Орієнтовна тематика наукових робіт (рефератів, есе)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Орієнтовна тематика наукових робіт (рефератів, есе)1. Виникнення і розвиток страхування в епоху Античності.

2. Взаємне страхування у Стародавньому Римі.

3. Страхування в епоху Середньовіччя.

4. Елементи страхування в угоді бодмерею.

5. Перші неспеціалізовані товариства взаємного страхування.

6. Сутність, етапи та основні центри розвитку комерційного страхування.

7. Перші товариства страхування від вогню та умови виникнення страхування життя.

8. Суть та особливості земського страхування.

9. Умови розвитку страхових кредитів.

10. Зародження і розвиток страхування від нещасних випадків.

11. Суть, принципи і класифікація державного страхування Радянського Союзу.

12. Основні періоди розвитку державного страхування СРСР.

13. Види та особливості державного страхування Радянського Союзу.

14. Етапи розвитку страхового ринку України.

15. Страховий ринок україни та його учасники.

16. Законодавча база страхового ринку України та органи державного нагляду за страховою діяльністю.

17. Сучасний стан розвитку міжнародного страхового ринку: особливості, тенденції та закономірності.

18. Особливості функціонування страхового ринку в окремих зарубіжних країнах.

19. Страхове регулювання в країнах Європейського Союзу: принципи та законодавчі основи.

20. Страховий нагляд в зарубіжних країнах: моделі, завдання та принципи.

21. Турістичне страхування: проблеми та перспективи розвитку.

22. Правові засади страхування життя в Україні.

23. Шахрайство з боку страхових компаній в Україні.

24.Міжнародна система страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів “Зелена картка”.

25. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

26. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні та світовий досвід.

 

 

Теми доповідей для наукових гуртків

1. Історичний нарис про перші страхові організації в Західній Україні.

2. Історична мозаїка розвитку перестрахування.

3. Історія розвитку кооперативного трахування.

4. Перестрахування за законодавством Німеччини.

5. Розвиток медичного страхування в Україні: проблеми та перспективи.

6. Правове регулювання страхування а період НЕПУ (1921-1929 рр.).

7. Особливості функціонування ринку страхового посередництва в Україні.

8. Особливості інвестиційної діяльності страховими компаніями.

9. Міжнародна система страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів “Зелена картка”.

10. Сутність та роль страхування в умовах ринкової економіки.

11. Державне регулювання діяльності іноземних страховиків в Україні і за кордоном.

12. Страховий ринок України: Проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий простір.

13. Страхування вантажів у міжнародних перевезеннях.

14. Страхування валютних ризиків.

15. Страхування біржових ризиків.

VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

 

Принципи і види контролю знань студентів

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ і являє собою організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальною програмою, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з вузу і видача диплому. Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється робота окремо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота викладацького складу.

За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям.

 

Контроль знань будується на таких основних принципах:

- перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових спіхів;

- перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики;

- перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента;

- диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями;

- оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок.

 

Контроль знань по дисциплінах, що викладаються на кафедрі правового регулювання економіки і закінчуються іспитом складається з двох блоків планових заходів:

1) поточний контроль знань студентів;

2) підсумковий контроль знань студентів.

 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

(для денної форми навчання)

№ з/п Об'єкти контролю Кількість балів
1. Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.:   Від 0 до 100 балів в т.ч.:
1.1. Виконання індивідуальних завдань, в тому числі: до 60 балів
Виконання обов’язкових завдань до 20 балів
Виконання завдань за вибором до 40 балів
1.2. Виконання модульних завдань   до 40 балів (2 модульні контролі по 20+20 балів)

Порядок та критерії оцінювання обов’язкових робіт,

що виконуються студентами магістратури

В процесі поточної роботи в семестрі

№ з/п Зміст обов’язкових робіт (об'єкти контролю) Критерії (вимоги до виконання) Кількість балів Критерії (вимоги до виконання)
1. Виконання рефератів за заданими темами Підготовка і захист рефератів за заданими темами з програмного матеріалу по дисципліні.   балів Реферати готуються з використанням наукової літератури та додаткових нормативно-правових актів, їх аналізі, узагальненнях тощо. Реферат виконується особисто студентом, належно оформляється і здається викладачу, який проводить поточний контроль.
2. Виконання індивідуальних завдань Виступи з доповідями на аудиторних семінарах, дискусіях, на науково-практичних конференціях, семінарах тощо. Підготовка матеріалів з даної дисципліни до юридичних вікторин, олімпіад з правознавства та ін. та/або участь у таких заходах. балів Індивідуальне завдання повинно містити в собі елементи наукового характеру, що має знайти відображення в результатах виконаної роботи
3. Виконання завдань на базах практики Підготовка та належне оформлення завдання для виконання на базах практики, що передбачені в магістерських програмах по кожній дисципліні окремо. балів Виконання всіх завдань по даній дисципліні, що передбачені програмою, оцінюється в 10 балів. Належне виконання хоча б одного з передбачених завдань оцінюється в 5 балів.

