ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІПоняття “іноземець”. Категорії іноземців і особливості їх правового статусу.

Принципи правового статусу іноземців. Основні права, свободи і обов’язки іноземців. Порядок в’їзду в Україну та виїзду з України іноземців. Імміграція в україну. Поняття біженців та особливості їх правового статусу.

 

Тема 10. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ.

Конституційні основи взаємовідносин держави і громадянського суспільства. Загальна характеристика законодавства про об’єднання громадян і його значення для процесу державотворення в Україні. Порядок створення і припинення діяльності об’єднань громадян. Конституційно-правовий статус політичних партій, умови їх створення і припинення діяльності. Правове регулювання діяльності релігійних організацій.

 

Тема 11. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Загальна характеристика законодавства про вибори. Поняття та види виборів. Поняття і принципи виборчого права. Поняття і типи виборчих систем. Порядок призначення виборів і створення виборчих округів. Виборчі комісії. Порядок висування претендентів і реєстрація кандидатів у депутати. Порядок проведення голосування та підведення підсумків виборів. Поняття та види референдумів. Предмет всеукраїнського і місцевих референдумів. Організація проведення референдумів. Юридичні наслідки референдумів. Консультативні референдуми і громадські опитування.

 

Тема 12. КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ.

Поняття державного органу України і його конституційний статус. Принципи організації і діяльності державних органів. Система органів державної влади. Конституційна модель розподілу влади в Україні. Роль Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади. Структура Верховної Ради України. Правовий статус Голови Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради України. Дія принципу стримування і противаг у стосунках законодавчої та інших гілок влади в Україні. Порядок формування Верховної Ради України та припинення її повноважень. Функції і повноваження Верховної Ради України. Організація роботи Верховної Ради України та її структурних підрозділів.

 

 

Тема 13. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТАУКРАЇНИ

Загальна характеристика правового статусу народного депутата України. Вимоги до народних депутатів України. Несумісність депутатського мандату з іншими видами діяльності. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень народних депутатів України. Основні гарантії депутатської діяльності. Депутатська недоторканість народних депутатів України. Відповідальність народного депутата.

 

Тема 14. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Поняггя, правова природа та призначення iнституту глави держави. Становлення iнституту глави держави в Українi. Конституцiйно-правовi основи обрання Президента України. Повноваження Президента України. Президент України як гарант державного суверенiтету та територіальної цiлiсностi України. Президент України у механiзмi стримувань i противаг у системі розподiлу влади в Українi. Припинення повноважень Президента України. Iмпiчмент президента України

 

Тема 15. СИСТЕМА І ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ.

Поняття виконавчої влади і система її органів. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів державної виконавчої влади. Склад Кабінету Міністрів. Порядок формування Кабінету Міністрів та припинення його повноважень. Функції та повноваження Кабінету Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади. Організація виконавчої влади в областях і районах України, містах Києві та Севастополі. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

 

Тема 16. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Загальна характеристика законодавства про прокуратуру. Прокурорська система в Україні. Функції прокуратури. Конституційно-правовий статус працівників прокуратури. Мсце і роль прокуратури в правовій державі

 

Тема 17. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Поняття, сутність та завдання судової влади. Конституційні засади судочинства в Україні. Система судів загальної юрисдикції в Україні. Вимоги до суддів. Конституційно-правовий статус суддів. Статус і повноваження Вищої ради юстиції. Конституційний Суд України в системі органів державної влади.

 

Тема 18. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Завдання, принципи і структура Конституційного суду України. Повноваження Конституційного Суду України. Правовий статус та гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України. Порядок провадження у справах у Конституційному Суді України.

 

Тема 19. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Поняття територіального устрою. Форма державного устрою. Ознаки України як унітарної держави. Поняття, система адміністративно-територіального устрою України. Принципи територіального устрою України. Поняття і основні риси автономної республіки. Органи влади Автономної республіки Крим. Конституція Автономної республіки Крим: порядок її прийняття і затвердження. Адміністративно-територіальний поділ Автономної республіки Крим.

