ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Загально-правова характеристика сутності страхування

Питання:

1. Історичні аспекти виникнення і розвитку страхування.

2. Поняття, види, об’єкти та функції страхування.

3. Форми страхування.

4. Поняття співстрахування, перестрахування і взаємного страхування.

 

Тема 2. Страхові правовідносини

Питання:

1. Поняття та ознаки страхових правовідносин.

2. Учасники страхових правовідносин.

3. Основні страхові поняття.

 

Тема 3. Державне регулювання страхової діяльності

Питання:

1. Реалізація державної політики у сфері страхування.

2. Державний нагляд за страховою діяльністю.

3. Ліцензування страхової діяльності.

4. Державний реєстр фінансових установ.

 

Тема 4. Договір страхування

Питання:

1. Поняття та ознаки договору страхування.

2. Форма договору страхування.

3. Зміст договору страхування.

4. Укладення, набрання чинності та припинення дії договору страхування.

 

Тема 5. Правове регулювання особистого страхування

Питання:

1. Загальні засади правового регулювання особистого страхування.

2. Страхування життя.

3. Страховий ризик і страховий інтерес при особистому страхуванні.

4. Державне обов’язкове особисте страхування окремих категорій громадян.

5. Правове регулювання державного обов’язкового особистого страхування окремих категорій громадян.

 

Тема 6. Правове регулювання майнового страхування та страхування відповідальності

Питання:

1. Правового регулювання майнового страхування.

2. Об’єкти майнового страхування.

3. Страховий ризик і страховий інтерес при майновому страхування.

4. Правове регулювання страхування відповідальності.

 


VI. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійною роботою студентів є спланована пізнавальна організаційно та методично направлена діяльність, що здійснюється без безпосередньої допомоги викладача, та яка спрямована на досягнення конкретного результату – засвоєння навчального матеріалу самостійно, у час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Самостійна робота спрямована на вироблення у студентів навичок роботи з нормативно-правовоими актами, науковою літературою та іншими джерелами, формування таких рис майбутнього юриста, як самостійність, активність, ініціативність та інші.

Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для даної дисципліни. Самостійна робота студентів проводиться в бібліотеці, методичному кабінеті, в аудиторії, комп‘ютерному класі або в домашніх умовах.

Видами самостійної роботи студентів є:репродуктивна, творча, комбінована. Самостійна робота репродуктивного типу являє собою процес ознайомлення з навчальним матеріалом за питаннями (темами), що винесені на самостійне вивчення, повторення матеріалу, який вивчався на аудиторних (лекційних, семінарських) заняттях, опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту, ознайомлення з матеріалами правозастосовчої практики тощо, а також виконання самостійних робіт по вивченому матеріалу в аудиторії.

Самостійна робота творчого характеру включає виконання індивідуальних завдань, які мають науковий або практичний характер і передбачають роботу з додатковими джерелами, підбірку матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінка правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві, вироблення пропозицій щодо їх усунення, спроби нормотворчої діяльності і т.ін. (Підготовка рефератів, курсових робіт, доповідей на аудиторні конференції, виступів на науково-практичні конференції тощо).

Самостійна робота як вид навчальної діяльності поділяється на кілька рівнів: доаудиторна, аудиторна та післяаудиторна.

Самостійна робота студентів включає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку конспектів навчальних текстів; підготовку до семінарських занять; вирішення практичних завдань (в т.ч. їх письмове оформлення); виконання індивідуальних завдань; роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу; систематизацію навчального матеріалу перед іспитом тощо.

Зміст самостійної роботи студентів та її обсяг визначається викладачем, який організує та контролю самостійну роботу студентів над дисципліною. Викладач визначає частину матеріалу, яка відводиться на самостійне вивчення, повідомляє студентам, рекомендує використання конкретних джерел та форми роботи з ними, видає індивідуальні завдання студентам, а також контролює їх виконання. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на семінарських заняттях, в процесі індивідуально-консультативної роботи та при підсумковому контролі знань.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів: підручниками, начально-методичними посібниками, конспектами студентів, інформаційними базами даних тощо.

В процесі опрацювання навчальної програми студенти використовують додаткову літературу навчального та наукового характеру, яка рекомендована до ознайомлення і наведена в даній робочій програмі.

Перелік питань і тем, що виносяться на самостійне вивчення студентів складає керівник курсу – лектор навчальної дисципліни на денній формі навчання – відповідно до навчальної програми та годи, що передбачені для самостійної роботи студента.

Перелік питань і тем, що винесені на самостійне вивчення, а також рекомендації щодо джерел надає студентам лектор курсу під час лекційних занять.

Консультативна допомога щодо організації вивчення конкретних питань надається викладачами лекцій та семінарських занять в години семінарських занять та індивідуальної роботи зі студентами. Контроль результатів самостійної роботи здійснює викладач семінарських занять та в процесі модульного контролю знань, а також на письмовому іспиті. Навчальний матеріал, що передбачений для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль знань, поряд з матеріалом, який опрацьовувався на лекційних та семінарських заняттях.

Оцінки, отримані студентами за виконання завдань самостійної роботи, враховуються при підсумковому контролі знань.

 


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни “Правове регулювання страхової діяльності”

 

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Макс. кількість балів
денна форми вечірня / заочна форми
І. Обов’язкові
Рівень засвоєння знань та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
1.1.Виконання завдань на базах практики Відповідно до графіку відвідування баз практики Перевірка результатів виконання завдань    
Виконання модульних завдань під контролем викладача
1.2.Підготовка до виконання модульного завдання № 1   1.3.Підготовка до виконання модульного завдання № 2 За графіком проведення модульного контролю по темах № 1 - 5 За графіком проведення модульного контролю по темах № 6 - 10 Перевірка результатів виконання завдань   - “ -       10/10  
1.4. Активність та систематичність роботи на семінарських (практичних) занаттях Відповідно до розкладу - “ - - 30/0
1.5. Виконання обов’язкового індивідуального завдання Відповідно до розкладу ІКР - “ - 5/5
Разом балів за обов’язкові види СРС   60   45/15  
ІІ. Вибіркові  
Виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1.Підготока тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення 2.2.Підготовка індивідуальних завдань теоретичного характеру 2.3.Підготовка індивідуальних завдань практичного характеру 2.4.Підготовка інших видів індивідуальних завдань   Відповідно до розкладу ІКР (для заочної форми навчання - за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії) Перевірка правильності виконання завдання   Перевірка правильності виконання завдання   Перевірка правильності виконання завдання   Перевірка правильності виконання завдання                   5/5
Разом балів за вибіркові види СРС     5/5  
Разом балів за СРС 50/20


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.016 с.)