

Компетенції, які мають бути сформовані в результаті вивчення дисципліни:

o складати кваліфіковані юридичні висновки та надавати кваліфіковані правові консультації з питань, пов'язаних зі страховою діяльністю;

o надавати усні і письмові довідки щодо законодавства у сфері страхової діяльності;

o надавати кваліфіковану юридичну допомогу щодо реалізації страхових правовідносин;

o готувати проекти договорів у сфері страхових послуг; коректно складати юридичні документи, пов'язані з діяльністю на ринку страхових послуг;

o виступати представником фізичних та юридичних осіб при вчиненні юридично значимих дій у сфері страхування;

o представляти та юридично забезпечувати інтереси учасників страхових правовідносин за їх дорученням у державних органах, установах, інших організаціях, перед іншими особами;

o здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу у сфері страхування;

o формулювати юридичні норми для подальшого вдосконалення законодавства України про страхову діяльність;

o критично аналізувати сучасний стан законодавства України про страхування та прогнозувати перспективи його розвитку, вільно орієнтуватись у системі механізмів державного регулювання ринку страхових послуг в Україні;

o визначати правовий статус та повноваження органів, що здійснюють державний нагляд за страховою діяльністю, формулювати пропозиції щодо їх удосконалення;

o здійснювати аналіз правових норм, що забезпечують надання страхових послуг; виявляти прогалини й колізії у відповідному законодавстві та праві;

o здійснювати аналіз та узагальнення правозастосовчої практики на ринку страхових послуг в Україні;

o визначати актуальну, теоретично та практично значущу тематику наукового пошуку у сфері правового регулювання економіки;

o формулювати та вирішувати завдання науково-дослідного характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання економіки та розв’язання актуальних проблем у цій сфері;

o опрацьовувати одержані результати наукових пошуків, аналізувати їх, осмислювати з урахуванням останніх наукових досліджень у галузі страхового права;

o реалізовувати інші професійні компетенції щодо виконання класу науково-дослідних завдань з урахуванням специфіки предмета дослідження (правове регулювання економіки).

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни “Правове регулювання страхової діяльності” здійснюється у вигляді поточно-модульного контролю. Підсумковою формою контролю знань по даній дисципліні для студентів денної форми навчання є ПМК (для вечірньої та заочної форм навчання – іспит).

II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

№з/п ТЕМА Кількість годин
Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
л ікр срс л с ікр срс л с ікр срс
1. Загально-правова характеристика страхування
2. Страхові правовідносини
3. Державне регулювання страхової діяльності
4. Договір страхування -  
5. Правове регулювання особистого страхування -
6. Правове регулювання майнового страхування і страхування відповідальності -
7. Правове регулювання окремих видів страхування -
8. Правове регулювання перестрахування -
9. Умови забезпечення платоспроможності страховиків -
10. Правове регулювання страхової діяльності в зарубіжних країнах - -
Разом годин:

 

 


III. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 

Модуль 1

ТЕМА 1. Загально-правова характеристика страхування.

Історичні аспекти виникнення і розвитку страхування. Виникнення і розвиток страхування в епоху Античності. Страхування в епоху Середньовіччя. Створення гільдій і цехів як організації середньовічного страхування. Угода бодмерею. Зародження і розвиток страхування в епоху економічного лібералізму. Державне страхування в колишніх соціалістичних країнах. Розвиток страхування в незалежній Україні. Поняття страхування. Форми страхування. Види страхування. Добровільне страхування. Види добровільного страхування. Види обов'язкового страхування. Об’єкти страхування. Функції страхування. Форми страхування. Поняття співстрахування і взаємного страхування. Фінансові послуги. Джерела правового регулювання страхової діяльності.

 

ТЕМА 2. Страхові правовідносини.

Поняття страхових правовідносин. Ознаки страхових правовідносин. Страховики, фінансові установи. Правове становище страхових посередників. Страхові брокери, перестрахові брокери. Страхові агенти. Страхувальники. Застраховані особи. Правове становище страхових компаній. Порядок створення та припинення діяльності страхових компаній. Правове становище відокремлених підрозділів страхових компаній. Правове становище товариств взаємного страхування. Правове становище об’єднань страховиків. Добровільні об’єднання. Обов’язкові об’єднання. Основні страхові терміни: страховий ризик, страховий випадок, страхова сума, страхове відшкодування, франшиза, страховий платіж, страховий тариф, страхова оцінка.

