ТЕМА 1. Загально-правова характеристика страхування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. Загально-правова характеристика страхування.Історичні аспекти виникнення і розвитку страхування. Виникнення і розвиток страхування в епоху Античності. Страхування в епоху Середньовіччя. Створення гільдій і цехів як організації середньовічного страхування. Угода бодмерею. Зародження і розвиток страхування в епоху економічного лібералізму. Державне страхування в колишніх соціалістичних країнах. Розвиток страхування в незалежній Україні. Поняття страхування. Форми страхування. Види страхування. Добровільне страхування. Види добровільного страхування. Види обов'язкового страхування. Об’єкти страхування. Функції страхування. Форми страхування. Поняття співстрахування і взаємного страхування. Фінансові послуги. Джерела правового регулювання страхової діяльності.

 

ТЕМА 2. Страхові правовідносини.

Поняття страхових правовідносин. Ознаки страхових правовідносин. Страховики, фінансові установи. Правове становище страхових посередників. Страхові брокери, перестрахові брокери. Страхові агенти. Страхувальники. Застраховані особи. Правове становище страхових компаній. Порядок створення та припинення діяльності страхових компаній. Правове становище відокремлених підрозділів страхових компаній. Правове становище товариств взаємного страхування. Правове становище об’єднань страховиків. Добровільні об’єднання. Обов’язкові об’єднання. Основні страхові терміни: страховий ризик, страховий випадок, страхова сума, страхове відшкодування, франшиза, страховий платіж, страховий тариф, страхова оцінка.

 

ТЕМА 3. Державне регулювання страхової діяльності.

Реалізація державної політики у сфері страхування. Засоби державного нагляду за страховою діяльністю. Державний нагляд за страховою діяльністю. Функції спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю. Права спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю. Набуття статусу фінансової установи страховиками (перестраховиками). Ліцензування страхової діяльності. Державний реєстр фінансових установ. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України.

 

ТЕМА 4. Договір страхування.

Поняття та ознаки договору страхування. Форма і зміст договору страхування.

Укладання і початок дії договору страхування. Правила страхування. Валюта страхування. Обов’язки страховика. Обов’язки страхувальника. Зміна страхувальника фізичної особи в договорі страхування. Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи. Наслідки втрати страхувальником фізичною особою дієздатності. Порядок і умови виплати страхових сум і страхового відшкодування. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки. Укладення і початок дії договору страхування. Набрання чинності договору страхування. Припинення дії договору страхування. Недійсність договору страхування.

 

ТЕМА 5. Правове регулювання особистого страхування.

Загальні засади правового регулювання особистого страхування. Види особистого страхування. Страхування життя та його основні види. Довічне страхування. Строкове страхування життя. Змішане страхування життя. Страхування від нещасних випадків. Медичне страхування.Страховий ризик і страховий інтерес при особистому страхуванні. Державне обов’язкове особисте страхування окремих категорій громадян.

 

Модуль 2

ТЕМА 6. Правове регулювання майнового страхування і страхування відповідальності.

Правове регулювання майнового страхування. Поняття та види обов’язкового майнового страхування. Інші види обов’язкового майнового страхування. Види добровільного страхування майна. Правове регулювання страхування відповідальності. Страховий ризик і страховий інтерес при майновому страхуванні і при страхуванні відповідальності.

 

ТЕМА 7. Правове регулювання окремих видів страхування.

Правове регулювання морського страхування. Правове регулювання авіаційного страхування. Авіаційне страхування цивільної авіації. Правове регулювання страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Основні завдання Моторно (транспортного) страхового бюро. Договір обов’язкого страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів та його зміст. Обов’язкове страхування водного транспорту. Страхування сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

 

Тема 8. Правове регулювання перестрахування.

Поняття перестрахування. Правове регулювання перестрахувальних відносин у Україні. Договір перестрахування. Сторони в договорі перестрахування. Види договорів перестрахування.Пропорційне і непропорційне перестрахування. Види пропорційного страхування. Види непропорційного перестрахування. Вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента. Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів.

 

Тема 9. Умови забезпечення платоспроможності страховиків.

Забезпечення платоспроможності страховиків. Статутний фонд страховика. Гарантійний фонд страховика. Запас платоспроможності страховика. Страхові резерви. Страхові технічні резерви. Резерви із страхування життя. Активи страхових резервів. Прибуток страховика. Доходи від страхової діяльності. Фонд страхових гарантій.

 

ТЕМА 10. Правове регулювання страхової діяльності в зарубіжних країнах.

Поняття та види страхування. Джерела правового регулювання страхової діяльності. Елементи страхового правовідношення. Страховий інтерес. Страховий ризик. Страхова премія. Характеристика договору страхування. Права і обов’язки сторін у договорі страхування. Принцип суброгації. Перестрахування. Правове регулювання страхування в країнах Європейского Союзу.

