Програма НАВЧАЛЬНОї дисципліни
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма НАВЧАЛЬНОї дисципліни«Правознавство»

Мета: формування системи знань з основ теорії держави і права та провідних галузей права (конституційного, адміністративного, цивільного, фінансового, трудового, міжнародного тощо); засвоєння методів правового регулювання економіки; з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької й господарської діяльності.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції:

- здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручники, навчальні посібники, періодична література, Internet);

- здатність ефективно організовувати свій робочий час та вибудовувати стратегію навчання;

- здатність самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, пов’язані з процесом навчальної діяльності.

Міжособистісні компетенції:

- здатність здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію;

- здатність працювати у команді;

- прихильність до етичних цінностей та дотримання законодавчих норм.

Системні компетенції:

- здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

- здібність до безперервного навчання з метою адаптації до нових ситуацій.

- здатність до творчості у процесі навчання та професійної діяльності.

Спеціальні компетенції:

- орієнтація в законодавчій та нормативній базі;

- розуміння механізму виникнення цих правовідносин;

- вміння аналізувати взаємовідносини і діяльність різних суб’єктів правових відносин;

- володіння понятійно-категоріальним апаратом правознавства;

- усвідомлення особливостей взаємодії права з політичною, соціальною та економічною сферами життя суспільства;

- здатність аналізувати суть і функції держави як самостійного інституту політичної системи суспільства;

- здатність аналізувати суть і функції права як самостійного інституту правознавства;

- отримання навичок аналізу сутності та видів правовідносин, що виникають між фізичними та юридичними особами;

- вміння синтезовано застосовувати здобуті знання у особистому житті та професійній діяльності;

- вміння давати характеристику сутності правових відносин, що складаються в різних галузях права між суб’єктами права;

- здобуття навичок аналізу сутності правової свідомості;

- отримання уявлення про сутність та характеристику міжнародних правовідносин;

- формування активної життєвої позиції, вміння відстоювати свої права, застосовуючи нормативні та законодавчі акти.


1.1.Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми  
 
 
Модуль I. Правознавство  
Змістовий модуль 1. Загальні засади правознавства та окремі галузі юриспруденції  
Тема 1.Основи теорії держави і права  
Тема 2.Конституційне право  
Тема 3. Цивільне право  
Тема 4. Адміністративне право  
Тема 5. Трудове право  
Тема 6. Сімейне право  
Тема 7.Основи соціального законодавства  
Тема 8. Кримінальне право  
Тема 9. Судові та правоохоронні організації  
Тема 10. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ та вирішення господарських спорів  
Тема 11. Аграрне, земельне та екологічне право  
Тема 12. Фінансове право  
Тема 13. Банківське право  
Тема 14. Міжнародне право  
Модуль IІ  
Індивідуальне науково-дослідне завдання  
Підсумковий контроль: ПМК  

 


Зміст навчальної дисципліни

«правознавство»

Модуль I. Правознавство

Змістовий модуль 1. Загальні засади правознавства та окремі галузі юриспруденції

Тема 1. Основи теорії держави і права

Походження держави і права. Виникнення права. Сутність та функції держави. Типи держав. Форми держави у сучасному світі. Основні етапи розвитку української державності.

Сутність права. Система права. Джерела права. Правовідносини.

Тема 2. Конституційне право

Основні аспекти конституційного значення України-Русі у перед державну епоху. Акти державно-конституційного характеру ХV- ХIХ ст.ст. Універсали Центральної Ради. Сутність конституції та її роль в житті держави. Конституція Радянської України. Загальна характеристика Конституції України. Територіальний устрій України. Права і свободи людини та громадянина. Форми народовладдя в Україні. Система державних органів в Україні.

 

Тема 3. Цивільне право

Цивільне право як самостійна галузь права. Предмет та метод цивільного права. Принципи та функції цивільного права. Джерела цивільного права.

Поняття, зміст та види цивільних правовідносин. Суб’єкти цивільно-правових відносин.

Правочини. Представництво довіреність. Позовна давність.

Поняття та зміст права власності. Об’єкти та суб’єкти права власності. Набування та припинення права власності.

Форми власності. Захист права власності.

Предмет та зміст зобов’язального права. Цивільно-правові договори та їхня форма. Суб’єкти договірних зобов’язань. Виконання зобов’язань. Забезпечення виконання зобов’язань.

Тема 4. Адміністративне право

Предмет та система адміністративного права України. Джерела адміністративного права. Адміністративно-правові відносини.

Адміністративне правопорушення. Засоби адміністративного впливу. Загальні правила накладання адміністративних стягнень.

 

Тема 5. Трудове право

Загальні положення. Колективний договір. Трудовий договір. Переведення на іншу роботу. Підстави припинення трудового договору. Робочий час та час відпочинку. Матеріальна відповідальність працівників. Трудова дисципліна. Індивідуальні трудові спори.

Тема 6. Сімейне право

Загальна характеристика сімейних відносин. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин. Особисті та майнові права подружжя. Припинення подружніх відносин. Зміст правовідносин між батьками та дітьми. Аліментні зобов’язання. Опіка та піклування.

 

Тема 7. Основи соціального законодавства

Поняття соціального захисту та його види. Джерела права соціального захисту та забезпечення населення. Правові основи пенсійного забезпечення. Особливості правового захисту ветеранів праці, інвалідів, потерпілих від катастрофи на ЧАЕС.

 

Тема 8. Кримінальне право

Поняття кримінального права. Система кримінального права. Поняття злочину та його ознаки. Підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що виключають злочинність дії. Кримінальне покарання, його види та порядок призначення. Звільнення від кримінальної відповідальності.

 

Тема 9. Судові та правоохоронні організації

Судова влада України: поняття та зміст. Система судової влади. Правовий статус працівників органів суду, прокуратури та МВС України.

Тема 10. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ та вирішення господарських спорів

Правові засади розгляду цивільних, адміністративних та кримінальних справ. Джерела процесуального права.

 

Тема 11. Аграрне, земельне та екологічне право

Предмет, об’єкти та джерела екологічного законодавства. Екологічні права та обов’язки громадян. Право природокористування. Економіко-правовий механізм в сфері екології. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Земельні правовідносини як предмет земельного права. Завдання земельного права та його головні джерела. Форми та види власності на землю. Відповідальність за порушення Земельного законодавства України. Охорона земель. Контроль над використанням та охороною земель.

 

Тема 12. Фінансове право

Предмет, метод та джерела фінансового права. Фінансові правовідносини. Фінансовий контроль в Україні. Бюджетна система України. Державний бюджет України. Види державних фондів України.

Тема 13. Банківське право

Предмет, метод, джерела банківського права. Банківська система України. Правовий статус Національного банку України та інших банків України. Банківське кредитування.

Тема 14. Міжнародне право

Система міжнародного права. Сфера дії міжнародного права. Міжнародне і національне право. Основні принципи міжнародного права.

Модуль ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Модуль I. Правознавство

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.009 с.)