Тема 12. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВПоняття та значення підсудності цивільних справ. Види підсудності цивільних справ: функціональна та територіальна. Територіальна підсудність цивільних справ та її види: загальна (за місцем знаходження відповідача); альтернативна (за вибором позивача; пільгова); договірна; виключна; за зв'язком справ. Наслідки порушення правил підсудності. Підстави та порядок передачі цивільної справи з одного суду до іншого.

 

Тема 13. СУДОВІ ВИТРАТИ

Поняття, значення та види судових витрат у цивільній справі. Поняття судового збору. Платники та об'єкти справляння судового збору у цивільних справах. Порядок обчислення розміру ставки судового збору. Ціна позову. Витрати, пов'язані з розглядом судової справи: поняття, склад. Підстави та порядок повернення судового збору. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру, звільнення від їх оплати. Принципи та порядок розподілу судових витрат між сторонами.

 

Тема 14. СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Поняття та види судових повісток у цивільному процесі. Судові повістки про виклик: поняття, зміст, строк вручення. Поняття, реквізити та строк вручення судових повісток–повідомлень. Виклик до суду через оголошення у пресі: поняття, підстави. Зміст оголошення про виклик до суду та строк його опублікування. Друкований орган, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду. Порядок здійснення судових викликів і повідомлень. Наслідки неналежного повідомлення осіб, які беруть участь у справі, про час і місце судового засідання.

 

Тема 15. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

Поняття, функції та види юридичної відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права. Поняття та види заходів процесуального примусу, мета, загальні підстави і порядок їх застосування. Порядок застосування окремих заходів процесуального примусу (попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід).

 

Тема 16. ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Поняття, предмет та етапи доказування в цивільному процесі. Обов'язки доказування та подання доказів. Підстави звільнення від доказування: загальновідомі факти; преюдиціальні факти; законні презумпції; визнані (безспірні) факти. Оцінка доказів. Поняття доказів та засобів доказування, їх ознаки та класифікація. Належність та допустимість доказів. Строк подачі доказів. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників, показання свідка як засоби доказування. Письмові та речові докази у цивільній справі. Висновок експерта як засіб доказування. Види судових експертиз. Підстави та порядок призначення і проведення експертизи у цивільній справі. Підстави, способи та порядок забезпечення доказів. Судові доручення щодо збирання доказів.

Провадження у цивільних справах в суді першої інстанції

Тема 17. ПОЗОВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Поняття та ознаки позовного провадження. Поняття позову. Позов у матеріально-правовому та процесуально-правовому значенні. Елементи позову: предмет, підстава, зміст. Види позовів: позови про присудження, позови про визнання, перетворювальні позови. Об'єднання і роз'єднання позовів. Зміни в позовному спорі. Відмова від позову та визнання позову. Мирова угода сторін. Поняття, підстави та види забезпечення позову. Розгляд заяви та виконання ухвали про забезпечення позову. Заміна виду забезпечення позову, скасування заходів забезпечення позову. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача проти позову: заперечення проти позову, зустрічний позов.

 

Тема 18. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ЯК СТАДІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Право на позов. Право на пред'явлення позову, передумови та процесуальний порядок його реалізації. Форма і зміст позовної заяви. Правові наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Поняття та значення відкриття провадження у справі як стадії цивільного процесу. Зміст ухвали про відкриття провадження у справі.

Матеріально-правові та процесуально-правові наслідки відкриття провадження у цивільній справі. Підстави та правові наслідки повернення позовної заяви. Підстави та правові наслідки відмови у відкритті провадження у справі.

 

Тема 19. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДОСУДОВОГО ЯК СТАДІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Поняття, завдання та значення провадження у справі до судового розгляду як стадії цивільного процесу. Порядок, строк та мета проведення попереднього судового засідання. Зміст процесуальних дій суду під час проведення попереднього судового засідання. Призначення цивільної справи до розгляду. Строк призначення справи до розгляду.

 

Тема 20. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Поняття, завдання та значення стадії судового розгляду цивільних справ.

Судове засідання як процесуальна форма розгляду цивільних справ. Частини судового засідання. Загальні положення судового розгляду цивільних справ. Підготовча частина судового засідання: завдання; коло питань, які вирішуються у ній; зміст процесуальних дій головуючого. Процесуальний порядок розгляду цивільної справи по суті. Судові дебати: поняття, послідовність виступу з промовами осіб, які беруть участь у справі. Ухвалення та проголошення рішення суду. Фіксування судового процесу технічними засобами. Журнал судового засідання. Протокол судового засідання. Форми ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ: тимчасове припинення здійснення процесуальних дій; закінчення провадження у справі без постановлення судового рішення. Суть та підстави відкладення судового розгляду цивільної справи. Оголошення перерви у судовому засіданні. Поняття, обов'язкові та факультативні підстави зупинення провадження у цивільній справі. Строк, на який зупиняється провадження у справі.

Закриття провадження у цивільній справі: підстави, наслідки. Підстави та правові наслідки залишення заяви без розгляду.

 

Тема 21. СУДОВІ РІШЕННЯ

Поняття та види судових рішень. Поняття, суть, види та порядок ухвалення рішення суду у цивільних справах. Законність та обґрунтованість судового рішення. Вимоги, яким повинно відповідати рішення суду першої інстанції. Структура та зміст рішення суду. Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив. Додаткове рішення суду. Роз'яснення рішення суду. Набрання рішенням суду законної сили. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання. Ухвали суду першої інстанції у цивільних справах: поняття, зміст, порядок постановлення. Окремі ухвали суду.

 

Тема 22. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Поняття, умови та порядок заочного розгляду цивільної справи. Поняття, форма і зміст заочного рішення. Порядок перегляду заочного рішення. Скасування та оскарження заочного рішення.

 

Тема 23. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Поняття та особливості наказного провадження. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Судовий наказ як особлива форма судового рішення. Зміст, порядок видачі та скасування судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачу.

 

Тема 24. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Суть та значення окремого провадження як виду непозовного цивільного судочинства. Загальний порядок розгляду справ окремого провадження. Особливості процесуального становища осіб, які беруть участь у справах окремого провадження. Порядок розгляду цивільних справ про обмеження цивільної дієздатності, про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Процесуальний порядок розгляду справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Процесуальні особливості розгляду судом цивільних справ про усиновлення. Особливості провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Процесуальний порядок розгляду інших категорій справ окремого провадження.

Перегляд судових рішень у цивільних справах. Інші питання цивільного процесу

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.009 с.)