 


IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література:

1. Заика Ю.О.Страхове право. – К., 2004.

2. Залєтов О.А. Основи страхового права України. – К., 2003.

3. Мачуський В.В. Правові основи страхування. – К.: КНЕУ, 2003.

4. Осадець С.С. Страхування. – К., 2002.

5. Пацурія Н.Б. Страхове право України. – К., 2006.

 

Додаткова література:

1. Вовчак О.Д. Страхування. – Л., 2004.

2. Залєтов О.А. Страхование в Украине. – К., 2002

3. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. – К.: Знання України, 2006.

4. Плиса В.Й. Страхування: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006.

5. Реверчук С.К., Сива Т.В., Кубів С.І., Вовчак О.Д. Історія страхування. – К., 2005.

6. Худяков А.И. Страховое право. – СПб., 2004.

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435.

3. Господарський кодекс Українивід 16.01.2003 № 436.

4. Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 р. № 85.

5. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 10.09.2000 № 1937.

6. Закон України “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 14.01.1998 р. №16.

7. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р. №1533.

8. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціальне страхування” від 11.01.2001 р. № 2213.

9. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ” №2240 від 18.01.2001р.

10. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001 р. № 1105.

11. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. № 2664.

12. Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.2004 р. № 1961.

13. Постанова Кабінету Міністрів України № 132-97-п від 01.02.1997 р. “Про затвердження тимчасового положення про товариство взаємного страхування”.

14. Постанова Кабінету Міністрів України № 561-98-п від 27.04.1998 р. “Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро”.

15. Постанова Кабінету Міністрів України № 747 від 29.04.1999 р. “Про впорядкування діяльності страхових брокерів”.

16. Постанова Кабінету Міністрів України № 483-96-п від 06.05.1996 р. “Про порядку здійснення державного обов’язкового страхування майна, що належать громадянам”.

17. Постанова Кабінету Міністрів України № 459-96-п від 14.08.1996 р. “Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті”.

18. Постанова Кабінету Міністрів України № 1175-96-п від 28.09.1996 р. “Про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів”.

19. Постанова Кабінету Міністрів України № 664-97-п від 28.06.1997 р. “Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок і умови державного обов’язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ України”.

20. Постанова Кабінету Міністрів України № 1292-98-п від 17.08.1998 р. “Про затвердження Порядку та умов обов’язкового державного страхування державних виконавців”.

21. Постанова Кабінету Міністрів України № 1306-2000-п від 22.08.2000 р. “Про затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтва про загальнообов’язкове державне страхування ”.

22. Постанова Кабінету Міністрів України № 969-93-п від 27.11.1993 р. “Про затвердження умов обов’язкового державного страхування життя і здоров’я народних депутатів України та порядку виплати їм і членам їх сімей страхових сум”.

23. Постанова Кабінету Міністрів України № 89-94-п від 14.02.1994 р. “Про затвердження Порядку та умов державного обов’язкового страхування життя і здоров’я суддів”.

24. Постанова Кабінету Міністрів України № 1083-98-п від 13.07.1998 р. “Про порядок і умови проведення обов’язкового авіаційного страхування”.

25. Постанова Кабінету Міністрів України № 1280-98-п від 17.08.1998 р. “Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків”.

26. Постанова Кабінету Міністрів України № 275 від 26.03.2001 р. “Про виплату у 2001 р. грошових заощаджень і страхових внесків громадян України, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, і установи колишнього Укрдержстраху”.

27. Постанова Національного банку України № 135 від 11.04.2000 р. “Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності”.

28. Роз’яснення Вищого Арбітражного суду України № 205/602 від 24.12.1999 р. “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України “Про заставу”.

29. Методичні рекомендації щодо забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування при реорганізації страховиків шляхом приєднання, затверпджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.09.2003 р. № 48.

30. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку її складання” від 31.03.2003 р. №146.

31. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 р. №40.

32. Розпорядження Держфінпослуг “Про Порядок формування статутного фонду страховика цінними паперами” від 13.11.2003 р. № 124.

33. Розпорядження Держфінпослуг “Про Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України” від 05.12.2003 р. № 155.

34. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженеУказом Президента України від 04.04. 2003 р. № 292/2003.

35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів” від 15.10.2003 р. №1640.

36. Методика формування резервів із страхування життя, затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 р. № 24.

37. Порядок складання звітних даних страховиків, затверджений Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39.

38. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента” від від 04.02. 2004 р. № 124.

39. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження розмірів страхових платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів” від 29.04. 2004 р. № 539.

 

 


V. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 200; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.007 с.)