ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ) ПРАЦІВНИКІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ) ПРАЦІВНИКІВПоняття підготовки та перепідготовки працівників. Умови поєднання праці з навчанням.

Основні види та форми підготовки та перепідготовки працівників.

Організація та правове регулювання виробничого навчання.

Правове регулювання та основні пільги для тих, хто навчається у середніх та професійно-технічних закладах освіти.

Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах на вечірній та заочній формах навчання.

 

Література:

1. Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141

2. Кодекс законів про працю України // Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375

3. Про зайнятість населення: Закон України // ВВР, 1991, № 14, ст.170

4. Концепція професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення // Схвалено постановою Кабміну України від 1 лютого 1996 р. № 150

5. Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості // Затверджено постановою Кабміну України від 28 червня 1997р. № 634

6. Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій // Затверджено постановою Кабміну України від 28 червня 1997 р. № 700

7. Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток // Затверджено постановою Кабміну України від 19 січня 1998 р. № 45

8. Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578

9. Законодавство України про працю: Зб. нормат. Актів: У 3 кн. / Упоряд. І наук. Ред. В. Вакуленко. – К.: Істина, 1999. – Кн. 1: Загальні положення. Зайнятість та працевлаштування громадян. Трудовий договір. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників: Станом на 25 трав. 1999 р. – 704 с.

10. Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656 с.

11. Кодекс законов о труде Украины (Научно-практический комментарий). /Под ред. И.И. Пахомова – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 864 с.

12. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За редакцією В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

13. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / Прокопенко В.І. та ін. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.

14. Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України: Навчальний посібник. Видання друге, стереотипне. – Х.: Консум, 2000. – 192 с.

15. Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х.: Консум, 2002 р.

16. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2003 р.

17. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.

18. Трудовое право Украины. / Под. ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Х.: «Одиссей», 2002. – 512 с.

19. Трудове право України: Практикум / Г.І. Чанишева, Н.Б. Болотіна, Т.М. Додіна, О.Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.

20. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Трудове право: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємництва» Житомирського інженерно-технологічного інституту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 243 с.

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №6 – Тема № 14

ТЕМА № 14

ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ)

Поняття та причини виникнення трудових спорів.

Основні види трудових спорів та особливості їх правового регулювання.

Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів (КТС).

Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у місцевих судах загальної юрисдикції.

Порядок та особливості вирішення колективних трудових спорів.

 

Література:

1. Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141

2. Кодекс законів про працю України // Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375

3. Про колективні договори і угоди: Закон України // ВВР, 1993, № 36, ст.361

4. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // ВВР, 1998, № 34, ст.227

5. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди // Постанова Пленуму ВС України № 6 від 27.03.1992 р.

6. Про практику розгляду судами трудових спорів // Постанова Пленуму ВС України № 9 від 06.11.1992 р.

7. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками // Постанова Пленуму ВС України від 29.12.1992 р. №14

8. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Постанова Пленуму ВС України № 4 від 31.12.1992 р.

9. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці // Постанова Пленуму ВС України № 13 від 24.12.1999р.

10. Законодавство України про працю: Зб. нормат. Актів: У 3 кн. / Упоряд. І наук. Ред. В. Вакуленко. – К.: Істина, 1999. – Кн. 3: Охорона праці. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю: Станом на 25 трав. 1999 р. – 704 с.

11. Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656 с.

12. Кодекс законов о труде Украины (Научно-практический комментарий). /Под ред. И.И. Пахомова – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 864 с.

13. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За редакцією В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

14. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / Прокопенко В.І. та ін. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.

15. Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України: Навчальний посібник. Видання друге, стереотипне. – Х.: Консум, 2000. – 192 с.

16. Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х.: Консум, 2002 р.

17. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2003 р.

18. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.

19. Трудовое право Украины. / Под. ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Х.: «Одиссей», 2002. – 512 с.

20. Трудове право України: Практикум / Г.І. Чанишева, Н.Б. Болотіна, Т.М. Додіна, О.Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.

21. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упорядники: В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин. – К.: Істина, 2000. – 432 с.

22. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Трудове право: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємництва» Житомирського інженерно-технологічного інституту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 243 с.

 


6. завдання для самостійної ПІДГОТОВКИ

 

 

Тема 1. Трудове право, як самостійна галузь права.

Вивчити рекомендовану літературу до семінарського заняття з цієї теми та приділити увагу особливостям поняття та предмету трудового права.

Визначити особливості регулювання трудових правовідносин.

Знайти параметри, які визначають специфіку трудового права та відмінюють його від інших галузей права (цивільного, адміністративного та ін.).

 

Тема 2. Нормативне та договірне регулювання трудових правовідносин.

Вивчити рекомендовану до семінарського заняття літературу.

Звернути увагу на об’єктивний процес розробки, прийняття та використання нормативних актів у трудовій сфері.

Знайти систему джерел та систему законодавства трудового права.

Усвідомити твердження про єдність та диференціацію трудового законодавства.

Знайти та пояснити діалектику нормативного та договірного способів регулювання трудових правовідносин.

 

Тема 3. Суб’єкти трудового права.

Вивчити рекомендовану до цієї теми літературу.

Усвідомити поняття та зміст суб’єкту трудового права, а також поняття та зміст сторін трудового правовідношення.

Відповісти на питання: чи всі суб’єкти трудового права можуть бути сторонами трудового правовідношення?

 

Тема 4. Система правовідносин у галузі трудового права.

Вивчити рекомендовану до цієї теми літературу.

Визначити, у чому істотний зміст трудового правовідношення.

Встановити, які правові підстави призводять до виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.

Розкрити діалектичний зв’язок та взаємодію трудових та інших правовідносин в управлінській, виробничо-трудовій та соціальній сферах діяльності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.021 с.)