 

ТЕМА 3. Державне регулювання страхової діяльності.

Реалізація державної політики у сфері страхування. Засоби державного нагляду за страховою діяльністю. Державний нагляд за страховою діяльністю. Функції спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю. Права спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю. Набуття статусу фінансової установи страховиками (перестраховиками). Ліцензування страхової діяльності. Державний реєстр фінансових установ. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України.

 

IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література:

1. Заика Ю.О.Страхове право. – К., 2004.

2. Залєтов О.А. Основи страхового права України. – К., 2003.

3. Мачуський В.В. Правові основи страхування. – К.: КНЕУ, 2003.

4. Осадець С.С. Страхування. – К., 2002.

5. Пацурія Н.Б. Страхове право України. – К., 2006.

 

Додаткова література:

1. Вовчак О.Д. Страхування. – Л., 2004.

2. Залєтов О.А. Страхование в Украине. – К., 2002

3. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. – К.: Знання України, 2006.

4. Плиса В.Й. Страхування: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006.

5. Реверчук С.К., Сива Т.В., Кубів С.І., Вовчак О.Д. Історія страхування. – К., 2005.

6. Худяков А.И. Страховое право. – СПб., 2004.

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435.

3. Господарський кодекс Українивід 16.01.2003 № 436.

4. Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 р. № 85.

5. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 10.09.2000 № 1937.

6. Закон України “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 14.01.1998 р. №16.

7. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р. №1533.

8. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціальне страхування” від 11.01.2001 р. № 2213.

9. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ” №2240 від 18.01.2001р.

10. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001 р. № 1105.

11. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. № 2664.

12. Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.2004 р. № 1961.

13. Постанова Кабінету Міністрів України № 132-97-п від 01.02.1997 р. “Про затвердження тимчасового положення про товариство взаємного страхування”.

14. Постанова Кабінету Міністрів України № 561-98-п від 27.04.1998 р. “Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро”.

15. Постанова Кабінету Міністрів України № 747 від 29.04.1999 р. “Про впорядкування діяльності страхових брокерів”.

16. Постанова Кабінету Міністрів України № 483-96-п від 06.05.1996 р. “Про порядку здійснення державного обов’язкового страхування майна, що належать громадянам”.

17. Постанова Кабінету Міністрів України № 459-96-п від 14.08.1996 р. “Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті”.

18. Постанова Кабінету Міністрів України № 1175-96-п від 28.09.1996 р. “Про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів”.

19. Постанова Кабінету Міністрів України № 664-97-п від 28.06.1997 р. “Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок і умови державного обов’язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ України”.

20. Постанова Кабінету Міністрів України № 1292-98-п від 17.08.1998 р. “Про затвердження Порядку та умов обов’язкового державного страхування державних виконавців”.

21. Постанова Кабінету Міністрів України № 1306-2000-п від 22.08.2000 р. “Про затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтва про загальнообов’язкове державне страхування ”.

22. Постанова Кабінету Міністрів України № 969-93-п від 27.11.1993 р. “Про затвердження умов обов’язкового державного страхування життя і здоров’я народних депутатів України та порядку виплати їм і членам їх сімей страхових сум”.

23. Постанова Кабінету Міністрів України № 89-94-п від 14.02.1994 р. “Про затвердження Порядку та умов державного обов’язкового страхування життя і здоров’я суддів”.

24. Постанова Кабінету Міністрів України № 1083-98-п від 13.07.1998 р. “Про порядок і умови проведення обов’язкового авіаційного страхування”.

25. Постанова Кабінету Міністрів України № 1280-98-п від 17.08.1998 р. “Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків”.

26. Постанова Кабінету Міністрів України № 275 від 26.03.2001 р. “Про виплату у 2001 р. грошових заощаджень і страхових внесків громадян України, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, і установи колишнього Укрдержстраху”.

27. Постанова Національного банку України № 135 від 11.04.2000 р. “Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності”.

28. Роз’яснення Вищого Арбітражного суду України № 205/602 від 24.12.1999 р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України “Про заставу”.

29. Методичні рекомендації щодо забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування при реорганізації страховиків шляхом приєднання, затверпджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.09.2003 р. № 48.

30. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку її складання” від 31.03.2003 р. №146.

31. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 р. №40.

32. Розпорядження Держфінпослуг “Про Порядок формування статутного фонду страховика цінними паперами” від 13.11.2003 р. № 124.

33. Розпорядження Держфінпослуг “Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України” від 05.12.2003 р. № 155.

34. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженеУказом Президента України від 04.04. 2003 р. № 292/2003.

35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів” від 15.10.2003 р. №1640.

36. Методика формування резервів із страхування життя, затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 р. № 24.

37. Порядок складання звітних даних страховиків, затверджений Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39.

38. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента” від від 04.02. 2004 р. № 124.

39. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження розмірів страхових платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів” від 29.04. 2004 р. № 539.

 

 


V. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ

Тема 4. Договір страхування

Питання:

1. Поняття та ознаки договору страхування.

2. Форма договору страхування.

3. Зміст договору страхування.

4. Укладення, набрання чинності та припинення дії договору страхування.

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійною роботою студентів є спланована пізнавальна організаційно та методично направлена діяльність, що здійснюється без безпосередньої допомоги викладача, та яка спрямована на досягнення конкретного результату – засвоєння навчального матеріалу самостійно, у час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Самостійна робота спрямована на вироблення у студентів навичок роботи з нормативно-правовоими актами, науковою літературою та іншими джерелами, формування таких рис майбутнього юриста, як самостійність, активність, ініціативність та інші.

Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для даної дисципліни. Самостійна робота студентів проводиться в бібліотеці, методичному кабінеті, в аудиторії, комп‘ютерному класі або в домашніх умовах.

Видами самостійної роботи студентів є:репродуктивна, творча, комбінована. Самостійна робота репродуктивного типу являє собою процес ознайомлення з навчальним матеріалом за питаннями (темами), що винесені на самостійне вивчення, повторення матеріалу, який вивчався на аудиторних (лекційних, семінарських) заняттях, опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту, ознайомлення з матеріалами правозастосовчої практики тощо, а також виконання самостійних робіт по вивченому матеріалу в аудиторії.

Самостійна робота творчого характеру включає виконання індивідуальних завдань, які мають науковий або практичний характер і передбачають роботу з додатковими джерелами, підбірку матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінка правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві, вироблення пропозицій щодо їх усунення, спроби нормотворчої діяльності і т.ін. (Підготовка рефератів, курсових робіт, доповідей на аудиторні конференції, виступів на науково-практичні конференції тощо).

Самостійна робота як вид навчальної діяльності поділяється на кілька рівнів: доаудиторна, аудиторна та післяаудиторна.

Самостійна робота студентів включає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку конспектів навчальних текстів; підготовку до семінарських занять; вирішення практичних завдань (в т.ч. їх письмове оформлення); виконання індивідуальних завдань; роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу; систематизацію навчального матеріалу перед іспитом тощо.

Зміст самостійної роботи студентів та її обсяг визначається викладачем, який організує та контролю самостійну роботу студентів над дисципліною. Викладач визначає частину матеріалу, яка відводиться на самостійне вивчення, повідомляє студентам, рекомендує використання конкретних джерел та форми роботи з ними, видає індивідуальні завдання студентам, а також контролює їх виконання. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на семінарських заняттях, в процесі індивідуально-консультативної роботи та при підсумковому контролі знань.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів: підручниками, начально-методичними посібниками, конспектами студентів, інформаційними базами даних тощо.

В процесі опрацювання навчальної програми студенти використовують додаткову літературу навчального та наукового характеру, яка рекомендована до ознайомлення і наведена в даній робочій програмі.

Перелік питань і тем, що виносяться на самостійне вивчення студентів складає керівник курсу – лектор навчальної дисципліни на денній формі навчання – відповідно до навчальної програми та годи, що передбачені для самостійної роботи студента.

Перелік питань і тем, що винесені на самостійне вивчення, а також рекомендації щодо джерел надає студентам лектор курсу під час лекційних занять.

Консультативна допомога щодо організації вивчення конкретних питань надається викладачами лекцій та семінарських занять в години семінарських занять та індивідуальної роботи зі студентами. Контроль результатів самостійної роботи здійснює викладач семінарських занять та в процесі модульного контролю знань, а також на письмовому іспиті. Навчальний матеріал, що передбачений для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль знань, поряд з матеріалом, який опрацьовувався на лекційних та семінарських заняттях.

