Тема 6. ПОКАЗАННЯ ОСІБ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. ПОКАЗАННЯ ОСІБ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВПоняття показань як процесуального джерела доказів. Висновок або думка особи, яка дає показання. Пояснення особи. Особи, які дають показання. З’ясування достовірності показань свідка. Показання з чужих слів.

 

Тема 7. РЕЧОВІ ДОКАЗИ

Поняття та ознаки речового доказу. Види речових доказів. Процесуальне закріплення предметів як речових доказів. Зберігання речових доказів та вирішення питання про них.

Тема 8. ДОКУМЕНТИ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ

Поняття документу як процесуального джерела доказів. Види документів. Гарантії достовірності документів, які залучаються як джерело доказів. Процесуальний порядок оформлення документа як джерела доказів. Зберігання документів та вирішення питання про них.

 

Тема 9. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА

Поняття висновку експерта як процесуального джерела доказів. Види висновку експерта. Гарантії достовірності і допустимості висновку експерта. Форма та зміст висновку експерта. Перевірка та оцінка висновку експерта.

 

Тема 10. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Поняття та види процесуальних документів. Процесуальні рішення органів розслідування: основні види та вимоги щодо форми та змісту. Судові процесуальні рішення, їх форма та зміст. Повідомлення учасника кримінального провадження.

Тема 11. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Поняття, цілі заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні підстави та обмеження для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Види та особливості застосування, припинення окремих заходів забезпечення кримінального провадження, які не є запобіжними заходами. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади. Тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна. Прокурорський нагляд та судовий контроль за застосуванням запобіжних заходів.

 

Тема 12. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Поняття, мета запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Особливості застосування, припинення окремих запобіжних заходів. Особисте зобов’язання. Особиста порука. Застава. Домашній арешт. Тримання під вартою. Затримання особи. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Застосування електронних засобів контролю. Зміна та скасування запобіжних заходів. Прокурорський нагляд та судовий контроль за застосуванням запобіжних заходів.

Тема 13. ПРОЦЕДУРА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Підготовчі судові дії. Відкриття судового засідання. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу. Повідомлення про права і обов’язки. Видалення свідків із залу судового засідання. Початок судового розгляду. Роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження. Дослідження доказів та їх джерел судом та сторнами кримінального провадження. Допит обвинуваченого, свідка, потерпілого. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого. Пред’явлення для впізнання. Проведення експертизи, допит експерта в суді. Дослідження речових доказів, документів. Консультації та роз’яснення спеціаліста. Огляд на місці. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. Судові дебати. Обвинувальні промови прокурора, потерпілого, цивільного позивача, їх представників та законних представників. Захисні промови обвинуваченого, його законного представника, захисника, цивільного відповідача, його представника. Право на виголошення репліки. Останнє слово обвинуваченого. Вихід суду для ухвалення судового рішення.

Тема 14. СУДОВІ РІШЕННЯ

Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Порядок ухвалення судових рішень. Таємниця наради суддів. Окрема думка судді. Форма та зміст судових ухвал. Ухвали суду, які виносяться у нарадчій кімнаті. Ухвали, які можуть виноситися в залі судового засідання. Вирок суду. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. Види вироків, підстави для їх винесення. Зміст вироку. Проголошення та роз’яснення судового рішення. Звільнення обвинуваченого з-під варти. Заходи піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна обвинуваченого.

Тема 15. ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

Суть і завдання стадії перегляду вироків ухвал і постанов суду в апеляційному порядку. Об’єкти і суб’єкти права на апеляцію. Зміст і форма апеляції. Порядок і строки апеляційного оскарження, внесення змін до скарги або відмови від неї. Наслідки подання апеляції. Порядок розгляду справи апеляційним судом та обсяг її перевірки. Рішення, які вправі прийняти апеляційний суд за результатом розгляду справи. Підстави для скасування або зміни рішень суду першої інстанції апеляційним судом. Ухвала апеляційного суду та її зміст. Постановлення апеляційним судом свого вироку (постанови). Порядок перевірки апеляційним судом ухвал суду і постанов судді.


СПИСОК ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України. – К. : [б.в],1996.

2. Кримінальний кодекс України від 5 травня 2001. – К. : Юрінком інтер, 2001.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 9-10, № 11-12, № 13. – 2013. – Ст.88.