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК ТА НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ

1. Поняття страхування.

2. Функції страхування.

3. Форми страхування.

4. Об’єкти страхування.

5. Особисте страхування.

6. Майнове страхування.

7. Страхування відповідальності.

8. Добровільне страхування.

9. Обов’язкове страхування.

10. Види обов’язкового страхування.

11. Поняття співстрахування і взаємного стахування.

12. Поняття фінансових послуг.

13. Види фінансових послуг.

14. Джерела правового регулювання страхової діяльності.

15. Поняття та ознаки страхових правовідносин.

16. Страховики та страхувальники.

17. Фінансові установи.

18. Об’єднання страховиків.

19. Товариства взаємного страхування.

20. Страхові агенти та страхові брокери.

21. Застраховані особи.

22. Страховий ризик.

23. Страховий випадок.

24. Страховий ризик і страховий інтерес при майновому і особистому страхуванні.

25. Страхова сума.

26. Страхове відшкодування.

27. Франшиза.

28. Страховий платіж.

29. Страховий тариф.

30. Страхова оцінка.

31. Поняття та зміст договору страхування.

32. Правила страхування.

33. Валюта страхування.

34. Права та обов’язки страховика.

35. Права та обов’язки страхувальника.

36. Зміна страхувальника фізичної особи в договорі страхування.

37. Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи.

38. Наслідки втрати страхувальником фізичною особою дієздатності.

39. Порядок і умови виплати страхових сум і страхового відшкодування.

40. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки.

41. Укладення договору страхування.

42. Набрання чинності договору страхування.

43. Припинення дії договору страхування.

44. Недійсність договору страхування.

45. Договори змішаного страхування життя.

46. Договори страхування від нещасних випадків.

47. Договори страхування працівників за рахунок організацій.

48. Страхування державного майна, переданого в оренду.

49. Страхування майна спільних підприємств.

50. Страхування майна державних сільськогосподарських підприємств.

51. Договори морського страхування.

52. Договори авіаційного страхування.

53. Договори страхування транспортних засобів.

54. Договір страхування вантажів.

55. Договір страхування ризиків в будівництві.

56. Договір страхування експортних та кредитних ризиків.

57. Страхування вкладів фізичних осіб в комерційних банках.

58. Поняття перестрахування

59. Вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента.

60. Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів.

61. Умови забезпечення платоспроможності страховиків.

62. Статутний фонд страховика.

63. Запас платоспроможності страховика.

64. Страхові резерви.

65. Активи страхових резервів.

66. Прибуток страховика.

67. Доходи від страхової діяльності.

68. Фонд страхових гарантій.

69. Загальні засади державного регулювання страхової діяльності.

70. Державний нагляд за страховою діяльністю.

71. Правовий статус Держфінпослуг.

72. Ліцензування страхової діяльності.

73. Державний реєстр фінансових установ.

74. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України.

75. Взаємовідносини страховика і держави.

76. Гарантії прав та законних інтересів страховиків.

77. Ліквідація, реорганізація та санація страховика.

78. Поняття та види страхування в іноземних країнах.

79. Джерела правового регулювання страхової діяльності в іноземних країнах.

80. Елементи страхового правовідношення.

81. Страховий інтерес, страховий ризик, страхова премія.

82. Характеристика договору страхування.

83. Права і обов’язки сторін у договорі страхування.

84. Принцип суброгації.

85. Правове регулювання страхування в країнах Європейского Союзу.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеню засвоєння студентом програмного матеріалу. Поточний контроль роботи студента на протязі семестру повинен:

- допомагати студентові в організації його роботи;

- привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;

- виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;

- стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни;

- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;

- визначити недоліки у прогалини у знаннях та шляхи їх усунення;

- виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за двома основними напрямками (об'єктами контролю):

1) виконання студентом обов’язкових та вибіркових завдань навчальної програми;

2) проходження модульного контролю знань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 100 балів.

Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за результатами ПМК - 100балів

Для денної форми навчання:

Об’єкти оцінювання:

1. Виконання індивідуальних завдань - до 60 балів;

в тому числі:

1) Виконання обов’язкових завдань та виконання завдань на базі практики (до 20 балів по 10 балів кожне);

2) Виконання вибіркових завдань – підготовка рефіратів (есе), підготовка доповіді та участь засіданні наукового гуртка, інші завдання (до 40 балів по10 балів кожне);

2. Виконання модульних завдань - до 40 балів (2 модульні контролі по 20 балів).

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.035 с.)