Оцінки, отримані студентами за виконання завдань самостійної роботи, враховуються при підсумковому контролі знань.

 


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни “Правове регулювання страхової діяльності”

 

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Макс. кількість балів
денна форми вечірня / заочна форми
І. Обов’язкові
Рівень засвоєння знань та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
1.1.Виконання завдань на базах практики Відповідно до графіку відвідування баз практики Перевірка результатів виконання завдань    
Виконання модульних завдань під контролем викладача
1.2.Підготовка до виконання модульного завдання № 1   1.3.Підготовка до виконання модульного завдання № 2 За графіком проведення модульного контролю по темах № 1 - 5 За графіком проведення модульного контролю по темах № 6 - 10 Перевірка результатів виконання завдань   - “ -       10/10  
1.4. Активність та систематичність роботи на семінарських (практичних) занаттях Відповідно до розкладу - “ - - 30/0
1.5. Виконання обов’язкового індивідуального завдання Відповідно до розкладу ІКР - “ - 5/5
Разом балів за обов’язкові види СРС   60   45/15  
ІІ. Вибіркові  
Виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1.Підготока тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення 2.2.Підготовка індивідуальних завдань теоретичного характеру 2.3.Підготовка індивідуальних завдань практичного характеру 2.4.Підготовка інших видів індивідуальних завдань   Відповідно до розкладу ІКР (для заочної форми навчання - за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії) Перевірка правильності виконання завдання   Перевірка правильності виконання завдання   Перевірка правильності виконання завдання   Перевірка правильності виконання завдання                   5/5
Разом балів за вибіркові види СРС     5/5  
Разом балів за СРС 50/20

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ПРАКТИКИ

(для студентів денної форми навчання)

1. Скласти договір страхування автотранспорту (КАСКО).

2. Скласти договір страхування майна.

3. Скласти договір страхування наземного транспорту.

4. Скласти договір обов’язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків.

5. Скласти договір перестрахування.

6. Скласти заяву на страхування майна.

7. Скласти договір страхування кредиту.

8. Скласти договір страхування транспортних засобів що знаходяться в заставі.

9. Скласти договір страхування ризику неповернення кредиту.

10. Скласти договір довгострокового страхування життя.

11. Скласти договір добровільного страхування життя на випадок смерті.

12. Скласти договір добровільного страхування життя на користь дитини ( з можливістю додаткового страхування на випадок інвалідності в разі несчасного випадку.

13. Скласти договір добровільного страхування фінансового ризику.

14. Скласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи попжежовибуховонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідемічного характеру.

15. Скласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

16. Скласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

 

Вибіркові завдання

VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

 

Принципи і види контролю знань студентів

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальною програмою, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з вузу і видача диплому. Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється робота окремо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.

За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям.

 

Контроль знань будується на таких основних принципах:

- перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових спіхів;

- перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики;

- перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента;

- диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями;

- оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок.

 

Контроль знань по дисциплінах, що викладаються на кафедрі правового регулювання економіки і закінчуються іспитом складається з двох блоків планових заходів:

1) поточний контроль знань студентів;

2) підсумковий контроль знань студентів.

 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

(для денної форми навчання)

№ з/п Об'єкти контролю Кількість балів
1. Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.:   Від 0 до 100 балів в т.ч.:
1.1. Виконання індивідуальних завдань, в тому числі: до 60 балів
Виконання обов’язкових завдань до 20 балів
Виконання завдань за вибором до 40 балів
1.2. Виконання модульних завдань   до 40 балів (2 модульні контролі по 20+20 балів)

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК ТА НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ

1. Поняття страхування.

2. Функції страхування.

3. Форми страхування.

4. Об’єкти страхування.

5. Особисте страхування.

6. Майнове страхування.

7. Страхування відповідальності.

8. Добровільне страхування.

9. Обов’язкове страхування.

10. Види обов’язкового страхування.

11. Поняття співстрахування і взаємного стахування.

12. Поняття фінансових послуг.

13. Види фінансових послуг.

14. Джерела правового регулювання страхової діяльності.

15. Поняття та ознаки страхових правовідносин.

16. Страховики та страхувальники.

17. Фінансові установи.

18. Об’єднання страховиків.

19. Товариства взаємного страхування.

20. Страхові агенти та страхові брокери.