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003. – К. : Юрінком інтер, 2003.

5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 40-41, 42. – 2004. – Ст.492.

6. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

7. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

8. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Істина, 2010. – 56 с.

9. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.1991 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

10. Закон України «Про громадянство України» вiд 18.01.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65

11. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.2006 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272

12. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170

13. Закон України «Про освіту» від 23.05.91// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – Ст. 451

Навчальна література

Теорія держави і права України

1. Загальна теорія держави і права : (підруч. для студ. юрид. спец. вищих навчальних закладів) / [М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Рогачова та ін.]; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2002. – 432 с.

2. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права : підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. – К. : «Кондор», 2006. – 477 с.

3. Котюк В. О. Основи держави і права. – К. :Атіка, 2004. – 518 с.

4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави : навч. посіб / Рабінович П. М. – К. : Атіка, 2002. – 312 с.

5. Скакун О. Ф. Теорія держави і права / Скакун О. Ф. - X. : Консум, 2001. – 656 с.

6. Теорія держави і права : академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

7. Теорія держави і права (опорні конспекти) / автор-упорядник Кравчук М. В. – К. : Атіка, 2003.

8. Теорія держави і права : підручник / С. Л. Лисенков, . М. Колодій, О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальський ; за ред. С. Л. Лисенкова. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

Конституційне право України

1. Демків Р. Я. Конституційне право України: курс лекцій / Р. Я. Демків. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 332 с.

2. Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика: монография / М. Ф. Орзих, А. Р. Крусян, В. Н. Шаповал и др.; под ред. М. Ф. Орзиха. – К.: Юринком Интер, 2013. – 512 с.

3. Серьогін В. О. Конституційне право України : навчальний посібник / В.О. Серьогін. – Харків : ХНУВС, 2010. – 368 с.

4. Скрипнюк О. В. Конституційне право України : підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Скрипнюк. – К. : Ін Юре, 2010. – 672 с.

5. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

6. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

7. Чушенко В. І. Конституційне право України : підруч. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 488 с.

8. Шаптала Н. К., Задорожня Г. В. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Дніпропетровськ : ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.

9. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб / О. О. Майданник. – К. : Алерта, 2011. – 380 с.

10. Шляхтун П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун. – К. : «Освіта України», КНТ, 2008. – 592 с.

Цивільне право України

1. Цивільне право України: підручник [вид. 3-є переробл. і доповн.] // О. В. Старцев, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. – 2013. – 808 c.

2. Словник цивільного права / В.І. Борисова, С. Н. Приступа, В. С. Козадаєв. – Х.: Фактор. 2012. – 176 с.

3. Цивільне право : підручник [у 2 т.] / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с.

4. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. – К.: Знання, 2010. – 631 с.

5. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

6. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

7. Заіка Ю.О. Спадкове право: навчальний посібник / Ю. О. Заіка, Є. О. Рябоконь. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

8. Цивільне та сімейне право України: підручн. / за ред. Харитонова Є. О., Голубєвої Н. Ю. – К. : Правова єдність, 2009. – 968 с.

9. Цивільне право України: підручник / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. В. Старцев. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

10. Ромовська З. В. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: Підручник / З. В. Ромовська. – [2-ге вид., допов.]. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 500 с.

Кримінальне право України

1. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [Ю. В. Александров, О. О. Дудоров та ін.]. – Вид. 4-е, переробл. та доповн. / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К. : Атіка, 2008. – 376 с.

2. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / [Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін. ]. – Вид. 2-е, переробл. та доповн. / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка – К. : Атіка, 2008. – 712 с.

3. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. ]; За ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 3-є вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 624 с.

4. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко та ін. ]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с.

5. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с.

6. Селецький С.І. Кримінальне право України: Загальна частина. – К.: ЦУПЛ, 2008. – 496 с.

7. Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України / Хавронюк М. І. – К.: [б.в.], 2004. – 504 с.

8. Хавронюк М. І. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Хавронюк М. І. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 550 с.

9. Фріс П.Л. Кримінальне право України: Загальна частина: [підручник для ВНЗ] | П.Л. Фріс. – 2-е вид. – 2009.–512 c.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.007 с.)