Тема 20. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Місцеве самоврядування - як політико-правова категорія сучасного демократичного світу. Основні теорії та сучасні моделі місцевого самоврядування.Європейська хартія про місцеве самоврядування. Становлення та розвиток інституту місцевого самоврядування в Україні. Поняття та зміст місцевого самоврядування в Україні. Система та основні принципи місцевого самоврядування України. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування в Україні. Конституційно-правові засади формування місцевих рад як органів місцевого самоврядування. Структура та основні форми діяльності місцевих рад. Компетенція місцевих рад як органів місцевого самоврядування. Особливості організації місцевого самоврядування в м. Києві. Форми територіальної самоорганізації громадян. Гарантії місцевого самоврядування.

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКАЇНИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Тема. 1. ПОНЯТТЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА. ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ПРИВАТНОГО (ЦИВІЛЬНОГО). ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.

Право приватне і право публічне. Джерела приватного права. Приватне право як наднаціональна система права. Норми природного права як джерела права. Норми національних систем як джерела права. Види джерел. Значення римського приватного права. Приватне та публічне право. Ознаки приватного права. Приватне і цивільне право.

Поняття та значення порівняльної цивілістики. Критерії класифікації приватного (цивільного) права. Європейські традиції приватного (цивільного) права. Поняття західноєвропейської традиції права та її ознаки. Східноєвропейська традиція права: поняття та ознаки. Європейські родини приватного (цивільного) права. Романська система приватного (цивільного) права. Англосаксонська система приватного (цивільного) права. Центральноєвропейська система приватного (цивільного) права. Східноєвропейська система приватного(цивільного) права. Традиція приватного(цивільного) права в Україні.

Поняття цивільного парова як галузі права. Ознаки цивільного права як самостійної галузі права. Предмет цивільного права: поняття та складові частини. Ознаки предмету цивільного права. Метод цивільно-правового регулювання. Диспозитивний (уповноважуючий , правонаділяючий) елемент методу цивільно-правового регулювання. Ознаки імперативного елемента цивільно-правового методу регулювання. Засади цивільного права та законодавства. Функції цивільного права. Загальноправові та спеціальногалузеві (цивілістичні) функції цивільного права. Структура (система) цивільного права. Норма права, інститут права, підгалузь (розділ) як складові системи права.

Поняття цивільного законодавства та його ознаки. Форми цивільного законодавства України: поняття та види. Акти цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України – засадничий акт цивільного законодавства. Співвідношення цивільного та господарського кодексів при регулюванні цивільних відносин. Інші акти цивільного законодавства України. Дія актів цивільного законодавства в часі, просторі та за колом осіб.

Договори як форма цивільного законодавства. Співвідношення між актами цивільного законодавства та договорами. Звичаї як форма цивільного права (законодавства). Умови застосування звичаїв у регулюванні цивільних відносин. Місце звичаїв у системі норм цивільного права. Міжнародні договори – специфічна форма цивільного законодавства. Поняття та ознаки міжнародного договору, види договорів. Умови чинності договорів. Договір як угода суб’єктів цивільного права чи акт цивільного законодавства. Аналогія закону та аналогія права: поняття та застосування. Судова практика та її роль в удосконаленні цивільного законодавства. Тлумачення поняття “судова практика”.

Поняття та предмет науки цивільного права. Цивілістичні доктрини, форми цивільного законодавства та практика їх застосування у державі. Порівняльна цивілістика. Історія становлення та розвитку приватного (цивільного) права. Передумови виникнення єдиного цивільного права Європи, створення єдиних систем цивільно-правових норм (УНІДРУА, Модельний Цивільний кодекс СНД та ін). Методологія цивілістики.

Система науки цивільного права. Догма цивільного (приватного) права. Історія цивільного (приватного) права. Порівняльна цивілістика (порівняльне цивільне права, порівняльне правознавство у галузі приватного права).

Цивільне право як навчальна дисципліна. Предмет навчальної дисципліни. Цивільне право як галузь. Цивільне право як система законодавства. Цивільне право як наука.

Особливості формування цивільного права в Україні. Реформування цивілістичної доктрини (концепції) цивільного права. Становлення традиції цивільного права в Україні. Статути Великого Князівства Литовського. “Права, за якими судиться малоросійський народ” 1743 р. “Зібрання прав малоросійських” – перший цивільний кодекс України. Звід законів Російської імперії (том Х). Цивільне право в Україні за радянських часів. Цивільний кодекс УРСР 1922 р. та його зміст. Цивільний кодекс УРСР 1963 р.: зміст та особливості. Трансформація концепції цивільного права у незалежній Україні та створення нового Цивільного кодексу України.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.005 с.)