21. Застраховані особи.

22. Страховий ризик.

23. Страховий випадок.

24. Страховий ризик і страховий інтерес при майновому і особистому страхуванні.

25. Страхова сума.

26. Страхове відшкодування.

27. Франшиза.

28. Страховий платіж.

29. Страховий тариф.

30. Страхова оцінка.

31. Поняття та зміст договору страхування.

32. Правила страхування.

33. Валюта страхування.

34. Права та обов’язки страховика.

35. Права та обов’язки страхувальника.

36. Зміна страхувальника фізичної особи в договорі страхування.

37. Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи.

38. Наслідки втрати страхувальником фізичною особою дієздатності.

39. Порядок і умови виплати страхових сум і страхового відшкодування.

40. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки.

41. Укладення договору страхування.

42. Набрання чинності договору страхування.

43. Припинення дії договору страхування.

44. Недійсність договору страхування.

45. Договори змішаного страхування життя.

46. Договори страхування від нещасних випадків.

47. Договори страхування працівників за рахунок організацій.

48. Страхування державного майна, переданого в оренду.

49. Страхування майна спільних підприємств.

50. Страхування майна державних сільськогосподарських підприємств.

51. Договори морського страхування.

52. Договори авіаційного страхування.

53. Договори страхування транспортних засобів.

54. Договір страхування вантажів.

55. Договір страхування ризиків в будівництві.

56. Договір страхування експортних та кредитних ризиків.

57. Страхування вкладів фізичних осіб в комерційних банках.

58. Поняття перестрахування

59. Вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента.

60. Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів.

61. Умови забезпечення платоспроможності страховиків.

62. Статутний фонд страховика.

63. Запас платоспроможності страховика.

64. Страхові резерви.

65. Активи страхових резервів.

66. Прибуток страховика.

67. Доходи від страхової діяльності.

68. Фонд страхових гарантій.

69. Загальні засади державного регулювання страхової діяльності.

70. Державний нагляд за страховою діяльністю.

71. Правовий статус Держфінпослуг.

72. Ліцензування страхової діяльності.

73. Державний реєстр фінансових установ.

74. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України.

75. Взаємовідносини страховика і держави.

76. Гарантії прав та законних інтересів страховиків.

77. Ліквідація, реорганізація та санація страховика.

78. Поняття та види страхування в іноземних країнах.

79. Джерела правового регулювання страхової діяльності в іноземних країнах.

80. Елементи страхового правовідношення.

81. Страховий інтерес, страховий ризик, страхова премія.

82. Характеристика договору страхування.

83. Права і обов’язки сторін у договорі страхування.

84. Принцип суброгації.

85. Правове регулювання страхування в країнах Європейского Союзу.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеню засвоєння студентом програмного матеріалу. Поточний контроль роботи студента на протязі семестру повинен:

- допомагати студентові в організації його роботи;

- привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;

- виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;

- стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни;

- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;

- визначити недоліки у прогалини у знаннях та шляхи їх усунення;

- виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за двома основними напрямками (об'єктами контролю):

1) виконання студентом обов’язкових та вибіркових завдань навчальної програми;

2) проходження модульного контролю знань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 100 балів.

Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами ПМК - 100балів

Для денної форми навчання:

Об’єкти оцінювання:

1. Виконання індивідуальних завдань - до 60 балів;

в тому числі:

1) Виконання обов’язкових завдань та виконання завдань на базі практики (до 20 балів по 10 балів кожне);

2) Виконання вибіркових завдань – підготовка рефіратів (есе), підготовка доповіді та участь засіданні наукового гуртка, інші завдання (до 40 балів по10 балів кожне);

2. Виконання модульних завдань - до 40 балів (2 модульні контролі по 20 балів).

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Зразок модульного завдання

для студентів денної форми навчання

Спеціальність: 8601

Модульне завдання № А

1) 1. Страховий ризик:

а) подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми;

б) певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання;

в) грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку;

г) частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування;

д) плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику

згідно з договором страхування.

2. Франшиза:

а) страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку;

б) частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування;

в) плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику

згідно з договором страхування;

г) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування;

д) грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

Завідуючий кафедрою

цивільного та трудового права ___________ А.В. Омельченко

ПОРЯДОК ПІДСУМКОВПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.039 с.)